Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління сплатою податкових платежів на торговельному підприємстві

Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що підлягають сплаті з доходів

За даними таблиці визначити прогнозний розмір податкових платежів торговельного підприємства, що підлягають сплаті з доходів підприємства, оцінити рівень оподаткування доходів підприємства. Зробити відповідні висновки.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту, тис. грн

18602

у тому числі оборот санітарно-гігієнічних товарів, тис. грн

651,1

Рівень торговельної надбавки, %

20,01

у тому числі по санітарно-гігієнічних товарах, %

16,008

Загальний коефіцієнт оподаткування доходів у звітному періоді

0,17

Розв'язок

1. Розрахунок обороту із закупівлі товарів (ОЗт):

ТОпл . лл 18602 , _л і гглл л

ОЗт =-100 =--100 = 15500,4 тис. грн,

100 + Лян 100 + 20,01

де ТОпл - обсяг планового товарообороту; Ртн — рівень торговельної надбавки.

 • 2. Розрахунок обороту із закупівлі санітарно-гігієнічних засобів
 • (ОЗсгз):

ОЗсгз = ТОпДсгз--100 =-—--100 = 5613 тис. грн,

100+Р/ин^ 100+16,008

Де ТОплсгз обсяг планового товарообороту;

Ртисгз - рівень торговельної надбавки по санітарно-гігієнічних засобах.

 • 3. Розрахунок податкового зобов'язання (ПЗ):
  • (Т0пп-Т0плсгз) 08602-6514) й
 • 113 =-■-— =-- = 2991,8 тис. гри.
 • 6 6
 • 4. Розрахунок податкового кредиту (ПК):

Г ПК, "*"- ОЗса). (15500,4 - 561,3) д ^ ^ ^

 • 6 6
 • 5. Розрахунок податкового зобов'язання по ПДВ, що необхідно сплатити до бюджету:

ПДВ = ПЗ-ПК = 2991,8 - 2489,9 = 502,0 тис. грн.

6. Розрахунок обсягу податків в ціні товарів(Пц):

Пц = ПДВ = 502,0 тис. грн.

7. Розрахунок коефіцієнта оподаткування доходів у плановому періоді (КОДпл):

ігпп Пі< 502,0

КОДпл =-=-= 0,162.

ТОпл - ОЗт 18602 -15500,4

8. Формування висновку щодо ефективності податкової політики:

Оскільки КОДпл (0,162) < КОДзв (0,17) (загальний коефіцієнт оподаткування доходів у звітному періоді), то ефективність податкової політики на підприємстві покращується.

Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що входять до складу поточних витрат

За даними таблиці визначити прогнозний розмір податкових платежів торговельного підприємства, що входять до складу його поточних витрат. Розрахувати рівень оподаткування витрат. Оцінити ефективність податкової політики щодо оподаткування витрат. Зробити відповідні висновки. Період планування — рік.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту, тис. грн

18602

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

13

Середня заробітна плата та інші матеріальні виплати, тис. грн на місяць

2,7

Рівень матеріальних змінних витрат на збут товарів, % до товарообороту

5

Адміністративні грошові витрати (матеріальні), тис. грн

. 855,7

Амортизація основних засобів, тис. грн

290,9

Фінансові витрати, тис. грн

18

Місцеві податки (за паркування, ринковий збір, використання місцевої символіки тощо), тис. грн

51

Загальний коефіцієнт оподаткування витрат у звітному періоді

0,21

Розв'язок

1. Розрахунок річного фонду оплати праці (ФОП):

фоп=чм.-ш лг=ъ*гр лг=*гз.тис.грн,

ДО Ччис. ~ середньооблікова чисельність працівників;

 • 3/7 - середня заробітна плата та інші матеріальні виплати на місяць.
 • 2. Розрахунок збору на обов'язкове пенсійне страхування (Зпс)9 що необхідно сплатити до бюджету:
 • 0 ФОП СОПпс 421,2 -33,2 110ІМ

Зпс =-= ——-— = 139,84 тис. грн,

100 100 ^

де СОПпс - ставка оподаткування для обов'язкового пенсійного

страхування (33,2%).

 • 3. Розрахунок збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (Зеб):
 • 0 -' ФОП - СОПвб 421,2 -1,30 сло

Зеб =-=-= 5,48 тис. грн,

100 100 г

де СОПвб —ставка оподаткування на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (1,3%).

4. Розрахунок збору на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою'втратою працездатності і за витратами, зумовленими народженням і похованням (Зтвп):

ФОПСОПтвп 421,2-1,50

Зтвп =-=-= 632 тис. грн,

100 100 ^

де СОПтвп -ставка оподаткування на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і за витратами, зумовленими народженням і похованням (1,5%).

5. Розрахунок збору на обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (Знвпз):

ФОПСОПнвю 421,2-0,70 „„,

Знвпз =-=-= 2,95 тис. грн,

100 100 у

де СОПнвпз -ставка оподаткування на обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які- спричинили втрату працездатності (0,7%).

6. Розрахунок бази оподаткування для обчислення комунального податку (Бон):

г ЧНМДГ-12 131712

Боп =-=-= 2,65 тис. грн,

1000 1000

де НМДГ -розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн).

7. Розрахунок комунального податку (77к), що необхідно сплатити до бюджету:

„ БопСОПк 2,65 10 Л„

 • 11к =-=-= 0,27 тис. грн,
 • 100 100 у

де СОПк - ставка комунального податку (10%).

8. Розрахунок суми податків (77) у складі витрат підприємства: П = Зпс + Зеб + Зтвп + Знвпз + 77к + Пм =

= 139,84 + 5,48 + 6,32 + 2,95 + 027 + 51 = 205,85 тис. грн,

де Пм -місцеві податки (за паркування, ринковий збір, за використання місцевої символіки тощо).

9. Розрахунок матеріальних витрат у плановому періоді (МВпл):

Рмзв ■ ТОпл _ . 5-18602 „„_ ,„„,„„

МВпл =-+ Вадм =-+ 855,7 = 1785,80 тис. грн,

100 100

де Рмзв - рівень матеріальних змінних витрат на збут товарів;

ТОпл — обсяг планового товарообороту;

Вадм - адміністративні грошові витрати (матеріальні).

10. Розрахунок планового фонду оплати праці з нарахуваннями (ФОПнарт):

ФОПнар т = ФОП + Зпс + Зеб + Зтвп + Знвпз =

= 421,2 +139,84 + 5,48 + 6,32 + 2,95 = 575,78 тис. грн.

11. Розрахунок інших витрат у плановому періоді (ІВпп):

ІВпл =Пк+АМоз+ ФВ+Пм = 0,27 + 290,9 + +18+51 = 360,17 тис. гри,

де АМоз - амортизація основних засобів; ФВ — фінансові витрати.

12. Розрахунок обсягу поточних витрат у плановому періоді (ПВпя):

ПВпл=МВпл + ФОПнарт + ІВпп=1785,80 + +575,78 + 360,17 = 2721,75 тис. грн.

13. Розрахунок коефіцієнта оподаткування витрат у плановому періоді (КОПпл):

КОПпл = Л- = Ш^ = 0,076. ПВпя 2721,75

Оскільки коефіцієнт оподаткування витрат у плановому періоді (0,076) менший за загальний коефіцієнт оподаткування витрат у звітному періоді (0,21), можна зробити висновок про покращання ефективності податкової політики.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>