Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розкриття інформації про власний капітал примітках до фінансової звітності

Інформація про власний капітал наводиться в балансі (звіті про фінансовий стан) (І розділ пасиву) та доповнюється звітом про власний капітал, що дозволяє з'ясувати основні причини його змін. Але цих даних для зовнішніх і внутрішніх користувачів недостатньо. Адже з наведених даних не відомо скільки і яких акцій має підприємство, яка їх ціна тощо.

Тому у примітках до фінансових звітів повинні розкриватися призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу.

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

 • • загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;
 • • загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами;
 • • загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:
  • - всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
  • - вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
  • - загальна сума іноземної валюти, внесена як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;
 • • акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
 • - кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;
 • - номінальна вартість акції;
 • - зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;
 • - права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
 • - акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;
 • - перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;
 • - кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%;
 • - акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум;
 • • накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;
 • • суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

 • • розподіл часток статутного капіталу між власниками;
 • • права, привілеї або обмеження щодо цих часток;
 • • зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Використання даних звіту про власний капітал для прийняття управлінських рішень

При проведенні аналізу капіталу слід мати на увазі, що капітал підприємства:

> є основним фактором виробництва;

> характеризує фінансові ресурси, які забезпечують йому дохід;

> є основним джерелом заможності його власників;

> є головним вимірником його ринкової вартості;

> динаміка капіталу підприємства є головним індикатором рівня ефективності його господарської діяльності.

Від того, яким капіталом володіє суб'єкт господарювання, настільки оптимальною є його структура, залежить фінансова стабільність підприємства і результат його діяльності.

Основні принципи формування капіталу:

 • 1. Забезпечення мінімальних витрат для обсягу залученого капіталу і суми активів підприємства;
 • 2. Визначення перспектив розвитку господарської діяльності;
 • 3. Забезпечення оптимізації структури капіталу. Основні завдання аналізу капіталу:
 • 1. Вивчення вихідних умов функціонування підприємства;
 • 2. Встановлення змін по наявності та структурі капіталу та оцінка змін, що відбулися;
 • 3. Пошук шляхів нарощування капіталу, зростання його рентабельності та зміцнення фінансової стійкості.

Основним завданням аналізу капіталу підприємства є отримання найбільшої кількості ключових показників, що дають об'єктивну оцінку фінансовому стану підприємства, за рахунок зміни в структурі капіталу, зміни наявності та руху капіталу, підвищення або зниження ефективності використання капіталу підприємства. При цьому аналітика може зацікавити як поточний стан капіталу підприємства, так і прогнози та перспективи ефективності його використання в майбутньому.

За даними табл. 6.5 власний капітал представлений наступними складовими, що дозволяє оцінити його динаміку та структуру (табл. 6.6).

Дані табл. 6.6 свідчать, що основну питому вагу у складі власного капіталу займає зареєстрований капітал. Відбувається зниження розміру власного капіталу підприємства протягом аналізованого періоду на 619,0 тис. грн. за рахунок зменшення зареєстрованого капіталу. Підприємство має непокритий збиток, що у 2012 р. складав 12739 тис. грн, у 2013 р. -11952,0 тис. грн, що на 787,0 тис. грн менше, ніж у 2012 році. Це призводить до порушення основних принципів господарювання, в результаті чого підприємство не лише витрачає можливість здійснювати самофінансування, але й виконуваним умови самоокупності діяльності.

Структура власного капіталу підприємства безпосередньо впливає на його формування і результативність використання. Вона визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, здійснює активний вплив на кінцеві результати роботи підприємства. Структура капіталу впливає на рентабельність активів та власного капіталу, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності та формує оптимальне співвідношення прибутковості та ризику у процесі розвитку підприємства.

Таблиця 6.6. Структура власного капіталу підприємства (станом на кінець року)

Статті балансу

2012 рік

2013 рік

Відхилення (+;-) 2013 року від 2012 року

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

суми, тис. гри.

питомої ваги, %

Власний капітал

59316

100,0

58697

100,0

-619

-

Зареєстрований капітал

67491

113,8

66062

112,5

-1429

-1,3

Додатковий капітал

4092

6,9

4092

7,0

-

+0,1

Резервний капітал

479

0,8

499

0,9

+20

+0,1

Непокритий збиток

-12739

-21,5

-11952

-20,4

+787

+1,1

Неоплачений капітал

-7

-

-4

-

+3

-

 
<<   ЗМІСТ   >>