Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>


ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЇ Визначення та основні поняття екології Завдання екології Людське суспільство та середовище його існування Поняття про середовище існування Уявлення давніх українців про природу Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища Структура природного середовища Географічна оболонка Атмосфера Літосфера Гідросфера Природні ресурси Поняття про біосферу Коло життя Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери Загальні властивості біосфери Кругообіг речовин у біосфері Трансформація енергії у біосфері Екосистеми та їх місце в організації біосфери Рівні організації органічного світу Поняття про екосистеми Ланцюги живлення та піраміди мас, чисел і енергії Класифікація екосистем Основні екосистеми світу Екологія популяцій Ознаки популяцій Етологічна структура популяцій Популяційні аспекти розвитку людства Екологічні фактори та їхній вплив на життєдіяльність організмів Поняття про екологічні фактори Класифікація екологічних факторів Основні екологічні закони ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ людини НА ДОВКІЛЛЯ Демографічні проблеми і можливості біосфери Демографічні проблеми України Урбанізація та її негативні наслідки Основні джерела антропогенного забруднення довкілля Радіоактивне забруднення Шумове забруднення Електромагнітне забруднення Основні методи визначення забруднень Соціоекологічні проблеми літосфери Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище Ґрунт — важливий компонент біосфери Вплив господарської діяльності на ґрунт Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення Вплив діяльності людини на гідросферу Світові проблеми прісної води Сталий розвиток і вода Джерела забруднення гідросфери Антропогенний вплив на води Світового океану Забруднення природних вод України Забруднення атмосфери Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери Стан повітряного середовища України Правові та міжнародні аспекти охорони природи Міжнародні природні ресурси та співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища Міжнародні природні ресурси Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Контроль і моніторинг природного середовища в Україні Стан навколишнього природного середовища в Україні Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища Організація служб охорони навколишнього природного середовища Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його охорони Природоохоронна діяльність підприємств Інженерно-екологічна експертиза проектів підприємств Екологічна паспортизація підприємств Економічні аспекти охорони навколишнього природного середовища Методи управління природоохоронною діяльністю Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища Еколого-економічні показники оцінки виробничих процесів Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища Оцінка забруднення земель та ґрунтів 3.5.1. Загальні положення Вплив забруднення ґрунтів на здоров'я людей та його нормування Порушення та рекультивація земель Раціональне використання та охорона водних ресурсів Загальні положення Водокористування та водоспоживання Джерела забруднення води Контроль якості води Умови скидання стічних вод в каналізацію та водоймища Способи очищення стічних вод Визначення антропогенного впливу на повітряне середовище Вплив промислових викидів в атмосферу на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, ґрунт та водоймища Визначення ступеня забрудненості атмосфери Визначення категорії небезпечності підприємств залежно від маси, виду та складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом Розрахунок аерозольного виносу електроліту з акумуляторів Розрахунок гранично допустимих викидів для одиночного джерела або близько розташованих одиночних джерел Нагріті газоповітряні суміші Холодна газоповітряна суміш Джерела з прямокутним устям Викиди з одиночного аераційного ліхтаря Одиночне джерело, з котрого викидається суміш шкідливих речовин постійного складу з сумарною шкідливою дією Група N одиночних джерел різної висоти, розташованих поряд Багатоствольна труба Визначення тимчасово погоджених викидів та розрахунок поля концентрації для випадку одиночного джерела Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин від одиночного (точкового) джерела з круглим устям Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям Максимальні приземні концентрації для близько розташованих точкових джерел з рівними висотами, діаметрами устів, швидкостями виходу та перегріванням газоповітряної суміші Максимальна концентрація для аераційного ліхтаря Визначення ГДВ та ТПВ для окремого джерела Визначення максимальної концентрації суміші при викиді через багатоствольну трубу Визначення висоти труби або висоти розташування витяжного каналу вентиляційної системи Очищення викидів в атмосферу Методи та засоби очищення викидів в атмосферу Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння
 
>>