Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основний етап перевірки

Перевірку основного етапу аудиту бажано розпочати зі встановлення реальності вхідного залишку незалежно від того, хто за договором несе відповідальність за його достовірність.

Для цього необхідно зіставити залишок на кінець попереднього періоду (з регістрів і форм звітності за попередній період) із залишком на початок звітного періоду (з регістрів і форм звітності звітного періоду). На практиці відомі факти неправильного перенесення залишків як помилково, так і навмисно. Перевірку відповідності вхідних залишків оформлюють у робочому документі, зразок якого подано нижче.

Зразок

Аудиторська фірма ______________________________

Суб'єкт господарювання ___________________________

Період перевірки _________________________________

Термін перевірки _________________________________

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ СТАНОМ НА КШЕЦЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРІОДУ І ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ У РОЗРАХУНКАХ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

№ з/п Показники На кінець попе-

реднього періоду
На початок

звітного періоду
Відхилення +/-
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Залишок у журналі-ордері
2 Сума залишків за аналітичними рахунками
3 Залишок у Головній книзі
4 Залишок у балансі

Виконав _____________

Перевірив ____________

Ознайомився___________

За наявності відхилень у залишках по рахунках з оплати праці у осіб, що відповідають за цю частину облікової роботи, беруть пояснення, з'ясовують причини і приводять у відповідність вхідні залишки.

На наступному етапі перевіряють відповідність синтетичного й аналітичного обліку у розрахунках з оплати праці й за страхуванням у звітному періоді. Результати відображають у робочому документі.

Зразок

Аудиторська фірма _________________________

Суб'єкт господарювання_____________________

Період перевірки___________________________

Термін перевірки___________________________

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ У РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

Показники Дата
01.01 31.03 30.06 30.09 31.12
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 2
1. Сума залишків за аналітичними рахунками (дані оборотних відомостей)
2. Залишок у журналі-ордері
3. Залишок у Головній книзі
4. Залишок у фінансовій звітності (Баланс)
5. Відхилення:

* аналітичного обліку від синтетичного (ряд. 1 - ряд. 2)

* аналітичного від зведеного синтетичного (ряд. 1 — ряд. 3)

* аналітичного від звітної інформації (ряд. 1 — ряд. 4)

Виконав_____________________

Перевірив ___________________

Ознайомився__________________

За наявності таких відхилень аудитор повинен установити причини їх наявності, за можливості скоригувати залишки, встановити залишки, шо відповідають істині. Якщо відхилення є досить суттєвими, аудитору необхідно запропонувати підприємству відновити облік розрахунків з оплати праці і встановити об'єктивні залишки. Тільки після цього можна продовжувати аудиторське дослідження.

Перевірка аналітичних рахунків

Перевірка розрахунків з оплати праці є трудомістким процесом, тому аудитор проводить лише вибіркову перевірку найважливіших розрахунків. Важливо правильно провести вибірку. З цією метою необхідно звернутися до МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки".

В обов'язковому порядку на вибірку треба перевірити:

♦ правильність і своєчасність створення первинних документів з обліку робочого часу й оплати праці;

♦ правильність нарахування оплати праці за відрядною і погодинною системами;

♦ законність нарахування премій і доплат;

♦ правильність нарахування відпусткових;

♦ правильність розрахунку допомог, які виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування;

♦ правильність визначення сукупного доходу для цілей оподаткування фізичних осіб;

♦ правомірність застосування утримань і пільг для нарахування прибуткового податку;

♦ відповідність ставок прибуткового податку, які застосовувалися, чинному законодавству;

♦ правильність інших утримань із нарахованої оплати праці.

З метою проведення такої перевірки відбирають необхідну кількість аналітичних рахунків по розрахунках з оплати праці й проводять перевірку всіх питань нарахування оплати праці й утримання з неї. Аудитор сам, на власний ризик, робить вибірку аналітичних рахунків, а також визначається з періодом перевірки (місяць, рік, квартал).

При перевірці правильності нарахування оплати праці відрядно аудитор установлює, як оформлені первинні документи (наряди, маршрутні листки та ін.), чи правильно застосовані норми і розцінки, чи є підписи посадових осіб, чи заповнені всі реквізити, чи немає необумовлених виправлень. Особлива увага приділяється розрахункам відрядного заробітку за бригадною формою оплати праці, правильності перенесення підсумкових сум працівників до розрахунково-платіжних відомостей. Доцільно перевірити, чи немає випадків повторного нарахування сум на раніше оплачені наряди.

При перевірці нарахування погодинної оплати до уваги беруть відпрацьований час, норми і розцінки за відпрацьований час згідно з виконуваною роботою.

При перевірці правильності виплат, що розраховуються виходячи з середньої заробітної плати, рекомендуємо скористатися даними таблиці 14.2.

Для суб'єкта господарювання оплата праці є елементом витрат, що впливає на результативність діяльності, а для держави — об'єктом оподаткування.

 
<<   ЗМІСТ   >>