Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ

Сутність аудиторських послуг та їхні види

Аудит або, за іншою назвою, обов'язкові аудиторські перевірки, мають здебільшого сезонний характер — основний обсяг робіт за цим видом діяльності припадає з січня по квітень, так як він проводиться у відповідності до ст. 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] за результатами річної фінансової звітності щодо визначеного переліку видів підприємств та організацій.

Для того, щоб забезпечити себе доходами впродовж усього року, аудиторським фірмам та аудиторам-підприємцям надано право здійснювати інші аудиторські послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема [25, стаття 3, абз. 6]:

 • - по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, -у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
 • - експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Однак необхідно нагадати, що аудиторським фірмам (підприємцям-аудиторам) забороняється здійснювати види діяльності, що пов'язані з комерцією.

Ст. 3 абз. 7 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] свідчить, що перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається АПУ відповідно до стандартів аудиту.

Так, останнім чинним на поточний момент за цим питанням є Рішення АПУ від 22.12.2011 р. № 244/14 "Про перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)" (зі змінами та доповненнями), у якому визначено наступні їхні види: 1. Послуги у сфері аудиту.

 • 1.1. Завдання з надання впевненості (відповідно до Стандартів МФБ [13])
 • 1.1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності (див. МСА).
 • 1.1.2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності (див. МСЗО).
 • 1.1.3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (див. МСЗНВ):

а. оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);

б. оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;

в. оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;

г. оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;

д. оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;

е. оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);

ж. оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;

з. оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;

и. оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);

к. оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

л. економічні експертизи (крім судової експертизи, експертних досліджень та експертиз за вимогою правоохоронних органів);

м. оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);

н. оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

о. оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у Фінансово-господарській діяльності;

п. здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;

р. перевірка прогнозної фінансової інформації;

с. інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

 • 1.2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг (див. МССП)
 • 1.2.1. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації (за МССП 4400).
 • 1.2.2. Завдання з підготовки фінансової інформації (за МССП 4410). 2. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю, визначені Законом України "Про аудиторську діяльність" [25]
 • 2.1. Ведення бухгалтерського обліку.
 • 2.2. Складання фінансових звітів.
 • 2.3. Відновлення бухгалтерського обліку.
 • 2.4. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

а. обрання облікової політики;

б. встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

в. організація бухгалтерського обліку;

г. консолідація фінансової звітності;

д. трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

е. інші види консультацій з питань обліку та звітності.

 • 2.5. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.
 • 2.6. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
 • 2.7. Складання податкових декларацій та звітів.
 • 2.8. Консультації з питань застосування інформаційних технологій.
 • 2.9. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

а. правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

б. організаційне забезпечення управління — структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

в. інформаційного забезпечення управління — консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо; г. управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

 • 2.10. Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).
 • 2.11. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.
 • 2.12. Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.
 • 2.13.Інші види професійних послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України. 3. Організаційне та методичне забезпечення аудиту 3.1.Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо). 3.2.Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів. 3.3.3дійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг. Крім того, п. 3 цього Рішення визначено, що аудитори (аудиторські фірми) можуть отримувати орендні (лізингові) платежі за договорами оперативної оренди, а також пасивні доходи.

Якщо порівнювати кількість послуг, які надаються клієнтам аудиторами України, починаючи з 2012 року, і у 2000-му, то вона зросла у 12 разів. Так, у 2000 році аудиторам було дозволено здійснювати лише такі види діяльності: 1. Аудит;

 • 2.Супутні аудиту послуги, в тому числі:
  • - обзорна (оглядова) перевірка;
  • - операційна перевірка;
  • - компіляція (трансформація обліку).

Для прикладу видів робіт, які виконуються аудиторськими фірмами в Україні, нижче наведено витяг із сайту одного із суб'єктів аудиторської діяльності.

Аудиторська компанія ХУ7 надає наступні аудиторські послуги: - Обов'язковий аудит — підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів, акціонерних товариств, фінансових установ; перевірка фінансового стану засновників (юридичних осіб) банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, небанківських фінансових установ та посередників; підтвердження достовірності ліквідаційного балансу при ліквідації підприємства за рішенням власників, проведення аудиту підприємства за рішенням господарського суду у разі порушенні справи про банкрутство та у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 • - Ініціативний аудит — за вимогою чи бажанням власників (учасників) та акціонерів підприємств будь-якої форми власності та інших користувачів фінансової звітності, у тому числі оглядові перевірки.
 • - Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ та надання аудиторського звіту.
 • - При реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств для підтвердження дійсної чистої вартості активів та зобов'язань підприємства.
 • - Аудит платоспроможності і фінансового стану партнерів і клієнтів для банків при видачі кредитів, для всіх підприємств, що бажають впевнитися в "надійності" свого потенційного партнера.
 • - Виконання інших погоджених процедур щодо фінансової інформації — виконання за ініціативою Клієнта процедур щодо окремих статей фінансової інформації, фінансової або управлінської звітності.
 • - Перевірка (аудит) прогнозної фінансової інформації — перевірка обґрунтованості припущень управлінського персоналу, підготовка та подання прогнозної фінансової інформації.

Крім того, аудиторська компанія надає такі аудиторські послуги:

 • - аудит податкової звітності, підготовленої відповідно до українського податкового законодавства;
 • - послуги в сфері інтеграції облікових даних філій підприємства та складання консолідованих фінансових звітів;
 • - трансформація фінансової звітності, підготовленої відповідно до НСБУ у звітність, підготовлену відповідно до міжнародних стандартів (Шиб);
 • - аудит емісії цінних паперів;
 • - аудит у процесі процедури визнання підприємства неплатоспроможним або оголошення його банкрутом (за вимогою кредиторів або власників підприємства);
 • - відновлення бухгалтерського та податкового обліку;
 • - проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з наданням письмових рекомендацій щодо її поліпшення.
 
<<   ЗМІСТ   >>