Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж

У портфелі цінних паперів на продаж можна обліковувати акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери. Банк обліковує в портфелі на продаж:

► боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які не має наміру тримати до дати їх погашення;

► цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку зі зміною ринкових ставок процента, потреб ліквідності, наявністю альтернативних інвестицій тощо;

► фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання;

► інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображають:

► за справедливою вартістю;

► за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;

► за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних із продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;

► за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних із продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані й утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.

Придбані в портфель на продаж цінні папери відображають за балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311 Плану рахунків (табл. 6.3, 6.4).

Таблиця 6.3. Структура групи рахунків, де обліковують цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Номери рахунків

Назва та характеристика рахунку

310

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3102

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105

А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, у тому числі інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунків проводять суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, які придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунків проводять суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у разі їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

Таблиця 6.4. Структура групи рахунків, де обліковують боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

Номери рахунків

Назва та характеристика рахунку

141

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410

А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411

А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412

А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1413

А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1414

А Боргові цінні папери не фінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

143

Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1430

А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

311

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110

А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж

3111

А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

3112

А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113

А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114

А Боргові цінні папери не фінансових підприємств у портфелі банку на продаж

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунків проводять суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунків проводять суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку.

Аналітичний облік цінних паперів за балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311 ведеться в розрізі їх емітентів та випусків. Придбання цінних паперів у портфель на продаж на дату операції обліковують за загальними правилами на позабалансових рахунках.

Придбані акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком на дату розрахунку відображають за балансовими рахунками таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунки з обліку цінних паперів (3102, 3103, 3105)

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки - на суму придбання (собівартості).

Витрати на операції, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів у портфель на продаж, відображають за рахунками з обліку дисконту (премії) під час первинного визнання цих цінних паперів. У разі придбання боргових цінних паперів із дисконтом на дату розрахунку здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів (1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114) - на суму номіналу

Кт Рахунки неамортизованого дисконту (1416, 1436, 3116) - на суму дисконту

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки - на суму придбання (собівартості).

Якщо боргові цінні папери придбані з премією на дату розрахунку:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів (1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114) - на суму номіналу

Дт Рахунки неамортизованої премії (1417, 1437, 3117) - на суму премії

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки - на суму придбання (собівартості).

У разі придбання банком купонного цінного папера з накопиченими процентами на дату розрахунку в бухгалтерському обліку здійснюють такі проведення:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів - на суму номіналу

Дт Рахунки накопичених процентів (1418, 1438, 3118) - на суму накопичених процентів

Дт/Кт Рахунки неамортизованих дисконту/премії(1416, 1436, 3116/1417, 1437, 3117) - на суму дисконту/премії

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки - на суму придбання з урахуванням накопичених процентів.

За борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж банк визнає процентні доходи, у тому числі процентні доходи у формі амортизації дисконту (премії). Від володіння цінними паперами з невизначеним доходом банк отримує дивіденди. Дохід за борговими цінними паперами визнається аналогічно торговому портфелю цінних паперів.

Нарахування процентів за купонними цінними паперами здійснюється, починаючи з дати придбання, за ставкою процента купона і відображується в обліку:

Дт Рахунки для обліку нарахованих процентів за цінними паперами в портфелі банку на продаж (1418, 1438, 3118)

Кт Рахунки для обліку процентних доходів за цінними паперами в портфелі банку на продаж (6050, 6052, 6054).

У разі надходження коштів на погашення заборгованості за нарахованими процентами в бухгалтерському обліку здійснюють такі проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку нарахованих процентів (1418, 1438, 3118).

Амортизація дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж:

Дт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту (1416, 1436, 3116)

Кт Рахунки для обліку процентних доходів за цінними паперами в портфелі банку на продаж (6050, 6052, 6054).

Амортизація премії за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж впливає негативно на доходи та зменшує їх:

Дт Рахунки для обліку процентних доходів за цінними паперами в портфелі банку на продаж (6050, 6052, 6054)

Кт Рахунки для обліку неамортизованої премії (1417, 1437, 3117).

Нарахування доходу за акціями в портфелі банку на продаж у формі дивідендів здійснюється у звітному періоді, коли емітентом прийнято рішення про їх виплату, і відображується в обліку аналогічно до торгового портфеля:

Дт Рахунки для обліку нарахованих доходів (3108)

Кт 6300 Дохід у формі дивідендів.

На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів (3108).

Цінні папери в портфелі банку на продаж, які обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. Обов'язково на дату балансу результат переоцінки відображають у капіталі за аналітичним рахунком балансового рахунку 5102 "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж" на суму різниці між справедливою вартістю цінного папера і його балансовою вартістю, визначеною на дату переоцінки.

У разі збільшення їх справедливої вартості в бухгалтерському обліку відображається:

► Дооцінка акцій

Дт Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж (3107)

Кт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж - на суму дооцінки

► Дооцінка боргових цінних паперів

Дт Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж (1415, 1435, 3115)

Кт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж - на суму дооцінки

► Уцінка акцій у разі зменшення їхньої справедливої вартості

Дт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж - на суму уцінки

Кт Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж (3107).

► Уцінка боргових цінних паперів у разі зменшення їхньої справедливої вартості

Дт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж - на суму уцінки

Кт Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж (1415, 1435, 3115).

Усі цінні папери в портфелі банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності. За акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковують за собівартістю, визначається сума втрат від зменшення корисності, яку розраховують як різницю між їхньою балансовою вартістю та поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подібного фінансового активу. Ця різниця визнається витратами звітного періоду і відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт Рахунок витрат на формування резерву (7703)

Кт Рахунок резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (3190).

Під час визнання зменшення корисності за цінними паперами, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, сума уцінки, накопичена в капіталі на рахунку 5102 "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж", вилучається з капіталу і визнається в прибутках/збитках банку. У такому разі на суму уцінки, що обліковувалася за рахунком 5102, здійснюється зворотне бухгалтерське проведення:

Дт Рахунки переоцінки цінних паперів (3107, 1435, 3115)

Кт Рахунок результатів переоцінки (5102).

Одночасно на таку саму суму формується резерв і відображається в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунок витрат на формування резерву (7703)

Кт Рахунки резервів під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж (1490, 3190).

Якщо за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком визнано збиток від зменшення корисності, то в разі збільшення в наступних періодах суми очікуваного відшкодування сума сформованого резерву залишається незмінною.

Якщо в наступних періодах відбувається збільшення справедливої вартості боргових цінних паперів у портфелі на продаж, то на відповідну суму в межах раніше створеного резерву за відповідними цінними паперами зменшується сума сформованого резерву і відображається в бухгалтерському обліку зворотним проведенням:

Дт Рахунки резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (1490, 3190)

Кт Рахунок витрат на формування резерву (7703).

Після повного сторнування суми сформованого резерву надалі збільшення справедливої вартості боргових цінних паперів відображається в обліку згідно із загальними правилами.

У разі списання знецінених цінних паперів за рахунок резерву в бухгалтерському обліку здійснюють такі проведення:

► За акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Дт Рахунок резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (3190)

Кт Рахунки з обліку цінних паперів (3102, 3103, 3105)

► За борговими цінними паперами

Дт Рахунки резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (1490, 1492, 3190, 3191)

Кт Рахунки з обліку цінних паперів (1410-1414, 3111-3114) - на суму номіналу

Дт/Кт Рахунки 1416, 3116/1417, 3117 - на суму неамортизованого дисконту/премії

Кт Рахунки 1418, 1419, 3118, 3119 - на суму нарахованих (прострочених нарахованих) доходів.

Якщо резерв під знецінення цінних паперів сформований не в повній сумі, то здійснюється його до формування.

Списані за рахунок резервів цінні папери обліковують за позабалансовими рахунками:

Дт Рахунок списаної у збиток заборгованості за цінними паперами (9613)

Кт Контррахунок 991.

Одночасно на суму списаної заборгованості за нарахованими доходами за позабалансовими рахунками здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки списаної за рахунок спеціальних резервів заборгованості за нарахованому доходами (9600, 9601)

Кт Контррахунок 991.

У разі надходження коштів за цінними паперами, що списані банком за рахунок резервів, у бухгалтерському обліку здійснюють проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки 7703 Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж, 7720 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами - якщо цінні папери були списані протягом поточного року

Кт 6713 Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів, 6717 Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років - якщо цінні папери були списані протягом попередніх років.

► Одночасно на суму виконаних емітентом зобов'язань за позабалансовими рахунками здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Контррахунок

Кт 9613 Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

Кт 960 Не сплачені в строк доходи.

Щодо безнадійної заборгованості за цінними паперами та нарахованими на них доходами, яка списана за рахунок резерву, виконують аналогічні бухгалтерські проведення після закінчення строку позовної давності або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі реалізації (продажу) акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком, які обліковувалися в портфелі на продаж за справедливою вартістю, на дату розрахунку банк-продавець на суму переоцінки, яка була визнана в капіталі, здійснює такі зворотні бухгалтерські проведення:

► У разі наявності уцінки

Дт 3107 Переоцінка акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Кт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

► У разі наявності дооцінки

Дт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

Кт 3107 Переоцінка акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

► Якщо за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, що продаються, були створені резерви, то на дату розрахунку на суму раніше сформованих резервів

Дт 3190 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

Кт 7703 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

► Реалізація акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком з портфеля банку на продаж на дату розрахунку

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Кт Рахунки для обліку цінних паперів (3102, 3103, 3105)

Кт/Дт 6393 Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж - на різницю між вартістю реалізації та балансовою вартістю цінних паперів, що реалізовуються.

Відображення в бухгалтерському обліку продажу боргових цінних паперів на дату розрахунку здійснюється проведеннями:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку цінних паперів (1410-1414, 1430,

3110-3114) - на номінальну суму

Дт/Кт Рахунки неамортизованих дисконту/премії (1416, 1436, 3116/1417, 1437, 3117) - на суму неамортизованого дисконту/премії

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів (1418, 1438, 3118, 1419, 3119) - на суму нарахованих доходів (прострочених нарахованих доходів) за цінними паперами, що реалізовуються

Кт/Дт 6393 Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж - на суму різниці між вартістю реалізації та балансовою вартістю цінних паперів, що реалізовуються.

Під час реалізації (продажу) боргових цінних паперів з портфеля на продаж банк-продавець на дату розрахунку одночасно з попередніми проведеннями здійснює такі зворотні бухгалтерські проведення:

► У разі наявності уцінки

Дт 1415,1435, 3115

Кт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

► У разі наявності дооцінки

Дт 5102 Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

Кт 1415, 1435, 3115

► У разі наявності резерву під цінні папери

Дт 1490 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж, 3190 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

Кт 7703 Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

► У разі наявності резерву під нараховані доходи

Дт 1492 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ в портфелі банку на продаж, 3191 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

Кт 7720 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами.

Цінні папери з портфеля банку на продаж можуть бути переведені в портфель до погашення в разі закінчення строку, протягом якого банк був позбавлений права формувати портфель до погашення.

Інвестиції в асоційовані (дочірні) компанії, що придбані або раніше переведені з метою продажу протягом 12 місяців, але не продані протягом цього періоду, переводять до інвестицій в асоційовані (дочірні) компанії і відображають ретроспективно, тобто починаючи з дати придбання (переведення).

 
<<   ЗМІСТ   >>