Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджетна система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Становлення та розвиток бюджетної системи України

Побудова ефективної бюджетної системи та реалізація ефективної бюджетної політики держави є важливим чинником для забезпечення її соціально-економічного розвитку. У зв'язку з цим на сьогодні актуальним є дослідження процесу її розвитку.

Бюджетна система України пройшла тривалий період розвитку, протягом якого в її організації та функціонуванні відбувались зміни відповідно до діючого суспільно-економічного ладу та державного устрою (рис. 4.1.), хоча під час втрати державності Україна не мала можливості формування національної бюджетної системи, що гальмувало розвиток бюджетних відносин на рівні окремих територій та держави в цілому.

Багатовікова історія бюджетної системи України сягає своїм корінням часів Київської держави. Державні фінанси того часу функціонували у найпримітивнішій формі. Основним джерелом утворення державних доходів були податкові методи одержавлення частини виробленої продукції у натуральних вимірах.

Феодальна роздробленість Київської Русі, міжусобиці істотно обмежили її могутній фінансово-економічний потенціал, чим скористалися Велике Литовське князівство, Річ Посполита, а пізніше й Російська імперія. На колонізованих українських землях фінансова система набувала ознак, властивих державам-поневолювачам.

Новий етап розвитку фінансової системи України пов'язується із гетьманською добою, коли запорізьке козацтво набуло самостійної державності, налагодило дипломатичні відносини з низкою європейських країн.

Етапи становлення бюджетних відносин в Україні

Рис 4.1. Етапи становлення бюджетних відносин в Україні

Схема організації фінансових відносин виглядала так: була спільна військова скарбниця, до якої надходили податкові платежі від рибних промислів, скотарства, землеробства, полювання, митні збори, специфічні акцизи, неподаткові надходження. Видатки передбачалися на військове спорядження, будівництво укріплень, монастирів, утримання закладів для козаків похилого віку, дипломатичних місій та інші цілі.

Вперше реформування державного скарбу і відокремлення коштів гетьмана провела козацька демократія за часів правління І. Брюховецького. Згодом такий принцип реорганізації державних фінансів Запорізької Січі було закріплено Конституцією 1710 р. Основним фондом державного скарбу того часу були так звані рангові маєтності, дані королівщини, надходження від яких спрямовувалось на утримання державних установ, урядовців, забезпечення заслужених осіб. Постійними державними доходами залишалися податки.

Склад дохідної й видаткової частин скарбу Запорізької Січі зразка ХУШ ст. окреслено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Доходи та видатки скарбу Запорізької Січі у XVIII ст.

Доходи

Видатки

 • 1. Зовнішні джерела:
 • 1.1. Військова здобич;
 • 1.2. "Жалование царское",платня гетьманська;
 • 1.3. Задоволення претензій іншими державами;
 • 1.4. Продукти від царського уряду;
 • 1.5. Доходи від зовнішньої торгівлі
 • 1. Зовнішні напрями:
 • 1.1. Утримання російських полків під час військових дій з Туреччиною;
 • 1.2. Дари царям та російським чиновникам;
 • 1.3. Спорядження Запорізького війська на військові операції за межами Січі;
 • 1.4. Задоволення претензій від інших лежав
 • 2. Внутрішні джерела:
 • 2.1. Кошові регалії та домени;
 • 2.2 Мито;
 • 2.3. Внутрішні податки;
 • 2.4. Орендна плата;
 • 2.5. Конфісковане майно;
 • 2.6. Викуп за полонених;
 • 2.7. Судові штрафи;
 • 2.8. Кредитні операції.
 • 2. Внутрішні напрями:
 • 2.1. Утримання церковних установ;
 • 2.2 Утримання урядовців Коша;
 • 2.3. Поточне утримання господарства Коша;
 • 2.4. Допомога збіднілим козакам та іншим членам війська Запорізького;
 • 2.5. Видача кредитів;
 • 2.6. Резерв

Із вступом у 1922 р. України до складу СРСР відбулось підпорядкування її бюджету бюджетній системі СРСР, яку було створено відповідно до Конституції СРСР 1924 р. Державний бюджет СРСР був загальним зведеним фінансовим планом, який включав союзний бюджет та бюджети п'ятнадцяти республік, зокрема і України (рис. 4.2).

Структура бюджетної системи СРСР

Рис. 4.2. Структура бюджетної системи СРСР

Зміст бюджетного законодавства СРСР зводився до повної централізації бюджетної системи.

Сучасна бюджетна система сформована на базі бюджетних відносин, що існували при Радянському Союзі. Формування законодавчої бази бюджетної системи розпочалося ще в 1990 р. та продовжується й досі.

Після прийняття Декларації про незалежність Української PCP було прийнято Закон України "Про економічну самостійність", у якому передбачалось забезпечення економічної самостійності Української PCP як необхідної умови державного суверенітету України. У статті 5 Закону зазначалося, що Українська PCP має власну фінансову систему; фінансові ресурси республіки складаються з коштів республіканського бюджету, бюджетів місцевих Рад, коштів органів місцевого самоврядування, позабюджетних надходжень. Реалізація самостійності розпочалася формуванням національного правового поля, яке включало закони: "Про бюджетну систему Української PCP"; "Про ціни і ціноутворення"; "Про державну податкову службу в Україні"; "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування".

З початку самостійності бюджетна система стала одним із основних атрибутів державності. Вона поступово вдосконалювалась, однак залишалась усі десять років за побудовою, структурою та системою управління такою, як за часів Союзу PCP. Про це свідчить прийнята з 1995 р. нова редакція Закону України "Про бюджетну систему України". Відповідно до нього бюджетна система складалась з державного бюджету України, республіканського бюджету АРК та місцевих бюджетів. Сукупність зазначених бюджетів складала зведений бюджет (рис. 4.3).

Структура бюджетної системи України протягом 1991-2001 pp.

Рис. 4.3. Структура бюджетної системи України протягом 1991-2001 pp.

До 2001 р. збереглася практика централізованих адміністративних форм і методів управління бюджетними ресурсами та організації бюджетного процесу в державі. Відсутність стабільності організації бюджетного процесу стала початком формування незбалансованих бюджетів.

Прийняття Конституції стало основою вдосконалення бюджетної системи, розвитку міжбюджетних відносин та здійснення бюджетної реформи.

Відповідно до статті 95 Конституції України бюджетна система має будуватися на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Для забезпечення повноцінного виконання статей 92, 95, 132, 142, 143 Конституції Верховна Рада 21 червня 2001 р. прийняла Бюджетний Кодекс України.

Таким чином, із прийняттям Бюджетного кодексу України започатковано нову ідеологію організації міжбюджетних відносин, які базуються на єдиних засадах, підходах та принципах побудови бюджетної системи. Всі бюджети як складові бюджетної системи в процесі виконання положень Бюджетного кодексу мають відповідну самостійність і спрямовані на реалізацію єдиної фінансової політики. Бюджетна система стає основним чинником впливу на розвиток суспільно-економічних процесів, важливим інструментом їх регулювання з боку держави. її роль у збалансованому розвитку всіх територій і держави в цілому сприятиме продовженню бюджетних реформ і прискоренню адаптації національного бюджетного законодавства до законодавства ЄС.

Сьогодні бюджетна система України має досить ефективну організацію для здійснення бюджетного регулювання, спрямованого на підвищення рівня соціально-економічного розвитку. Водночас у бюджетній сфері ще є низка невирішених проблем. Бюджетна політика у сфері видатків недостатньо ефективно впливає на соціальний розвиток та економічне зростання як передумови підвищення життєвого рівня та добробуту населення. Недостатній залишається і рівень поєднання фіскальної і стимулюючої функцій податкової політики; потребують вдосконалення міжбюджетні взаємовідносини, які не повністю враховують економічний потенціал регіонів. Загалом сучасна бюджетна політика ще не зовсім відповідає стратегії економічного та соціального розвитку України.

 
<<   ЗМІСТ   >>