Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела аудиторських доказів перевірки зобов'язань

Слід пригадати, що питання, пов'язані з аудиторськими доказами, визначеними в темі щодо окремого об'єкту або групи об'єктів перевірки, розглядаються з використанням трьох основних груп носіїв інформації:

A) фінансова звітність; Б) регістри обліку;

B) первинні документи.

А). Де саме відображається інформація щодо об'єктів зобов'язань у фінансовій звітності, представлено у табл. 7.8.1, в якій розглянуто шість об'єктів.

Таблиця 7.8.1. Відображення об'єктів зобов'язань у фінансовій звітності

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Короткострокові позики

Баланс 2012 р. (Додаток А)

500

Короткострокові кредити банків

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1600

Короткострокові кредити банків

Звіт про рух грошових коштів 2012 р. (Додаток В)

320 340

Отримані позики Погашення позик

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Баланс 2012 р. (Додаток А)

530

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1615

Поточна кредиторська заборгованість за: Товари,роботи, послуги

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Розрахунки за податками й платежами

Баланс 2012 р. (Додаток А)

 • 550
 • 170
 • 560
 • 610 250

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Поточні зобов'язання за розрахунками за позабюджетними платежами Інші поточні зобов'язання Інші оборотні активи

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

 • 1620 1621
 • 1135 1136
 • 1690 1190

Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом у тому числі з податку на прибуток Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток Інші поточні зобов'язання Інші оборотні активи

Примітки до річної фінансової звітності (Додаток Д)

 • 1210
 • 1240 1241

Таблиця XII "Податок на прибуток"

Розрахунки за іншими операціями

Баланс 2012 р. (Додаток А)

 • 540 600 200
 • 610 210

Поточна заборгованість за розрахунками:

 • - з одержаних авансів
 • - із внутрішніх розрахунків Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

Інші поточні зобов'язання

Інша поточна дебіторська заборгованість

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

 • 1690 1155
 • 1130

Інші поточні зобов'язання Інша поточна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

Розрахунки за виплатами працівникам

Баланс 2012 р. (Додаток А)

580

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1630

Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці

Звіт про фінансові результати 2012 р. (Додаток Б)

240

Витрати на оплату праці

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2013 р. (Додаток Б.1)

2505

Витрати на оплату праці

Розрахунки за страхуванням

Баланс 2012 р. (Додаток А)

 • 570
 • 210

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування

Інша поточна дебіторська заборгованість

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1625

Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування

Звіт про фінансові результати 2012 р. (Додаток Б)

250

Відрахування на соціальні заходи

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2013 Р.

(Додаток Б.1)

2510

Відрахування на соціальні заходи

 • Б). Регістрами аналітичного обліку зобов'язань (крім розрахунків за заробітною платою) є (Додаток У):
  • - журнальна форма
  • - позики — Журнал 2;
  • - інші означені у темі зобов'язання — Журнал 3, відомості 3.3, 3.4, 3.5, 3.6;
  • - спрощена форма — Відомість 3-м;
  • - книжково-журнальна форма :

- короткострокові позики — Книга К-39; - векселі видані - Книга К-17 або К-39;

- постачальники та підрядники — Книга К-15 (15а) або К-17; - податки й платежі — Книга К-17; - інші кредитори — Книги К-17 або К-39. Регістрами аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою та соціальним страхуванням є (Додаток У):

 • - журнальна форма — Журнал 5 (розділ III) або 5А;
 • - спрощена форма — Відомість 5-м;
 • - книжково-журнальна форма:
 • - заробітна плата — Книга К-18; - соціальне страхування — Книга К-17. В). Зупинимось тільки на шести видах кредиторської заборгованості, які найчастіше виникають на підприємстві.

Первинними бухгалтерськими документами щодо виникнення заборгованості перед постачальниками та підрядниками є документи з надходження товарів, виробничих запасів, МШП, здійснених виконаних робіт, наданих послуг:

 • - Накладна — вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Форма № М-11, Видаткова накладна або Товарно-транспортна накладна Форма № 1-ТН, що одержуються в момент, коли визначені об'єкти надійшли на склад;
 • - Акт виконаних робіт (наданих послуг) — одержуються в момент, коли роботи було виконано чи послуги було надано;
 • - Податкова накладна, складається одночасно із Накладною-вимогою форми № 11, Видатковою накладною або Актом виконаних робіт (наданих послуг) в момент відвантаження або виконання, якщо постачальник/підрядник є платником ПДВ.

Однак, якщо покупець не є платником ПДВ, то другий примірник цієї накладної залишається у постачальника/підрядника і покупцю не передається.

Зменшується кредиторська заборгованість, як правило, шляхом оплати підприємством постачальнику/підряднику за отримані товари, виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, виконані роботи, надані послуги, що відображається платіжними документами, визначеними у питанні 3 Підтеми 7.3 "Аудит необоротних активів".

Первинними документами з виникнення заборгованості за авансами отриманими підприємством від покупців, навпаки, є платіжні документи, наведені у питанні 3 Підтеми 7.3 та певний Договір чи Угода. Зменшення (закриття) цієї заборгованості відбувається на підставі відвантаження покупцю товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг, що підтверджується документами, визначеними на початку підпункту В).

Основним документом з обліку розрахунків за кредитами банку обов'язково є письмовий Договір.

Надходять "кредитні" грошові кошти, як правило, на поточний рахунок підприємства-позичальника, тому первинним документом зі збільшення цієї заборгованості є Платіжне доручення (Меморіальний ордер банку).

На підставі Додатку до Кредитного договору, підприємство у визначений термін (в основному — щомісячно) повинно сплачувати банку певну частку боргу та відсотки (проценти) за користування кредитом. Банк може виставити Рахунок позичальнику, який здійснює оплату Платіжними дорученнями. В кінці кожного місяця терміну дії кредиту банк і клієнт підписують Акт виконаних робіт (наданих послуг/

Первинними документами з обліку розрахунків з оплати праці з 01.01.2009 року є документи, які можна розподілити на дві групи:

 • - з обліку особового складу (табл. 7.8.2);
 • - з використання робочого часу та розрахунків з працівниками та службовцями (табл. 7.8.3). До першої групи згідно Наказу Мінстату № 277 (див. п. 2) відносяться:

Таблиця 7.8.2. Документи з обліку особового складу

Назва і шифр форми

Мета застосування

Форма № П-9

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них

- для реєстрації використаних (виписаних), а також отриманих бланків трудових книжок та вкладишів до них із зазначенням серії та номеру. Ведеться робітником відділу кадрів.

Форма № П-10

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

- для контролю за рухом трудових книжок та вкладишів до них.

Ведеться робітником відділу кадрів.

Форма № П-11

Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них

- для списання з підзвіту матеріально відповідальної особи зіпсованих бланків трудових книжок або вкладишів до них. Складається спеціальною комісією та передається до бухгалтерії.

Документами другої групи за Наказом Держкомстату № 489 (див. п. 2) є:

Таблиця 7.8.3. Документи з використання робочого часу та розрахунків з працівниками та службовцями

Назва і шифр форми

Мета застосування

Форма № П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

- для обліку прийнятих на роботу. Заповнюється у відділі кадрів на всіх працівників. Підписується керівником підприємства, оголошується робітнику під підпис. Складається в 2-х примірниках, один з яких передається до бухгалтерії.

Форма № П-2

Особова картка працівника

- для обліку особистих відомостей про кожного працівника.

Заповнюється відділом кадрів на робітників всіх категорій на підставі підписаного Наказу (розпорядження) про прийняття на роботу шляхом опитування робітника й відповідних документів. Складається в 1-му примірнику.

Форма № П-3

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

- для оформлення щорічних та інших видів відпусток, які надаються робітникові згідно діючих законодавчих актів і положень, колективних договорів, контрактів та графіків відпусток. Оформлюється відділом кадрів у 2-х примірниках, один примірник передається до бухгалтерії для розрахунку відпускних.

Форма № П-4

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

- при звільненні робітників. Оформлюється відділом кадрів у 2-х примірниках, 1 примірник передається до бухгалтерії для здійснення розрахунку з працівником. При звільненні за власним бажанням на лицьовому боці Наказу оформлюється Заява робітника.

Форма № П-5

Табель обліку використання робочого часу

- для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників для контролю за виконанням робітниками встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час. Складається в 1-му примірнику уповноваженою на це особою; після відповідного оформлення передається до бухгалтерії.

Форма № П-6

Розрахунково-платіжна відомість працівника

- для розрахунку заробітної плати та інших виплат всім категоріям працюючих. Складається в 1-му примірнику в бухгалтерії на кожного працівника шляхом накопичення даних.

Форма № П-7

Розрахунково-платіжна відомість (зведена)

- для розрахунку заробітної плати та інших виплат всім категоріям працюючих. Складається в 1-му примірнику в бухгалтерії зведенням даних в цілому по підприємству або окремого підрозділу за період оплати (раз в місяць, півмісяця тощо).

Зменшення заборгованості з оплати праці відбувається з використанням наступних первинних документів:

 • - у безготівковій формі на карткові рахунки працівників — Платіжне доручення;
 • - готівкою — Відомість на виплату грошей або Видатковий касовий ордер Форма № КО-2, що затверджені Постановою Правління НБУ № 252 (див. п.2 підтеми 7.6).

Первинними документами зі збільшення заборгованості за розрахунками з бюджетом або з органами страхування (Пенсійним фондом) є певні документи з нарахування податків, зборів та платежів.

Так, спеціальні документи щодо нарахування утримань із заробітної плати наступні:

 • - Розрахунково-платіжна відомість працівника Форма № П-6;
 • - Розрахунково-платіжна відомість (зведена) Форма № П-7. Первинними документами щодо податку на додану вартість є:
 • - Податкові накладні отримані;
 • - Податкові накладні видані;
 • - Реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

За всіма іншими податками, зборами та платежами використовується Довідка (розрахунок) бухгалтерії.

Зменшення цих видів заборгованостей здійснюється, здебільше, шляхом сплати. В залежності від форми розрахунків використовуються наступні види первинних документів:

 • - Платіжне доручення;
 • - Повідомлення/квитанція.
 
<<   ЗМІСТ   >>