Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

Термінологічний словник

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)

Адміністративні витрати - це витрати, пов'язані з управлінням та організацією діяльності підприємства, які не включаються до собівартості реалізованої продукції

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Надзвичайна діяльність - це діяльність, що виникає внаслідок надзвичайної події та спрямована на ліквідацію чи мінімізацію її наслідків, запобігання можливих втрат від наступних надзвичайних подій.

Доходи майбутніх періодів - це засоби, які вже одержані або те, що буде одержано не в даному звітному періоді, а в інших, тих що попереду.

Витрати майбутніх періодів - витрати, сплачені в звітному і попередніх періодах, що підлягають включенню до собівартості продукції в наступних звітних періодах.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення внутрішньогосподарського контролю доходів, витрат та фінансових результатів діяльності

Метою внутрішньогосподарського контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів є встановлення об'єктивної істини щодо повноти, правдивості та неупередженості первинних документів, бухгалтерських даних і звітності підприємства в частині його доходів, витрат і фінансових результатів діяльності.

Відповідно завдання контролю наведено на рис. 12.1.

Завдання внутрішньогосподарського контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

Рис. 12.1. Завдання внутрішньогосподарського контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

Джерела інформації нормативно-правового характеру, що регулюють фінансово-господарську діяльність підприємств:

 • o Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ,
 • o Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1561-ХІІ від 18.09.1991 р.,
 • o Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" № 1202-ХІІ від 18.06.1991 р.,
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87,
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87,
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87,
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджений наказом МФУ від 17.05.2000 р. № 284/4505,
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджений наказом МФУ від 29.11.1999 р. № 290,
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318,
 • o Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

Перевірка повноти, правдивості й неупередженості відображення в обліку та звітності доходів, витрат і результатів діяльності підприємства передбачає з'ясування обґрунтованості цих показників на основі їх дослідження за суттю та нормативно-правовою відповідністю, а також відносно їх документального оформлення та правильності відображення в облікових регістрах і звітності.

Контроль доходів і фінансових результатів здійснюється за рахунками класу 7 "Доходи і результати діяльності". На рахунках цього класу накопичуються доходи протягом звітного періоду (року) в розрізі їх видів: доходи від реалізації, інші операційні доходи, доходи від участі в капіталі, інші доходи, надзвичайні доходи.

У кінці звітного періоду (року) співставленням доходів із витратами визначаються фінансові результати (рахунок 79 "Фінансові результати"), куди і переносяться всі доходи і витрати за рік.

Методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю доходів, витрат і результатів діяльності включають обстеження діяльності окремих об'єктів підприємства, арифметичну перевірку визначення доходів і результатів, зустрічну перевірку витрат і обґрунтування доходів на підставі економіко-математичних розрахунків, а також групування та систематизації виявлених порушень і недоліків, складання допоміжних робочих документів контролерів та актів перевірки.

 
<<   ЗМІСТ   >>