Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи економічного аналізу

Успіх економічного аналізу залежить від того, наскільки добре працівники сфери туристично-екскурсійного обслуговування володіють методами аналізу та уміють застосовувати їх на практиці. Головні принципи економічного дослідження - вивчення економічних явищ за поєднання аналізу і синтезу, дедукції та індукції, у взаємозв'язку і розвитку, виявлення суперечностей господарського життя і способів їх подолання.

Особливості методу аналізу - це використання системи показників, що всебічно характеризують господарську діяльність туристично-екскурсійних організацій і фірм, з'ясування вивчення причин зміни цих показників, знаходження взаємозв'язку між ними із залученням математики, економічної статистики і бухгалтерського обліку.

У практиці роботи туристично-екскурсійних організацій і фірм, переважно застосовуються такі методи аналізу:

  • а) порівняльний;
  • б) факторний (визначення впливу окремих чинників на зміну показників);
  • в) комплексний.

Порівняльний аналіз полягає в порівнянні фактичних значень показників з прогнозними з метою правильної оцінки роботи організації, виявлення невикористаних резервів, підвищення обгрунтованості планових завдань і поліпшення якості обслуговування. У процесі аналізу необхідно з'ясувати причини відхилень фактичних даних від планових за основними показниками діяльності організацій: обсягу послуг, що надаються, обслуговування туристів і екскурсантів, прибутку, рентабельності та ін. План і його виконання є найважливішими критеріями оцінки діяльності організацій. На практиці планові показники порівнюються з показниками попереднього року з метою визначення динаміки показників і виявлення тенденцій розвитку туристично-екскурсійного обслуговування.

При підведенні підсумків господарської діяльності туристичного підприємства за кожний день роботи в його підрозділах проводиться порівняльний аналіз показників їх діяльності. Це дає можливість виявити не тільки підрозділи, які працюють неефективно, а й резерви поліпшення якості обслуговування, підвищення конкурентоспроможності і зміцнення фінансового стану підприємства загалом.

Факторний аналіз дає можливість визначити вплив окремих чинників на показники, що розглядаються. Застосовується для з'ясування причин відхилення фактичних показників від встановлених в плані за чинниками, залежними і не залежними від діяльності туристично-екскурсійної організації.

Факторний аналіз проводиться шляхом ланцюгових підстановок і полягає в послідовній заміні планового показника кожного чинника фактичним. Після кожної заміни новий результат порівнюється з попереднім. Для фактичного аналізу використовуються узагальнені показники господарської діяльності туристично-екскурсійних організацій, на які впливають різні чинники.

Комплексний аналіз - це система пошуку невикористаних резервів. Системний підхід до вивчення економіки туристично-екскурсійного обслуговування передбачає аналіз взаємозв'язку основних показників у різні періоди, тобто в динаміці. Комплексний аналіз включає оцінку і попередню характеристику господарської діяльності за всіма показниками, подальший глибокий аналіз чинників і причин, що визначають ці показники і виявлення на його підставі невикористаних резервів туристично-екскурсійного обслуговування і шляхів поліпшення якості послуг, що надаються.

На відміну від методу економічного аналізу як загального підходу до дослідження явищ, методика економічного аналізу є сукупністю спеціальних прийомів обробки економічної інформації.

У спеціальній літературі методику економічного аналізу поділяють на загальну (типову) і часткову (галузеву). Загальна методика - це сукупність прийомів аналітичної роботи, однаково придатних для дослідження процесів, що відбуваються на будь-якому підприємстві, в будь-якій галузі господарства. Часткова методика конкретизує загальну методику стосовно певної галузі народного господарства, певного типу підприємства.

Заходи з удосконалення методів господарської роботи передбачають поліпшення організації аналізу. Створення галузевої методики (інструкцій з економічного аналізу) дасть змогу суттєво поліпшити аналітичну роботу в галузі туристично-екскурсійного обслуговування.

Основні етапи організації економічного аналізу:

  • 1) складання програми економічного аналізу;
  • 2) добір і перевірка інформації, необхідної для аналізу;
  • 3) вибір і розрахунок показників;
  • 4) аналітична обробка і порівняння показників;
  • 5) узагальнення результатів, забезпечення гласності аналізу і контролю за реалізацією його результатів.

Головними в узагальненні є висновки і пропозиції стосовно поліпшення роботи туристично-екскурсійної організації. Аналіз обов'язково повинен завершуватися конкретними висновками і пропозиціями з мобілізації невикористаних резервів, визначенням заходів для впровадження в життя сформульованих за результатами аналізу пропозицій з поліпшення якості обслуговування. Гласність результатів економічного аналізу додає йому дієвого мобілізуючого характеру, сприяє масовому контролю за реалізацією його результатів.

Інструментом інформування колективу про господарську діяльність служать графіки і діаграми, таблиці основних показників господарської діяльності, які виражені в простих і зрозумілих широкій аудиторії абсолютних і відносних величинах. У кожній туристично-екскурсійній організації такі таблиці повинні знаходиться на видному місці, регулярно і своєчасно поновлюватися, щоб привертати увагу кожного працівника.

 
<<   ЗМІСТ   >>