Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Використання даних звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) для прийняття управлінських рішень

На рівні ж окремого підприємства ступінь його ділової активності визначається за допомогою цілої системи показників економічної ефективності господарювання та вимірюється одним з двох способів, а саме:

  • 1. Забезпечення запланованих темпів росту та динаміки основних показників діяльності підприємства.
  • 2. Розрахунку системи показників, які характеризують ефективність використання ресурсів підприємства.

Співвідношення між динамікою обсягів продукції та ресурсів (витрат) визначає характер економічного зростання. Економічне зростання виробництва може бути досягнуто як екстенсивним, так й інтенсивним способом. Перевищення темпів росту продукції над темпами росту ресурсів або витрат свідчить про наявність інтенсивності в економічному зростанні. Прерогатива показників ділової активності полягає саме у визначенні інтенсивності економічного зростання.

Ділова активність підприємства проявляється у динамічному розвитку підприємства, досягненні ним поставленої мети. Основним свідченням цього є: широта ринків збуту, стабільна репутація підприємства, рівень ефективності використання фінансових ресурсів, високий імідж на ринку послуг тощо.

Під час поточного аналізу в якості критеріїв ділової активності найчастіше використовують такі показники, як обсяг реалізації продукції, товарів, наданих послуг, прибуток, величину капіталу, авансованого в активи підприємства. При цьому, обов'язково враховують "золоте правило" розвитку підприємства. Оптимальним вважають наступне співвідношення:

де: Т пр - темп росту прибутку до оподаткування, %; Т Р - темп росту обсягу реалізації, %; Т к - темп росту авансованого капіталу, %.

Якщо вище зазначені умови виконуються, то це є свідченням того що:

♦ обсяг реалізації продукції зростає більш високими темпами ніж вкладений капітал, тобто, ресурси підприємства використовуються більш ефективно;

♦ прибуток підприємства збільшується більш інтенсивно, ніж обсяг реалізації, що свідчить про відносне зниження витрат виробництва;

♦ економічний потенціал підприємства зростає, оскільки всі темпи зміни показників більші за 100%.

Розглянемо показники ділової активності підприємства в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Показники ділової активності підприємства тис. гри

Показники

2012 рік

2013 рік

Відхилення (+;-) 2013 року від 2012 року

20131 рік у % до 2012 року

Чистий дохід (виручка) від реалізації

96025

102506

+6481

106,7

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

1696

2241

+545

132,1

Середній розмір капіталу

84393

84397

+4

100,0

З цих позицій можна стверджувати про ефективність господарювання на підприємстві протягом 2012-2013 років. Порівняно з 2012 роком середній розмір капіталу підприємства залишився майже без змін (зріс на 4,0 тис.грн.) при зростанні обсягу реалізації на 6,7%. В наслідок ефективного управління структурою витрат розмір прибутку за вказаний період зріс на 32,1 %.

Отже, у 2013 році співвідношення між вищезазначеними показниками діяльності підприємства матимуть наступний вигляд відносно:

2012 року - 132,1 > 106,7 > 100,0 > 100,0

Можемо констатувати їх умовне виконання у 2012 році, що вказує на достатній рівень ділової активності аналізованого підприємства.

Другий напрямок аналізу ділової активності підприємства полягає у розрахунку показників, які характеризують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Розрахунок показників ділової активності підприємства дає змогу виявити місце та репутацію підприємства на фінансовому ринку, рівень ефективності використання фінансових ресурсів. Методику їх розрахунку наведено в таблиці 4.5.

Таблиця 4.5. Показники ділової активності підприємства тис. гри

Показники

2012рік

2013рік

Відхилення (+;-) 2013 року від 2012 року

1. Виручка від реалізації

96025

102506

+6481

2. Середній розмір капіталу

84393

84397

+4

3. Середній розмір власного капіталу

59475

59006,5

-468,5

4. Середній розмір власного оборотного капіталу

2952

3580

+628

5. Середній розмір дебіторської заборгованості

7935,5

8488,5

+553

6. Середній розмір запасів

8832,5

10000,5

+1168

7. Середній розмір кредиторської заборгованості

12179,5

12545

+365,5

8. Чистий прибуток (збиток)

1009

1677

+668

9. Власний капітал

58948

58697

-251

10. Коефіцієнт оборотності капіталу

1,138

1,215

+0,077

11. Оборотність дебіторської заборгованості :

11.1 - днів

30,2

30,2

-

11.2 - оборотів

12,1

12,1

-

12. Оборотність запасів

12.1 - днів

33,6

35,6

+2

12.2 - оборотів

10,9

10,3

-0,6

13. Тривалість операційного циклу, дні

63,8

65,8

+2

14. Оборотність кредиторської заборгованості:

14.1 - днів

46,3

44,7

-1,6

14.2 - оборотів

7,9

8,2

+0,3

15. Оборотність власного капіталу :

15.1 - днів

226,1

210,1

-16

15.2 - оборотів

1,6

1,7

+0,1

16. Тривалість фінансового циклу, дні

17,5

21,1

+3,6

17. Період окупності власного капіталу

58,9

35,2

-23,7

18. Коефіцієнт сталості економічного росту

0,017

0,028

+0,011

На достатній рівень ділової активності підприємства вказує, перш за все, незначне прискорення оборотності капіталу підприємства на 0,1 обороти порівняно з 2012 роком. Такі зміни свідчать про неефективність вкладення фінансових ресурсів у формування активів. Звичайно, це пояснюється неефективністю системи управління активами, що є безпосереднім наслідком кризових явищ, які спіткали економіку України та підприємство у попередніх роках.

Зростання суми кредиторської заборгованості протягом 2012-2013 років є вимушеним кроком підприємства щодо залучення зовнішніх джерел фінансування власних поточних активів. Причинами цього стали, з одного боку, надмірне відвернення власного капіталу у поточну дебіторську заборгованість, а з іншого - кращим способом отримання безкоштовних кредитів, залучаючи "безкоштовну" кредиторську заборгованість. Зазначимо, що у співвідношенні з 2012 роком загальна сума кредиторської заборгованості зросла на 365,5 тис.грн. За даних умов це також є одним з варіантів стабілізації фінансово-господарської діяльності. Не зважаючи на прискорення оборотності кредиторської заборгованості, ефективність її "утримання" підприємством з позицій дотримання платіжної дисципліни та забезпечення стійкого фінансового становища визначається порівнянням термінів повного погашення кредиторської та повної інкасації дебіторської заборгованості. Розрахунки свідчать, що погашення поточної заборгованості підприємства перед кредиторами відбувається на 3,9 обороти повільніше за інкасацію боргів контрагентів перед підприємством. Якщо середній термін погашення кредиторської заборгованості підприємства у 2013 році становив 44,7 дні, то термін інкасації заборгованості дебіторів - 30,2 дні. Зростання суми дебіторської заборгованості підприємства з 7935,5 тис.грн у 2012 році до 8488,5 тис.грн у 2013 році вказує на те, що і його не обминула криза взаємних неплатежів в економіці України.

Враховуючи попередні дані можна стверджувати, що загальне зростання тривалості операційного циклу підприємства зумовлене збільшенням терміну інкасації дебіторської заборгованості. Так, якщо тривалість операційного циклу порівняно з 2012 роком зросла на 2,0 дні, то строк утримання дебіторської заборгованості залишився без змін. Звичайно, це зумовило й деякий приріст вартості матеріальних запасів підприємства у 2013 році. Більш того, нестача вільних коштів ("замороження" їх у дебіторській заборгованості) гальмує не лише процес виробничої діяльності, а в кінцевому результаті суттєво знижує рівень ділової активності підприємства в цілому.

Впродовж останніх років стабільно зростає значення тривалості фінансового циклу підприємства. Якщо у 2012 році воно становило 17,5 дні, то у 2013 році вже 21,1 днів. Саме через несвоєчасність розрахунків дебіторів тривалість фінансового циклу подовжилась на 3,6 днів протягом 2012-2013 років.

Досить низькі показники ефективності власного капіталу вказують, що підприємство майже повністю використовує власний капітал для фінансування необоротних активів і у звітному році не здійснив навіть одного обороту. Прискорення темпів зростання прибутку на підприємстві є основною причиною зменшення періоду окупності власного капіталу протягом двох років на 23,7роки. Вкладення у розвиток даного підприємства окупляться аж через 35,2 роки.

Вкрай низьким є також значення коефіцієнту сталості економічного росту - лише 0,028 у 2013 році, хоча він має також тенденцію до зростання.

Центральне місце в аналітичному процесі посідає аналіз та оцінка рівня прибутковості господарювання підприємства. Аналіз показників рентабельності є важливим для оцінки потенційних можливостей підприємства щодо формування прибутку та оцінки фінансового стану. Оцінка прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства проводиться за допомогою системи показників, розрахунок яких представлено в табл. 4.6.

Таблиця 4.6. Показники рентабельності підприємства тис. гри

Показники

2012рік

2013рік

Відхилення (+;-) 2013 року від 2012 року

1. Середній розмір майна

84393,0

84397,0

+4,0

2. Середній розмір власного капіталу

59475,0

59006,5

-468,5

3. Середній розмір власного оборотного капіталу

2952,0

3580,0

+628,0

4. Середній розмір перманентного капіталу

68191,0

68160,5

-30,5

5. Середній розмір авансованого капіталу

70239,5

69926,0

-313,5

6. Середній розмір матеріальних оборотних активів

8832,5

10000,5

+1168,0

7. Середній розмір основних засобів

106118,5

102522,0

-3596,5

8. Вартість виробничих ресурсів

114951,0

112522,5

-2428,5

9. Витрати на оплату праці

13443,0

15389,0

+1946,0

10. Вартість господарських ресурсів

128394,0

127911,5

-482,5

11. Виручка від реалізації

96025,0

102506,0

+6481,0

12. Витрати

58945,0

62407,0

+3462,0

13. Прибуток (збиток) до оподаткування

1696,0

2241,0

+545,0

14. Чистий прибуток (збиток)

939,0

1585,0

+646,0

15. Рентабельність, (збитковість), %

15.1. Продажу

1,766

2,186

+0,420

15.2. Основних засобів

1,598

2,186

+0,588

15.3. Оборотних активів

19,202

22,409

+3,207

15.4. Виробничих ресурсів

1,475

1,992

+0,516

15.5. Трудових ресурсів

12,616

14,562

+1,946

15.6. Всіх ресурсів

1,321

1,752

+0,431

15.7. Витрат

2,877

3,591

+0,714

15.8. Активів

1,113

1,878

+0,765

15.9. Власного капіталу

1,579

2,686

+1,107

15.10. Власного оборотного капіталу

31,809

44,274

+12,465

15.11. Перманентного капіталу

1,377

2,325

+0,948

15.12. Авансованого капіталу

1,337

2,267

+0,930

Дані таблиці 4.6 підтверджують, що протягом періоду, який аналізується, відзначається деяке покращення використання підприємством майна і джерел його формування. Як видно з розрахунків, показники рентабельності капіталу перебувають на досить низькому рівні. Із 100 грн, які вкладені в активи, підприємство одержало прибутку більше на 0,765 грн ніж у 2012 році. Більш значним було зростання ефективності використання оборотних активів. Замість 19,202 грн прибутку, який був одержаний зі 100 грн оборотних активів у 2012 році, віддача з 100 грн коштів, які вкладені в оборотні активи у 2013 році склала 22,409 грн. Покращилось також використання трудових ресурсів, де зростання рентабельності порівняно з 2012 роком становить 1,946 грн. У 2013 році на 1,107 грн зросла рентабельність власного капіталу порівняно з 2012 роком. Рентабельність продажу у 2013 році порівняно з 2012 роком зросла на 0,420 грн. Отже, аналіз показників рентабельності підприємства вказує на позитивні зрушення в бік зростання основних показників рентабельності. Це відбулося за рахунок того, що зросли показники: прибутку до оподаткування та чистого прибутку, а також за рахунок зменшення витрат на виробництво.

За допомогою показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) проводиться оцінка ділової активності та рентабельності підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>