Повна версія

Головна arrow РПС arrow Теорія економіки регіонів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорії регіонального росту

Перш ніж розглядати власне теорії регіонального росту необхідно розглянути два питання, що мають до них відношення. Перше — співвідношення понять " зростання" і "розвиток", друге — визначення меж регіонів, стосовно яких розглядають проблеми зростання.

Що стосується співвідношення зростання і розвитку, то загальновизнаною головною метою державного регулювання є розвиток, а не просто зростання. Так, наприклад, П Самуельсон [16] говорив про те, що не можна прагнути лише до простого кількісного зростання виробництва (нехай навіть з розрахунку на душу населення). Необхідний також внутрішній розвиток всієї соціально-економічної структури суспільства. Пізніше багато як зарубіжних, так і вітчизняних авторів відзначали, що безконтрольне кількісне зростання може створити загрозу існування всьому людству, оскільки воно продовжує екологічну, енергетичну, сировинну і деякі інші глобальні проблеми. Проте в рамках регіональних теорій і тим більше при практичній реалізації заходів регіональної політики мова йде переважно про економічне зростання, а не розвиток. По-перше, економічне зростання, на відміну від розвитку, піддається кількісним оцінкам, і тому його набагато простіше використовувати в дослідженнях і на практиці. По-друге, в межах однієї країни, як правило, справедливіше говорити про регіональні диспропорції в темпах економічного зростання, а не розвитку. Необхідно також відзначити, що ряд дослідників під зростанням розуміє розвиток.

Визначення меж регіонів X. Зіберт вважав необхідною передумовою для будь-якої теорії територіального розвитку [27]. Він же розглядав й існуючі складнощі при вирішенні цієї проблеми. Зокрема, X. Зіберт говорив про можливість появи явно штучних меж (на що, правда, він пропонував не звертати особливої уваги — всю країну в економічній науці часто розглядають як крапку, що явно більше спотворює відображення реальних економічних зв'язків) і про неможливість ідеально розбити територію країни на регіони, оскільки будь-яку місцевість можна представити як сукупність дуже великого їх числа.

Теорії регіонального росту, що розвивалися в країнах Заходу, були тісно пов'язані з практичною діяльністю держави і спиралися на наявні статичні дані. Тому вони були вимушені розглядати регіони — об'єкти дослідження як адміністративно-територіальні одиниці різного ієрархічного рівня або створені на їх основі так звані програмні (або планові) райони. При цьому часто доводилося нехтувати тим, що регіональні межі розтинають територію соціально-економічних вузлових (нодальних) районів, тобто об'єктивно існуючих ареалів з центром (ядром), що збирає або розповідає ресурсні та інші потоки. X. Річардсон вважав, що програмні регіони, які створенні на базі об'єктивних існуючих вузлових районів, — ідеал для планувальників. Фактично вузлові райони залишалися об'єктом вивчення економіко-географів і в основному з пізнавальними цілями, хоча в рамках Районної школи радянської географії М. Баранського — А. Вітвера вирішувалися і прикладні завдання.

У теоріях регіонального зростання можна виділити дві їх основні групи — 1) неокласичні теорії, засновані на виробничій функції, і 2) теорії кумулятивного зростання, що є синтезом неокейнсіанских, інституціоналістичних і економіко-географічних моделей (точніше кажучи, першими запропонували моделі кумулятивного зростання іституціоналісти, розвитком їх займалися в основному економіко-географи, а посилалися на них при практичній реалізації заходів регіональної політики неокейнсіанці.

У неокласичній школі перші дослідження відмінностей в регіональних темпах росту ґрунтувалися на теорії, яка використовується і для пояснення загальнонаціонального економічного зростання. Вперше названий принцип застосував Дж. Борте [21]. Подібний підхід панував до середини 60 — х рр.[26], проте використовується він і в даний час. Основна увага зосереджувалася, на факторах, що підвищують виробничий потенціал економічної системи. Відповідно до цього підходу, параметри регіонального зростання визначаються кількістю і якістю природних ресурсів, загальною чисельністю і кваліфікацією трудових ресурсів, запасами капіталу і рівнем технології. При цьому передбачається зближення в цінах на фактори виробництва завдяки їх мобільності, що повинне привести до вирівнювання рівня економічного розвитку регіонів. Такий висновок робиться на основі припущення про конкуренцію регіонів за обмежені ресурси. У зв'язку з цим розвиток національної економіки розглядається як результат ефективного розподілу ресурсів між регіонами. При цьому мається на увазі, що темп розвитку національної економіки заданий апріорі, а розвиток одного регіону можливий завжди лише за рахунок інших регіонів [11]. Ранні неокласичні теорії часто підлягали критиці за те, що не враховувалися регіональні особливості (У. Айзард) [1].

А. Маршал погоджувався з такими зауваженнями та відкладав їх. Він указував на наявність особливої вартості місцезнаходження, ввів для пояснення чинників розміщення виробництва концепцію "зовнішньої економії" [23]. Багато в чому на цій базі в останні десятиліття в неокласичній школі отримала розвиток власна теорія зростання. Ґрунтується вона також на виробничій функції, тобто обліку ролі різних факторів виробництва, включаючи технічний процес.

Найбільш розроблену концепцію пропонує X. Зіберт [27]. Він використовує виробничу функцію, в якій об'єм потенційно можливого виробництва в районі ставиться в залежності від таких наявних видів витрат, як капітал, праця, земля і об'єм технічних знань. Для обліку географічних особливостей регіону Зіберт додає в свою модель транспортні витрати і вплив особливостей соціальної системи. При цьому транспортні витрати розкладаються ним на три складові, залежні відповідно від параметрів праці, капіталу і землі, — саме таким чином враховується дія просторової неоднорідності території. Особливості соціальної системи регіону визнаються внутрішніми детермінантами економічного зростання. Крім цього допускається можливість взаємообміну окремих факторів. їх внесок в агрегатне зростання може бути різним по регіонах. Крім розгляду ізольованого району Зіберт досліджує і зовнішні детермінанти економічного зростання регіону, що має тісні економічні зв'язки з іншими частинами країни і із зарубіжними державами.

У багатьох пізніх неокласичних моделях росту, так само як і ранніх, мається на увазі тенденція до вирівнювання міжрегіональних відмінностей шляхом переміщення капіталу з високорозвинутих районів із зниженою прибутковістю інвестицій в менш розвинені, такі, що відрізняються більшою прибутковістю капіталовкладень. Рівень заробітної плати, навпаки, нижче в менш розвинених районах, тому трудові ресурси переміщаються у високорозвинуті регіони. Однак відношення до зближення рівня економічного розвитку регіонів в пізніх неокласичних моделях більш обережне. Ще А. Льош відмічав, що тенденція до вирівнювання під впливом лише стихійних ринкових сил може може протікати дуже повільно [7].

Зіберт відзначає навіть можливість розбіжності деяких районів в темпах росту на певному етапі. Основні висновки Зіберта, які зроблені ним на основі його моделі, зводяться до наступного. По-перше, диференціація в темпах зростання регіональних економік визначається швидкістю кількісних змін внутрішніх детермінант розвитку, тобто збільшення пропозицій робочої сили і поліпшення її кваліфікації, швидкістю накопичення капіталу, частотою технічних інновацій. По-друге, міжрегіональні диспропорції змінюються в залежності від ступеня мобільності факторів виробництва у різних територій (у середині країни і між державами), причому вважливу роль грають напрями міграції ресурсів. Особливо розглядаються тенденції до уніфікації соціальних характеристик, що підвищує мобільність факторів. По-третє, необхідно оцінювати також внесок кожної детермінанти в прискорення зростання, що показують коефіцієнти в моделях, побудованих Зібертом на базі виробничих функцій. На нашу думку, міжрегіональна мобільність факторів росту є найбільш суперечним моментом в неокласичних теоріях регіонального зростання. Один факт немобільності природних властивостей території уже примушує засумніватися в справедливості тверджень про збільшення рівня економічного розвитку регіонів. Що стосується міграції трудових ресурсів, то на практиці вона, як правило, має негативні наслідки для економічно слаборозвинених регіонів, оскільки з них виїжджає в основному молоде і більш освічене населення.

У теоріях кумулятивного росту базова модель належить Р. Мюрдалю [24]. У ній показано переважно на прикладі цілих країн як за допомогою спеціалізації і ефекту масштабу незначна перевага території з часом може вирости і бути збагаченою. Розповсюдження цього положення на регіони привело Мюрдаля до висновку, що переваги певних місцевостей, так званих центрів (полюсів) росту, ведуть до посилення їх розвитку, тоді як відстаючий регіон може стати ще відсталішим. Формалізований вигляд дана концепція отримала у працях Н. Калдора і ряду інших дослідників. Основним фактором, сприяючим збереженню відмінностей в зростанні різних територій, визнається привабливість для підприємств крупної міської агломерації, де можливо отримати економію виробничих витрат (нагадуємо, що першим ефектом агломерації був розглянутий А. Вебером в рамках його території розміщення). Про утворення скупчення міст, що є крупними промисловими центрами своєрідних плюсів зростання писав і X. Річардсон [26]. На його думку, саме регіональна агломераційна економія грає ключову роль, стимулюючи технічний процес і зростання продуктивності праці, надаючи сильний вплив на процеси, розміщення підприємств. В основі моделі Річардсона лежить функція, що схожа з неокласичною, спирається на зв'язок темпів зростання з темпами накопичення капіталу, збільшення пропозиції праці і швидкістю технічного прогресу. Проте є і відмінність. Кожен фактор пропозиції є окрема функція, яка залежить від ефекту агломерації, переваг локалізації, різниці в цінах на фактори в регіоні і в цілому по країні, а також інших індивідуальних особливостей регіону. Локалізаційна складова є базою моделі Річардсона. Необхідність її введення в модель визначається немобільністю природних ресурсів, наявністю крупних міст і неоднорідністю географічного середовища. Регіональне зростання базується на внутрішніх немобільних ресурсах і залученні мобільних ресурсів з інших регіонів. Ефект агломерації (транспортні витрати консервують локалізацію в певних центра) і особисті переваги інвесторів — ключовий елемент регіонального зростання. Річардсон враховує також технічний процес і соціально-політичні складові.

Дж. Фрідман взагалі вважав, що економічне зростання концентрується виключно в містах [28]. (Хоча учені — урбаністи відзначають не тільки позитивні, але і істотні недоліки крупних міст.) Фрідмана справедливо вважають класиком теорії "центр — периферія". Він виділяє 4 стадії формування центрів зростання (які він називає ядрами) в країні. Це — 1) наявність великого числа локальних ядер, що мало впливають на території, які оточують їх; 2) поява одного найбільш могутнього ядра, що формує полюс зростання, який впливає на обширну периферію; 3) розвиток ще декілька ядер, що приводить до утворення поліцентричної структури полюсів зростання; 4) злиття ядер в урбаністичну поліареальну структуру з могутньою периферією.

Вивчення територіальної концентрації продуктивних сил в економі-ко-географічних дослідженнях дозволило виявити не тільки моноцентричні, але поліцентричні міські агломерації. На основі подібних спостережень П. Потье запропонував концепцію "осей розвитку". Для опису розвитку периферійних територій (що виходять за межі центрів і осей розвитку) Дж Фрідманом, Т.Хермансеном і деякими іншими ученими використовується схема "дифузії нововведень", запропонована Т. Хегерстрандом [22].

Значний внесок в розвиток теорії полюсів зростання вніс Ж. — Р. Будвіль. У сучасному виді ця концепція стверджує, що розвиток виробництва не відбувається рівномірно у всіх галузях господарства — завжди можна виділити динамічні, так звані пропульсивні галузі. Вони є стимулом розвитку всієї економіки, будучи "полюсами розвитку". Через систему відносин типу "витрат — випуск" В. Леонтьева ефект нововведення передається на все господарство. Процес концентрації виробництва зосереджує пропульсивні галузі у певній точці (районі) — "центрі (полюсі) зростання". Ж.— Р. Будвіль запропонував їх ієрархію, засновану на запропонованій В. Крісталером теорії центральних місць. Серед полюсів зростання виділяються:

  • — дрібні і середні "класичні" міста, спеціалізовані на галузях третинного сектора і які обслуговують прилеглу сільську місцевість;
  • — промислові міста середнього розміру з диверсифікованою структурою господарства, що розвивається за рахунок зовнішніх впливів;
  • — крупна міська агломерація з розвиненою структурою господарства, яка включає пропульсивні галузі, що обумовлює автономність зростання;
  • — полюси інтеграції, які охоплюють декілька міських систем і які визначають всю еволюцію просторових структур.

Будвіль говорить також про те, що автономне зростання властиве лише верхнім ієрархічним рівням центральних місць, тоді як зростання низових територіальних структур визначається механізмами дифузії нововведень.

Можна сказати, що ідеї полюсів зростання і дифузії інновацій отримали своє логічне завершення в наочній моделі "вулкана" X. Герша [6]. Суть цієї моделі в наступному. Крупна міська агломерація з її розвиненою промисловістю і могутньою промисловою базою характеризується найбільш високим рівнем доходів на душу населення, яка забезпечується періодичними імпульсами інноваційної діяльності. "Вивчення лави" нововведень в такому "полюсі зростання" супроводжується їх поступовим розтіканням на периферію. В результаті рівень добробуту відсталих районів поступово підвищується. При цьому Герш йде далі Хегерстранда, указуючи на періодичність імпульсів нововведень, які рано чи пізно в будь-якому центрі затухають. Виживання інноваційного клімату під впливом властивих міських агломерацій негативних факторів приводить до "згасання вулкану" і перетворення колись передового центру в депресивний старопромисловий район. В той же час із зміною великих циклів господарської кон'юнктури (описаних М.Д. Кондрат'євим і И. Шумпетером) можуть виникати нові центри інновацій.

Подібні принципи викладаються і в моделі територіального розвитку нових районів, яка розроблена групою учених під керівництвом Е.Таафе на основі досліджень П Гоулда. Ними виділяється 4 стадії розвитку острівної країни, що ідеалізується. Модель застосовується ними і для прибережних держав на материках, а на наш погляд, може бути використана для опису розвитку будь-яких малоосвоєних територій, що межують з розвиненими регіонами. На першій стадії по побережжю (або уздовж межі з розвиненим районом) розташовуються невеликі торговельно-промислові центри, а основна внутрішня частина регіону спеціалізується на сільському господарстві, що задовольняє лише потреби місцевого населення. Перші торгово-промислові центри працюють на незначний за об'ємом внутрішній ринок. Друга стадія є своєрідним "ринком" в розвитку регіону. У внутрішні райони прокладаються нові транспортні магістралі з метою експлуатації природних ресурсів для потреб експорту, а серед берегових (прикордонних) центрів відбувається диференціація, обумовлена різною їх роллю в обслуговуванні внутрішніх частин території. Третя стадія характеризується швидким зростанням системи шляхів сполучення навколо важливих економічних центрів на побережжі (межі), а також виникнення крупних центрів у внутрішніх районах. На четвертій стадії відбувається прикриття майже всієї території транспортною мережею різної густоти. Деякі ділянки залишаються "незайманими" цивілізацією з міркувань охорони навколишнього середовища або повної недоцільності їх економічного використання. Роль головного центру перехоплює у прибережних (прикордонних) місцях крупний економічний вузол у внутрішніх районах території. Орієнтація на експортні зв'язки поступово змінюється підвищеним значенням власного внутрішнього ринку збуту.

Крім неокласичних і кумулятивних теорій іноді виділяють і інші теорії регіонального зростання. Проте на думку X. Річардсона [27], вони навряд чи можуть претендувати на повноту, а у ряді випадків і теоретичну обґрунтованість, і в цьому, на наш погляд, він має рацію.

У 60 — і рр. досить популярним було пояснення економічного зростання регіонів значенням експорту в їх економіці (теорія експортної бази). Дана концепція забезпечувала можливість автономного розвитку за рахунок внутрішніх інвестицій і технічного прогресу, не враховувала існування зв'язку між ступенем відвертості регіонального господарства і розміром його внутрішнього ринку. Незначна увага приділялася і значенню міграції людей і капіталу.

Головним недоліком моделей типу "затрати — випуск" для пояснення регіонального зростання є відсутність можливості повною мірою враховувати господарську динаміку.

Значний пласт представляють економетричні теорії. X. Рідчардсон вважає, що економетричні розрахунки можуть бути непоганим підтвердженням теоретичних гіпотез [27]. Проте на практиці відповідні моделі виникали не у відповідь на розвиток концепцій регіонального зростання, а при появі значного об'єму статичних даних. В результаті дослідники отримували деякі математичні взаємозв'язки, які вони не намагалися пояснити, розкриваючи причини економічного зростання. Відбувалася заміна концепцій регіонального зростання псевдотеоріями.

Ще одним напрямом досліджень в області регіонального росту часто визнають роботи Я. Тінбергена, X. Боса і їх послідовників. Проте стосовно регіонів, то Тінберген розглядав головним чином практичні заходи регулювання економічного розвитку регіонів.

Як окремий напрям сучасних регіональних досліджень необхідно також виділити роботи, що ґрунтуються на інституціоналістичних підходах. Основна увага в них приділяється політиці регіональних органів влади як одному з найважливіших факторів економічного розвитку регіонів (і, таким чином, вони також не можуть претендувати на повноту пояснення міжрегіональних відмінностей в темпах зростання). Причому в якості регіонів розглядаються найчастіше адміністративні суб'єкти держави, оскільки саме субнаціональні власті у федеральних державах володіють достатньо широким набором повноважень, що дозволяє говорити про власну економічну політику регіональних властей.

У 80-і рр. в Німеччині була зроблена спроба створення "нової теорії регіонального росту" К. Кріген-Боден, X. Зіберт, Е. Боде і ряд інших дослідників спробували синтезувати положення неокласичної школи і теорії кумулятивного зростання, доповнивши їх деякими ідеями інституціоналістів, дослідників статичних теорій розміщення, зовнішньої торгівлі, циклічності господарства. Імпульсом для цих робіт стали нові дослідження в рамках теорії зовнішньої торгівлі, що спираються на ідеї недосконалої конкуренції і ефекту масштабу виробництва. Через математичний інструментарій неокласичної школи в новій теорії регіонального зростання було показано, що в крупній агломерації із-за наявності специфічних умов ціни на немобільні ресурси завжди будуть вище, ніж на решті території. Таким чином, підтверджувала концепція "полюсів зростання", пануюча в теоріях кумулятивного зростання. Іншим доповненням неокласичних робіт стала відмова від визнання провідної ролі в регіональному розвитку за процесами накопичення капіталу. У новій теорії регіонального зростання значна роль відводиться вдосконаленню трудових ресурсів (тобто накопиченню людського капіталу), домінуючим стає технічний прогрес, виражений в накопиченні знань. Таким чином, головним стає не накопичення капіталу взагалі, а збільшення витрат на НДПКР, а найважливішим імпульсом — інтенсивність інновацій в регіоні. У "новій теорії регіонального зростання" визнається, що регіони не можуть сходитися в рівні розвитку, оскільки темпи накопичення капіталу, людського капіталу і технічних знань розрізняються від місця до місця. В той же час деяке вирівнювання завдяки процесу дифузії інновацій можливо. Інститути в " новій теорії регіонального росту" розглядаються як один з видів інфраструктури. Вдосконалення рамкових умов для інвесторів сприймається як доповнення до розвитку фізичної і соціальної інфраструктури. При цьому можливість досягнення в регіоні оптимальної структури інститутів ставиться під сумнів. Таким чином, головним недоліком всіх існуючих теорій регіонального росту є недостатня опора на теорії розміщення підприємств. На необхідність фундаментального зв'язку мікроекономічних теорій розміщення з макроекономічними теоріями регіонального зростання неодноразово указували багато економістів починаючи з Е. А. Робінсона. Але в його час ще не існувало необхідного рівня розробленості динамічних теорій розміщення, а використання статичних теорій особливих результатів не давало (на це особливо указували найавторитетніші учені — регіоналісти X. Річардсон і X. Зіберт) [26, 27]. Проте і сучасні дослідники обмежуються статичними штандортними теоріями, створеними в позаминулому, — початку минулого століття. Так, одна з останніх робіт, присвячених зв'язку розвитку регіональної економіки і теорій розміщення підприємств, написана У.ван Зунтумом і спирається на праці Тюнена, Лаунхардта, Вебера і Крісталлера (найпізніша з них датується 1939 р.) Аналогічні приклади можна привести і по вітчизняних дослідженнях.

Отже основні висновки, які виходять з динамічних моделей розміщення такі: 1) ієрархічно-хвильовий характер розповсюдження підприємств на території означає, що диспропорції між регіонами в перебігу часу не можуть зникнути, завжди залишаються передові в економічних відносинах регіони (виходячи з цього регіональні диспропорції можуть зникнути лише в тому випадку, якщо науково-технічний прогрес зупиниться — а до тих пір, поки цього не відбувається, завжди з'являтимуться центри зародження нововведень); 2) існують різні фактори розповсюдження підприємств, і один з них — економічна політика регіональних властей; 3) навряд чи можна стверджувати, що розрив між регіонами-лідерами і регіонами-аутсайдерами постійно збільшуватиметься, як припускають прихильники кумулятивних теорій регіонального зростання, оскільки в реальних умовах капітал перетікає з найбільших економічних центрів в периферійні райони — їх відсталість пояснюється швидше постійним запізнюванням у впровадженні нововведень різного плану; 4) диспропорції, що склалися в рівні економічного розвитку регіонів не є раз і на завжди постійними, оскільки центри зростання можуть виникати в нових місцях, в т.ч. в колишніх периферійних районах.

 
<<   ЗМІСТ   >>