Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічне управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Посилення ролі неурядових організацій

Неурядові організації відіграють ключову роль у формуванні й впрова­дженні демократичних структур, що ґрунтуються на їх участі. Авторитет цих організацій пояснюється тією відповідальною і конструктивною роллю, яку вони виконують у суспільств/. Неурядові організації, а також місцеві еко­логічні рухи повинні бути визнані партнерами у вирішенні екологічних про­блем суспільства, держави в межах національного екологічного партнерст­ва. Незалежність є однією з основних і невід'ємних властивостей неурядо­вих організацій та обов'язковою умовою реальної участі у вирішенні про­блем розвитку та життєдіяльності суспільства.

Нині, коли світове співтовариство прагне відійти від нераціональних моделей розвитку і стати на шлях екологічно безпечного і гармонійного роз­витку, одне з основних завдань, що стоять перед ним, полягає в тому, щоб сприяти розумінню загальної мети всіма верствами суспільства. Можливість забезпечення розуміння такої мети залежатиме від готовності всіх верств суспільства брати участь у дійсно широкому співробітництві й діалозі та від визнання самостійної ролі, зобов'язань і особливого потенціалу кожного.

Неурядові організації, зокрема й некомерційні, володіють визнаним і різноманітним досвідом, спеціальними знаннями й потенціалом у тих галу­зях, що матимуть особливе значення для впровадження та огляду екологічно безпечного і соціально орієнтованого збалансованого розвитку. Отже, спів­товариство неурядових організацій являє собою загальносвітову мережу, яку слід залучити до роботи з досягнення цих загальних цілей, наділити відпо­відними повноваженнями і зміцнити.

Щоб потенційний внесок неурядових організацій реалізувати повністю, в установах, які несуть відповідальність за впровадження принципів збалан­сованого розвитку, у рамках спрямованих на це програм слід стимулювати якомога тісніший зв'язок і співробітництво між міжнародними організа­ціями, національними урядами й місцевими органами управління та неуря­довими організаціями. Неурядовим організаціям також необхідно розвивати співробітництво і взаємодію між собою, з тим щоб підвищити свою ефек­тивність як учасників діяльності із забезпечення збалансованого розвитку.

Суспільство, уряди і міжнародні органи повинні мати організаційно-правові механізми, за допомогою яких неурядові організації могли б від­повідально та ефективно відігравати роль партнерів у процесі екологічно безпечного розвитку.

Для підвищення ролі неурядових організацій як суспільних партнерів уряду слід за їх погодженням почати процес розгляду офіційних процедур і механізмів, які б забезпечили реальну участь цих організацій на всіх рівнях: від розробки політики і прийняття рішень до їх впровадження.

Також слід налагодити плідний діалог на національному рівні між усіма неурядовими організаціями та їхніми самостійними групами, із тим щоб визнати й зміцнити їх відповідну роль у впровадженні екологічно безпечно­го і збалансованого розвитку.

Уряд має заохочувати і забезпечувати участь неурядових організацій у розробці, створенні та оцінці офіційних механізмів і процедур з огляду про­цесу впровадження принципів збалансованого розвитку на всіх рівнях. Для цього потрібно:

 • • розглянути і визначити шляхи вдосконалення наявних процедур і ме­ханізмів, які забезпечують реальну участь неурядових організацій у розробці стратегій, прийнятті рішень, впровадженні та оцінці еко­логічних політик (державних, корпоративних, місцевих);
 • • поліпшити наявні, а за відсутності таких — створити в кожній уста­нові процедури і механізми, які б враховували спеціальний досвід і лозини неурядових організацій у питаннях розробки стратегій і про­грам, впровадження їх та оцінки:
 • • проаналізувати обсяги фінансування та адміністративної підтримки неурядових організацій, масштаби й ефективність їхньої участі у впровадженні проектів і програм, із тим щоб підвищити їхню роль як суспільних партнерів;
 • • розробити доступні й ефективні засоби забезпечення реальної участі неурядових організацій у процесах спостереження та оцінки впрова­дження принципів збалансованого розвитку;
 • • заохочувати і створювати умови для неурядових організацій, їхніх самостійних систем для сприяння контролю та оцінці стратегій і програм, спрямованих на впровадження принципів збалансованого розвитку, гармонізації життєдіяльності суспільства:
 • • надавати неурядовим організаціям належний доступ до точних і вчас­них даних та інформації в інтересах забезпечення ефективності їх програм і заходів та їхньої ролі в діяльності з підтримки збалансова­ною розвитку.

Крім того, уряду слід здійснити заходи, щоб налагодити або поліпшити діалог із неурядовими організаціями та їхніми самостійними об'єднаннями, які представляють усі верстви суспільства. Це могло б слугувати:

 • • розгляду прав та обов'язків цих організацій;
 • • ефективному спрямуванню комплексного внеску неурядових органі­зацій у процес розробки стратегій на урядовому рівні;
 • • сприянню неурядовій координації у впровадженні національних стра­тегій на рівні програм;
 • • заохочуванню і забезпеченню розвитку співробітництва та діалогу між місцевими неурядовими організаціями і місцевими органами уп­равління в заходах, спрямованих на досягнення стратегічних цілей;
 • • включенню неурядових організацій у національні механізми або про­цедури, створені для впровадження принципів збалансованого роз­витку, домагаючись оптимального використання їхньою особливого потенціалу в таких галузях, як освіта, охорона та оздоровлення навко­лишнього середовища;
 • • прийняттю до уваги висновків неурядових організацій щодо контро­лю та огляду під час розробки та оцінки екологічних стратегій на всіх рівнях;
 • • аналізу державної системи освіти для виявлення шляхів залучення й розширення участі неурядових організацій у галузі формальної і не­формальної освіти та підвищення поінформованості громадськості;
 • • наданню в розпорядження неурядових організацій даних та інфор­мації, необхідних для ефективної участі цих організацій у науково дослідницькій роботі та розробці, впровадженні й оцінці інно­ваційних програм.

Необхідно прийняти або зробити більш ефективними будь-які заходи законодавчого характеру, що сприяли б створенню в неурядових організа­ціях консультативних груп, і забезпечити неурядовим організаціям право обстоювати суспільні інтереси за допомогою правових і фінансових механізмів.

 
<<   ЗМІСТ   >>