Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка у запитаннях і відповідях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Який зміст вкладено в поняття "педагогіка"? У чому полягає сутність основних категорій педагогіки? Яке місце займає педагогіка в системі наук? Які науки покладено в науково-природничу основу педагогіки? Які джерела розвитку педагогіки? Які галузі педагогіки входять до системи педагогічних наук? Які методи науково-педагогічних досліджень сприяють розвитку педагогіки як науки? Педагогіка: наука чи мистецтво? УЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь? Які функції учителя-вихователя в суспільстві? Які психолого-педагогічні якості вчителя-вихователя визначають його професіоналізм? Якими педагогічними вміннями має володіти вчитель-вихователь? У чому сутність педагогічної майстерності вчителя-вихователя і які компоненти її становлення?З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Що таке розвиток? Яке значення вкладається в поняття "формування людини"? Що треба розуміти під рушійною силою розвитку? У чому подібність і відмінність між поняттями "людина", "особистість", "індивідуальність"? Які чинники впливають на розвиток людини? Чи передаються за спадковістю здібності, талант, геніальність? Що являє собою явище акселерації? Що таке виховання? Яка основна мета виховання? Які завдання морального виховання? Які завдання розумового виховання? Які завдання трудового виховання? Які завдання фізичного виховання? Які завдання естетичного виховання? У чому полягає сутність комплексного підходу до вирішення завдань всебічного гармонійного виховання? СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ Що являє собою система освіти в Україні? Яка структура системи освіти в Україні? На яких принципах ґрунтується діяльність закладів освіти в Україні? Яка структура управління закладами освіти в Україні? Що таке дидактика? Які основні категорії дидактики? якими науками пов'язана дидактика? ПРОЦЕС НАВЧАННЯ Що називають навчанням? Що є методологічною основою процесу навчання? Що становить рушійну силу навчання? Які функції навчання? У чому сутність логіки навчального процесу? Який смисл вкладають у поняття "знання", "уміння", "навичка"? Яка структура процесу учіння (оволодіння знак нями, уміннями та навичками)? Які типи навчання склалися у процесі розвитку теорії й практики освітньої діяльності та в чому їх сутність? Що таке модуль? Які об'єктивні чинники покладено в основу проблемного навчання? Яка структура проблемного навчання? Що таке дидактична задача? Що таке мотиви навчання? Які основні мотиви виокремлюють у системі пізнавальної діяльності людини? Що треба розуміти під оптимізацією процесу навчання? У чому сутність інтенсифікації навчання? ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ У чому полягає сутність принципів навчання? Які принципи навчання є визначальними в сучасній дидактиці? Які вимоги принципу науковості? Які вимоги принципу систематичності й послідовності? Які вимоги принципу свідомості навчання? У чому полягає сутність принципу активності та самостійності у навчанні? Які вимоги принципу наочності? Які вимоги принципу ґрунтовності навчання? У чому полягає сутність принципу зв'язку навчання з практичною діяльністю? У чому полягає сутність принципу доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів? У чому полягає сутність принципу емоційності навчання? ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Яке значення поняття "зміст освіти" та які вимоги висуваються до змісту шкільної освіти? Які є види освіти і в чому їх сутність? Які рівні освіти встановлено в Україні? Які структурні компоненти становлять зміст загальної освіти? На яких документах базується навчальний процес і зміст освіти в Україні? МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ Що треба розуміти під методами навчання? Що являють собою прийоми навчання і яке їх співвідношення з методами навчання? Який зміст вкладають у поняття "засоби навчання"? Які є підходи до класифікації методів навчання? Які групи методів навчання виділяють виходячи із джерел оволодіння знаннями, уміннями та навичками? Які методи навчання відносять до групи словесних? Що треба розуміти під методом розповіді? У чому сутність пояснення як методу навчання? У чому сутність бесіди як методу навчання і які є види бесід? Що являє собою лекція як метод навчання? До якої групи з погляду методів навчання варто відносити роботу з книгою? Які методи відносять до групи наочних? Які методи навчання належать до групи практичних? У чому сутність лабораторного методу навчання і яка відмінність між лабораторною і практичною роботою як методами навчання? Що являють собою вправи як методи навчання та які є види вправ? Яка спрямованість виробничо-практичних методів навчання? Які методи навчання належать до групи за характером логіки пізнання? У чому сутність аналітичного методу і який його зв'язок із синтетичним методом? У чому сутність і взаємозв'язок індуктивного і дедуктивного методів? Які методи навчання належать до групи за рівнем самостійної розумової діяльності? У чому сутність проблемних методів навчання? Якими критеріями зумовлюється вибір методів навчання? ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Що треба розуміти під формою навчання? Які форми навчання склалися історично? Що являє собою класно-урочна форма навчання і як вона складалася в історичному контексті? Які основні педагогічні вимоги до уроку як основної форми організації навчання? Які є типи уроків? Які є позаурочні форми навчання? Які особливості факультативних занять? Які завдання практикумів? Яка функція семінарських занять? Яке місце у навчальній діяльності займають екскурсії? Яку роль у навчальній діяльності учнів відіграють предметні гуртки? Яке місце у навчальній діяльності учнів займає домашня навчальна робота? Що являє собою система позаурочних форм організації навчання? У чому має проявлятися система підготовки вчителя до уроку? Яка програма спостереження й аналізу уроку? У чому сутність техніки та технології організації учнів на навчальну діяльність? Якою є технологія й техніка вивчення нового навчального матеріалу? АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Яке місце в навчальному процесі займає аналіз і оцінювання навчальної діяльності учнів? Які функції аналізу й оцінювання знань учнів? Які види контролю за результатами навчальної роботи учнів виокремлюють у педагогіці? Які методи використовують у процесі аналізу й оцінювання навчальних досягнень учнів? Яких педагогічних вимог варто дотримуватися в системі аналізу й оцінювання навчальної діяльності школярів? Яка історія становлення критеріїв оцінювання знань учнів у загальноосвітніх навчально-виховних закладах? У чому сутність рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності учнів? Якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів? СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ Що є головним у діяльності окремої особистості та суспільства в цілому? Які закономірності покладено в основу процесу виховання? Що є рушійною силою процесу виховання? Які чинники впливають на процес виховання людини? У чому проявляється дія мотивів виховання? Якою є структура процесу виховання? У чому сутність самовиховання і перевиховання? Який зміст виховання? На яких принципах ґрунтується процес виховання? Якими критеріями визначають рівень вихованості людини? Якою є цілісна структура процесу виховання? ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ Що треба розуміти під методами виховання? У чому проявляється взаємозв'язок методів виховання з його прийомами і засобами? Які чинники покладено в основу класифікації методів виховання? Які методи виховання належать до групи формування свідомості та переконань і в чому їх сутність? Яка роль методу вимог у системі формування свідомості та переконань? Які методи виховання спрямовані на організацію діяльності та формування умінь і навичок у поведінці? У чому їх сутність? Які методи спрямовані на стимулювання поведінки та діяльності вихованців і в чому їх сутність? Яких педагогічних умов треба дотримуватись у процесі використання методів виховання? КОЛЕКТИВ І ОСОБИСТІСТЬ Що являє собою колектив? Яка його роль у вихованні особистості?Які є види колективів? У чому сутність понять "актив", "органи самоврядування", "лідер"? У чому проявляється діалектика розвитку колективу? Які чинники позитивно впливають на розвиток колективу? МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ Яке місце в життєдіяльності людини займає моральне виховання? У чому полягає зміст морального виховання? Які завдання морального виховання? Які шляхи і засоби сприяють формуванню моральних якостей особистості? У чому полягає процес виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності? Яке місце у системі морального виховання посідає чинник національної гідності та менталітету? У чому сутність патріотичного виховання? Які завдання інтернаціонального виховання? Яке місце у системі становлення моральності особистості займає дисциплінованість? Яке місце в системі морального виховання займає статеве виховання? У чому полягає зміст екологічного виховання в системі формування моральних цінностей особистості? У чому сутність правового виховання? РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ Яке місце займає розумове виховання у системі всебічного гармонійного розвитку особистості? Якими шляхами й засобами розв'язуються завдання розумового виховання? ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ Яке місце в системі всебічного гармонійного розвитку особистості займає трудове виховання? Які завдання трудового виховання? На яких принципах ґрунтується трудове виховання? Які шляхи, засоби та форми трудового виховання? У чому полягають взаємозв'язки трудового виховання з політехнічною освітою? У чому сутність професійної орієнтації та які її функції? У чому проявляються міжпредметні аспекти професійної орієнтації молоді? Які є види професійної орієнтації учнів? Які педагогічні умови ефективності професійної орієнтації учнів? Якою є загальна структура завдань, принципів, шляхів, засобів трудового виховання у їх зв'язку з професійною орієнтацією? ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ Яка роль і місце естетичного виховання у системі всебічного гармонійного розвитку особистості? Які основні завдання естетичного виховання? Який зміст естетичного виховання? Які напрями й засоби естетичного виховання? Які форми виховання використовують у процесі формування естетичних смаків та естетичної культури особистості? ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ Які завдання фізичного виховання? Яке місце в системі всебічного гармонійного розвитку особистості займає фізичне виховання? Які традиційні напрями (шляхи) використовують у процесі фізичного виховання? Які засоби використовують у процесі фізичного виховання? Які є форми фізичного виховання? ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ У чому сутність педагогічного спілкування? Які функції властиві спілкуванню? Яких етапів треба дотримуватись у процесі організації педагогічного спілкування? Які є рівні спілкування? Які є види спілкування? Які є стилі спілкування і які особливості їх прояву? Які педагогічні умови сприяють ефективності спілкування? Яких правил треба дотримуватись у процесі педагогічного спілкування? РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА Які місце і роль класного керівника в процесі виховання школярів? Які функції має виконувати класний керівник? Які права має класний керівник? Які форми роботи класного керівника? Яких правил має дотримуватися класний керівник у процесі вивчення учнів? Які є методи вивчення учнів та учнівських колективів? У чому сутність методу спостереження? У чому сутність бесіди і які особливості її використання в процесі вивчення учнів? Що може дати класному керівнику аналіз продуктів діяльності учнів? Які особливості використання діагностичних методів вивчення учнів? У чому сутність тестових методів і шкалування? У чому сутність педагогічного консиліуму? Що являє собою педагогічний експеримент? У чому сутність формуючих методів вивчення учнів? За якою програмою слід вивчати учнів і складати характеристику? Яким чином доцільно систематизувати результати вивчення учнів? Якої програми доцільно дотримуватися при вивченні класного колективу? У чому сутність позакласної і позашкільної виховної роботи? Які вимоги до організації і проведення класних годин? Яке місце в системі виховної роботи класного керівника займають етичні бесіди? У чому сутність диспуту? Яка методика його підготовки та проведення? У чому полягає педагогічна доцільність колективних творчих справ (КТС) у системі виховної роботи класного керівника? Якою вбачається загальна структура діяльності класного керівника щодо проведення позакласної виховної роботи з учнями? ВИХОВНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ Яких вихованців відносять до категорії педагогічно занедбаних дітей? Які соціально-педагогічні умови спричиняють появу важковиховуваних дітей? Які основні принципи, шляхи й засоби перевиховання педагогічно занедбаних дітей? Які є етапи роботи з перевиховання педагогічно занедбаних "важких" дітей? На які загальнопедагогічні чинники варто спиратись у процесі перевиховання педагогічно занедбаних дітей? РОДИННЕ ВИХОВАННЯ Яке місце у вихованні дітей займає родина? Які основні функції сім'ї? Які основні вимоги ставляться до батьків як вихователів? У чому сутність батьківського авторитету і які є види справжнього авторитету батьків? Які є види фальшивого авторитету батьків? Чи можна визначити певні правила" яких варто дотримуватися у процесі родинного виховання? Які шляхи та засоби формування психолого-педагогічної культури батьків? У який спосіб здійснюються зв'язки сім'ї зі школою? Якою є узагальнена структура взаємозв'язків сім'ї та школи щодо форм і видів роботи з батьками? КЕРІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМИ ЗАКЛАДАМИ Що таке школознавство? На яких принципах ґрунтується керівництво закладами освіти? Яка структура управління закладами освіти в Україні? У чому особливості управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами? Якими повноваженнями наділені загальні збори загальноосвітнього навчально-виховного закладу? Які повноваження має рада загальноосвітнього навчально-виховного закладу? Які функції директора загальноосвітнього навчально-виховного закладу? Які повноваження педагогічної ради загальноосвітнього навчально-виховного закладу? Яка структура управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами? Якими критеріями оцінюють управлінську діяльність директора загальноосвітнього закладу? НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ Що треба розуміти під науковою організацією праці? На яких принципах ґрунтується наукова організація інтелектуальної праці? Які джерела інформації найбільш поширені та доступні в системі навчальної праці студентів? Як можна зорієнтуватися у величезному масиві наукової літератури? Яка загальна схема пошуку книги в систематичному каталозі? Яких правил потрібно дотримуватись при бібліографічному описі літератури? Яких правил слід дотримуватись у роботі над книгою та іншими друкованими засобами інформації? Які є види читання? Які види записів застосовують у результаті опрацювання книг (статей)? Яких правил слід дотримуватись при використанні цитат у науковій роботі? Яка техніка систематизації результатів опрацювання наукової літератури? Яке місце в системі інтелектуальної праці займає комп'ютер?
 
>>