Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Чи потребує підрядник для виконання окремих видів робіт одержання спеціального дозволу?

Пункт 11 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 року № 1775 в редакції від 02.03.2014 року передбачає необхідність отримання ліцензій для здійснення будівельної діяльності. В той же час в межах будівельної діяльності підрядник виконує роботи на початок виконання яких він отримує окремі дозволи. Так, в ст. 31 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві", від 01.08.2005 р № 668 передбачено обов'язок підрядника на капітальне будівництво отримати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 року визначає у ст. 1 об'єкт на який видається документ дозвільного характеру як природні ресурси, земельну ділянку, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруду, будівлю, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід). Види підрядних робіт на які необхідним є оформлення документів дозвільного характеру, визначаються як правило у підзаконних актах.

Яким є механізм взаємовідносин між учасниками правовідносин генерального підряду?

У загальних нормах про підряд відсутні обмеження щодо суб'єктивного складу відносин із виконання робіт. Суб'єктами (сторонами) у договорі підряду є замовник і підрядник; ними можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи, зокрема фізичні особи-підприємці. Відсутність обмеження суб'єктивного складу означає, що на стороні як замовника, так і підрядника можуть виступати фізичні особи (повністю дієздатні, а також частково й обмежено дієздатні — в установленому законом порядку) та юридичні особи (комерційні, а також некомерційні, якщо це не суперечить цілям їх діяльності, встановленим установчими документами).

Договірні відносини з виконання робіт складаються за схемою прямого договору між замовником і підрядником або за конструкцією генерального підряду. Остання за попереднім цивільним законодавством застосовувалась у підрядних відносинах з капітального будівництва та виконання проектних і пошукових робіт. За новим ЦК України система генерального підряду закріплюється як загальна для договорів підрядного типу. У ЦК України цим відносинам присвячено спеціальну ст. 838 ЦК України, згідно з якою підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити для виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їх роботи; у цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник. Слід зазначити, що підрядні правовідносини у сфері будівництва за своїм характером часто виникають з приводу масштабних і особливо складних робіт. У зв'язку з цим вони передбачають широку участь у них третіх осіб. Такими третіми особами для виконання окремих робіт у більшості випадків залучаються спеціалізовані організації. Невеликі будівельні організації ведуть, як правило, вузькоспеціалізовані роботи та спеціалізуються на будівництві об'єктів певного типу (житлові будинки, дороги тощо). Спеціалізація і визначає той обсяг роботи, який генпідрядник може доручити менш потужній (субпідрядній) організації. Як правило, генпідрядник має можливість вибирати субпідрядників. Мета діяльності субпідрядних організацій не така масштабна, як у генерального підрядника. Тому субпідрядника, передусім, цікавить не сам об'єкт у цілому, а його частина, яка виступає предметом його спеціалізації, його основним видом діяльності.

У зв'язку з викладеним цілком слушною видається позиція законодавця у ЦК України, де закріплено як загальну для всіх видів договорів підряду конструкцію "генерального підряду", а саме — систему взаємовідносин між сторонами, за якою робота може виконуватися підрядником або особисто, або за допомогою інших осіб (субпідрядників), якщо особисте виконання роботи не передбачене договором. В останньому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник. Підрядник залишається відповідальним перед замовником за результат діяльності субпідрядників, а перед субпідрядником — за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором. При цьому закон (п. 2 ч. 2 ст. 838 ЦК України) забороняє замовнику та субпідряднику пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним із них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом. Така заборона викладена у диспозитивній формі (якщо інше не встановлено договором або законом), а тому можна сміливо припустити, що сторони в договорах між собою можуть передбачати можливість пред'явлення замовником будь-яких вимог безпосередньо до субпідрядника та субпідрядником до замовника.

Отже, субпідрядний договір є різновидом договору підряду, на який поширюється дія як загальних положень про договір (глав 52 і 53 ЦК України), так і дія загальних положень про договір підряду. Умови субпідрядного договору повинні відповідати умовам договору підряду, для виконання якого залучається субпідрядник. Наприклад, поряд із будівельною фірмою певні роботи, що потребують спеціальних знань здійснюються різного роду спеціалізованими організаціями.

Складання проекту договору субпідряду (з усіма його додатками) та подання його генпідрядникові є обов'язком субпідрядника. Договором субпідряду визначається договірна вартість робіт, які повинен виконати субпідрядник із зазначенням обсягів будівельно-монтажних робіт у базисних цінах. Строки виконання окремих монтажних і спеціальних робіт визначаються з урахуванням строків, встановлених договором, укладеним між генпідрядником і замовником, а також строків виконання робіт, доручених замовником іншим виконавцям за прямими договорами з ними.

 
<<   ЗМІСТ   >>