Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік витрат підсобних (навчальних, учбових) сільських господарств

Сільськогосподарські підрозділи, що є на балансі бюджетної установи виробляють сільськогосподарську продукцію і частково забезпечують її потреби в продуктах харчування.

Для обліку виробничого процесу призначений рахунок 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств.

По дебету цього рахунку на протязі бюджетного відображаються прямі виробничі витрати. Непрямі відображаються на рахунку 826, які розподіляються по закінченні року.

Облік організується за галузями: землеробство та тваринництво. Об'єктами обліку витрат у рослинництві є окремі культури (групи культур), а в тваринництві - окремі групи тварин.

Прямі витрати відносять безпосередньо на об'єкти обліку за статтями витрат, а непрямі відносяться на протязі року на рахунок 826 за статтями витрат, а по закінчення року розподіляються між видами продукції пропорційно до вартості продукції в цінах реалізації чи плановій собівартості.

На протязі року продукцію с-г виробництва оприбутковують за плановою собівартістю, а по закінченні року визначають її фактичну собівартість, при цьому спочатку визначають собівартість продукції рослинництва, а потім тваринництва. Методи калькулювання використовують загальноприйняті.

При складанні калькуляційних розрахунків спочатку із всієї суми витрат виокремлюють суму витрат під урожай майбутнього року - це буде сума незавершеного виробництва, а решта суми буде становити фактичну собівартість продукції. Калькуляційну різницю списують в дебет рахунку 251 або ж на ті рахунки куди була витрачена продукція.

Таблиця 63

Кореспонденції рахунків з обліку сільськогосподарського виробництва

Зміст запису

Кореспонденція

рахунків

Дт

Кт

1. Віднесені прямі витрати на сільськогосподарське

виробництво:

Продовження табл. 63

зарплата

822

661

відрахування на соціальні заходи

822

651-654

списані корми

822

239

списане насіння на посів

822

239

списані добрива

822

239

віднесені послуги

822

675

Віднесені непрямі витрати:

зарплата адміністративно-управлінському персоналу

826

661

відрахування на соціальні заходи

826

65

Відрядження

826

362

Інші

826

675, 364

Розподілені накладні витрати наприкінці року за видами продукції

822

826

Оприбуткована готова продукція

251

822

Оприбутковано приплід тварин та приріст тварин за плановою собівартістю

211

822

Списано загиблий молодняк з вини установи

822

211, 212

Реалізація с-г продукції:

списано по собівартості

722

251

нараховано суму доходу

364

722

сума ПДВ

722

641

Передано готову продукцію на потреби установи

232, 239

251

Отримано від забою тварин м'ясні продукти за плановими цінами

251

211-218

Списана калькуляційна різниця

232, 239, 722

822

Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками

Наукові установи та вищі навчальні заклади здійснюють науково-дослідну діяльність, що може фінансуватись з загального фонду

бюджету, або виконуватись за рахунок замовників - господарюючих суб'єктів та за їх рахунок.

Облік цих операцій є окремою ділянкою обліку і має такі завдання:

 • 1. Облік і контроль виконання тематичного плану в цілому та за окремими договорами
 • 2. Формування своєчасної, повної і достовірної інформації про фактичні витрати на НДР.
 • 3. Обґрунтування розрахунків по визначенню фактичної собівартості НДР.
 • 4. Контроль за дотриманням планових показників собівартості та виявлення фінансових результатів за кожною темою.

Відповідно до Закону "Про податок на додану вартість" від оподаткування ПДВ звільняються операції з фундаментальних, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, що фінансуються з державного бюджету України.

Щодо робіт, виконуваних за господарськими договорами, такої пільги нема. Тому вони оподатковуються податком на додану вартість на загальних підставах.

Відносини між виконавцями та замовниками НДР по господарських договорах регулюється Положенням № 435.

Відповідно до нього між замовником та виконавцем укладається договір на виробництво (передачу) науково-технічної продукції типової форми.

Цей договір має 6 розділів, в яких викладена інформація про вид робіт, термін їх здачі, зміст і терміни виконання основних етапів, місце виконання робіт, їх вартість, порядок оплати, порядок здачі та приймання робіт, відповідальність сторін за невиконання чи невідповідне виконання обов'язків, інші умови.

До угоди додаються програма робіт, календарний план і кошторисні розрахунки.

Договір може бути доповнений додатковою угодою, якщо виникає необхідність змінити окремі умови договору.

Укладені договори та додаткові угоди обов'язково реєструються в плановому відділі, при цьому кожному договору та додатковій угоді присвоюється порядковий номер - код НДР.

Загальний склад витрат на НДР визначено в Методичних рекомендаціях № 19. Зокрема в обліку вони групуються за такими статтями витрат:

 • 01 - сировина, основні та допоміжні матеріали, купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби (включаючи витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на виконання НДР)
 • 02 - спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт. Зазначена стаття містить витрати на виготовлення і придбання устаткування, верстатів, пристроїв, інструментів, приладів, стендів, апаратів, механізмів, іншого обладнання спеціального призначення, необхідних для проведення конкретної НДР.
 • 03 - заробітна плата та інші виплати виконавцям НДР. До цієї статті відносять прямі витрати на оплату праці працівникам, що зайняті безпосередньо у виконанні НДР.
 • 04 - відрахування на соціальні заходи.
 • 05 - інші виробничі витрати, до складу яких включаються витрати, що їх можна безпосередньо віднести на виконання НДР, зокрема витрати на роботи, пов'язані з виконанням НДР, здійснюваних сторонніми організаціями; втрати від браку; сума одержана від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби.
 • 06 - витрати на оплату службових відряджень виконавців НДР
 • 07 - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід-ведення та інше утримання виробничих приміщень
 • 08 - витрати на обслуговування виробничого процесу, до складу яких входять оплата праці, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування працівників апарату управління структурними підрозділами, що обслуговують виробництво. Та інші.
 • 09-інші загально виробничі витрати, які охоплюють витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища; витрати на утримання і експлуатацію, ремонт, операційну оренду необоротних активів загально виробничого призначення.

Накладні витрати представлені статтями:

 • 10 - адміністративні витрати, до складу яких входять витрати на службові відрядження, утримання апарату управління та іншого загальногосподарського апарату установи;
 • 11 - витрати на збут, до складу яких включаються і витрати на зв'язок.
 • 12 - інші операційні витрати чи інші витрати загальногосподарського призначення: витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення;

витрати на врегулювання спорів у суді; реалізаційні витрати; втрати від знецінення запасів; втрати від штрафів, нестач; та інші.

Об'єктом планування, обліку і калькулювання є окремі теми згідно з етапами їх виконання.

При плануванні НДР розраховують кошторисну вартість виконання кожної теми та окремих її етапів. При цьому оформляють калькуляції кошторисної вартості робіт. У вартість робіт слід включати суму прямих та непрямих витрат, в тому числі і на придбання спеціального устаткування, матеріалів для виконання робіт, а також суму прибутку за встановленим відсотком рентабельності.

Облік і калькулювання НДР здійснюють позамовним методом.

Здійснення витрат та відображення їх в обліку починається тільки при умові:

 • - затвердженого тематичного плану НДР наукової установи;
 • - укладання договору з замовником;
 • - надходження авансу від замовника.

Аналітичний облік витрат ведеться в багатографних картках обліку витрат на НДР за кожною темою та згідно з встановленою номенклатурою калькуляційних статей.

Для обліку витрат по виконанню робіт по НДР призначено рахунок 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами", по дебету якого відображаються прямі витрати.

Накладні витрати відображаються по дебету рахунку 826 і щомісячно розподіляються між окремими темами пропорційно до прямої заробітної плати.

Витрати на проведення НДР відображаються в обліку на підставі первинних та зведених документів в тому звітному періоді, в якому їх здійснено, незалежно від часу оплати.

Фактична собівартість закінчених НДР визначається на підставі карток аналітичного обліку підсумовуванням витрат за калькуляційними статтями за весь період виконання робіт.

Для проведення аналізу використання коштів бухгалтером щомісяця складається Звіт про виконання кошторису витрат на проведення НДР та Зведена відомість витрат на проведення НДР, в яких приводяться дані по кожній темі та в цілому по установі. Причому Відомість витрат по НДР дає можливість звірити дані аналітичного та синтетичного обліку.

Виконані та передані замовнику роботи оформляються Актом приймання-передачі виконаних НДР. Вони складаються на кожний виконаний етап або в цілому по темі. На їх підставі в обліку проводять реалізацію виконаних робіт.

Під час виконання тем проводиться закупівля необхідного обладнання та устаткування, яке після закінчення робіт може бути передане в користування виконавцю. В такому випадку проводиться його інвентаризація, під час якої встановлюють склад такого майна, його стан, придатність, суму зносу за чинними нормами і оприбутковують, як безоплатно отримане.

НДР, які не пройшли всі стадії виробництва, випробування, технічного приймання належать до незавершеного виробництва і залишаються на кінець року в залишку на рахунку 823 на окремих аналітичних рахунках за темами.

При відображенні операцій щодо НДР, використовують такі рахунки:

 • 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи". Для обліку попередньої оплати, що надходить від замовників.
 • 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті". Для обліку сум, що надходять за вже виконані та передані замовнику НДР.
 • 632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів"
 • 635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання роботи, за господарськими договорами". Використовується для розрахунків при залученні для виконання НДР підрядників.
 • 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами".

Таблиця 64

Кореспонденції рахунків по виконанню госпрозрахункових НДР

Зміст запису

Кореспонденція

рахунків

Дт

Кт

1. Отримано аванс від замовника НДР (100% або 50%)

313, 323

351

Продовження табл. 64

відображено ПДВ (якщо платник ПДВ)

641/1

641

2. Перераховано співвиконавцям для виконання НДР

635

313, 323

3. Прийняті від співвиконавців роботи по НДР

823

635

4. Оприбутковано спеціальне обладнання для виконання НДР

203

675, 364

на суму ПДВ якщо установа є платником ПДВ

641

675

на суму ПДВ (якщо не платник ПДВ)

823

675

5. Оприбутковані матеріали для виконання НДР

23, 201

675

на суму ПДВ, якщо установа не є платником ПДВ

823

675

якщо платник ПДВ

641

675

6. Передано спеціальне обладнання в науковий відділ

823

203

одночасно обліковується на забалансовому рахунку

02

7. Використано матеріали для проведення НДР

823

23, 201

8. Нарахована зарплата виконавцям

823

661

9. Відрахування на соціальні заходи

823

65

10. Списані витрати по відрядженню

823

362

10. Відображені непрямі витрати

826

Різні

11. Розподілені і списані непрямі витрати

823

826

12. Повернено невикористані матеріали в склад

23

823

13. По актах виконаних робіт передані НДР замовнику, тому на підставі Акта проводять реалізацію робіт:

списується фактична собівартість робіт

723

823

Здача замовнику виконаних НДР по вартості договору та нараховано замовникові заборгованість по виконаних роботах

634

723

відображено сума ПДВ (для платників ПДВ)

723

641/1

зараховано отриманий аванс

351

634

14. Отримано кошти від замовника в остаточний розрахунок

313,323

634

Продовження табл. 64

15. В кінці року заключними оборотами списується фінансовий результат

на суму прибутку

432

723

на суму збитку

723

432

16. Оприбутковано спецобладнання після завершення роботи, по ціні можливого використання, як безоплатно отримане (замовнику не передається) на підставі акту інвентаризації (основні засоби): на первісну вартість

104-106

711

на залишкову вартість

811

401

на суму зносу

811

13

Оприбутковані МШП

221

711

Одночасно

811

411

Оприбутковані невикористані матеріали

231, 234

711

Одночасно списуються з забалансового обліку

02

 
<<   ЗМІСТ   >>