Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програма може передбачати такі об'єкти аудиту.

 • 1. Основні відомості про підприємство.
 • 2. Правові основи діяльності підприємства:
  • — правовий аналіз установчих документів;
  • — наявність державних дозволів на проведення окремих видів діяльності.
 • 3. Оцінку наявної системи обліку та внутрішнього контролю:
  • — форма рахівництва, рівень автоматизації бухгалтерського обліку;
  • — перевірка бухгалтерської комп'ютерної програми на предмет імовірності допущення нею помилок в обліку;
  • — організація бухгалтерського обліку у відповідності з наявними вимогами;
  • — дотримання прийнятої методології відображення окремих господарських операцій;
  • — оцінка наявної системи внутрішнього контролю;
  • — правильність виведення результатів проведених інвентаризацій.
 • 4. Перевірку обліку основних засобів:
  • — правильність оцінки та взяття на облік;
  • — аналіз вибуття основних засобів;
  • — правильність відображення капітального ремонту;
  • — правильність нарахування зносу;
  • — правильність проведення індексації балансової вартості та нарахованого зносу;
  • — правильність відображення в обліку вартості основних засобів, прийнятих або переданих у фінансову оренду.
 • 5. Перевірку обліку нематеріальних активів:
  • — склад нематеріальних активів, обґрунтованість віднесення об'єктів до їх складу, документальне обгрунтування;
  • — правильність оцінки;
  • — правильність нарахування зносу.
 • 6. Облік капітальних витрат та устаткування:
  • — документальне обгрунтування;
  • — правильність оцінки;
  • — наявність необхідних дозволів органів державної влади на будівництво;
  • — наявність необхідних дозволів органів державної влади на реконструкцію виробництва, на впровадження нових технологій.
 • 7. Облік фінансових вкладів в інші підприємства:
  • — склад і структура фінансових вкладів;
  • — правильність оцінки;
  • — джерела придбання цінних паперів і відображення в обліку коштів, використаних на фінансові вкладення;
  • — правильність зберігання цінних паперів, оплата послуг депозитарію, наявність депозитарного договору;
  • — проценти.
 • 8. Виробничі запаси:
  • — правильність оцінки;
  • — підтвердження залишків запасів;
  • — порядок списання запасів на виробництво;
  • — правильність нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 • 9. Валові витрати і витрати виробництва й обігу:
  • — правильність і своєчасність віднесення до валових витрат платежів та нарахувань;
  • — калькуляція собівартості продукції;
  • — правильність оцінки незавершеного виробництва.
 • 10. Готову продукцію:
  • — правильність оцінки вартості запасів готової продукції.
 • 11. Товари:
  • — організація обліку;
  • — правильність розрахунку і списання торгової націнки;
  • — правильність відображення в обліку переоцінки й уцінки залишків товарів.
 • 12. Дебіторську заборгованість:
  • — оцінка операцій, які проводилися підприємством;
  • — оцінка реальності заборгованості;
  • — наявність безнадійної для отримання дебіторської заборгованості та своєчасність і обгрунтованість нарахування страхових резервів;
  • — склад і реальність іншої дебіторської заборгованості;
  • — проведення зустрічних перевірок заборгованості;
  • — перевірка дебіторської заборгованості споріднених підприємств.
 • 13. Облік позикових коштів:
  • — реальність кредиторської заборгованості;
  • — банківські кредити й інші позикові кошти;
  • — облік довгострокових та короткострокових позик банків;
  • — додержання порядку відображення в обліку витрат, пов'язаних з емісією цінних паперів;
  • — напрями використання коштів, одержаних від емісії цінних паперів у відповідності із зареєстрованою інформацією;
  • — види облігацій, мета випуску, термін погашення та їх одержання;
  • — стан обліку іменних облігацій, своєчасність реєстрації зміни їхніх власників;
  • — формування та джерела виплати процентів за облігаціями, джерела погашення (викупу) облігацій;
  • — аналіз коштів, позичених у споріднених підприємств.
 • 14. Грошові кошти:
  • — дотримання чинних норм ведення готівкових операцій;
  • — наявність банківських рахунків;
  • — склад інших грошових коштів;
  • — отримання письмових підтверджень від банку про залишки на рахунках підприємства, та співвідношення цієї інформації з обліком;
  • — внутрішній контроль за проведенням грошових операцій.
 • 15. Реалізацію:
  • — методи обліку реалізації готової продукції і товарів та забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного періоду;
  • — облік реалізації при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;
  • — оцінка системи внутрішнього контролю підприємства за дотриманням встановленого порядку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
  • — правильність реалізації інших активів, які належать підприємству;
  • — дотримання порядку обліку і реєстрації податкових накладних;
  • — правильність ведення книги обліку продажу продукції (товарів, робіт, послуг);
  • — правильність оформлення і проведення інвентаризацій товарів у дорозі;
  • — наявність необхідних дозволів і ліцензій на право ведення господарської діяльності (у разі необхідності).
 • 16. Статутний капітал:
  • — організація аналітичного обліку;
  • — відповідність розміру статутного капіталу, відображеного у звітності, загальної суми номінальної вартості випущених та сплачених акцій сумі, зазначеній в установчих документах;
  • — дотримання чинного порядку збільшення статутного капіталу, проведення емісій акцій, викупу власних акцій;
  • — правильність оцінки внесків учасників;
  • — обгрунтованість оцінки внеску у вигляді нематеріальних активів;
  • — організація обліку бланків суворої звітності;
  • — продаж акцій декільком інвесторам;
  • — операції з цінними паперами, на які учасник ринку не має права володіння або розпорядження (перекупівля акцій в акціонерів без повідомлення про це акціонерного товариства та відповідної їх перереєстрації, передача майнових прав іншим особам, пов'язаним із володінням акціями до моменту повної їх сплати).
 • 17. Оподаткування підприємства:
  • — визначення переліку податків, які підприємство повинне сплачувати;
  • — вибіркова перевірка на предмет своєчасності сплати податків згідно з визначеним аудитором переліком податків, які необхідно було сплачувати, та правильності використання підприємством процентних ставок податків;
  • — вибіркова перевірка правильності розрахунків та своєчасності сплати податків;
  • — правильність розрахунку податків у разі подання консолідованої бухгалтерської звітності;
  • — оподаткування сум нарахованих та виплачених дивідендів.
 • 18. Фонди спеціального призначення:
  • — склад фондів спеціального призначення;
  • — обгрунтованість формування та використання;
  • — перевірка правильності нарахованих резервів і фондів.
 • 19. Валовий дохід, скоригований валовий дохід, прибуток та його розподіл:
  • — своєчасність і повнота відображення у бухгалтерському обліку валових доходів;
  • — правильність коригування валового доходу на суму валових витрат,
  • — своєчасність і повнота відображення в обліку доходів від придбаних ринкових акцій, облігацій;
  • — своєчасність і повнота відображення в обліку емісійного доходу;
  • — правильність формування балансового прибутку;
  • — склад позареалізаційних доходів і витрат;
  • — дотримання встановленого порядку розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства;
  • — правильність розрахунку дивідендів (необгрунтоване завищення рівня дивідендів);
  • — правильність відображення в обліку курсових різниць за операціями з іноземною валютою;
  • — правильність відображення в обліку знижок від звичайних цін (оподаткування знижок).
 • 20. Бухгалтерську звітність:
  • — обґрунтованість і правильність складання передавального балансу (при перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство);
  • — відповідність показників бухгалтерської звітності результатам синтетичного й аналітичного обліку;
  • — правильність заповнення форм бухгалтерської звітності;
  • — своєчасність звітування;
  • — правильність консолідації бухгалтерської звітності.
 • 21. Консультаційні послуги і рекомендації щодо усунення недоліків, аудиторський висновок.

Примітка:

Із наведеного переліку питань аудитор може вилучити ті, які, на його думку, є несуттєвими для діяльності підприємства, а також додатково внести питання, які він вважає доцільними.

Програму повинен підписати керівник групи з перевірки, а затвердити — керівник аудиторської фірми.

Питання для самопідготовки

 • 1. Яке визначення планування дав Монтгомері?
 • 2. Які види планування аудиторської діяльності Ви знаєте?
 • 3. Обґрунтуйте необхідність у плануванні.
 • 4. Як Ви розумієте інтуїтивне планування?
 • 5. Які можливості застосування інтуїтивного планування в аудиторській діяльності?
 • 6. Як Ви розумієте формальне планування?
 • 7. Із чого складається нормативна база планування?
 • 8. Охарактеризуйте пропозицію і попит на аудиторські послуги у вашому регіоні.
 • 9. Охарактеризуйте стратегічне планування.
 • 10. Як формуються поточні плани обсягу аудиторських послуг?
 • 11. Охарактеризуйте поточні плани в аудиторській діяльності.
 • 12. Які розділи повинен містити план праці?
 • 13. Назвіть і охарактеризуйте нормативну базу для розробки плану праці.
 • 14. Назвіть послідовно етапи формування плану праці.
 • 15. Як провести планування кількості персоналу?
 • 16. Назвіть і охарактеризуйте методи планування кількості персоналу.
 • 17. Як спланувати фонд заробітної плати?
 • 18. Із чого складається фонд заробітної плати?
 • 19. Як Ви розумієте фінансове планування в аудиторській фірмі?
 • 20. Як скласти план доходів і витрат?
 • 21. Сформулюйте необхідність у плануванні аудиту.
 • 22. Яка мета планування аудиту?
 • 23. Назвіть фактори, які впливають на загальний план аудиту.
 • 24. Визначіть етапи планування аудиту.
 • 25. Для чого проводиться попереднє обстеження клієнта?
 • 26. Як встановити оцінку системи внутрішнього контролю?
 • 27. Як скласти загальний план аудиту?
 • 28. Чим відрізняється загальний план аудиту від програми аудиту?
 • 29. Які Ви знаєте типи підготовки програм аудиту?
 • 30. Охарактеризуйте основні розділи програми аудиту.
 
<<   ЗМІСТ   >>