Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи стратегічного аналізу

У перспективному (стратегічному) економічному аналізі для прогнозної оцінки показників використовується сукупність методів: екстраполяції; експертних оцінок - індивідуальних та колективних (метод Делфі, мозкового штурму); імітаційного моделювання та ін. Сутність та області використання найбільш розповсюджених методів стратегічного аналізу наведені в таблиці 4.5. Крім цих методів, також використовуються традиційні, економіко-математичні методи аналізу та методи ринкових досліджень.

Таблиця 4.5

СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Найменування

Сутність та особливості методу

Області використання

1

2

3

1. Метод екстраполяції

Це простий, але недостатньо точний метод дослідження, заснований на визначенні поведінки або розвитку явищ, процесів, об'єктів у майбутньому на підставі їхньої поведінки у минулому

Прогнозна оцінка величини та визначення тенденції розвитку окремого показника економічної діяльності

2. Параметричний метод

Ґрунтується на виявлених факторах (чинниках, параметрах), які впливають на узагальнюючий показник. Широко використовується у сполученні з кореляційним методом аналізу

Кількісна прогнозна оцінка елементів корисного ефекту, витрат та ін. на підставі установлених залежностей між факторами (параметрами, чинниками) предмета дослідження або між організаційно-технічним рівнем виробництва, з одного боку, і корисним ефектом та витратами - з іншого боку

3. Імітаційне моделювання

Є серією числових експериментів для отримання емпіричної оцінки ступеня впливу різноманітних факторів (вихідних величин) на залежні від них результати (показники діяльності об'єкта дослідження). Стохастичну імітацію вирішення завдань і використання моделей, в яких містяться випадкові величини, що не піддаються управлінню особами, які приймають управлінські рішення, називають методом Монте-Карло [26]

Проведення економічних експериментів на моделях соціально-економічних систем замість реальних для виявлення протиріч, труднощів, недоліків управлінських рішень та ін. 3 метою їх усунення або послаблення до впровадження управлінського рішення застосовують самий ефективний метод імітаційного моделювання - ділові ігри

Закінчення табл. 4.5

Найменування

Сутність та особливості методу

Області використання

1

2

3

4. Метод "дерево рішень"

Ґрунтується на теорії графів. Має вигляд навантаженого графа, вершини якого зображують ключові становища, в яких виникла необхідність вибору, а гілки дерева (дуги графа) - різноманітні події (операції, наслідки, рішення та ін. з їхньою кількісною оцінкою), що можуть виникнути в ситуації, яка визнається вершиною

Для аналізу проектів, які мають достатнє або розумне число варіантів розвитку. Особливо ефективне його використання в ситуаціях, коли управлінські рішення, що приймаються в певний момент часу, залежать від прийнятих раніше рішень та значно впливають на сценарії подальшого розвитку подій

5. SWOT і TOWS

Поглиблене дослідження конкурентних переваг і слабких позицій підприємства; факторів зовнішнього середовища; можливостей підприємства та ін. для прийняття стратегічних рішень щодо перетворення загроз у можливості і для розвитку сильних сторін

Використовується під час розробки стратегії для діагностики досягнутої і перспективної конкурентоспроможності підприємства для узагальнення її діагностичних і прогнозних оцінок

6. Нормативно-балансовий метод

Фактично досягнуті величини технічних, технологічних, трудових параметрів і показників порівнюються з їхнім нормативним значенням. Метод точний, але потребує постійного вдосконалення нормативної бази

Для моніторингу в управлінській діагностиці відхилень параметрів, які досліджуються; для розробки аналітичних розділів бізнес-планів

7. Експертні оцінки та системи

Засновані на колективних думках і судженнях висококваліфікованих фахівців з проблем, які досліджуються, з використанням різноманітних форм їхньої праці - індивідуальної, групової (метод Делфі, "мозкової атаки"). Ефективний метод, але дорого коштує

Для якісної та кількісної оцінки складних господарських процесів і явищ, які не піддаються безпосередньому дослідженню у стратегічному менеджменті

8. Метод сценаріїв

Розробка на підставі вивчення практичного досвіду конкретних ситуацій, які впливають на діяльність підприємства

Для прогнозування й оцінки впливу потенційних чинників на показники діяльності

9. Комбінований метод

Поєднання або раціональне сполучення та використання декількох методів дослідження

3 метою підвищення об'єктивності, точності й різнобічності прогнозних і перспективних оцінок

Складність аналітичних оцінок майбутнього стану об'єкта аналізу вимагає комплексного використання указаних методів для аналітичної підтримки стратегічних управлінських рішень на всіх етапах їхніх технологій.

Для досліджень ринкових параметрів, окрім розглянутих у таблиці 4.2 методів SWOT і TOWS, широко використовуються фінансово-оперативні показники (або фінансові коефіцієнти). їхня популярність обумовлена простотою, оперативністю результатів, а також елімінуванням впливу інфляційних процесів. Сутність методу фінансових коефіцієнтів полягає в зіставленні коефіцієнтів, розрахованих на підставі фінансової звітності, з загальноприйнятими нормативними, стандартними і (або) з досягнутими у попередні фінансові роки значеннями коефіцієнтів. Вони є індикаторами проблем у діяльності. Фінансові показники групуються з різною деталізацією в показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності та ін.

Метод "аналіз поточної ситуації" поширений в оперативному управлінні збутом і базується на інформації від осіб, безпосередньо пов'язаних з ринком: маркетологів, працівників збуту, продавців, працівників служби сервісу та ін. Аналізуються ринкові параметри, такі як попит, ціни, товарні запаси, конкуренти, рекламна продукція.

На підставі аналізу поточної ситуації виробник організує поточну збутову роботу (оперативно змінює ціни, регулює постачання продукції в магазини та на склади), коригує транспортні потоки, посилює або послабляє рекламу.

Основні терміни та поняття

Комплексний підхід; система способів аналізу; класифікація способів економічного аналізу; методи аналізу (загальнонаукові, загальні методи менеджменту, специфічні методи економічного аналізу, методи стратегічного аналізу); традиційні методи та прийоми; економіко-математичні методи; методи ринкових досліджень; сутність методів економічного аналізу; області використання методів економічного аналізу; умови зіставлення; оцінка завдань; об'ємна та якісна оцінки.

 
<<   ЗМІСТ   >>