Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції Державного казначейства

У Положенні про Державне казначейство України №1232 відповідно до покладених на нього завдань визначені основні функції Казначейства:

 • 1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;
 • 2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка;
 • 3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;
 • 4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;
 • 5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;
 • 6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;
 • 7) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;
 • 8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;
 • 9) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
 • 10) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;
 • 11) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;
 • 12) здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті;
 • 13) у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;
 • 14) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;
 • 15) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції;
 • 16) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;
 • 17) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;
 • 18) виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов'язані із роботою його територіальних органів;
 • 19) здійснює добір, розстановку та підвищення кваліфікації працівників Казначейства;
 • 20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Другий рівень - управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (обласні управління)

Очолює управління начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства фінансів. Начальник управління:

 • - несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій;
 • - за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства затверджує штатні розписи управління;
 • - відповідає за роботу всіх районних відділень Державного казначейства у рамках адміністративного регіону та в межах покладених на нього функцій.

Типова структура управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі має наступний вигляд:

 • 1) Керівництво: Начальник управління, Перший заступник, три заступника начальника.
 • 2) Відділи, що безпосередньо підпорядковуються Начальнику управління:
  • - Відділ кадрового забезпечення.
  • - Відділ внутрішньовідомчого контролю.
  • - Юридичний відділ.
  • - Спеціаліст із режимно-секретної роботи.
 • 3) Відділи, що безпосередньо підпорядковуються Першому заступнику управління:
  • - Відділ організації роботи органів казначейства.
  • - Відділ внутрішніх казначейських операцій.
  • - Відділ надходжень державного бюджету.
  • - Відділ надходжень місцевих бюджетів.
  • - Відділ аналітичного обліку зобов'язань перед бюджетами.
 • 4) Відділи, що безпосередньо підпорядковуються Заступнику начальника управління (за напрямом діяльності):
  • - Відділ інформаційних технологій та телекомунікацій.
  • - Розрахункова палата.
  • - Відділ прикладного програмного забезпечення.
  • - Відділ захисту інформації.
 • 5) Відділи, що безпосередньо підпорядковуються Заступнику начальника управління (за напрямом діяльності):
  • - Відділ видатків державного бюджету.
  • - Відділ видатків правоохоронних органів і силових структур.
  • - Відділ видатків цільових фондів та інших клієнтів.
  • - Відділ видатків місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин.
 • 6) Відділи, що безпосередньо підпорядковуються Заступнику начальника управління - головному бухгалтеру:
  • - Операційний відділ.
  • - Відділ звітності.
  • - Планово-фінансовий відділ.
  • - Відділ справами.

Функції обласних управлінь Державного казначейства:

 • 1) організовує та здійснює касове виконання Державного бюджету, а саме:
  • - бухгалтерський облік і звітність за проведеними операціями;
  • - прогнозування і касове планування коштів Державного бюджету;
  • - доведення до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсягів асигнувань, що виділяються з Державного бюджету;
  • - управління бюджетними надходженнями, здійснення видатків;
  • - контроль, зведення та подання Головному управлінню фінансової звітності про стан виконання показників Державного бюджету регіону;
 • 2) здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства;
 • 3) веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету України;
 • 4) організовує роботу територіальних органів Державного казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання Державного бюджету;
 • 5) організовує підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства відповідно до чинного законодавства;
 • 6) проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства;

Третій рівень - відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах

Очолює відділення Державного казначейства начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління Державного казначейства за поданням начальників територіальних (другого рівня) управлінь казначейства.

Начальник відділення Державного казначейства:

 • - несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій;
 • - за погодженням з керівництвом Державного казначейства затверджує штатні розписи управління;
 • - підпорядковується і звітує безпосередньо начальникові обласного управління Державного казначейства.

Типова структура відділень Державного казначейства у районах, містах і районах у містах має наступний вигляд:

 • 1) Керівництво: Начальник відділення, заступник.
 • 2) Відділ обліку лімітів видатків і контролю за виконанням кошторисів.
 • 3) Відділ розмежувань та оперативно-аналітичного обліку державних доходів.
 • 4) Відділ бухгалтерського обліку і звітності.
 • 5) Операційний відділ.

Внутрішні типові структури відділень казначейств можуть відрізнятися, тому що вони відображають особливості роботи самого відділення. Але для більшості відділень казначейства можна виділити наступні відділи, необхідні для функціонування відділень:

 • - Відділ виконання бюджету за доходами.
 • - Відділ виконання бюджету за видатками.
 • - Відділ встановлення лімітів.
 • - Відділ обліку і звітності.

Функції відділень Державного казначейства у районах, містах і районах у містах:

 • - здійснюють виконання відповідних показників Державного бюджету;
 • - забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків Державного бюджету;
 • - ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з Державного бюджету;
 • - здійснюють прогнозування та касове планування коштів Державного бюджету;
 • - перераховують місцевим бюджетам належні їм суми коштів від загальнодержавних податків відповідно до нормативу відрахувань;
 • - здійснюють за поданням Державних податкових інспекцій повернення за рахунок Державного бюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів;
 • - ведуть бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства;
 • - здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном;
 • - проводять роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання Державного бюджету, надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів у регіоні;
 • - передають відповідним державним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до Державного бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень з доходів і видатків державного бюджету;
 • - готують і подають вищим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;
 • - забезпечують за дорученнями вищих органів Державного казначейства виконання інших функцій в межах своїх повноважень;
 • - здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
 • - розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.
 
<<   ЗМІСТ   >>