Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання

З практики діяльності аудиторські фірми використовують 3 види планів.

Першим з них є Загальний план проведення аудиту аудиторської фірми, який, як правило, складається на кожний наступний рік та підлягає доповненню й коригуванню впродовж періоду дії.

Наступним планування кожної перевірки проводиться на організаційній стадії з урахуванням загального плану проведення аудиторських перевірок аудиторською фірмою, очікуваних обсягів і об'єктів, термінів виконання перевірки, складених графіків і планів за кожним об'єктом аудиту та виданих завдань кожному із аудиторів.

Тому, другим видом плану є Загальний план аудиту по певному конкретному підприємству. Він складається окремо на кожного клієнта, враховуючи термін проведення перевірки із Загального плану проведення аудиту аудиторської фірми. Види робіт визначаються за Договором на аудит (аудиторські послуги).

Об'єктами аудиту (вони визначаються згідно з Договором на аудит (аудиторські послуги) і заносяться у другу колонку даної таблиці) можуть бути:

 • - загальні та установчі документи (статут, ліцензія, патент тощо);
 • - формування і зміни статутного (пайового) капіталу;
 • - наявність і використання кредитних ресурсів;
 • - необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, інвестиції);
 • - запаси (виробничі запаси, готова продукція, товари);
 • - кошти (каса, рахунки в банках, векселі тощо);
 • - власний капітал (статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений);
 • - довгострокові та поточні зобов'язання;
 • - витрати, доходи і фінансові результати;
 • - фінансова звітність.

Аудит може проводитись як за певним окремим об'єктом (об'єктами) чи групою об'єктів, так і в цілому з перевірки господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Кожен аудитор, спеціаліст чи асистент аудитора на основі виданого завдання на проведення аудиту за окремими об'єктами чи групами об'єктів, враховуючи графіки проведення аудиту, складає план проведення аудиту за конкретним об'єктом, у якому визначає: завдання, виконавців і термін (період) проведення перевірки.

Цей план складається на основі загального плану та виданого завдання і узгоджується з керівником аудиторської фірми чи старшим аудитором (керівником групи при проведенні аудиту), підписується керівником і аудитором.

План проведення аудиту за конкретним об'єктом є третім видом плану, який складають аудиторські фірми. Кількість планів цього виду залежить від кількості об'єктів перевірки (запланованих видів робіт) по кожному клієнту.

Наприклад, об'єктом аудиту є загальні та установчі документи і власний капітал.

Щодо методики складання цього виду плану, то необхідно зауважити — він формується за методом дедукції — від загального до часткового, тобто — від звітності за визначеним об'єктом перевірки до первинних документів, де цей об'єкт також відображається у бухгалтерському обліку підприємства вперше.

Аудиторові необхідно прослідкувати весь шлях обліку за об'єктом, але він проходить його навпаки відносно облікового циклу підприємства — від звітності до первинного документа (рис. 5.1).

Схема аудиту — обратна до облікового циклу підприємства

Рис. 5.1 Схема аудиту — обратна до облікового циклу підприємства

Тільки побудувавши схему проведення аудиту за наступною послідовністю, у аудитора є можливість висловити свою думку щодо достовірності показників фінансової звітності та встановити їх відповідність даним бухгалтерського обліку.

Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту

Стандарти аудиту МФБ не надають поняття програми аудиту, у цьому контексті стандарти аудиту застосовують поняття розширеного плану.

Згідно з п. Д12 МСА 300 "Планування аудиту фінансової звітності" [13] цей план аудиту є більш детальним, ніж загальна стратегія аудиту (план аудиту за конкретним об'єктом), оскільки він включає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які будуть виконувати члени аудиторської групи із завдання. Планування таких аудиторських процедур відбувається протягом усього періоду аудиту, оскільки план цього завдання з аудиту постійно уточнюється.

Однак, відповідно до практики аудиторської діяльності в Україні національні аудитори використовують робочий документ аудитора, який має назву "програма аудиту", що за своєю сутністю є розширеним планом.

На основі плану проведення аудиту за окремими об'єктами (тобто за планом третього виду) аудитор розробляє програму проведення аудиту за конкретними об'єктами. Ця програма повинна включати не тільки завдання перевірки (вказані у відповідному плані), а й конкретні процедури аудитора (інакше — всі дії аудитора до кожного завдання плану) в процесі проведення перевірки, джерела одержання аудиторських доказів (конкретні первинні документи, регістри, звітність, внутрішні стандарти, загальні документи, докази від третіх осіб тощо).

Програма аудиту, крім загального визначення, є набором інструкцій для асистентів, залучених до аудиторської перевірки, а також засобом контролю і документування належного виконання роботи.

Програма оформлюється у вигляді таблиці на кожен об'єкт аудиту окремо на підставі складеного плану аудиту за об'єктом.

Єдиної програми аудиту не існує — кожна аудиторська фірма або аудитор розробляють її самостійно для кожного об'єкта аудиту з урахуванням виду діяльності підприємства, завдань аудиту, кваліфікації аудитора, специфіки проведення, організації і методики обліку та інших факторів. У процесі аудиту до неї можуть вноситись зміни. Але складена програма повинна бути зрозумілою та доступною для всіх — від асистента до керівника.

Необхідно зауважити, що поняття та види аудиторських процедур і доказів розглядатимуться в наступній темі, а тут ці поняття будуть використовуватися без детальних пояснень.

Розглянемо далі приклад програми аудиту загальних та установчих документів і власного капіталу — на підставі складеного у попередньому пункті плану.

(Необхідно зауважити, що у прикладі процедурами детально розкрито тільки завдання 1-5, інші завдання — з 6-го по 9-те — студенти повинні описати самостійно. Крім того, програмою передбачено вільні пункти процедур після кожного завдання, які аудитор може доповнити безпосередньо у процесі аудиту).

 
<<   ЗМІСТ   >>