Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПОТОЧНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Сутність та класифікація витрат

Термін "витрати" може застосовуватися у різних значеннях. Видатки (вартість) с грошовим виміром ресурсів підприємства, які використовуються із будь-якою метою (це ціна покупки засобу виробництва). Затрати періоду дорівнюють вартості всіх ресурсів, придбаних підприємством у цьому періоді. Витрати періоду зумовлені вибуттям ресурсів і зменшують нерозподілений прибуток підприємства цього періоду. Виплати пов'язані з оплатою ресурсів підприємства грошовими коштами (виплата грошей із каси чи банківського рахунку у момент придбання засобів виробництва, видачі заробітної плати, оплати отриманої партії сировини, видачі коштів на відрядження).

В залежності від спрямування і принципового поділу витрати поділяються на інвестиційні та поточні. Поточні (операційні витрати пов'язані із безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції - виготовленням продукції. Поточні витрати чинників виробництва бувають циклічними та безперервними. Циклічні утворюються з кожним циклом виготовлення продукту (витрати на матеріали, заробітну плату робітників, інструмент). Безперервні існують постійно та незалежно від виробництва (утримання приміщень, споруд, обладнання, управлінського апарату).

Розрізняють витрати загальні (сукупні) та витрати на одиницю продукції.

Загальні витрати - це витрати на весь обсяг продукції за певний період, які залежать від тривалості періоду та кількості виготовленої продукції.

Витрати на одиницю продукції обчислюється як середні за певний період часу, якщо продукція виготовляється постійно або серіями.

Величина зниження витрат на виробництво продукції (АВ )визначається за формулою:

де ^ішпс йітмм," витрати на І грн. товарної продукції в базовому та плановому періодах. На підставі зв'язку з обсягом виробництва витрати поділяються на постійні та змінні.

Постійні витрати - це витрати, величина яких безпосередньо не залежить від зміни обсягу виробництва (допоміжні матеріали, витрати на обслуговування виробництва, електроенергія, амортизація основних засобів, з нарахуваннями управлінському апарату).

Змінні витрати - це витрати, що знаходяться в прямій залежності від зміни обсягу виробництва (сировина, основні матеріали, основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників з відповідними відрахуваннями).

У свою чергу їх можна поділити на пропорційні та непропорційні. Пропорційні витрати змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва. До них належать переважно витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби, відрядну заробітну плату робітників. Непропорційні витрати поділяються на прогресуючі та депрогресуючі. Прогресуючі витрати зростають у більшій мірі, ніж обсяг виробництва. Вони виникають тоді, коли збільшення обсягу виробництва потребує більших витрат на одиницю продукції (це витрати на відрядно-прогресивну оплату праці, додаткові рекламні, торгові витрати). Дегресуючі витрати зростають повільніше, ніж обсяги виробництва (це витрати на експлуатацію машин і обладнання, на різні види ремонтних робіт, інструменти). Для оцінки діяльності підприємства важливим чинником є визначення повних витрат.

Повні витрати підприємства становить сума постійних та змінних витрат підприємства. Для підприємства важливо знати, який обсяг виробництва забезпечує беззбитковість виробництва. Його можна визначити за формулою:

де Вюнт - постійні витрати на весь випуск, грн.;

^аи/м."-. — змінні витрати на одиницю продукції, гри.; Q - обсяг виробництва, який забезпечує беззбитковість виробництва, шт.; Ц- ціна реалізації одиниці продукції, грн. З формули (10.2) випливає, що

Залежно від можливостей керівників функціональних підрозділів впливати на величину витрат, вони поділяються на регульовані і нерегульовані витрати.

Регульовані витрати — це витрати, на величину яких впливає керівник функціонального підрозділу і їх рівень значною мірою ним регулюється.

Нерегульовані — це витрати, які не піддаються впливу на даному рівні управлінського контролю (це такі постійні витрати як, видатки на амортизацію заводського обладнання, його закупівля).

За значенням у процесі виробництва розрізняють основні та накладні витрати. Основні витрати безпосередньо формують створюваний продукт, створюючи його фізичну основу (сировина, матеріали, напівфабрикати, електроенергія, заробітна плата). Накладні витрати пов'язані із обслуговуванням процесу виробництва (утримання обладнання, заробітна плата цехового і загальнозаводського персоналу).

За способом віднесення на окремі види продукції витрати бувають прямі і непрямі. Прямі витрати безпосередньо пов'язані із виготовленням конкретного виду продукції: сировина, матеріали, заробітна плата. Непрямі витрати пов'язані із виготовленням декількох видів продукції (амортизаційні витрати, загальнозаводські витрати).

Класифікація витрат підприємства за різними ознаками наведена в табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Класифікація витрат підприємства

Класифікація витрат підприємства

Наведена класифікація витрат, які здійснюються підприємством в процесі його діяльності є важливим інструментом управління використанням його ресурсів.

 
<<   ЗМІСТ   >>