Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Депозитна політика банку

Важливим інструментом формування ресурсної бази є депозитна політика банку. Звідси депозитна політика банку – це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації її джерел. Мета депозитної політики полягає в досягненні максимального прибутку за всебічного задоволення потреб клієнтів у депозитних послугах. Для отримання прибутку банки використовують залучені кошти юридичних і фізичних осіб для здійснення кредитних та інвестиційних операцій за більш високі процентні ставки. їхня додана вартість створюється шляхом забезпечення розподілу ризику та ліквідності, а також надання інформаційних послуг. Отже, депозитні операції банків тісно пов'язані з активними операціями і відповідно впливають на ефективну діяльність банку.

Для забезпечення ефективної діяльності банків важливим є розроблення оптимальної депозитної політики, яка би враховувала інтереси банку як суб'єкта господарювання, клієнта і економіки країни загалом. У процесі розроблення оптимальної депозитної політики банку потрібно враховувати такі ключові принципи:

 • - максимізація прибутку;
 • - диверсифікація банківських ресурсів з метою мінімізації ризику;
 • - зв'язок депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості тощо.

Кожен банк індивідуально підходить до формування власної депозитної політики. Тут беруться до уваги умови, за яких банк може проводити депозитні операції, межі депозитних ставок та принципи їх формування, види депозитів, які пропонуються банком, кваліфікація персоналу, який бере участь у депозитній роботі, можливості диверсифікації ресурсів. Депозитна політика повинна бути підпорядкована загальним банківським вимогам, тобто поєднання ліквідності, дохідності і ризику.

Відкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення операцій за ними

Клієнтами банку можуть бути суб'єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва, фізичні особи, виборчі фонди політичних партій, кандидати в народні депутати України. Усі вони мають право для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб відкривати рахунки в будь-яких банках відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи банківськими правилами.

Умови відкриття і закриття рахунків, проведення операцій за рахунками регулюються чинним законодавством України, а основні положення викладені в Інструкції Національного банку України "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах" (постанова № 492 Правління НБУ від 12.11.2003 р., із змінами і доповненнями). Відкриття рахунку супроводжується підписанням угоди між банком і власником рахунку. У банку можуть відкриватися поточні, вкладні (депозитні) та інвестиційні рахунки.


Спочатку розглянемо порядок відкриття і використання клієнтом поточного рахунку.

Поточний рахунок - це рахунок, який банк відкриває клієнтові на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій. На рис. 2.3 відображено види поточних рахунків.

Види поточних рахунків

Рис. 2.3. Види поточних рахунків

Щодо процедури відкриття рахунків, то слід зазначити" що банки при відкритті будь-якого рахунку здійснюють ідентифікацію клієнта або осіб, які уповноважені діяти від їх імені. Підставою для цього є паспорт громадянина України та його ідентифікаційний код. А дальше формується справа з юридичного оформлення рахунку. Для цього юридичній особі – суб'єктові господарювання слід подати в банк такі документи:

 • - заяву про відкриття рахунку на бланку;
 • - копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво (у разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається);
 • - копію належним чином зареєстрованого установчого документа (або статуту, або засновницького договору, або установчого акта, або положення, - залежно від організаційно-правової форми юридичної особи), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
 • - копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • - копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • - дві картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчені нотаріально;
 • - документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України (довідка в оригіналі, з 2-х частин), засвідчений органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • - копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо юридична особа використовує найману працю і є платником страхових внесків. У разі, якщо юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, то інформацію про це клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація";
 • - ксерокопії сторінок паспорта засновників (учасників), які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, частка яких у статутному капіталі юридичної особи перевищує 10% від загального розміру статутного капіталу, завірені власним підписом і словами "Копія вірна";
 • - ксерокопії сторінок паспорта осіб, що є в картці із зразками підписів і відбитком печатки, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, завірені власним підписом і словами "Копія вірна";
 • - ксерокопії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновників, частка яких у статутному капіталі юридичної особи перевищує 10% від загального розміру статутного капіталу, завірені власним підписом і словами "Копія вірна";
 • - ксерокопії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, що є в картці із зразками підписів і відбитком печатки, завірені власним підписом і словами "Копія вірна";
 • - копії документів (протоколів зборів, наказів тощо), що підтверджують повноваження осіб, що є в картці із зразками підписів і відбитком печатки, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах клієнт може відкрити в банку лише один поточний рахунок для формування статутного фонду господарського товариства та один рахунок за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності, який відкривається з метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи.

Для відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду клієнт подає такі документи:

 • - заяву про відкриття поточного рахунку, що підписана уповноваженою засновниками (учасниками) особою;
 • - копію засновницького договору, яка засвідчена нотаріально;
 • - рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);
 • - дві картки із зразками підписів і відбитка печатки, в якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису (картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку);
 • - ксерокопії сторінок паспорта уповноваженої особи, які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, завірені власним підписом і словами "Копія вірна";
 • - ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи, завіреної власним підписом і словами "Копія вірна";
 • - оригінал паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи (для завірення копій уповноваженим працівником банку).

Для відкриття поточного рахунку за договором спільної діяльності клієнт подає в банк такі документи:

 • - заяву про відкриття поточного рахунку, що підписана уповноваженою учасниками договору особою;
 • - копію договору про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально;
 • - рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;
 • - дві картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчені нотаріально (у картці наводяться зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком);
 • - копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству. Операції за поточними рахунками юридичних осіб забезпечують працівники банку, які виконують функції фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу. Працівники фронт-офісу працюють із клієнтами на початковому етапі, тобто формують пакет документів для відкриття рахунку, здійснюють їх ідентифікацію та визначають умови обслуговування клієнта (наприклад плату за відкриття, ведення, закриття рахунку тощо). Працівники мідл-офісу (переважно юридичний відділ банку) перевіряють достовірність документів клієнтів та їх відповідність чинному законодавству. Працівники, які виконують функції бек-офісу банку, безпосередньо здійснюють операції за поточними рахунками.

Відповідно до договору банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом, банк зобов'язується приймати і зараховувати на його рахунок ті грошові кошти, що йому надходять. Крім цього, банк зобов'язаний виконувати розпорядження клієнта, пов'язані з перерахуванням і видачею відповідних сум із рахунку та проведення інших операцій за його дорученням. Залишки коштів, які є на поточних рахунках, банк має право використовувати, гарантуючи при цьому право клієнта безперешкодно ними користуватися.

В обов'язок банку входить:

 • - вчиняти для клієнта операції, які передбачені для розрахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту;
 • - зараховувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором;
 • - видати або перерахувати за розпорядженням клієнта з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.

Слід зазначити, що банк вправі проводити видаткові операції за рахунком клієнта тільки після отримання повідомлення з державної податкової служби про взяття даного рахунку на облік.

Видавання готівки національної валюти з рахунку клієнта здійснюється за грошовим чеком. Тому при відкритті рахунку у клієнта завжди виникає потреба в одержанні в банку грошової чекової книжки в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.

У кожному чеку грошової чекової книжки працівник банку заповнює реквізити (найменування та код банку, найменування клієнта, номер його поточного рахунку) та реєструє їх номери в картці зі зразками підписів клієнта.

Обов'язком клієнта є здійснювати плату за проведені банком операції за його рахунком (як передбачено договором).

Стосовно порядку закриття рахунків клієнтів банку слід виділити таке. Підставою для закриття поточного рахунку може бути:

 • - заява клієнта;
 • - рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;
 • - рішення суду про ліквідацію суб'єкта господарювання.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

У разі реорганізації юридичної особи рахунок повинен бути обов'язково закритим. Підставою для цього можуть бути такі документи:

 • - заява про закриття поточного рахунку;
 • - копія рішення органу, на який законом покладено функції щодо реорганізації юридичної особи, або рішення суду про проведення реорганізації юридичної особи - власника рахунку та визначення його правонаступника, засвідчена нотаріально;
 • - картки із зразками підписів і відбитком печатки юридичної особи - правонаступника, засвідчені нотаріально.

Важливим є те, що кожен банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

 
<<   ЗМІСТ   >>