Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Обов'язкове резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів

Під час кредитування в іноземній валюті, крім кредитного ризику, для банку може виникнути загроза і валютного ризику в таких випадках:

  • • за зниження курсу валюти, в якій видано кредит, щодо національної валюти;
  • • за конвертації отриманих надходжень у валюту кредиту;
  • • при використанні забезпечення, вираженого в національній валюті чи в третій валюті.

З метою зниження ризиків, притаманних валютним операціям, а також забезпечення стабільності грошової одиниці України НБУ запровадив обов'язкове резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у розмірі 20% від загальної суми валютної операції (Положення, затверджене постановою № 291 Правління НБУ від 12.08.2005 р.).

Суб'єкт резервування здійснює резервування на строк проведення валютної операції, але не менше ніж десять робочих днів, у валюті операції.

На кошти резервування, що зараховані на рахунок у Національному банку, проценти не нараховуються.

Суб'єкт резервування подає до обслуговуючого банку разом із заявою про резервування платіжне доручення, на підставі якого здійснюватиметься перерахування коштів резервування.

Обслуговуючий банк перевіряє правильність оформлення заяви про резервування, платіжного доручення та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку і приймає до виконання оформлені належним чином заяву про резервування та платіжне доручення в день їх подання суб'єктом резервування.

Заява про резервування є документом, який підтверджує здійснення резервування, для уповноваженого банку - суб'єкта резервування таким підтвердженням є витяг із рахунку в Національному банку.

Обслуговуючий банк, уповноважений банк - суб'єкт резервування за п'ять робочих днів до дня завершення строку резервування направляє до Національного банку письмову заяву про повернення коштів резервування із зазначенням дати повернення коштів резервування, строку резервування та суми коштів, яка підлягає поверненню.

Національний банк повертає на рахунок обслуговуючого банку кошти резервування в день закінчення строку резервування, який зазначено в заяві обслуговуючого банку.

Обслуговуючий банк зараховує кошти на поточний рахунок суб'єкта резервування не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів від Національного банку.

Отже, кредитування в іноземній валюті має певні особливості.

Порядок отримання резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів

У зв'язку з тим, що в Україні існує режим валютного регулювання, операції з надання кредитів мають певні обмеження, що коригуються залежно від ситуації на фінансовому та валютному ринках України.

Кредитування резидентів в іноземній валюті від нерезидентів та надання резидентами позик нерезидентам регламентується Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (постанова № 270 Правління НБУ від 17.06.2004 р., зі змінами і доповненнями).

Кредити в іноземній валюті в безготівковій формі від нерезидентів можуть одержувати резиденти України для використання їх за цільовим призначенням, визначеним договором.

Резиденти-позичальники залучають кредити від нерезидентів через уповноважені банки України, які надали згоду на обслуговування операцій за договором. Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним банком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України.

Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резидентові кредиту шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов'язаннями резидента-позичальника згідно із зовнішньоторговельним контрактом без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, то перерахування коштів нерезидентові з метою погашення заборгованості (основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісійних, неустойки, інших зборів, установлених договором) за таким кредитом здійснюється за умови подання резидентом-позичальником обслуговуючому банкові оригіналів та копій документів, які підтверджують надходження в Україну продукції, виконання робіт і надання послуг в Україні.

Оригінали документів повертаються резидентові-позичальнику протягом двох робочих днів, а їхні копії залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку.

Якщо договором із нерезидентом передбачено надання резидентові-позичальнику кредиту із зарахуванням коштів на його рахунок, відкритий за межами України, який використовується резидентом на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку, то перерахування нерезидентові коштів з рахунку резидента-позичальника, відкритого в уповноваженому банку, з метою погашення такого кредиту здійснюється за умови подання резидентом-позичальником оригіналу реєстраційного свідоцтва і засвідчених іноземним банком або іншою іноземною фінансовою установою оригіналів чи копій платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором резидентові-позичальнику та подальше використай ня цих коштів.

Кредити, які одержують від нерезидентів фізичні особи, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, мають зараховуватися па їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках України або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одержувати на строк не менше ніж на півроку. У разі надходження кредиту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку, його погашення здійснюється з цього рахунку.

Використання фізичними особами кредитних коштів здійснюється як у безготівковій, так і в готівковій формах.

Перерахування фізичними особами коштів fia виконання боргових зобов'язань за укладеними договорами здійснюється з рахунків фізичних осіб, відкритих в уповноважених банках. Купівля фізичною особою іноземної валюти для погашення основного боргу та сплати процентів, комісій, неустойки проводиться через мережу пунктів обміну іноземних валют або каси банків чи на міжбанківському валютному ринку України.

Договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, підлягають обов'язковій реєстрації Національним банком.

Уповноважені банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках (далі – уповноважені банки), після підписання договору з нерезидентом про залучення кредиту на строк понад один рік, але до фактичного отримання коштів за кредитом зобов'язані подати територіальному управлінню, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок, два примірники оформленого належним чином повідомлення про договір.

Якщо за договором із нерезидентом передбачено залучення кредиту на строк до одного року, то уповноважені банки мають подати повідомлення протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності, а також прострочення погашення такого кредиту (загальний строк з урахуванням пролонгації кредиту перевищує один рік) і пролонгації кредиту на строк, що перевищує один рік.

У разі зміни умов договору з нерезидентом (зміна кредитора, суми кредиту, строку погашення, процентної ставки) уповноважений банк не пізніше як через два місяці з дати набрання чинності відповідних змін надсилає територіальному управлінню два примірники повідомлення зі змінами.

Не потребують реєстрації Національним банком договори з одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, які залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

Резидентам-позичальникам, які не є банками, видають реєстраційні свідоцтва територіальні управління Національного банку за місцем знаходження обслуговуючого банку.

Територіальне управління реєструє договір і видає реєстраційне свідоцтво у строк, що не перевищує семи робочих днів із дати надходження зазначених документів до територіального управління.

Оригінал реєстраційного свідоцтва оформляють на бланку територіального управління і територіальне управління надсилає його резидентові-позичальнику або видає під розпис представникові резидента-позичальника.

Копія реєстраційного свідоцтва залишається в територіальному управлінні.

Територіальне управління надсилає обслуговуючому банку копії виданих резидентам-позичальникам реєстраційних свідоцтв разом із примірниками повідомлень про договір резидентів-позичальників протягом п'яти робочих днів із дати їх видачі

Підставою для відмови у видачі територіальним управлінням резидентові-позичальнику реєстраційного свідоцтва є:

  • • відсутність належним чином оформлених документів;
  • • виявлення в поданих документах недостовірної (суперечливої) інформації;
  • • перевищення розміру процентної ставки, передбаченої договором, розміру процентної ставки, встановленої Національним банком для зовнішніх запозичень;
  • • наявність у зовнішньоторговельних контрактах умов, які передбачають ненадходження в Україну продукції, невиконання робіт і ненадання послуг в Україні;
  • • наявність у договорах умов, які свідчать, що кредитна операція підлягає фінансовому моніторингу.

Реєстраційне свідоцтво дійсне за наявності реєстраційного номера, дати та відбитка печатки територіального управління на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 днів від дати його видачі резидент-позичальник одержав кредит повністю або його частку.

Видавання кредитів в іноземній валюті та їх погашення здійснюється тільки безготівково. Для їх погашення резиденти-позичальники можуть використовувати отриманий валютний виторг або купити валюту на УМВБ.

 
<<   ЗМІСТ   >>