Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка розрахунків із соціальними фондами

На наступному етапі аудитор повинен перевірити розрахунки суб'єкта господарювання із соціальними фондами.

Передусім необхідно перевірити відповідність залишків по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за даними суб'єкта господарювання і даними відповідних фондів.

Зразок

Аудиторська фірма______________________

Суб'єкт господарювання _________________

Період перевірки________________________

Термін перевірки _______________________

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ У ОІНТЕТИЧНИХ І АНАЛІТИЧНИХ РЕГІСТРАХ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням "

Дата
Показники 01.01 31.03 30.06 30.09 31.12
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 2
1. Залишок за субрахунками:
1.1. 651 "За пенсійним забезпеченням":

* за даними підприємства

* за даними фонду

* відхилення
1.2. 652 "За соціальним страхуванням":

• за даними підприємства

• за даними фонду

• відхилення
1.3. 653 "За страхуванням на випадок безробіття'':

• за даними підприємства

• за даними фонду

• відхилення
1.4. 654 "За індивідуальним страхуванням":

• за даними підприємства

• за даними фонду

• відхилення
1.5. 655 "За страхуванням майна":

• за даними підприємства

• за даними фонду

• відхилення
2. Сума залишків за аналітичними рахунками
3. Залишок у журналі-ордері
4. Залишок у Головній книзі
5. Залишок у фінансовій звітності (Баланс)
6. Відхилення:

• аналітичного обліку від синтетичного (ряд. 2 - ряд. 3)

• аналітичного від зведеного синтетичного (ряд. 2 - ряд. 4)

• аналітичного від звітної інформації (ряд. 2 — ряд. 5)

Виконав ___________________

Перевірив __________________

Ознайомився________________

Сума нарахувань до відповідних фондів соціального страхування залежить від правильності визначення бази нарахування і правильності застосування відповідної норми відрахувань (відсотків).

Аудитору необхідно уважно проконтролювати види виплат, що входять до об'єкта оподаткування, до Пенсійного фонду, на обов'язкове соціальне страхування і на випадок безробіття. У таблиці 14.3 показано виплати, які входять до об'єкта нарахувань (утримань) зборів до соціальних фондів.

Таблиця 14,3

Виплати, що входять до об'єкта нарахувань (утримань) зборів до соціальних фондів

Виплати, що входять до об'єкта нарахувань (утримань) зборів до соціальних фондів

Перевірку розрахунку внесків до Пенсійного фонду і на соціальне страхування рекомендуємо оформлювати у робочих документах, зразки яких подано нижче.

Зразок

Аудиторська фірма_______________________________________

Суб'єкт господарювання___________________________________

Період перевірки ________________________________________

Термін перевірки _________________________________________

ПЕРЕВІРКА РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА

Період Нараховано за відомістю Вилучення Мат. допом. більше неопо-

датков. суми, інші виплати, що не увійшли до відомості
ФОП для нарахування збору за

ставкою 32% (гр. 2 -3-4-5 + 6)
Збір до Пенсійного фонду
Листки непрацездатності Понад максимальний розмір витрат* З/плата інвалідів 32% (гр.7 х х32%) 4% (гр.5 х х 4%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Січень
Лютий
Березень
1-й квартал
і т. ін.
За рік

Виконав ___________________________

Перевірив __________________________

Ознайомився________________________

* Максимальний розмір витрат на оплату праці найманих працівників, із яких справляються страхові збори:

3 23.07.98 р. 3 01.03.01 р. 3 01.05.02 р. 3 01.06.03 р. 3 01.01.05 р.
1000 гри на кожного працюючого (постанова КМУ від 13.07.98 р. №1064) 1600 грн на кожного працюючого (постанова КМУ від 07.03.01 р. №225) 2200 грн на кожного працюючого (постанова КМУ від 11.04.02 р. №494) 2660 грн на кожного працюючого (постанова КМУ від 26.04.03 р. №605) 4100 грн на кожного працюючого (постанова КМУ від 26.04.03 р. №605)'

з урахуванням змін, внесених Законом України "Про внесення змін в Закон України "Про державний бюджет на 2005 р." і деякі інші законодавчі акти" від 21.03.05 р.

При перевірці правильності нарахування збору до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування може статися ситуація, що ці питання уже перевірені інспекторами фондів. У такому разі аудитор у відповідності з МСА 600 "Використання роботи іншого аудитора" може використати результати його перевірки, зробивши відповідне посилання в аудиторському звіті.

Підсумковим документом у перевірці правильності нарахування внесків за страхуванням є порівняльна таблиця.

Аудиторська фірма___________________________

Суб'єкт господарювання ______________________

Період перевірки ____________________________

Термін перевірки_____________________________

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВНЕСКІВ, НАРАХОВАНИХ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

Найменування внесків, зборів Нараховано Відхилення (ряд. 4 - ряд. 3)
за даними суб'єкта господарювання за даними аудитора
1 2 3 4 5
1. Збір на пенсійне страхування
2. Внески на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності
-V Внески на соціальне страхування на випадок безробіття
4. Внески на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

Виконав_______________________

Перевірив______________________

Ознайомився___________________

Питання для самопідготовки

 • 1. Наведіть перелік нормативних документів, що регламентують трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцями.
 • 2. Сформулюйте мету і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.
 • 3. Який Закон України є базовим із питань оплати праці?
 • 4. Яким чаном держава регулює питання оплати праці?
 • 5. Яким документом регулюються соціально-трудові відносини між найманими працівниками й адміністрацією?
 • 6. Назвіть основні положення колективного договору.
 • 7. Які Ви знаєте внутрішні нормативні документи з питань праці та її оплати?
 • 8. Яким нормативним документом користуються при перевірці правильності утримання податку з фізичних осіб?
 • 9. Охарактеризуйте оплату праці як елемент витрат. На які показники впливає достовірність Інформації про нарахування заробітної плати?
 • 10. Які рахунки бухгалтерського обліку призначені для обліку розрахунків з оплати праці?
 • 11. Визначіть сутність заробітної плати, назвіть її форми та системи.
 • 12. Охарактеризуйте колективний договір як об'єкт аудиторського дослідження.
 • 13. Охарактеризуйте правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, посадові інструкції з позиції предметної області аудиторського дослідження.
 • 14. У яких документах аудитор може знайти інформацію про наявність та рух працівників на підприємстві?
 • 15. У яких документах відображається Інформація про працю та її оплату на підприємстві?
 • 16. Якими документами необхідно користуватися, щоб перевірити правильність відображення витрат на оплату праці від первинного документа до звітності?
 • 17. Для чого проводиться тестування системи внутрішнього контролю з дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці?
 • 18. Які питання необхідно внести до тесту внутрішнього контролю з дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці?
 • 19. Як за результатами тестування аудитор оцінює систему внутрішнього контролю?
 • 20. Які питання повинна охоплювати робоча програма аудиту дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці?
 • 21. Для чого необхідно звіряти залишки станом на кінець попереднього періоду і початок звітного періоду в розрахунках з оплати праці?
 • 22. Як перевірити відповідність залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку у розрахунках з оплати праці?
 • 23. Як здійснити перевірку аналітичних рахунків у розрахунках з оплати праці?
 • 24. Як перевірити правильність віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції?
 • 25. На які типові помилки і перекручення в обліку і звітності у розрахунках з оплати праці аудитор повинен звернути увагу, здійснюючи аудит?
 • 26. Як перевірити правильність утримання прибуткового податку?
 • 27. Як перевірити розрахунки із соціальними фондами?
 
<<   ЗМІСТ   >>