Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Актуальність соціальної роботи в Україні

Характеристика терміна "соціальне". Особливості взаємодії особистості та соціуму. Економічні причини загострення соціальних проблем в Україні. Зміни і новоутворення в соціальній структурі суспільства. Характеристика кількісного та якісного складу населення. Провідні напрями соціальної політики в Україні. Роль соціального педагога в розв'язанні соціальних проблем суспільства.

Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

Поняття про соціальне виховання. Концепції соціального виховання. Система соціального виховання. Єдність біологічних і соціальних факторів у процесі соціальної адаптації особистості. Включення особистості у сферу соціальної діяльності. Основні напрями організації процесу соціального виховання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання спрямовані на формування у студентів системи знань (знання законів, закономірностей, понять, визначень, сутності явищ і процесів педагогічної дійсності), професійних умінь, навичок, з метою засвоєння певних фахових ролей і розвиток особистісних якостей. Кожне завдання відповідає конкретній темі і має чітке призначення. Завдання поділяються на класи: тренувальні, стереотипні, евристичні, діагностичні. Завдання, що належать до класу діагностичних, пропонуються для індивідуального призначення.

Завдання поступово ускладнюються — від тренувальних до стереотипних і евристичних з відповідним збільшенням кількості дій для їх виконання або кількості видів виконаних робіт. Умовний поділ запропонованих завдань здійснюється за такими ступенями складності: завдання тренувального характеру мають І ступінь складності, стереотипні — II, евристичні — III. Відповідно до зазначених класів завдань розглядається і рівень інтелектуальної активності: у відпрацюванні тренувальних завдань першого ступеня складності, стереотипних завдань другого ступеня складності, евристичних завдань третього ступеня складності.

Завдання першого ступеня складності (тренувальні) спрямовані на формування системи знань, науково-пізнавальних умінь і навичок та на розвиток сприймання, уваги, пам'яті, тобто на запам'ятовування і засвоєння фактів, понять, закономірностей, законів, теорій, принципів і правил, а також відпрацювання гностичних умінь і навичок.

Завдання другого ступеня складності (стереотипні) спрямовані, крім зазначених вище напрямів, на оволодіння уміннями складати та оформляти звіти, анотації, програми, статті, рукописні книги, тобто виконувати розумові дії, необхідні для застосування отриманих знань.

Завдання третього ступеня складності (евристичні) вимагають відповідних знань, умінь і навичок, сформованих попередніми завданнями, та сприяють активізації і розвитку мисленнєвої, оціночної та ціннісно-смислової діяльності, а також формуванню умінь давати самостійні і критичні оцінки.

Завдання до теми 1. Наукова організація праці студента

І ступінь складності

 • 1. Підготуватися до мікровиступу за темою "Психологічні теорії засвоєння інформації".
 • 2. Скласти питання для проведення бесіди за темою "Основні етапи сприймання та осмислення навчальної інформації".
 • 3. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Основні правила і прийоми запам'ятовування навчального матеріалу".
 • 4. Скласти бібліографію до теми "Наукова організація роботи соціального педагога (працівника)".

ІІ ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Методи і прийоми запам'ятовування" і оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Правила конспектування, оформлення та доопрацювання конспекту". Оформити у вигляді статті до педагогічної газети.
 • 3. Написати анотацію на роботу: Раченко ИЛ. НОТ учителя. — М.: Просвещение, 1989. — 238 с.
 • 4. Провести спостереження за вчителем, який працює з дітьми молодшого шкільного віку з метою виявлення принципів наукової організації праці, зробити висновки й оформити у вигляді звіту.

III ступінь складності

 • 1. Провести соціометричне вивчення структури міжособистісних стосунків у студентській групі і зробити висновки стосовно лідерів, ізольованих або пригнічених студентів, установити причину. Оформити у вигляді наукового звіту.
 • 2. Провести наукове спостереження за одним зі студентів з метою виявлення психологічних механізмів засвоєння навчальної інформації та правил і прийомів запам'ятовування. Оформити у вигляді доповіді.
 • 3. Провести спостереження (і якщо потрібно, дослідну бесіду) з одним із студентів з метою виявлення режиму індивідуальної праці та відпочинку. Оформити у вигляді наукового звіту.
 • 4. Провести спостереження з одним із студентів з метою виявлення сформованості організаційних умінь пізнавальної діяльності. Оформити у вигляді доповіді.
 
<<   ЗМІСТ   >>