Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОБОРОТНИХ МШП

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ мету і завдання аудиту виробничих запасів;

♦ особливості нормативної бази виробничих запасів;

♦ поняття запасів;

♦ класифікацію запасів для потреб бухгалтерського обліку;

♦ як оцінюють запаси;

♦ із чого складається первісна вартість запасів;

♦ поняття чистої вартості запасів;

♦ методи оцінки запасів при їх списанні;

♦ предмет аудиту виробничих запасів;

♦ об'єкти аудиту виробничих запасів;

♦ предметну область аудиторського дослідження запасів;

♦ перелік основних складових облікової політики в частині обліку виробничих запасів;

♦ інформаційні потоки облікової інформації з руху виробничих запасів;

♦ які питання необхідно вивчити у клієнта з метою оцінки систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку;

♦ як складати програму аудиту виробничих запасів;

♦ як перевіряти відповідність залишків та оборотів у регістрах обліку;

♦ подальші дії аудитора в разі виявлення розходжень між даними Головної книги, регістрів синтетичного й аналітичного обліку;

♦ як документально оформити результати зіставлення залишків і оборотів виробничих запасів у різних регістрах обліку;

♦ як використовувати глибинні тести контролю в разі встановлення розходжень між даними різних регістрів обліку;

♦ які питання треба дослідити при перевірці стану збереження запасів;

♦ як перевіряти повноту оприбуткування, правильності списання, оцінки та обліку запасів;

♦ як проводити перевірку дотримання податкового законодавства у господарських операціях із запасами;

♦ типові помилки і порушення в обліку запасів;

♦ перелік робочої документації аудитора з аудиту виробничих запасів;

♦ як використовувати вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів;

♦ послідовність вибіркового дослідження;

♦ основні методи відбору інформації;

♦ вплив неефективної вибірки на ефективність аудиту.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ сформулювати мету аудиту виробничих запасів;

♦ визначати основні завдання виробничих запасів;

♦ користуватися нормативною базою з метою проведення аудиту виробничих запасів;

♦ класифікувати запаси для цілей бухгалтерського обліку;

♦ перевіряти правильність оцінки запасів;

♦ визначати предмет та об'єкти аудиту виробничих запасів;

♦ визначати предметну область аудиторського дослідження запасів;

♦ перевіряти відповідність облікової політики клієнта в частині виробничих запасів чинному законодавству та її дотримання клієнтом;

♦ встановлювати інформаційні потоки облікової інформації з руху виробничих запасів;

♦ проводити контроль і давати оцінку системі внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку виробничих запасів;

♦ складати програму аудиту виробничих запасів;

♦ перевіряти відповідність залишків та оборотів у Головній книзі і в регістрах синтетичного й аналітичного обліку;

♦ приймати правильне рішення в разі встановлення розходжень між даними Головної книги і регістрів синтетичного й аналітичного обліку в частині виробничих запасів;

♦ проводити перевірку стану збереження виробничих запасів;

♦ перевіряти повноту оприбуткування та правильність списання виробничих запасів;

♦ перевіряти правильність застосованої оцінки виробничих запасів;

♦ перевіряти дотримання податкового законодавства в операціях із виробничими запасами;

♦ використовувати вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів;

♦ аналізувати вплив неефективної вибірки на ефективність аудиту виробничих запасів;

♦ складати робочі та підсумкові документи за результатами аудиту виробничих запасів.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 12.1. Мета і завдання аудиту виробничих запасів
  • 12.2. Особливості нормативної бази аудиту виробничих запасів
  • 12.3. Предметна область досліджень
  • 12.4. Аудит виробничих запасів
  • 12.5. Вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів

Ключові поняття та терміни

· виробничі запаси;

· мета аудиту виробничих запасів;

· завдання аудиту виробничих запасів;

· нормативна база аудиту виробничих запасів;

· П(с)БО 9;

· інвентаризація запасів;

· запаси як активи підприємства;

· визнання запасів;

· класифікація запасів;

· оцінка запасів;

· формування первісної вартості запасів;

· чисто вартість реалізації;

· методи оцінки запасів при їх списанні;

· предмет аудиту виробничих запасів;

· об'єкти аудиту виробничих запасів;

· предметна область аудиторського дослідження запасів;

· переоцінка запасів на дату балансу;

· інформаційні потоки облікової інформації з руху запасів;

· програма аудиту виробничих запасів;

· аудит внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку запасів;

· зіставлення залишків та оборотів зо запасами у різних регістрах бухгалтерського обліку;

· аудит стану збереження запасів;

· аудит руху запасів;

· аудит дотримання податкового законодавства за операціями із запасами;

· типові помилки і порушення з обліку запасів;

· вибірково перевірка виробничих запасів;

· робоча та підсумкова документація з аудиту виробничих запасів.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХГУ, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон Про прибуток — Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей" від 06.06.95 р. № 217/95-ВР, зі змінами і доповненнями;

♦ П(с)БО 2 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87;

♦ П(с)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246;

♦ П(с)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318;

♦ Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р.№291.

 
<<   ЗМІСТ   >>