Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України.

З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпій­ського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови:

 • – функціонування таких суб'єктів на національному рівні;
 • – здійснення такими організаціями специфічної та реаль­ної спортивної діяльності та наявності членства у відповідній МСФ, яка визнана МОКом;
 • – відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, що схвалені відповідними МСФ, положенням та вимогам Олім­пійської хартії;
 • – дотримання такими організаціями положень Всесвітньо­го антидопінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;
 • – створення таких організацій відповідно до законодавства України та вимог відповідних МСФ, які визнані МОКом;
 • – наявності статусу юридичної особи в Україні.

НОК України не має визнавати більше, ніж одну Національ­ну спортивну федерацію з кожного виду спорту, котрий керуєть­ся такою Міжнародною спортивною федерацією, перелік яких визначений у правилі 51 Олімпійської хартії.

Органами управління НОК України є:

 • 1) Генеральна асамблея;
 • 2) Виконавчий комітет;
 • 3) президент.

Вищий орган управління НОК України – Генеральна асам­блея. Вона складається з членів НОК України і проводить свої засідання не менше одного разу на рік. До виключної компетен­ції Генеральної асамблеї належить вирішення таких питань:

 • – затвердження Статуту НОК України;
 • – затвердження змін та доповнень до Статуту НОК України;
 • – визначення основних напрямів діяльності та розвитку НОК України;
 • – розвитку олімпійського руху в Україні; прийняття осно­воположних та обов'язкових для всіх членів рішень з питань діяльності НОК України;
 • – надання визнання НОК України суб'єктам олімпійсько­го руху;
 • – визначення персонального та кількісного складу НОК України, віце-президентів та Виконкому;
 • – заслуховування і затвердження звітів президента, Ви­конкому, ревізійної комісії;
 • – затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат у році проведення Генеральної асамблеї та плану бюджету на наступний рік;
 • – проведення один раз на чотири роки звітно-виборної сесії для прийняття до членів НОК України, обрання або переобран­ня президента, першого віце-президента, віце-президентів, ге­нерального секретаря, членів Виконкому та ревізійної комісії;
 • – запровадження членських внесків, затвердження їх роз­міру та порядку сплати;
 • – затвердження Почесної відзнаки НОК України та поло­ження про неї;
 • – обрання почесних членів та членів-доброчинців;
 • – прийняття рішення про припинення діяльності НОК України, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

До компетенції Генеральної асамблеї належать такі питання:

 • – застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб'єктів олімпійського руху в порядку та за механізмом, передбаченими Положенням про етико-дисциплінарну комісію НОК України, а саме: призупинення повністю або частково повноважень на визначений термін за порушення вимог статуту, Олімпійської хартії і чинного законодавства або здійснення аморального вчинку чи дії, що завдали шкоди НОК України; тимчасове або постійне позбавлення визнання за порушення вимог, Олімпій­ської хартії і чинного законодавства або вчинення дій, що за­вдали шкоди НОК України (до прийняття Генеральною асам­блеєю рішення про виключення Виконком може попередньо позбавити відповідного члена НОК України всіх або частини прав, прерогатив та посад, які виходять з його членства);
 • – вирішення інших питань діяльності НОК України.

Позачергова сесія Генеральної асамблеї скликається на ви­могу Президента або не менше однієї третини членів НОК Украї­ни. Місце проведення сесії Генеральної асамблеї визначає Ви­конком, а позачергової сесії – президент.

Генеральна асамблея НОК України має право приймати рі­шення лише з питань, що виносять на порядок денний, та за присутності не менше половини її членів. Рішення приймають­ся відкритим голосуванням простою більшістю голосів присут­ніх на засіданні членів НОК України, крім рішень з питань ре­організації та ліквідації НОК України, внесення змін та допов­нень до статуту, які приймаються за присутності не менше 2/3 членів НОК України більшістю у 2/3 голосів присутніх. Не до­зволяється голосування за довіреністю. Генеральна асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої біль­шості присутніх членів НОК України. На Генеральній асамблеї головує президент, а за його відсутності – один із віце-прези­дентів за дорученням президента. Під час підрахунків необхід­ної більшості голосів до уваги не беруться голоси тих хто утри­мався, порожні або зіпсовані бюлетені. За однакової кількості голосів вирішальним є голос президента або головуючого.

При вирішенні питань стосовно Олімпійських ігор до уваги беруться лише голоси членів Виконкому та представників НСФ з олімпійських видів спорту.

Виконком обирається за пропозицією президента терміном на 4 роки з членів НОК України Генеральною асамблеєю, на якій визначається його кількісний склад.

Виконком утворюється з: президента; віце-президентів, один з яких перший; представників НСФ з олімпійських видів спор­ту, які мають становити більшість у складі Виконкому; членів МОК в Україні; Генерального секретаря; представника Олім­пійської академії України; представників Етико-дисциплінарної комісії та Комісії атлетів; інших членів, які обрані Генераль­ною асамблеєю.

Завдання виконкому:

 • – вносити на розгляд звітно-виборної Генеральної асамблеї пропозиції щодо кількісного та персонального складу НОК України;
 • – керувати поточною діяльністю НОК України в період між Генеральними асамблеями;
 • – наглядати за дотриманням членами НОК України поло­жень Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України;
 • – визначати питання порядку денного чергових або поза­чергових сесій Генеральної асамблеї;
 • – здійснювати контроль за дотриманням осередками НОК України положень про них;
 • – вирішувати поточні питання фінансово-господарської діяльності НОК України;
 • – приймати рішення про створення, реорганізацію, лікві­дацію осередків НОК України, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затверджувати їхні статути і поло­ження;
 • – забезпечувати виконання рішень Генеральної асамблеї;
 • – за пропозицією президента затверджувати коло повнова­жень першого віце-президента, віце-президентів та інших чле­нів Виконкому;
 • – розробляти пропозиції з різних питань функціонування НОК України;
 • – приймати рішення про нагородження Почесною відзна­кою та іншими нагородами НОК України;
 • – вирішувати питання про надання патронату за такими умовами, які він вважає доцільними, національним або регіо­нальним комплексним спортивним змаганням за умови, що вони відбуватимуться із суворим дотриманням Олімпійської хартії і організовуватимуться під контролем НОК України або суб'єктів олімпійського руху. Патронат НОК України може бути наданий і іншим заходам за умови, що такі заходи відповідають завданням олімпійського руху;
 • – створювати постійні комісії або комісії, що скликаються за потреби, та робочі групи; визначати коло їх обов'язків, при­ймати рішення про їх розпуск. Постійними комісіями НОК України є Комісія атлетів та Етико-дисциплінарна комісія, персональний склад, порядок обрання, коло повноважень та інші засади функціонування яких визначаються положеннями про них. Виконком має право делегувати Етико-дисциплінарній комісії свої повноваження повністю чи частково з питань накла­дення етико-дисциплінарних санкцій.
 • – застосовувати етико-дисциплінарні санкції до суб'єктів олімпійського руху в порядку та за механізмом, передбаченими Положенням про Етико-дисциплінарну комісію, а саме; попе­редження, догану, тимчасове припинення фінансування, недо­пущення до змагань.

Порядок та механізм застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб'єктів олімпійського руху передбачено положен­ням про Етико-дисциплінарну комісію.

На засіданнях Виконкому головує президент, а за його від­сутності – один із віце-президентів за дорученням президента. Виконком має право приймати рішення лише за присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос президента або головуючого. У терміновому випадку президент або за його дорученням один із віце-президентів може запропонувати при­йняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо за­гальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один, і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає потрібної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням пре­зидента або на вимогу не менше однієї третини складу Викон­кому. За потреби Виконком може прийняти рішення про про­ведення засідання в закритому режимі та про порядок голосу­вання.

Президент обирається із членів НОК України Генеральною асамблеєю терміном на 4 роки. Президент може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування канди­датів на посаду президента від суб'єктів олімпійського руху в Україні припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї.

На час, коли президент не може виконувати свої обов'язки, їх виконує перший віце-президент, або за дорученням прези­дента один із віце-президентів.

Президент має право:

 • – очолювати Виконком;
 • – готувати і скликати засідання Виконкому, головувати на них;
 • – представляти НОК України в Україні та за кордоном;
 • – підписувати угоди та інші документи від імені НОК України;
 • – розпоряджатися коштами та майном НОК України від­повідно до рішень Генеральної асамблеї, Виконкому та статут­них завдань НОК України від його імені;
 • – репрезентувати олімпійський рух України та захищати його інтереси;
 • – керувати виконанням програм НОК України;
 • – затверджувати штатний розклад та чисельність штатно­го апарату НОК України, встановлювати розміри посадових окладів;
 • – укладати контракти зі штатними працівниками у випад­ках передбачених законом;
 • – готувати пропозиції до Генеральної асамблеї щодо кан­дидатур першого віце-президента, віце-президентів, генераль­ного секретаря та членів Виконкому;
 • – вносити на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень першого віце-президента, віце-президентів, генерального секретаря та інших членів Виконкому;
 • – виконувати інші функції стосовно рішень Генеральної асамблеї та Виконкому.

Віце-президенти. Перший віце-президент, віце-президенти за пропозицією президента обираються Генеральною асамблеєю терміном на 4 роки та виконують свої обов'язки, що пропонує президент і затверджує Виконком, керуючись статутом.

Генеральний секретар за пропозицією президента обираєть­ся Генеральною асамблеєю терміном на 4 роки. Генеральний секретар несе відповідальність за діяльність штатного апарату НОК України, а також виконує такі функції:

 • – складає проект щорічного звіту діяльності Виконкому;
 • – за дорученням президента представляє НОК України у різних інстанціях;
 • – підписує документи від імені НОК України;
 • – відповідає за конкретні заходи щодо здійснення еконо­мічних програм НОК України та використання його фондів;
 • – складає і підписує разом із президентом протоколи офі­ційних засідань;
 • – забезпечує підготовку документів відповідно до рішень Генеральної асамблеї та Виконкому;
 • – організовує роботу за веденням і зберіганням документа­ції та архіву НОК України.

Ревізійна комісія НОК України обирається Генеральною асамблеєю з трьох членів НОК України терміном на 4 роки. Чле­ни Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого скла­ду. За наявності суперечностей щодо тлумачень положень Ста­туту НОК і Олімпійської хартії, слід надавати перевагу поло­женням останньої.

Припинити діяльність НОК України можна шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, виділення, перетво­рення) або ліквідації.

Реорганізація НОК України відбувається за рішенням Гене­ральної асамблеї. При цьому вся сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступників.

НОК України ліквідується: за рішенням Генеральної асам­блеї; за рішенням суду.

Кошти та майно НОК України у разі його ліквідації мають передаватися іншій неприбутковій організації відповідного зразка або зараховуватися до доходу держави.

 
<<   ЗМІСТ   >>