Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік доходів, витрат та фінансових результатів

Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства

Доходи, витрати та фінансові результати являються одними із найважливіших показників господарської діяльності торговельного підприємства. Від того, на якому рівні здійснюється облік цих показників, залежить кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, оскільки показники доходів та витрат безпосередньо впливають на розмір його прибутку.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку підприємств торгівлі та ресторанного господарства інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності регламентуються національними Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів розглянемо визначення витрат підприємства.

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.

Витрати включаються до складу об'єктів облікового процесу за принципом нарахування та відповідності, який передбачає відображення в обліку доходів і витрат на момент їх виникнення, незалежно віл дати надходження або сплати коштів. Принцип відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, зазнаними для отримання цих доходів. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійсненні.

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до подання фінансової звітності" звичайна діяльність підприємств, а в тому числі і підприємств торгівлі та ресторанного господарства може поділятись на операційну, фінансову та інвестиційну.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. В свою чергу, звичайна діяльність підприємства включає операційну, фінансову та інвестиційну.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Не визнаються витратами та не відображаються у Звіті про фінансові результати:

  • - платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо:
  • - попередня (авансова) оплата;
  • - погашення одержаних позик;
  • - інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам п. 6 П(С)БО 16.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

  • - виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;
  • - нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
  • - наднормативних виробничих витрат.

Проте, не всі витрати операційної діяльності відносять на собівартість реалізованої продукції. Не включають до собівартості реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством. їх класифікація наведена в П(С)БО 16 "Витрати" [46].

Витратами на збут є витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), деталізація таких витрат узагальнена в П(С)БО 16 "Витрати" [46].

До інших операційних витрат включаються, які не пов'язані з зазначеними вище, їх класифікація наведена в П(С)БО 16 "Витрати" [46].

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

 
<<   ЗМІСТ   >>