Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Запитання і завдання для самоперевірки

 • 1. У чому полягає економічне призначення центрального банку в ринковій економіці?
 • 2. Які банки виникли раніше – комерційні чи центральні?
 • 3. Коли почалося створення центральних банків і як відбувався цей процес?
 • 4. Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади.
 • 5. Дайте характеристику функцій Центрального банку України.
 • 6. Охарактеризуйте функцію центрального банку як валютного центру.
 • 7. Які поточні цілі є найголовнішими для центрального банку?
 • 8. Розкрийте механізм здійснення центральним банком своєї ролі як банку банків.
 • 9. У чому полягає суть кредитно-грошового регулювання економіки з боку центрального банку?
 • 10. Що таке облікова ставка і як вона використовується центральним банком?
 • 11. Поясніть мету створення Європейського центрального банку.
 • 12. Які послуги комерційним банкам надає центральний банк?
 • 13. Для чого центральний банк надає кредити комерційним банкам?
 • 14. Які фінансові посередники грошового ринку беруть участь в емісії депозитних грошей?
 • 15. Розкрийте суть операцій, які здійснює центральний банк на відкритому ринку.
 • 16. Що таке операції РЕПО?
 • 17. Проаналізуйте політику НБУ у сфері грошово-кредитного регулювання.
 • 18. Які дії використовує НБУ для стабілізації національної грошової одиниці?
 • 19. Що означає "незалежність центрального банку" і чим вона характеризується?
 • 20. Охарактеризуйте методи регулювання кредитно-грошових відносин, які може використовувати центральний банк.

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

 • 1. Перевірка.
 • 2. Інтенсивний нагляд.
 • 3. Обов'язкові резерви.
 • 4. Ревізія.
 • 5. Загальний нагляд.
 • 6. Внутрішній контроль.
 • 7. Аудит.
 • 8. Зовнішній контроль.
 • 9. Нагляд високого ступеня.
 • 10. Облікова ставка.
 • 11. Електронна пошта НБУ.
 • 12. Емісійний банк.

Визначення

A. Система організаційно-технологічних і програмно-технічних засобів забезпечення інформаційної взаємодії між банківськими та іншими установами, що обслуговуються банками.

B. Контроль, який застосовується до банків, що характеризуються незадовільним фінансовим станом і допускають систематичні порушення у банківській діяльності.

C. Процес збирання й оцінювання незалежною компетентною особою інформації про фінансово-господарську діяльність банку з метою визначення ступеня її відповідності встановленим критеріям і надання результатів перевірки керівництву банку.

D. Банк, якому надано право випуску грошей в обіг. Зазвичай це центральний банк країни, котрому монопольно належить таке право.

E. Обстеження і вивчення окремих ланок діяльності структурних підрозділів банку, документів інформаційної системи, облікових записів, фінансової та статистичної звітності, а також контроль за достовірністю виконання необхідних процедур.

F. Норма відсотка, яку встановлює центральний банк і яка визначає ціну наданих комерційним банкам кредитних ресурсів під облік векселів.

G. Контроль, який застосовується до банків, що періодично порушують економічні нормативи і мають певні проблеми у забезпеченні стабільності свого функціонування.

H. Державний нагляд за діяльністю центральних банків, який проводиться незалежними аудиторами та державними аудиторськими або контрольними органами.

I. Кошти комерційних банків, які вони зобов'язані передати у центральний банк, можливість розпорядження котрими для них дуже обмежена або її взагалі немає.

J. Внутрішній банківський аудит, який має особливе значення для безпечності й ефективності операцій банку.

К. Контроль, який застосовується до банків, що найбільш надійно працюють і не мають грубих порушень.

L. Документальний контроль за фінансово-господарською діяльністю структурних підрозділів банку, дотриманням ними законодавства з фінансових питань, попередження можливих фінансових зловживань та інших порушень.

Завдання № С-02

У табл. 1 наведений варіант балансового звіту центрального банку. Норма обов'язкових резервів становить 20 %.

Розрахуйте величину обов'язкових і надлишкових резервів, а також обсяги нових позик, що може надати банк. Отримані результати оформіть у вигляді таблиці.

Таблиця 1. Дані для розрахунку, ум. од.

№з/п

Показники

Сума

Активи

1

Готівкові кошти

10

2

Резерви

40

3

Позики

100

4

Цінні папери

50

Зобов'язання та власний капітал

5

Вклади до запитання

175

6

Акції

25

Завдання № Д-01

Ви працюєте аналітиком у банку "Атлант". Стан банківських ресурсів характеризується даними, наведеними у табл. 2.

На підставі даних про стан банківських ресурсів визначте розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів і надайте рекомендації банку щодо подальшої його діяльності.

Таблиця 2. Стан банківських ресурсів, млн грн

Показники

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

Фонди банку

50 000

55000

60 000

Каса

400

400

300

Вклади громадян

1000

1 500

2 000

Прибуток банку

1 500

1600

1 700

Короткострокові кредити

130 000

133 000

162 500

Довгострокові кредити

80

1600

Кошти на рахунках підприємств

89 000

78 500

98 000

Інші пасиви

2 350

1800

1800

Портфель цінних паперів банку

1 500

4 400

1000

Кредити, надані іншим банкам

5 000

4 000

Інші активи

500

200

600

Кошти, одержані від інших банків

1 350

1500

Завдання № Д-02

У табл. З наведений варіант балансового звіту центрального банку. Норма обов'язкових резервів становить 20 %.

Розрахуйте величину обов'язкових резервів, надлишкових резервів, а також обсяги нових позик, що може надати банк. Отримані результати оформіть у вигляді таблиці.

Таблиця 3. Дані для розрахунку, ум. од.

№ з/п

Активи

І кв.

П кв.

Шкв.

IV кв.

1

Готівкові кошти

10

20

20

15

2

Резерви

45

40

25

40

3

Позики

100

100

100

100

4

Цінні папери

50

60

30

70

Зобов'язання та власний капітал

5

Вклади до запитання

175

200

150

180

6

Акції

25

20

25

50

Тести

 • 1. Банки як установи з відповідною назвою вперше з'явилися у XII ст.:
  • а) в Україні;
  • б) США;
  • в) Венеції;
  • г) Франції.
 • 2. Банківська система – це:
  • а) законодавчо визначений структурний сектор економіки, діяльність якого спрямована на реалізацію грошово-кредитної політики;
  • б) фінансовий інститут, сутність якого полягає в акумуляції вільних грошових коштів з метою накопичення та подальшого обігу;
  • в) сектор економічної діяльності, який передбачає валютні та облікові операції;
  • г) сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні і фінансові операції та функціонально об'єднані в самостійну економічну структуру.
 • 3. Основні функції центрального банку – це:
  • а) міра вартості, засіб обігу, емісійний центр та світові гроші;
  • б) емісійний центр, банк банків, грошово-кредитне регулювання та банкір уряду;
  • в) засіб накопичення, засіб платежу та банк банків;
  • г) міра вартості та засіб платежу, грошово-кредитне регулювання.
 • 4. Карбування монети на замовлення центрального банку здійснює:
  • а) Верховна Рада;
  • б) Президент;
  • в) Міністерство фінансів;
  • г) Кабінет Міністрів.
 • 5. Центральний банк як банк банків забезпечує:
  • а) організацію касового виконання державного бюджету;
  • б) професійний нагляд за всією кредитною системою;
  • в) використання монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських резервів;
  • г) касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків.
 • 6. Закон "Про Національний банк України" передбачає дворівневу систему управління центральним банком, до якої належать:
  • а) Комітет НБУ та Правління НБУ;
  • б) Рада НБУ та Фінанси НБУ;
  • в) президент НБУ та Правління НБУ;
  • г) Рада НБУ та Правління НБУ.
 • 7. Формування національної скарбниці країни здійснюється:
  • а) комерційним банком;
  • б) Міністерством фінансів;
  • в) Національним банком;
  • г) Кабінетом Міністрів.
 • 8. За джерелами даних контроль поділяється:
  • а) на зовнішній та внутрішній;
  • б) документальний та фактичний;
  • в) попередній та поточний;
  • г) адміністративний та фінансовий.
 • 9. Аналіз як метод здійснення контролю – це:
  • а) збір інформації про окремі види банківської діяльності та операції;
  • б) нагляд за окремими видами банківської діяльності, операціями та їх оцінка;
  • в) дослідження, оцінка складових предмета з метою підвищення ефективності управлінських рішень;
  • г) обстеження та вивчення окремих ланок діяльності структурних підрозділів банку.
 • 10. Наглядові операції НБУ мають три рівні:
  • а) загальний, оперативний та нагляд високого ступеня;
  • б) інтенсивний, оперативний та загальний;
  • в) оперативний, інтенсивний та нагляд високого ступеня;
  • г) загальний, інтенсивний та нагляд високого ступеня.
 • 11. Інструментами НБУ є:
  • а) облікова ставка процента та кредитна ставка;
  • б) облікова ставка процента та норма обов'язкового резервування коштів;
  • в) норма обов'язкового резервування коштів і кредитна ставка;
  • г) облікова ставка процента, норма обов'язкового резервування коштів та кредитна ставка.
 • 12. Які є форми регулювання банківської діяльності:
  • а) адміністративне;
  • б) територіальне;
  • в) індикативне;
  • г) факторіальне?
 • 13. Основними операціями банків є:
  • а) здійснення розрахунків між клієнтами;
  • б) прийняття грошових вкладів від клієнтів;
  • в) надання клієнтам позичок;
  • г) створення нових платіжних засобів.
 • 14. Сеньйораж – це:
  • а) чистий дохід держави;
  • б) чисті витрати держави;
  • в) відшкодування з боку центрального банку;
  • г) різниця між номіналом монет.
 • 15. Кошти комерційних банків, які вони зобов'язані передати до центрального банку, – це:
  • а) запаси;
  • б) обов'язкові резерви;
  • в) необхідні витрати;
  • г) плата за кредитні ресурси.
 • 16. До системи управління центральним банком належать:
  • а) Рада;
  • б) Правління;
  • в) Парламент;
  • г) Комісія.
 • 17. За методом здійснення розрізняють такі види контролю:
  • а) обстеження та моніторинг;
  • б) аналіз і перевірка;
  • в) аудит і ревізія;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 18. До адміністративного регулювання діяльності банків з боку НБУ належать:
  • а) застосування санкцій;
  • б) нагляд за діяльністю;
  • в) рефінансування;
  • г) визначення процентної політики.
 • 19. Обов'язковими економічними нормативами банківської діяльності є нормативи:
  • а) капіталу;
  • б) ліквідності;
  • в) інвестування;
  • г) кредитування.
 • 20. Скільки етапів налічує історія формування банківської системи України:
  • а) 2;
  • б) 3;
  • в) 4;
  • г) 6?
 
<<   ЗМІСТ   >>