Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в гривнах, відкритих в уповноважених банках України

Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в гривнях банкам-нерезидентам. Філії уповноважених банків України зазначені кореспондентські рахунки не відкривають.

Кореспондентські рахунки в гривнях використовуються для здійснення резидентами розрахунків за експортно-імпортними операціями з нерезидентами. Такі розрахунки можуть здійснюватися лише через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, який зареєстрований у тій самій країні, що й нерезидент (це обмеження не поширюється на ті розрахунки, які здійснюються на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України). Не можуть здійснювати розрахунки в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів представництва, філії та інші структурні підрозділи нерезидентів.

Розрахунки між резидентами та нерезидентами в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства України, що регламентують такі розрахунки. Цей розділ не розповсюджується на кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях, які відкриваються в уповноважених банках України для кредитування резидентів у гривнях, крім порядку купівлі іноземної валюти з кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях.

Операції за дебетом кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях здійснюються тільки за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України.

Для здійснення контролю уповноваженим банком за операціями резидентів кошти в гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунку банку-нерезидента, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок та обліковуються на цьому рахунку до того часу, поки клієнт не надасть банку документи, передбачені вимогами Постанови Правління НБУ № 118 від 26.03.1998 (Далі Постанова), але не більше п'яти робочих днів (враховуючи день зарахування коштів на розподільчий рахунок).

Перерахування гривні на поточний рахунок клієнта здійснюється лише після одержання банком зазначених документів. Якщо клієнт протягом 5 днів не надав банку необхідні документи або надані документи на підтвердження здійснення операції щодо отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях не відповідають вимогам пункту 4.4 Положення, уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на кореспондентський рахунок банку-нерезидента протягом двох банківських днів від дня виявлення порушення або закінчення 5-денного строку (вказавши мотиви повернення).

На зазначений рахунок зараховуються кошти в гривнях за дорученням банку-нерезидента:

 • o на користь нерезидентів: за товари (роботи, послуги) на підставі експортно-імпортних договорів з нерезидентами; в разі внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують їх виконання, або розірвання таких договорів за наявності підтвердних документів;
 • o на користь самого банку-нерезидента:
  • а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі на залишок коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • б) розміщені раніше депозити на рахунках в уповноважених банках України;
  • в) зарахування з власного кореспондентського рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку України;
 • o за міжбанківськими операціями з іншими банками-нерезидентами через їх кореспондентські рахунки в гривнях.

Уповноваженим банкам рекомендувати власним клієнтам при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в гривнях, користуватися рекомендаціями, наведеними у Постанові Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.95 р. № 444 "Про стандартні платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті".

Будь-які перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами (контрактами) з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунку клієнта. У разі перерахування гривень за укладеними резидентами договорами (контрактами) з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контролю за відповідністю операції чинному законодавству зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками". З цього рахунку наступного робочого дня зазначені кошти можуть перераховуватися на користь нерезидента за умови отримання від клієнта всіх потрібних документів, передбачених Положенням, та довідки податкового органу, у якому резидент зареєстрований як платник податків, про те, що в клієнта немає заборгованості за платежами перед бюджетом на дату звернення (строк дії довідки 30 днів). Зазначена довідка має містити назву резидента, що здійснює перерахування на кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях, також номер, дату та предмет угоди, що є підставою для перерахування, суму перерахування, код ЄДРПОУ, код платника ПДВ та дані про наявність або відсутність заборгованості перед бюджетом. Вимоги цього абзацу не стосуються резидентів, за договорами (контрактами) яких здійснюється перерахування за рахунок цільових бюджетних коштів.

Уповноважений банк повертає кошти на поточний рахунок клієнта:

 • - наступного робочого дня після дня подання резидентом довідки, якщо клієнт має заборгованість за платежами перед бюджетом, що підтверджується цією довідкою;
 • - на дванадцятий календарний день, починаючи з дня складання клієнтом платіжного доручення, а якщо цей день є неробочим, то першого за ним робочого дня в разі неотримання від клієнта довідки.

Невиконання хоча б однієї із зазначених вимог кваліфікується як нездійснення уповноваженим банком функцій, покладених на нього пунктом 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Враховуючи вимоги законодавства деяких країн СНД та Балтії (за умови звернення центрального банку відповідної країни до Національного банку України) щодо потреби сплати до бюджету резидентами цих країн податків та неподаткових платежів в іноземній валюті, у тому числі в гривнях, дозволити уповноваженим банкам України, у яких відкриті кореспондентські рахунки в гривнях банків і центрального банку цих країн, зараховувати на кореспондентський рахунок центрального банку відповідної країни СНД та Балтії кошти, що перераховуються з кореспондентських рахунків банків цієї країни за операціями щодо сплати до бюджету податків та неподаткових платежів клієнтами останніх банків. У призначенні платежу має бути зазначено: "Сплата податків та неподаткових платежів до бюджету".

З кореспондентського рахунку за дорученням банку-нерезидента здійснюються такі операції в гривнях:

 • - перерахування коштів на користь резидентів за дорученням клієнтів банку-нерезидента або самого банку-нерезидента за його власними операціями: за товари (роботи, послуги) на підставі експортно-імпортних договорів резидентів з нерезидентами; в разі внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують їх виконання, або розірвання таких договорів за наявності підтвердних документів; в інших випадках, передбачених законодавством України; будь-які надходження від нерезидентів до Державного бюджету України;
 • - інші власні операції банку-нерезидента, а саме:
  • а) перерахування коштів за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • б) розміщення депозитів на рахунках в уповноважених банках України, які згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу мають право здійснювати такі операції;
  • в) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;
  • г) перерахування протягом календарного місяця до 60 тисяч гривень включно на рахунок типу "Н", відкритий власному представництву в Україні.
 • - міжбанківські операції з іншими банками-нерезидентами через їх кореспондентські рахунки, відкриті в уповноважених банках України;
 • - купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України лише через банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях:
  • а) банк-нерезидент має право за рахунок коштів його клієнтів на кореспондентському рахунку цього банку в гривнях в уповноваженому банку України купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту тільки в разі пред'явлення цьому уповноваженому банку документів, що беззаперечно підтверджують отримання нерезидентом на зазначений кореспондентський рахунок коштів у гривнях внаслідок експорту в Україну товарів (робіт, послуг). Такими документами є: засвідчений у встановленому порядку зовнішньоекономічний договір (контракт); оригінал ввізної вантажної митної декларації; оригінал акта про виконані роботи або надані послуги матеріального характеру тощо. Уповноважений банк України, який купує іноземну валюту, ставить відмітку на оригіналах усіх зазначених документів про факт здійснення операції. Копії усіх наданих документів залишаються в уповноваженому банку, який здійснив купівлю іноземної валюти. У разі якщо банк-нерезидент перевів кореспондентський рахунок в інший уповноважений банк України і бажає купити іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України, він зобов'язаний надати банку, до якого переведено рахунок, довідку із попереднього уповноваженого банку України, яка підтверджує, що за цим контрактом іноземна валюта не купувалася.
  • б) уповноважений банк України має право купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту за дорученням банку-нерезидента і за рахунок його коштів у гривнях, що знаходяться на власному кореспондентському рахунку в цьому банку України, в тому випадку, якщо уповноваженим банком України нараховані та зараховані на цен кореспондентський рахунок відсотки за розміщені депозити та за залишком коштів на цьому рахунку. Купівля іноземної валюти здійснюється лише на суму зарахованих відсотків;
  • в) кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України;
  • г) уповноважений банк України виконує функції агента валютного контролю за операціями купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентських рахунків; купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму відсотків за розміщені депозити здійснюється лише через уповноважений банк, у якому був відкритий депозитний рахунок банку-нерезидента в гривнях і нараховані відсотки. Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України.

Уповноважений банк має право виконати доручення уповноваженої особи, яка здійснює ліквідацію банку-нерезидента, щодо купівлі іноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в гривнях з подальшим її перерахуванням на рахунок банку-нерезидента, що ліквідовується, або на інший рахунок, зазначений уповноваженою особою.

Зазначена в цьому пункті купівля іноземної валюти за рахунок наявних гривень на кореспондентському рахунку банку-нерезидента здійснюється за таких умов:

 • - купується іноземна валюта лише тієї країни, у якій зареєстрований цей банк-нерезидент;
 • - перерахування іноземної валюти здійснюється виключно на власний кореспондентський рахунок в іноземній валюті цього банку-нерезидента або на рахунок, зазначений уповноваженою особою, яка здійснює ліквідацію цього банку-нерезидента.

Ураховуючи вимоги законодавства деяких країн СНД та Балтії (за умови звернення центрального банку відповідної країни до Національного банку України) щодо потреби сплати до бюджету резидентами цих країн податків та неподаткових платежів в іноземній валюті, у тому числі в гривнях, дозволити уповноваженим банкам України, у яких відкриті кореспондентські рахунки в гривнях банків і центрального банку цих країн, перераховувати кошти з кореспондентського рахунку центрального банку відповідної країни СНД та Балтії на кореспондентські рахунки банків цієї країни.

Залишки коштів на рахунках банків-нерезидентів у гривнях підлягають обов'язковому резервуванню на загальних підставах відповідно до вимог Національного банку України.

У разі здійснення через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях розрахунків між резидентами і нерезидентами за операції купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) гривня як валюта розрахунків повинна передбачатися в укладених договорах (контрактах). Розрахунки між резидентами України через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях забороняються.

Усі операції, які здійснюються протягом операційного дня банку, мають обов'язково відображатися за кореспондентським рахунком банку-нерезидента. У разі потреби здійснення операцій, які не входять до переліку, визначеного вище, Національний банк України приймає окреме рішення або видає індивідуальну ліцензію на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України за кожним таким випадком. Платіжні доручення на перерахування коштів у гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях обов'язково мають містити напис про призначенім платежу, що чітко визначає зміст операцій: за товари (роботи, послуги), рішення суду тощо, номер і дату договору/контракту та назву країни.

Уповноваженим банкам забороняється приймати до виконання платіжні доручення, в яких відсутні реквізити: призначення платежу (номер і дата договору/контракту, зміст операції), назва одержувача коштів та назва країни його реєстрації.

При перерахуванні коштів у гривнях через систему електронних платежів України на користь нерезидента на кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях уповноважений банк обов'язково забезпечує у платіжному дорученні реквізити платежу: код операції, код країни; за товари (роботи, послуги), назва країни, в якій зареєстрований банк-нерезидент, номер і дату договору/контракту тощо.

При перерахуванні коштів у гривнях з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях через систему електронних платежів України на користь резидентів України уповноважений банк обов'язково забезпечує перевірку наявності у платіжних дорученнях банків-нерезидентів реквізитів платежу: код операції, код країни; за товари (роботи, послуги), назву країни, в якій зареєстрований банк-нерезидент і за дорученням якого здійснюється перерахування, номер і дату договору/контракту тощо.

За кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів у гривнях здійснюються операції лише за дорученням власників коштів на цих рахунках та в межах залишку коштів на початок робочого дня (з урахуванням сум коштів у вигляді депозитів та відсотків за ними, які повертаються на кореспондентський рахунок банку протягом цього робочого дня). Надання кредитів овердрафт у гривнях банкам-нерезидентам не дозволяється.

ЄБРР має право купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України через уповноважений банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, для кредитування резидентів у гривнях.

ЄБРР має право за рахунок коштів на кореспондентському рахунку ЄБРР в гривнях в уповноваженому банку України купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту тільки в разі подання уповноваженому банку України (в залежності від мети купівлі іноземної валюти відповідно):

- оригіналу договору про надання кредиту в гривнях, укладеного між ЄБРР та резидентами (далі - договір про надання кредиту в гривнях), що підтверджує отримання ЄБРР на зазначений кореспондентський рахунок коштів у гривнях унаслідок повернення кредиту, наданого в гривнях; документів, що підтверджують продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, отримання доходів, прибутків, інших коштів унаслідок кредитування резидентів у гривнях, а також відсотки за залишками коштів на кореспондентському рахунку в гривнях. Уповноважений банк України, який купує іноземну валюту, ставить відмітку на оригіналі договору про надання кредиту в гривнях про факт здійснення операції купівлі іноземної валюти. Копія такого договору залишається в уповноваженому банку, який здійснив купівлю іноземної валюти.

ЄБРР у разі переведення кореспондентського рахунку в інший уповноважений банк і потреби купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України надає уповноваженому банку, до якого переведено кореспондентський рахунок, довідку в довільній формі з попереднього уповноваженого банку України, яка підтверджує, що за цим договором іноземна валюта не купувалася.

Уповноважений банк зараховує кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, на кореспондентський рахунок ЄБРР в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України для кредитування резидентів у гривнях, або на інші кореспондентські рахунки ЄБРР, відкриті за межами України.

Уповноважений банк України виконує функції агента валютного контролю за операціями купівлі іноземної валюти ЄБРР з його кореспондентських рахунків.

Відповідно до Указу Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" за № 41/98 від 21.01.98 р. на розрахунки за експортно-імпортними операціями через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках України, поширюється дія Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" за № 185/94-ВР від 23.09.94 р. Про всі випадки порушень резидентами зазначеного Закону уповноважені банки повинні повідомити податкові органи за місцем реєстрації резидентів.

 
<<   ЗМІСТ   >>