Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ломбардний, консорціумний кредити

До ломбардного кредиту відносять короткостроковий кредит під заставу цінних паперів. Обсяг кредиту під заставу (заклад), державних цінних паперів становить до 90% їх вартості, під заставу банківських акцій - 70% їх вартості, під заставу корпоративних акцій - 60-70% їх вартості.

Перед наданням ломбардного кредиту банк з'ясовує:

 • - якість цінних паперів (їх ліквідність і платоспроможність емітентів);
 • - котирування цінних паперів на фондовій біржі.

Цінні папери, надані в заставу, залишаються власністю позичальника, але зберігаються в банку на рахунках у цінних паперах.

Якщо кредит не повернено вчасно, право власності на цінні папери переходить до кредитора, який реалізовує їх на фондовому ринку і повертає борг та проценти за ним.

Розвиток консорціумних кредитів розпочато після того, як Національний банк України затвердив постановою № 37 від 01.02.1996 р. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування.

Консорціумів кредити видають за рахунок об'єднання ресурсів банків - учасників консорціуму і тим самим обмежують ризики втрат для кожного банку в разі неплатежу позичальника.

Для консорціумних кредитів характерні великі розміри (до кількох мільярдів грош. од.), тривалі терміни (10 і більше років), чисельний склад кредиторів і кілька позичальників.

Документальне оформлення та надання консорціумного кредиту має кілька варіантів:

 • - кредитну угоду укладають за умови акумуляції вільних ресурсів тільки в окремому банку (менеджері);
 • - загальна сума кредиту гарантується провідним банком і фінансування позичальника здійснюється тільки за потребою в коштах;
 • - гарантовані банками-учасниками квоти кредитних ресурсів змінюються за рахунок залучення інших банків до консорціумного кредитування.

Контрольні питання

 • 1. За якими критеріями класифікують банківські кредити?
 • 2. Які функції виконують банківські кредити?
 • 3. Які складові кредитного потенціалу банку?
 • 4. Як впливає сума основного резервування на кредитний потенціал банку?
 • 5. Які основні принципи використовуються при розробленні кредитної політики банку?
 • 6. Які складові основних етапів кредитування - підготовчого, поточного, підсумкового?
 • 7. Які показники характеризують ліквідність балансу позичальника?
 • 8. Які показники характеризують фінансову стійкість позичальника, його ділову активність?
 • 9. Які вимоги виставляють банки до матеріального, нематеріального забезпечення кредиту?
 • 10. З якою метою банки формують резерв під стандартну та нестандартну кредитну заборгованість?
 • 11. Яка методика визначення чистого кредитного ризику при розрахунку резерву для покриття втрат від кредитних операцій?
 • 12. Як розраховується остаточна сума резерву під кредитні ризики?
 • 13. За яких умов надається кредит у поточну діяльність суб'єкта господарювання?
 • 14. Яка особливість контокорентного кредиту?
 • 15. Яким чином встановлюється ліміт овердрафту?
 • 16. Яка особливість кредиту, наданого кредитною лінією?
 • 17. Які документи подає позичальник для одержання короткострокового кредиту в поточну діяльність?
 • 18. Яка процедура видавання цього виду кредиту?
 • 19. Який порядок погашення короткострокового кредиту та процентів за ним?
 • 20. В яких випадках банк проводить попередній та поточний кредитний моніторинг?
 • 21. Яка послідовність дій банку при поверненні проблемного кредиту?
 • 22. Яка особливість довгострокового кредиту в інвестиційну діяльність?
 • 23. Яким чином визначають період погашення довгострокового кредиту?
 • 24. Хто є учасниками при наданні кредиту за рахунок бюджетних коштів?
 • 25. Які специфічні риси споживчого кредиту?
 • 26. Яка особливість споживчого кредиту на придбання товарів тривалого використання, на придбання автотранспортних засобів?
 • 27. Як визначається кредитоспроможність позичальника - фізичної особи?
 • 28. Які об'єкти є забезпеченням споживчого кредиту на поточні потреби?
 • 29. На які цілі надається споживчий кредит в інвестиційну діяльність?
 • 30. У чому полягає суть іпотечного кредиту?
 • 31. Які вимоги ставлять до іпотеки за іпотечного кредитування?
 • 32. За якими критеріями класифікують лізингові операції?
 • 33. Назвіть етапи надання лізингу юридичній особі.
 • 34. Чим відрізняється конвенційний факторинговий кредит від конфіденційного?
 • 35. Що виступає заставою при наданні ломбардного кредиту?
 • 36. За рахунок яких коштів надають консорціумний кредит?

Завдання

Завдання 1. Визначте на 01.01. поточного року кредитний потенціал банку і вільні кредитні ресурси за такими даними: прибуток банку - 700 тис. грн.; фонди банку - 150 тис грн.; кошти на рахунках юридичних осіб - 300 тис. грн.; кошти на рахунках фізичних осіб - 700 тис. грн.; міжбанківські кредити - 200 тис. грн.; Вкладення: у кредити - 1200 тис. грн.; в інвестиції - 200 тис. грн.; готівка - 60 тис. грн.

Ставка основного резервування - 10% від суми залучених коштів на депозити.

Завдання 2. Визначте суму резерву на можливі втрати від кредитної операції.

У процесі аналізу кредитного портфеля банку строковий кредит на суму 600 тис. грн., виданий позичальникові "Q", отримав такі характеристики.

Фінансовий стан позичальника відповідає класу "В", обслуговування позичальником боргу слабке, як забезпечення заставлено державні цінні папери на суму 600 тис. грн.

Завдання 3. Визначте показники кредитоспроможності позичальника за такими даними його фінансової звітності: високоліквідні активи - 32,4 тис. грн.; поточні зобов'язання - 242,0 тис. грн.; дебіторська заборгованість - 177,4 тис. грн.; оборотні активи - 952,3 тис. грн. Зробіть відповідний висновок.

Завдання 4. Визначте показники фінансової стійкості позичальника за такими даними: капітал позичальника - 3 595 тис. грн.; необоротні активи - 3 585 тис. грн.; довгострокові зобов'язання - 750 тис. грн.; поточні зобов'язання - 242 тис грн. Зробіть відповідний висновок.

Завдання 5. Розрахуйте суму ліміту за овердрафтом для клієнта АКБ ТзВО "Росинка", якщо відомо, що обороти за поточним рахунком за останніх два місяці становили: у червні - 70 000 грн., у липні - 94 000 грн., кошти на його поточний рахунок надходять три рази на тиждень. Не має відкритих поточних рахунків у інших банках, клієнт не мав непогашених кредитів.

Завдання 6. Визначте, на який термін можна надати позичальникові кредит, якщо надходження на його поточний рахунок середньомісячно очікуються в сумі ] 80 тис. грн. Кредит погашатиметься рівними частинами, починаючи з першого місяця з моменту його видачі, проценти погашатимуться теж щомісячно. Кредит запрошується на суму 500 тис. грн під 25% річних. Місячна сплата обов'язкових платежів позичальника (без обслуговування кредиту) становить 100 тис. грн.

Завдання 7. Визначте можливість надання кредиту, термін, процентну ставку, розрахуйте суму плати за кредит, якщо він погашатиметься щомісячно разом з процентами.

До банку поточною датою звернулося ТзОВ "Дана" для одержання кредиту на суму 30 тис. грн. на 2 місяці для придбання сировини. Заборгованості перед банком позичальник немає, обслуговується клієнт у банку 2 роки. Показники за фінансовими звітами відповідають нормі.

Завдання 8. Визначте повний строк кредиту, який спрямовується на фінансування інвестиційного проекту, якщо: вартість проекту - 16 млн. грн.; термін будівництва – 48 місяців; середньомісячний дохід за проектом - 4 млн. грн.; сума кредиту – 12 млн. грн.

Річна сума амортизаційних відрахувань, яка буде спрямована на погашення кредиту, - 1,7 млн. грн.; річна сума чистого прибутку – 1,9 млн грн.; процентна ставка інвестиційного кредиту - 15% річних.

Завдання 9. Оформіть плановий графік погашення довгострокового інвестиційного кредиту та процентів за ним.

Банк надав кредит у розмірі 200 тис. грн. строком на 5 років під 15% річних. Згідно з умовами кредитного договору кредит погашається щорічними виплатами в кінці кожного року в сумі 30 тис. грн. разом із процентами. Нарахування процентів проводиться один раз на рік.

Завдання 10. Фізична особа 16 травня 200Х року звернулася в банк "Галичина" для отримання кредиту на придбання автотранспортного засобу вітчизняного виробництва. Вартість автомобіля - 20 000 грн., позичальник сплачує аванс продавцеві в розмірі 20% від вартості автомобіля. Термін кредиту - 6 місяців, процентна ставка - 14% річних. Відповідно до умов кредитного договору погашення боргу здійснюється щомісячно рівними частинами, сплата процентів - щомісячно від залишку боргу. Визначте суму кредиту та складіть плановий графік погашення.

Завдання 11. Кредитний комітет банку задовольнив прохання клієнта Ващук Ганни Іванівни на видачу їй короткострокового кредиту на 4 000 грн. на 4 місяці під 18% річних для придбання побутової техніки. Кредит забезпечуватиметься заставою цієї ж техніки. У договорі передбачено погашення кредиту щомісячно рівними частинами з щомісячною сплатою процентів від залишку боргу.

Позичальник останній платіж прострочив на 10 днів, а відповідно до внутрішнього положення банку за кожний день прострочення платежу стягується пеня в розмірі 1% від суми прострочення. Складіть графік погашення кредиту та розрахуйте пеню за прострочений платіж.

Завдання 12. Фізична особа 1 червня поточного року звернулася у відділення АКБ для отримання кредиту на придбання квартири на вторинному ринку, вартість квартири - 157 000 грн., відомо, що авансовій внесок при купівлі квартири - 40%, на решту суму запрошується кредит, термін кредиту - 5 років, процентна ставка - 16% річних. Заставою виступає квартира, яку купують.

Оформіть графік погашення кредитної заборгованості (основної суми боргу) та процентів за кредитом, якщо відомо, що погашення кредиту здійснюється щомісячно за ануїтетною схемою.

Завдання 13. Фірма приймає рішення звернутись у лізингову компанію для укладення лізингової угоди, попередньо визначивши постачальника обладнання для своїх виробничих потреб. У договорі з лізинговою компанією вказано, що ця фірма сплачуватиме щоквартальні внески та викупить обладнання за залишковою вартістю після закінчення 5-річного експлуатаційного терміну.

Відомо, що вартість обладнання становить 60 000 грн., норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 10% річних, процентна ставка за залученими кредитними ресурсами - 12% річних, узгоджений відсоток комісійних за лізингом - 5% річних, опціон - 37 000 грн. Обчисліть загальний розмір лізингових платежів, середньорічну вартість обладнання.

Тести

 • 1. Кредит - це:
  • а) економічна категорія, що передбачає економічні відносини з приводу перерозподілу вартості;
  • б) відносини між кредитором і позичальником;
  • в) економічна категорія, що передбачає кредитні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення та сплати процентів.
 • 2. Назвіть основні форми кредиту:
  • а) вексельні, грошові, гарантійні;
  • б) грошові, товарні, гарантійні;
  • в) забезпечені, незабезпечені;
 • 3. Банкам заборонено надавати кредити:
  • а) на розвиток малого бізнесу;
  • б) формування та збільшення статутних капіталів;
  • в) формування та збільшення статутних капіталів, купівлю цінних паперів, покриття збитків.
 • 4. До матеріального забезпечення кредиту відносять:
  • а) шляхові документи, цінні папери;
  • б) поруку іншої особи, страхування кредиту;
  • в) рухоме, нерухоме майно, цінні папери, шляхові, складські документи.
 • 5. Кредити за ступенем ризику класифікують так:
  • а) прострочені, під контролем;
  • б) стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні;
  • в) стандартні, безнадійні.
 • 6. Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється на підставі таких джерел інформації:
  • а) балансового звіту, звіту про рух грошових коштів;
  • б) балансового звіту, звіту про рух грошових коштів, звіту про фінансовий результат;
  • в) балансового звіту, звіту про рух грошових коштів, звіту про фінансовий результат позичальника, довідках та звітах аудиторських, статистичних служб.
 • 7. Рішення про надання кредиту ухвалюються:
  • а) відповідно до Статуту банку;
  • б) колегіально на засіданнях кредитного комітету;
  • в) відповідно до кредитної політики банку.
 • 8. Кредитна політика банку – це:
  • а) сукупність кредитних положень;
  • б) стратегія і тактика процесу банківського кредитування;
  • в) державна політика щодо банківського кредитування.
 • 9. Процентна кредитна ставка залежить від:
  • а) терміну, суми кредиту, об'єкта кредиту;
  • б) грошово-кредитної політики держави;
  • в) усі відповіді правильні.
 • 10. Процес банківського кредитування передбачає такі етапи:
  • а) визначення кредитоспроможності позичальника, аналіз кредитної заяви, контроль;
  • б) видача кредиту, контроль за ним;
  • в) аналіз кредитної заяви, кредитного проекту, визначення кредитоспроможності позичальника, структурування кредиту, укладення кредитного договору, кредитний моніторинг, закриття кредитної справи.
 • 11. Документи, що підтверджують цільове спрямування кредиту:
  • а) бізнес-план, кредитна заява;
  • б) контракти із суб'єктами господарювання позичальника, бізнес-план;
  • в) кредитна заява, контракти із суб'єктами господарювання позичальника, бізнес-план.

 • 12. Для формування резерву під кредитні ризики банки беруть до уваги:
  • а) ступінь кредитного ризику кожної кредитної угоди;
  • б) фінансовий стан позичальника, забезпеченість кредиту, рівень обслуговування ним боргу, коефіцієнт резервування;
  • в) фінансовий стан позичальника, забезпеченість кредиту, рівень обслуговування боргу;
 • 13. Короткостроковий кредит у поточну діяльність суб'єктам господарювання надають під такі об'єкти:
  • а) придбання основних засобів;
  • б) поповнення оборотного капіталу, нагромадження запасів товарно-матеріальних цінностей;
  • в) придбання споживчих товарів.
 • 14. Овердрафт - це:
  • а) короткостроковий кредит, що передбачає ведення спеціального позичкового рахунку;
  • б) короткостроковий кредит на суму, що перевищує фактичний залишок на поточному рахунку позичальника;
  • в) те саме, що й контокорентний кредит.
 • 15. Погашення короткострокового кредиту суб'єктів господарювання здійснюється:
  • а) одноразово, на виплат частинами;
  • б) лише одноразово в кінці терміну;
  • в) усі відповіді неправильні.
 • 16. Кредит в інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання включає:
  • а) овердрафт, врахування векселів;
  • б) реконструкцію, будівництво основних фондів;
  • в) будівництво, освоєння землі, купівлю споруд, землі, фінансовий лізинг.
 • 17. Банківський кредитний моніторинг - це:
  • а) перевірка всіх етапів процесу кредитування;
  • б) завершальний етап процесу кредитування;
  • в) етап, що передбачає контроль за погашенням заборгованості, її цільовим використанням, забезпеченням.
 • 18. Форми стягнення простроченого боргу за короткостроковим кредитом суб'єктів господарювання такі:
  • а) з позичкового рахунку на основі платіжного доручення;
  • б) з поточного рахунку на підставі визнаної позичальником претензії;
  • в) виставлення банком платіжної вимоги на поточний рахунок на підставі визнаної позичальником претензії.
 • 19. До ознак проблемної кредитної заборгованості відносять:
  • а) несплата позичальником процентів і боргу;
  • б) погіршення фінансового стану позичальника;
  • в) обидві відповіді неповні.
 • 20. Державний інвестиційний кредит - це:
  • а) довгостроковий кредит, де позичальником є держава;
  • б) довгостроковий кредит за рахунок бюджетних коштів;
  • в) державна облігаційна позика.
 • 21. Грошові споживчі кредити за термінами погашення класифікують так:
  • а) кредити на виплат, револьверні, кредити одноразового погашення;
  • б) відновлювальні кредитні лінії;
  • в) стандартні, безумовні, на виплат.
 • 22. Споживчий кредитна поточні потреби надають виключно:
  • а) у національній валюті;
  • б) іноземній валюті;
  • в) іноземній і національній валютах.
 • 23. Погашення споживчого кредиту проводиться:
  • а) шляхом утримання із заробітної плати;
  • б) перерахуванням суми повторно отриманого кредиту;
  • в) внеском боргу готівкою, утриманням із заробітної плати, з поточного рахунку.
 • 24. Лізинг - це:
  • а) форма довгострокового кредиту;
  • б) угода купівлі-продажу майна для тривалого користування;
  • в) договір довгострокової оренди майна за умови, що майно є власністю лізингодавця.
 • 25. Лізинг за характером форм власності поділяють:
  • а) на лізинг, рухомого і нерухомого майна;
  • б) транзитний лізинг;
  • в) фінансовий, оперативний, зворотний, револьверний.
 • 26. Розрахунок загальної суми лізингових платежів включає:
  • а) амортизаційні відрахування, плату за кредитні ресурси;
  • б) комісійну плату і додаткові платежі;
  • в) усі складові, разом узяті.
 • 27. Факторинг - це:
  • а) купівля банком боргових вимог постачальника;
  • б) інкасування боргових вимог;
  • в) надання кредиту у сферу виробництва.
 • 28. Консорціумний кредит характерний:
  • а) невеликою кількістю позичальників;
  • б) великою кількістю кредиторів;
  • в) великою кількістю кредиторів, що об'єднані в банківський консорціум, довгим терміном, значною сумою, декількома позичальниками.

Теми рефератів

 • 1. Аналіз кредитного ринку України.
 • 2. Аналіз кредитоспроможності позичальника як один із методів управління кредитним ризиком.
 • 3. Порівняльна характеристика матеріальних і нематеріальних форм забезпечення кредиту.
 • 4. Методи встановлення кредитної процентної ставки.
 • 5. Процес кредитування у філії банку.

 
<<   ЗМІСТ   >>