Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технологія зберігання продовольчих товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Якість продовольчих товарів і методи її дослідження

Класифікація показників якості продукції

Виділяють наступні основні показники якості продукції, які представлені на рисунку 21.

Основні показники якості продукції

Рис. 21. Основні показники якості продукції

Для визначення ступеня використання стандартизованих виробів розраховують коефіцієнт стандартності.

Коефіцієнт стандартності (К) — це відношення кількості стандартизованих елементів в продукті (г-Гст) до загальної кількості компонентів (1Чзаг) і виражається формулою:

Основні поняття і терміни

Якість продукції — це сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначення.

Показник якості — це якісна характеристика однієї або декількох властивостей продукції, які входять в її якість на етапах створення, експлуатації або споживання. Якщо показник якості характеризує тільки одну властивість продукції, то він зветься одиничним, а якщо декілька властивостей — комплексним.

Кількісна оцінка якості визначається показником:

 • • інтегральним
 • • визначальним

При порівняльній оцінці якості за основу приймають значення показника якості: базове, відносне

Рівень якості — це відносна характеристика, яка основана на порівнянні значень показників якості, яка оцінюється (II) з базовими значеннями відповідних показників (иб)

Кваліметрія — наука про кількісну оцінку якості продукції.

Методи оцінки рівня якості та методи визначення якості

Відносні показники ())■) при оцінці рівня якості продукції диференційним методом розраховують за формулами:

де Рі — значення показника продукту, який оцінюється; Ріб — значення показника базового еталонного продукту; і — кількість показників.

При оцінці рівня якості продукції методом середньозваженого "комплексний показник якості" 0 розраховується за формулою:

де Р1 — показник якості, виражений в балах;

ж, — коефіцієнт вагомості для і-го показника якості.

Змішаний метод оцінки рівня якості продукції представляє собою поєднання диференційного і комплексного методів. Класифікація методів визначення якості товарів представлена на рисунку 22.

Класифікація методів визначення якості

Рис. 22. Класифікація методів визначення якості

Біологічні основи одержання сільськогосподарської продукції з високими товарознавчими якостями і підвищеною збереженістю

Основи формування лежкості плодоовочевої продукції

Лежкість і якість різних сортів плодоовочевих культур залежить від цілого комплексу факторів, зосереджених в живому організму і поза нього, так як проявлення ознаки може залежати і від впливу середовища. Рослина може повністю проявити свої генетичні можливості росту, розвитку, продуктивності, лежкоздатності тільки в умовах оптимальної забезпеченості всіма факторами життя, які рівнозначні по своєму впливу (рис. 23).

Основні фактори життя рослини

Рис. 23. Основні фактори життя рослини

Корективні фактори не рівнозначні по своєму впливу на рослину і можуть посилити або послабити фактори життя (рис. 25)

Корективні фактори розвитку рослини

Рис. 23. Корективні фактори розвитку рослини

Ступінь забезпеченості рослин факторами життя забезпечує: закон оптимума, закон мінімума, закон максимума.

Лежкість — потенційна властивість сортів зберігатись на протязі визначеного часу без значних втрат маси, ураження фітопатогенними і фізіологічними хворобами, погіршення товарних, харчових і насіньових якостей. Лежкість виражають в днях і поділяють на: високу, середню,низьку. Існує ряд факторів, які впливають на лежкість (рис. 24)

Основні фактори, що формують лежкість

Рис. 24. Основні фактори, що формують лежкість

Збереженість залежить від комплексу факторів:

 • - правильно вибраного сорту
 • - ґрунтово-кліматичних і метеорологічних умов вирощування
 • - технології вирощування направленої на підвищення лежкоздатності продукції.

Збереженість — проявлення лежкості видів і сортів картоплі, овочів і плодів в умовах даного сезону, зони вирощування при визначених рівнях агротехніки, технології і режиму зберігання. Вона характеризується строком зберігання і ступенем змінення її якісних показників за цей період. Узагальнення результатів збереженості за декілька років дозволяє в певній мірі оцінити лежкість.

Формування якості продукції тваринництва (одержання високоякісного молока та м'яса)

Склад і властивості молока змінюються в залежності від різних факторів. порода та вік тварин, фактори відгодівлі, умови утримання В процесі виробництва можливі такі пороки та вади молока: Пороки консистенції молока:

 • - тягучість
 • - творожистість
 • - слизистість

Пінисте і водянисте молоко одержують:

 • - при вільному згодовуванні корів водянистими кормами
 • - недоброякісним силосом
 • - при дуже забруднених доїльних апаратах

Синюватий відтінок або надмірно жовтий колір молоку можуть придавати:

 • - мікроорганізми, що продукують пігменти (псевдомонади, деякі бацили, сарцини)
 • - рослини, що мають відповідні пігменти
 • - безконтрольне застосування деяких лікарських препаратів

Червонуватим може бути молоко:

 • - при згодовуванні корів рослинами родини лютикових, хвоща, молочаю, осоки
 • - при грубих порушеннях правил машинного доїння
 • - гемоспоридіозах Пороки запаху молока:
 • - хлівний
 • - затхлий
 • - кислий
 • - запах силосу
 • - табачного диму
 • - нафтопродуктів
 • - медикаментів
 • - ацетону

Пороки смаку молока:

 • - гіркота
 • - солонуватий присмак
 • - специфічні присмаки
 • - мильний присмак

На якість м'яса впливають генетичні фактори, тобто порода і породистість. Найефективнішим методом одержання тварин, що наближаються до бажаного типу по якості м'яса, є схрещування.

Основними факторами, що впливають на якість м'яса є порода, вік тварини, фактори відгодівлі і умови утримання.. Якість м'яса птиці залежить від видових і породних особливостей, використання біологічно-активних речовин при відгодівлі, умови відлову, травмування задуха, якісне транспортування.

 
<<   ЗМІСТ   >>