Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ (ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) ПІДПРИЄМСТВА

Лекція 3. Загальні вимоги до складання балансу (звіту про фінансовий стан)

Загальне поняття про бухгалтерський баланс і його значення в управлінні

Термін "баланс" походить від двох латинських слів: bis - двічі та lanx - шалька терезів. Звідки утворилось слово bilanx - що буквально означає дві шальки терезів, які характеризують рівновагу. Тільки бухгалтерські баланси зберігають рівняння своїх частин, хоча підприємства можуть бути як прибуткові, так і збиткові.

"Баланс" (у перекладі з латинської) — дві шальки терезів, які характеризують рівновагу.

Слово "актив" походить від латинського "activus" і перекладається як той, що діє, знаходиться у постійному русі, функціонує. Цей термін використовується для позначення частини балансу, де показуються в згрупованому виді активи (майно) підприємства.

Слово "пасив" - від латинського "passivus", що означає бездіяльний, той що знаходиться у спокої або пасивний. Це слово застосовується для назви частини балансу, в якій показуються в згрупованому виді зобов'язання і власний капітал підприємства. Тобто пасив поділяється на зобов'язання і власний капітал.

З економічної точки зору, баланс - це система взаємопов'язаних показників, які характеризують з одного боку активи, те чим володіє, використовує та розпоряджається підприємство (майно), а з іншого боку пасиви, те, що характеризує правовий аспект цього майна, тобто джерела його утворення.

Визначення балансу та вимоги до нього як елементу фінансової звітності, наведено в Національному П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Баланс (звіт про фінансовий стан) - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Між складовими елементами балансу існує зв'язок, який зображується формулою:

Активи (А) = Зобов'язання (3) + Капітал (К)

Це рівняння відоме як рівняння балансу, оскільки обидві його складові є двома частинами, які завжди повинні бути рівними одна одній, що забезпечується застосуванням подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку.

Вартість активів завжди повинна дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу підприємства.

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Тобто, для того, щоб засоби підприємства відобразити в активі балансу необхідно щоб вони відповідали таким ознакам:

  • • це ресурс, який контролюється підприємством;
  • • виник в результаті минулих подій;
  • • використання його призведе до отримання економічної вигоди. Якщо ж актив не відповідає хоча б одній з цих ознак, то він не може

бути відображений в балансі.

Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Тобто, для того щоб зобов'язання відобразити в пасиві балансу необхідно щоб вони відповідали таким вимогам:

  • • були заборгованістю, яка виникла в наслідок минулих подій;
  • • погашатимуться в майбутньому ресурсами підприємства;
  • • погашення призведе до зменшення ресурсів і, відповідно, до
  • • зменшення економічної вигоди.

У визначенні активів і зобов'язань є одна і та ж категорія "економічна вигода".

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає економічну вигоду як потенційну можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Але економічна вигода може бути отримана підприємством не тільки грошовими коштами, а й непрямим шляхом. Так, пряме збільшення грошових коштів та їх еквівалентів буде виникати у результаті використання активів у виробництві продукції, наданні послуг чи придбанні товарів з метою подальшої їх реалізації за грошові кошти тощо.

Економічна вигода — потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Непряме надходження грошових коштів та їх еквівалентів виникає у результаті отримання активів чи погашення зобов'язань шляхом здійснення негрошових операцій (товарообміні операції, розподіл активів між власниками, сплата дивідендів акціями, погашення зобов'язань матеріальними активами).

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Тобто, величина власного капіталу буде тим більшою, чим будуть меншими зобов'язання.

Формула балансового зв'язку для визначення власного капіталу матиме вигляд:

Капітал (К) = Активи (А) - Зобов'язання (3)

Форму балансу підприємства, зміст його статей та порядок складання визначено Національним П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 р. № 73 та наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" від 28.03.2013 р. № 433. Баланс (звіт про фінансовий стан) складається за формою № 1 (код за ДКУД 1801001) підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.

Спрощені формати балансу, зміст їх статей та порядок складання суб'єктами малого підприємництва визначається П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" від 25.02.2000 р. № 39, а саме баланс (ф. № 1-м) та баланс (ф. № 1-мс).

Баланс складається щоквартально і за рік станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату для прийняття управлінських рішень.

Тобто, для оцінки фінансового стану підприємства необхідна інформація, яку можна отримати з балансу.

Інформація про ресурси підприємства, які ним контролюються і принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно корисною, адже вона характеризує можливості створення грошових потоків у майбутньому.

Дані про власний капітал необхідні для визначення потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення розподілу прибутку.

Інформація про зобов'язання підприємства допомагає користувачам оцінити здатність його щодо виконання своїх обов'язків перед кредиторами.

За даними балансу оцінюється автономність підприємства, його ліквідність, плато- і кредитоспроможність тощо.

Звітність на підприємствах, в організаціях, установах використовується для контролю за виконання проектних завдань, планів, аналізу, формуванням прогнозів, складанням бізнес-планів.

Вищим органам управління звітність необхідна для контролю за діяльністю підприємств, виявлення і узагальнення передового досвіду чи недоліків в роботі, проведення аналізу їх господарської діяльності, для складання зведеної чи консолідованої звітності.

Баланс та інші форми фінансової звітності використовують кредитні та банківські установи, страхові компанії при розгляді питань про видачу кредитів та страхування майна.

Таким чином, баланс є головним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства і на цій підставі прийняття ефективних управлінських рішень.

 
<<   ЗМІСТ   >>