Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності

Крім інформації про залишки грошей та їх еквівалентів на початок і кінець звітного періоду в балансі (звіті про фінансовий стан) та їх зміни, які наводяться в звіті про рух грошових коштів за видами діяльності у примітках до фінансової звітності необхідно наводити інформацію про:

  • • склад грошових коштів;
  • • склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують кілька видів грошових потоків;
  • • негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;
  • • наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду розкривається інформація про:

  • • загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
  • • частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;
  • • суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;
  • • суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Склад грошових коштів розкривається у примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5) у розділі VI "Грошові кошти", а вся інша інформація подається у вигляді текстового матеріалу.

Використання даних звіту про рух грошових коштів для прийняття управлінських рішень

Використання даних звіту про рух грошових коштів, що складається за прямим та непрямим методами, практикується як при оперативному, так і при стратегічному плануванні. Якщо у рамках короткострокового періоду порівняно легко спрогнозувати та спланувати надходження і виплати грошових коштів, то при плануванні у середньостроковому та довгостроковому періодах виходять з певних співвідношень між майном і зобов'язаннями.

Аналіз грошових потоків є ефективним, якщо надходження грошових потоків співставляються зі звітним значенням чистого прибутку для перевірки якості останнього. Чим ближчі значення надходження грошових коштів і отриманого прибутку, тим вищою є його якість.

Цільовим спрямуванням аналізу руху грошових коштів є виявлення рівня достатності формування грошових потоків за видами діяльності, їх ефективності, а також збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за обсягом і в часі. Різниця між позитивним і негативним грошовими потоками за кожним видом діяльності в цілому називається чистим грошовим потоком. Аналіз руху грошових коштів здійснюється за наступними кроками:

I. Аналіз позитивного грошового потоку. На даному етапі аналізу проводиться дослідження структури джерел надходження грошових коштів, динаміки джерел надходження грошових коштів, зіставлення темпів приросту позитивного потоку капіталу з темпами приросту обсягів виробництва та реалізації продукції.

II. Аналіз негативного грошового потоку. На даному етапі аналізу проводиться дослідження структури напрямів використання грошових коштів, динаміка використання грошових коштів.

III. Аналіз чистого грошового потоку. На даному етапі аналізу проводиться визначення збалансованості позитивного та негативного грошових потоків, якість чистого грошового потоку (висока якість характеризується зростанням питомої ваги прибутку, отриманого за рахунок зростання випуску продукції і зниження її собівартості), достатність надходження грошових коштів.

IV. Аналіз грошового потоку за видами діяльності. На даному етапі аналізу проводиться порівняння фінансової структури балансу за різні періоди, структура грошового потоку операційної діяльності за непрямим та прямим методом, структура грошового потоку від фінансової та інвестиційної діяльності на прямим методом, вплив прямих і непрямих факторів на зміну залишку грошових коштів.

V. Аналіз відхилення залишку грошових коштів від чистого фінансового результату. На даному етапі аналізу проводиться оцінка наявності грошових коштів, відхилення залишку грошових коштів від фінансового результату.

VI. Аналіз достатності надходження грошових коштів та ефективності їх використання.

За даними, наведеними у звіті про рух грошових коштів (табл. 5.7), можна провести структурний аналіз грошових потоків і визначити вид діяльності, який забезпечив переважання надходжень грошових коштів над їх витрачанням; вид діяльності, що найбільше потребував витрачання коштів; позитивні та негативні тенденції, пошук причин, що їх спричинили та шляхи щодо їх усунення.

Аналіз структури грошових потоків підприємства наведено у табл. 5.8.

Таблиця 5.8. Структура грошових потоків ТОВ "Полтавська здоба"

Показники

2012 рік

2013 рік

Відхилення (+,-) 2013р. до 2012 р.:

сума, тис гри

сума, тис гри

сума, тис гри

питома вага, %

питома вага, %

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

Вхідний грошовий потік в т.ч.

113073

100,00

118677

100,00

+5604

-

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

105739

93,51

116667

98,31

+10928

+4,79

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3274

2,90

477

0,40

-2797

-2,49

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

4060

3,59

1533

1,29

-2527

-2,30

Вихідний грошовий потік в т. ч.

112816

100,00

119019

100,00

+6203

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

102199

90,59

111803

93,94

+9604

+3,35

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

6024

5,34

4548

3,82

-1476

-1,52

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

4593

4,07

2668

2,24

-1925

-1,83

Чистий грошовий потік

257

-

-342

-

-599

-

Аналізуючи дані табл. 5.8, можна дійти висновку, що у 2013 році якість управління підприємством найбільш ліквідними активами характеризувалась як негативна, оскільки чистий грошовий потік становив (342,0) тис. грн. Протягом 2013 року структура грошових потоків підприємства значно покращилась, а саме на 5604,0 тис. грн. за рахунок зменшення видатку грошових коштів від інвестиційної діяльності на 1476,0 тис. грн або 1,52% та видатку фінансової діяльності на 1925,0 тис. грн або 1,83%. Слід відмітити зростання надходжень від операційної діяльності на 10928,0 тис. грн або 4,79% при одночасному зростанні видатку від операційної діяльності на 9604,0 тис. грн або 3,35%.

Таким чином, підприємству необхідно прагнути збільшувати обсяги грошових потоків від операційної діяльності. Тому, що основною причиною їхнього скорочення є приріст збитковості, яке зумовлене насамперед значним ростом закупівлі запасів.

 
<<   ЗМІСТ   >>