Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Контроль і ревізія коштів цільового призначення

Під час ревізії перевіряють усю інформацію про стан і рух коштів за різновидами кожного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також інформацію про нерозподілені прибутки (непокриті збитки) та кошти на цільове фінансування і витрати, забезпечення майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Завдання ревізії - забезпечити контроль формування і цільового використання капіталу та коштів цільового фінансування і цільових надходжень. Відповідно до завдань ревізії визначають об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю і ревізії капіталу, резервів, коштів цільового фінансування та цільових надходжень.

Важливими під час ревізії є процедури контролю статутного капіталу, інформація про який зосереджена на рахунку 40 "Статутний капітал". За даними цього рахунка перевіряють достовірність інформації про рух статутного капіталу підприємства, а саме:

 • o установлюють правильність записів на кредиті і дебеті цього рахунка та реальність виведеного в ньому сальдо;
 • o за даними кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" перевіряють законність джерела його поповнення за рахунок додаткового, пайового, резервного, неоплаченого капіталу, коштів нерозподіленого прибутку, вкладів засновників (учасників);
 • o за дебетом цього рахунка перевіряють вилучення статутного капіталу для поповнення відповідних видів капіталу;
 • o за даними журналу 7 перевіряють правильність і законність формування і використання пайового додаткового капіталу;
 • o перевіряють законність створення резервного капіталу підприємства відповідно до чинного законодавства та установчих документів.
 • o для перевірки достовірності операцій, пов'язаних із нерозподіленими прибутками (непокритими збитками) використовують облікову інформація, відображену на відповідних субрахунках рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". За даними субрахунку 44/2 "Непокриті збитки" перевіряють обґрунтованість виникнення цих збитків та законність їх списання за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного, пайового чи додаткового капіталу;
 • o перевіряють правильність розподілу прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплат за облігаціями, відрахувань у резервний капітал та інше використання прибутку в поточному році. Для цього використовують інформацію субрахунка 44/3 "Прибуток, використаний у звітному періоді";
 • o особливу увагу приділяють можливим випадкам виправлення помилок за минулий період, виявлених у поточному році згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 6 "Виправлення помилок і змін у фінансових звітах".
 • o згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість" на підприємстві створюють резерв сумнівних боргів, інформація про який ведуть на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". Цей резерв використовують для списання можливих витрат у разі виникненні безнадійної заборгованості.

Безнадійною дебіторською є заборгованість, стосовно якої існує переконаність у її неповерненні (або позовний термін якої минув).

Сумнівною дебіторською є заборгованість щодо якої на підприємстві існує невпевненість у її погашенні.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10, є два варіанти визначення розміру сумнівних боргів: залежно від платоспроможності окремих дебіторів (але за цим варіантом може бути визначений розмір сумнівних боргів приблизно) або на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Під час ревізії за даними кредита рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів" перевіряють інформацію щодо законності й реальності створення цього резерву. Записи на кредиті цього рахунка порівнюють із даними рахунків обліку витрат.

Списання сумнівної заборгованості перевіряють на відповідність його Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість".

При цьому перевіряють правильність відображення цих операцій на дебеті рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів" і на кредиті рахунків, на яких обліковується дебіторська заборгованість.

Нецільове використання бюджетних коштів - це:

 • o витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, установленим Законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет;
 • o витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають наданим бюджетним асигнуванням чи кошторису;
 • o витрачання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків, що не відповідають змісту проведеної операції;
 • o використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді субвенції, на цілі, що не відповідають визначеній меті.

Для перевірки коштів цільового фінансування і цільових надходжень використовують інформацію рахунка 48 "Цільове фінансування і цільове надходження", на якому ведуть облік наявності та руху коштів, отриманих на проведення заходів цільового призначення. Такі кошти можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб.

За кредитом рахунка 48 перевіряють формування коштів цільового призначення, що отримані на здійснення певних заходів, а за дебетом - правильність і цільове призначення використання коштів цільового призначення.

Перевіряють законність операцій і повноту відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із надходженням цих коштів спеціального призначення та їх витрачанням за окремими видами. Для цього використовують дані синтетичного й аналітичного обліку за рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" та аналітичні розрахунки і первинні документи, які підтверджують надходження і витрачання цих коштів, здійснення витрат за рахунок коштів цільового призначення.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 • 1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 // Голос України.- 1993.- № 39.
 • 2. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.93 р.№ 30-93.
 • 3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 №996.
 • 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", від 31.03.1999 р. № 87.
 • 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р. № 87.
 • 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", від 31.03.1999 р. № 87.
 • 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" від 31.03.1999 р. № 87.
 • 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" від 31.03.1999 р. № 87.
 • 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" від 28.05.1999 р. № 137.
 • 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18.10.1999 р. № 242.
 • 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.1999 р. №246.
 • 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" від 08.10.1999 р. № 237.
 • 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" від 31.01.2000 р. №20.
 • 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" від 29.11.1999 р.№290.
 • 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 31.12.1999 р.№318.
 • 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" від 07.07.1999 р. № 163.
 • 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" від 30.07.1999 р. № 176.
 • 18. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П. К. Германчук, 1. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан та ін.- К.: НВП "АВТ", 2004.-424 с-(Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).
 • 19. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-245 с.
 • 20. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Львів: ЛЮІ МВС України, 2006.- 64 с.
 • 21. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Л.: "Край", 2006.- 2-ге вид. перероб.- 156 с.
 • 22. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: -Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2006.- 152 с.
 • ----14Я__-
 • 23. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. -Навч.-метод. посіб.- Л.: Камула, 2007.-255 с.
 • 24. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К.: Атіка, 2007.-344 с.
 • 25. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко 1. Ю. Словник сучасних економічних термінів. - Л.: Край, 2007 - 384 с.
 • 26. Живко 3. Б., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб. - К.: Алсрта, 2008.-355 с.
 • 27. Мурашко В. М., Сторожук Т. А/.. Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За чаї. рсд. П. В. Мельника.- К.: ЦУЛ, 2003.- 311 с.
 • 28. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник.- К.: Знання-Прес, 2002.- 4-тс вид., стер. - 253 с- (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

 • 1. Андреев В. Д. Практический аудит. - М.: Экономика. 1994.- 366 с.
 • 2. Андросов А. М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера. - М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ. 1994.-224 с.
 • 3. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия и отраслях народного хозяйства. -М.: Финансы и статистика, 1992.- 368 с.
 • 4. Белуха Н. Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудита: Підручник И П "Влад і Влада", 1996. - 320 с.
 • 5. Бути нень Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія.-Житомир: ЖІТІ, 2000.-512 с.
 • 6. Бойчик І. М. Економіка иідирис мства: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2006.- 2-гс вид., лойовії, і переробл.- 528 с.
 • 7. Дудоров О. О., Мельник М.І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємниці ва. Навч. посіб. / За ред. МІ. Хавронюка.- К.: Атіка, 2001.- 608 с.
 • 8. Калмик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб.- К.: Атіка, 2005.-432 с.
 • 9. Носова С. С. Економічний контроль: сутність і форми прояву.-М.: Економіка, 1991.- 176 с.
 • 10. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг/3. Б. Живко. М.О. Живко.-Л.: УАД, 2006.- 150 с.
 • 11. Терехов A.A., Терехов М.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология.-М.: Финансы и статистика, 1998.-208 с.
 • 12. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія.- К.: Ін Юре, 1998.- 352 с.
 • 13. Усач Б. Ф., Дячишин Я. В., Шмикова Л. М. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза.- Л.: Каменяр, 1998.- 134 с.
 • 14. Шевчук В. А. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою: Монографія.-К.: Київ. ГТЭУ, 1998.-371 с.
 • 15. Швець В. Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник.-Л.: ЗУІВЦНК, 2005.-240 с.
 • 16. Цигилик 1.1. Контролінг: навч. посіб. у схемах і таблицях.- К.: Центр навч. літ-ри, 2004.- 76 с.
 
<<   ЗМІСТ   >>