Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості

Філогенез - процес становлення психічних структур в ході біологічної еволюції виду або соціокультурної історії людства в цілому

Людина народжується без сформованої свідомості, маючи лише потенціал для її становлення. Також ця психологічна категорія виникала і вдосконалювалась поступово з розвитком людства тобто є продуктом його суспільно-історичного розвитку. Згідно теорії О. М. Леонтьєва, найважливішою детермінантою формування свідомості стала специфічна трудова діяльність, що підпорядкована суспільним зв'язкам і відносинам. Саме завдяки праці людей у їх психіці виникає специфічна форма відображення дійсності - свідомість. По ходу її становлення ускладнюється мислення людини, сприяючи розвиткові мовлення та відповідно складних форм інтелектуальної діяльності. Мова-необхідна умова виникнення свідомості. Усвідомлювати - означає відображати об'єктивну дійсність за допомогою об'єктивованих в слові суспільно вироблених узагальнених значень.

Свідомість також не дається людині від народження; з'явившись на світ, дитина ще не здатна відразу відокремлювати образ світу від само сприймання. Однак мозок має потенціал для цього, тому біологічний фактор виступає основою для формування свідомості.

Онтогенез - процес індивідуального розвитку людини

Онтогенетичні фактори формування свідомості

Рис. 1.4.5. Онтогенетичні фактори формування свідомості

Потрапляючи до суспільних умов існування, дитина починає засвоювати цивілізаційний досвід, і таким чином соціальне середовище як наступний фактор є джерелом формування свідомості, що забезпечує її зміст. Паралельно спрацьовує й активність самої особистості, що виражається в діяльності.

Тільки вияви та взаємодія всіх трьох факторів забезпечують формування свідомості, а відтак і особистості.

Література до розділу

 • 1. Айсмонтас Б. Б. Общая психология. Схемы. - М.: Владос пресс, 2003. - 288 с.
 • 2. Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - К.: МАУП, 2002.- 168 с.
 • 3. ВарійМ.Й. Психологія.: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 288 с.
 • 4. Гамезо М.В., ДомашенкоИ. А. Атлас по психологии. - М., 1986.
 • 5. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: ЧеРо, при участии издательства Юрайт, 2002.-
 • 336.
 • 6. Дубровина И. В., Данилова Е. Е., Прихожан А. М. Психология.- М.: Изд.центр Академия, 1999. - 464 с.
 • 7. Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму. - К.: Видавничий Дім Слово, 2006. - 312 с.
 • 8. Загальна психологія / За ред. акад. Максименка С. Д. - Вінниця: Нова Книга, 2004.
 • 9. Загальна психологія / За ред. М'ясоїда П.А. - К.: Вища школа, 2001.
 • 10. Загальна психологія./Скрипченко О., Долинська Л., Ого-роднійчук З. та ін. - К.: АПН, 2002-464 с.
 • 11. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания//Вопросы психологии. - 1991. - № 4.
 • 12. Коломинский Я. Л. Человек: психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 13. КрутецкийВ. А. Психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 14. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.,
 • 1977.
 • 15. Маклаков А. Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2001. -
 • 592 с.
 • 16. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. -

К., 2000.

 • 17. М'ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2000.- 183 с.
 • 18. Немов Р. С. Психология.В трех книгах. Книга 1. - М.: Вла-дос, 1999.
 • 19. Психология. Словар./Под ред. Петровского А. В., Ярошевского М. Г. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
 • 20. Психологія. За ред. Трофімова Ю. Л.- К.: Либідь, 2000.
 • 21. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989.
 • 22. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер, 1999.
 • 23. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. - М.: Просвещение, 1985.
 
<<   ЗМІСТ   >>