Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємозв'язок балансу і плану рахунків бухгалтерського обліку

Форму балансу підприємства побудовано таким чином, щоб використовуючи інформацію з балансових рахунків синтетичного обліку, можна було без особливих труднощів його заповнити. Національний План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. за № 892/4185) включає 9 класів рахунків, які використовуються для складання фінансової звітності і нульовий клас за позабалансовими рахунками.

Для складання балансу (звіту про фінансовий стан) використовуються рахунки з 1 по 6 класи, для складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) - рахунки з 7 по 9 класи. Рахунки з 1-го по 6-ий класи називають балансовими або реальними, а рахунки з 7-го по 9-ий класи - номінальними або тимчасовими (операційними).

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій із змінами від 27.06.2013 р. № 627 застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб. Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій. Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності. Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.

Загальний зв'язок рахунків бухгалтерського обліку з формами фінансової звітності наведено на рис. 3.7.

Групування рахунків бухгалтерського обліку за фінансовою звітністю

Рис. 3.7. Групування рахунків бухгалтерського обліку за фінансовою звітністю

Отже, між Планом рахунків і двома формами фінансової звітності існує безпосередній зв'язок. Інформація, узагальнена на рахунках бухгалтерського обліку з першого по шостий класи є підставою для заповнення балансу, у якому буде наведена статична інформація про стан активів, власного капіталу та зобов'язань.

Розглянемо взаємозв'язок синтетичних рахунків з розділами балансу, що узагальнено на рис. 3.8.

Взаємозв'язок між синтетичними рахунками і балансом (звітом про фінансовий стан)

Рис. 3.8. Взаємозв'язок між синтетичними рахунками і балансом (звітом про фінансовий стан)

За кожним розділом балансу в дужках наведено номери синтетичних рахунків, які необхідно використовувати для заповнення балансу.

Така побудова балансу і плану рахунків відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності і є дуже зручною в практичній роботі бухгалтера.

Зміст статей балансу та методика його складання

Баланс підприємства за формою № 1 повинен містити загальні дані про:

 • • назву підприємства;
 • • місце знаходження (країну де зареєстроване підприємство);
 • • організаційно-правову форму господарювання;

вид економічної діяльності за відповідними державними реєстрами;

 • • середню кількість працівників;
 • • адресу та телефон підприємства;
 • • валюту балансу та одиницю її виміру (тис. грн. без десяткових знаків);
 • • відмітку про складання балансу за НП(С)БО чи міжнародними стандартами фінансової звітності;
 • • дату, на яку складається баланс (звіт про фінансовий стан).

При заповненні балансу (графа 3) дані на початок звітного періоду заповнюється із звіту за попередній рік (графа 4), а дані на кінець звітного періоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків із Головної книги за журнальною формою обліку, а в окремих випадках - субрахунків, або з оборотної відомості за синтетичними рахунками при інших формах обліку та даних аналітичного обліку за субрахунками.

При цьому слід пам'ятати, що при заповненні статей балансу (звіту про фінансовий стан) за формою № 1 за звітний рік, необхідно забезпечити відповідність показників вступних залишків (графа 3) організаційним змінам, що мали місце на підприємстві, наприклад, вибуття або приєднання частини структурних підрозділів, цілих підприємств, які відбулися станом на 1 січня звітного року, а також врахувати виправлення виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), тобто наводиться скоригована величина відповідної статті балансу станом на 31 грудня попереднього року.

Заповнюючи баланс (звіт про фінансовий стан), слід враховувати вимоги Національного П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", який не допускає згортання статей активів та зобов'язань, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Так, згортання сальдо допускається з внутрішньогосподарських розрахунків, а саме за субрахунком 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" при складанні загального балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства, яке є юридичною особою.

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс (звіт про фінансовий стан). Для складання окремого балансу (звіту про фінансовий стан) дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі (звіті про фінансовий стан), заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс (звіт про фінансовий стан) і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу (звіту про фінансовий стан) і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи. Особливості складання окремого балансу (звіту про фінансовий стан) спільної діяльності визначаються положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. При складанні балансу (звіту про фінансовий стан) та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться.

При складанні балансу (звіту про фінансовий стан) слід пам'ятати, що показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включаються до загального фінансового звіту підприємства - юридичної особи.

В Україні баланс підприємства складають за методом нетто, тобто валюта балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими рахунками. До регулюючих рахунків відносяться:

 • • знос необоротних активів (рахунок 13);
 • • резерв сумнівних боргів (рахунок 38);
 • • вилучений капітал (рахунок 45);
 • • неоплачений капітал (рахунок 46);
 • • частка перестраховиків у страхових резервах (субрахунки 494-496). Суми за регулюючими рахунками наводяться в балансі (звіті про

фінансовий стан) у дужках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

Баланс (звіт про фінансовий стан) за формою № 1 заповнюється в тисячах гривень без десяткових знаків.

Зміст статей балансу (звіту про фінансовий стан) та методика його складання наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Інформаційне забезпечення складання балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства (форма № 1)

Інформаційне забезпечення складання балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства (форма № 1)

Баланс підприємства на 31 грудня 2013 р. наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Баланс підприємства

Баланс підприємства

БАЛАНС (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р. Форма № 1 код за ДКУД Ц80100Ц

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи (р. 1001-1002)

1000

48

49

первісна вартість (Дт 12)

1001

76

80

накопичена амортизація (Кт 133)

1002

28

31

Незавершені капітальні інвестиції (Дт 15)

1005

1155

1521

Основні засоби (р. 1011-1012)

1010

56042

54048

первісна вартість (Дт 10,11)

1011

104565

100479

знос (Кт 131,132)

1012

48523

46431

Інвестиційна нерухомість (Дт 100 - Кт 135)

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи (Дт 16 - Кт 134)

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Дт 141)

1030

-

-

інші фінансові інвестиції (Дт 142,143)

1035

7309

7302

Довгострокова дебіторська заборгованість (Дт 181,182,183)

1040

34

7

Відстрочені податкові активи (Дт 17)

1045

61

61

Інші необоротні активи (Дт 184)

1090

-

-

Усього за розділом І (алгебраїчна сума рядків 1000-1090)

1095

64649

62988

ІІ. Оборотні активи

Запаси (Дт 20,22,23,25,26,27,28, крім 286)

1100

8784

10656

Поточні біологічні активи (Дт 21)

1110

276

285

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (Дт 36 - Кт 38)

1125

1782

1520

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (Дт 371)

1130

-

-

з бюджетом (Дт 641,642)

1135

271

-

у тому числі з податку на прибуток (Дт 641)

1136

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість (Дт (372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 651, 652)

1155

6593

6811

Поточні фінансові інвестиції (Дт 352)

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти (Дт 301, 311, 313, 333, 335, 351, 302, 312, 314, 334)

1165

1294

952

Витрати майбутніх періодів (Дт 39)

1170

870

654

Інші оборотні активи (Дт 24, 331, 332, 643)

1190

317

92

Усього за розділом II (алгебраїчна сума рядків 1100-1190)

1195

20187

20970

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (Дт 286)

1200

-

-

Баланс (алгебраїчна сума рядків 1095+1195+1200)

1300

84836

83958

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал (Кт 40)

1400

67491

66062

Капітал у дооцінках (Кт 41)

1405

-

-

Додатковий капітал (Кт 42)

1410

4092

4092

Резервний капітал (Кт 43)

1415

479

499

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Кт (Дт) 44)

1420

(12739)

(11952)

Неоплачений капітал (Дт 46)

1425

( 7)

(4 )

Вилучений капітал (Дт 45)

1430

( -)

( )

Усього за розділом I (алгебраїчна сума рядків 1400-1430)

1495

59316

58697

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання (Кт 54)

1500

-

-

Довгострокові кредити банків (Кт 501-504)

1510

3485

3291

Інші довгострокові зобов'язання (Кт 505, 506, 51, 52, 53, 55)

1515

5766

5766

Довгострокові забезпечення (Кт 471, 472, 473, 474, 477, 478)

1520

-

-

Цільове фінансування (Кт 48)

1525

-

-

Усього за розділом II (алгебраїчна сума рядків 1500-1525)

1595

9251

9057

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків (Кт 60)

1600

818

1251

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями (Кт 61)

1610

-

-

товари, роботи, послуги (Кт 63)

1615

5887

6499

розрахунками з бюджетом (Кт 641)

1620

1294

1023

у тому числі з податку на прибуток (Кт 641)

1621

-

-

розрахунками зі страхування (Кт 65)

1625

802

749

розрахунками з оплати праці (Кт 66)

1630

958

1022

Поточні забезпечення (Кт 471, 472, 473, 474, 477, 478)

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів (Кт 69)

1665

1069

393

Інші поточні зобов'язання (Кт 642, 644, 684, 685)

1690

5441

5267

Усього за розділом III (алгебраїчна сума рядків 1600-1690)

1695

16269

16204

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (Кт 680)

1/00

Баланс (алгебраїчна сума рядків 1495+1595+1695+1700)

1900

84836

83958

Керівник підпис ПІБ Головний бухгалтер підпис ПІБ

* В колонці 1 поряд із назвою статті балансу вказано коди рахунків та субрахунків, які використовуються для її заповнення.

Отже, в балансі відображено стан майна в активі та стан власного капіталу і зобов'язань в пасиві на початок і кінець звітного періоду, що дозволяє використовувати його дані для оцінки фінансового стану підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>