Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Складання Додатку до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6) складається з III розділів:

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами Складання Додатку рекомендується проводити в наступній послідовності.

Крок 1. Узагальнене визначення пріоритетності сегментів

На цьому етапі підприємству необхідно визначитись з тим, який саме сегмент (господарський чи географічний) буде пріоритетним, а який — допоміжним. У Додатку інформація про пріоритетні звітні сегменти (господарські або географічні) розкривається більш деталізовано у розділі І Додатку, а про допоміжні сегменти — менш детально у розділах II та III.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або господарський сегмент, або географічний виробничий сегмент, або географічний збутовий сегмент.

При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента враховується особливість діяльності підприємства, його спеціалізація та організаційна структура. Виробничі та переробні підприємства — це виробничо-збутові підприємства, тому, як правило, пріоритетними у них будуть виділятися господарські або географічні виробничі сегменти. Якщо підприємство не має виробництва в різних регіонах (районах, областях), то у разі відсутності чітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріоритетним звітним сегментом визнається господарський сегмент, а допоміжним — географічний. І навпаки, якщо підприємство має виробничі підрозділи (дочірні підприємства, філії) в інших регіонах, то пріоритетним може бути обрано географічний виробничий сегмент, а допоміжними — господарський та географічний збутовий.

Зважаючи на специфіку виробничих підприємств, на те що, в основному, їх виробничі потужності та основні ринки збуту знаходяться у межах однієї території і в обліковій політиці підприємств на початок звітного року не були встановлені принципи вибору пріоритетних звітних сегментів, таким підприємствам для цілей звітності слід обрати в якості пріоритетного господарський сегмент.

Щоб дотриматись вимог П(С)БО 29 щодо заповнення Додатку, доцільно користуватись даними таблиці 8.1. Інформація про пріоритетні сегменти розкривається в розділі І широко, а про допоміжні лише за показниками доходів, активів та капітальних інвестицій.

Таблиця 8.1. Розкриття інформації про доходи від продажу продукції зовнішнім покупцям, вартість активів та капітальних інвестицій допоміжних сегментів по розділах і рядках Додатку 6

Пріоритетний сегмент

Допоміжні сегменти

Господарський

Географічний збутовий

Географічний виробничий

1. Господарський

X

Розділ II рядок 300 — показники доходів від продажу продукції зовнішнім покупцям

Розділ III рядки 360— 390 — показники вартості активів та капітальних інвестицій

 • 2. Географічний збутовий або
 • 3. Географічний виробничий

Розділ II рядок 300 — показники доходів від продажу продукції зовнішнім покупцям, Розділ II рядки 310—340 — показники вартості активів та кап. Інвестицій

X

X

4. Географічний виробничий,якщо місце розташування покупців відрізняється від місця розташування активів підприємства

X

Розділ III рядок 350 — показники доходів від продажу продукції зовнішнім покупцям

X

5. Географічний збутовий, якщо активи І покупці знаходяться в різних регіонах

X

X

Розділ III рядки 360 — 390 — показники вартості активів та кап. Інвестицій

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарський сегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним географічним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям, а в розділі III за кожним допоміжним звітним географічним виробничим сегментом наводяться балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий або географічний збутовий сегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним господарським сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям, а також балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий сегмент і якщо місце розташування покупців відрізняється від місця розташування активів підприємства, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географічним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний збутовий сегмент і якщо активи і покупці розташовані в різних регіонах, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географічним виробничим сегментом наводяться балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

Критерії визнання звітних сегментів

У межах пріоритетних та допоміжних сегментів визначають звітні сегменти та перевіряють їх відповідність критеріям, що означені у п. 9 та 13 П(С)БО 29.

Перш за все, слід перевірити, чи більша частина доходу створюється від продажу продукції зовнішнім покупцям. Як правило, підприємства АПК не мають значних внутрішніх (більше 50 %) оборотів між дочірніми підприємствами (філіями). Тому ймовірно, що більша частина доходу створюється від реалізації зовнішнім покупцям.

Господарський сегмент або географічний сегмент визначається звітним, якщо більша частина його доходу створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв:

 • дохід даного сегмента підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить не менше ніж 10% загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно);
 • фінансовий результат даного сегмента становить не менше ніж 10% сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно). Якщо підприємство за різними сегментами у звітному періоді має одночасно різні фінансові результати (прибутки та збитки), то звітним визначається сегмент, фінансовий результат якого становить не менше ніж 10% більшої з двох абсолютних величин - сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даного виду;
 • балансова вартість активів даного сегмента становить не менше ніж 10% загальної балансової вартості активів усіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно).

Якщо показники визначених сегментів задовольняють хоча б один із трьох критеріїв, то ці сегменти визнаються звітними. Якщо ж із виділених сегментів є такі, що не відповідають визначеним критеріям, і які не можна включити до складу будь-якого звітного сегмента, вважаються неподібними сегментами. Показники неподібних сегментів у Додатку включаються до складу нерозподіленої статті, з використанням яких узгоджуватимуться відповідні показники діяльності звітних сегментів і підприємства в цілому за статтями балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають такі види продукції (товарів, робіт, послуг) окремими пріоритетними звітними господарськими сегментами.

Господарський сегмент або географічний сегмент визначається звітним, якщо більша частина його доходу створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і одночасно показники його діяльності відповідають одному з критеріїв визначених п.9 П(С)БО 29

Слід звернути увагу, що на вибрані за будь-якими з вищенаведених критеріїв звітні сегменти має припадати не менше 75 % виручки підприємства від реалізації за операціями із зовнішніми покупцями (далі — критерій 75 %). Якщо загальний дохід визнаних звітних сегментів менше такого рівня, то здійснюється виділення додаткових сегментів з метою досягнення зазначеного рівня доходу.

Сегмент, який було визначено звітним у попередньому році, але який у поточному році не відповідає критеріям звітного сегмента, має визначатися звітним сегментом, якщо підприємство протягом дванадцяти місяців або операційного циклу, якщо він більше дванадцяти місяців, очікує досягнення цим сегментом показників, які визначають його як звітний.

Якщо у звітному році підприємство визначає нові звітні сегменти, які виникають унаслідок зміни (розширення) господарської діяльності підприємства, то за цими звітними сегментами наводяться відповідні порівняльні показники за попередній звітний період або надається обґрунтоване пояснення причин неможливості достовірного визначення показників.

За характером впливу на фінансовий результат діяльності підприємства звітні сегменти поділяються на пріоритетні і допоміжні. У фінансовій звітності інформація про пріоритетні звітні сегменти (господарські або географічні) розкривається більш деталізовано. При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента враховується організаційна структура підприємства.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або господарський сегмент, або географічний виробничий сегмент, або географічний збутовий сегмент.

Крок 2. Розрахункове визначення звітних господарських сегментів.

Остаточне визначення звітних сегментів проводиться після складання фінансової звітності за формами № 1—5.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарський сегмент, то детальна інформація про нього наводиться у розділі І "Показники пріоритетних звітних господарських сегментів" Додатку.

В розділі II за кожним допоміжним звітним географічним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

У третьому розділі за кожним допоміжним звітним географічним виробничим сегментом наводяться балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

Крок 2.1. Визнання звітних господарських сегментів на основі критерію доходу від реалізації та фінансових результатів

Доходами звітного сегмента визнається частина доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечено звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарів тощо).

Витратами звітного сегмента визнається частина витрат підприємства, що пов'язані з звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента.

У розділі I Додатка наводяться показники основної діяльності пріоритетних звітних (господарського, географічного виробничого або географічного збутового) сегментів і нерозподілені статті. Сукупні дані показників за звітними сегментами та нерозподіленими статтями мають узгоджуватися із відповідними загальними показниками фінансової звітності підприємства (консолідованої фінансової звітності).

Доходи звітних сегментів наводяться за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу.

Фінансові доходи і фінансові витрати звітних сегментів наводяться, якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю підприємства.

Дохід сегмента від участі в капіталі асоційованих і спільних підприємств та дохід від інших інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, наводиться в сумі, що безпосередньо стосується звітного сегмента.

Доходи і витрати звітних сегментів, пов'язані з продажем та зменшенням корисності фінансових інвестицій, наводяться, якщо здійснення фінансових інвестицій є основною діяльністю підприємства.

Доходи та витрати, які не можуть бути розподілені на окремі звітні сегменти, включаються до нерозподілених статей, зокрема втрати від участі в капіталі.

Доходи і витрати, пов'язані з продажем основних засобів і нематеріальних активів, включаються до складу інших доходів та інших витрат звітного сегмента за умови, що зазначені активи стосуються звітного сегмента.

До складу доходів звітних сегментів не включається дохід з податку на прибуток.

До складу витрат звітних сегментів не включаються: адміністративні витрати та витрати на збут, які пов'язані з діяльністю підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента; витрати з податку на прибуток.

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати наводяться в сумі, яка безпосередньо стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі на окремий звітний сегмент (наприклад, пропорційно доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зовнішнім покупцям).

Розподіл витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Показники доходів за рік допоміжних звітних сегментів наводяться в розділах II і III Додатка в такому порядку:

 • 1. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарський сегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним географічним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.
 • 2. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий або географічний збутовий сегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним господарським сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.
 • 3. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий сегмент і якщо місце розташування покупців відрізняється від місця розташування активів підприємства, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географічним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

За кожним звітним сегментом у розділі I наводиться інформація про річну суму амортизаційних відрахувань і капітальних інвестицій.

Для аналізу за критерієм доходів вираховується доля кожного сегменту у доході від реалізації в цілому по підприємству.

Сума загального доходу від звичайної діяльності підприємства визначається складанням даних рядків 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Якщо підприємство за різними сегментами у звітному періоді має як прибутки, так і збитки, у відповідності до п. 9 П(С)БО 29, звітним визначається сегмент, фінансовий результат якого становить не менше ніж 10% більшої з двох абсолютних величин — сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даного виду.

Крок 2.2. Визнання звітних господарських сегментів на основі критерію балансової вартості активів

У випадках, коли доходи звітних сегментів, не відповідають критерію 75 % доходів від звичайної діяльності, то необхідно перевірити ще третій критерій — критерій балансової вартості активів.

Відповідно до вимог П(С)БО 29 рекомендується наступний порядок визначення балансової вартості активів господарського сегмента (цей порядок слід використовувати не лише для перевірки критеріїв відповідності, але й для заповнення показників Додатка по рядках 200—230) (табл. 8.2).

1. Основні засоби та нематеріальні активи.

Основні засоби та нематеріальні активи, які використовуються лише визначеним господарським сегментом (наприклад виробництво пшениці), то їх залишкова вартість повністю відноситься до даного господарського сегмента.

Якщо основні засоби та нематеріальні активи використовуються декількома звітними сегментами, то їх залишкову вартість слід розподілити між сегментами за такими ж правилами, як розподіляються суми амортизації, що нараховується на ці засоби.

2. Виробничі запаси.

Залишки виробничих запасів відносяться до відповідного сегменту за правилами, подібними до попередніх.

Таблиця 8.2. Приклад визначення звітних господарських сегментів на основі критерію балансової вартості активів

Господарський сегмент

Балансова вартість активів сегмента, тис. грн.

Відповідність критерію балансової вартості активів, %

Вирощування зернових та зернобобових

6327

28,7

Вирощування цукрові буряки

3735

16,9

Вирощування інших с/г культур

22

0,1

Вирощування ВРХ

2429

11,0

Виробництво молока

1613

7,3

Виробництво іншої продукції тваринництва

2562

11,6

Виробництво промислової продукції

4398

19,9

Реалізація іншої продукції, робіт, послуг

994

4,5

Усього за сегментами (ф. 1 гр. 4 ряд. 1300)

22082

100,0

Якщо певні види виробничих запасів призначені для використання лише визначеним сегментом, то їх вартість повністю буде відноситись до даного сегмента.

Якщо ж виробничі запаси можуть бути використані багатьма сегментами, то їх вартість розподіляється між сегментами пропорційно вартості фактично списаних запасів на кожний сегмент у звітному році.

Наприклад: У звітному році на вирощування пшениці було списано бензину на суму 10 тис. грн., всього по господарству списано бензину на суму 100 тис. грн., залишок бензину на кінець звітного року — 5 тис. грн.

Отже, протягом року на господарський сегмент "Виробництво пшениці" списано 10 % вартості використаного бензину. Відповідно 10 % вартості залишку бензину на кінець року слід віднести до вартості активів даного сегмента (5 тис. грн. х 0,1 = 0,5 тис. грн.).

3. Незавершене виробництво та готова продукція.

Ці активи мають безпосереднє відношення до господарських сегментів, тому їх вартість можна віднести на відповідний сегмент (вартість незавершеного виробництва пшениці, вартість залишків пшениці, як готової продукції — до сегмента "Виробництво пшениці").

4. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість вважається такою, що безпосередньо стосується звітного сегмента підприємства, якщо доходи, пов'язані з її виникненням, включаються до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності. Наприклад, дебіторська заборгованість з нарахованих до одержання відсотків належить до складу активів сегмента, якщо ці відсотки віднесені до доходів звітного сегмента.

 • 5. До складу активів звітного сегмента не включаються:
  • — відстрочені податкові активи;
  • — дебіторська заборгованість з податку на прибуток;
  • — фінансові інвестиції, якщо цей актив не виникає внаслідок основної діяльності цього звітного сегмента, а доходи і витрати, пов'язані з такими фінансовими інвестиціями, не включаються до складу доходів і витрат такого звітного сегмента;
  • — дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включаються до складу доходів звітного сегмента;
  • — інші оборотні активи, які пов'язані з діяльністю підприємства в цілому і не стосуються окремого сегмента.

Для перевірки відповідності показників звітних сегментів визначеному критерію вище приведених показників вартості активів буде достатньо. Але для заповнення Додатку необхідно по кожному сегменту набрати ще й суми зобов'язань.

6. Зобов'язання.

Зобов'язаннями звітного сегмента визнають заборгованість підприємства, що виникла внаслідок виконання ним своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосується цього сегмента. Зобов'язання, що виникли на рівні підприємства і стосуються кількох його звітних сегментів, розподіляються, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі звітні сегменти.

До складу зобов'язань звітного сегмента не включаються:

 • — забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фінансування, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;
 • — відстрочені податкові зобов'язання;
 • — довгострокові фінансові зобов'язання, зобов'язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;
 • — поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками;
 • — зобов'язання з податку на прибуток, інші зобов'язання перед бюджетом та державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій та послідовній основі розподілити між звітними сегментами підприємства.

Активи та зобов'язання, що не включаються до складу звітних сегментів відносяться до нерозподілених статей.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" складається з III розділів:

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Крок 3. Заповнення розділу 1 Додатку

Доходи за кожним звітним сегментом будуть формуватися наступним чином:

Рядок 010 є накопичувальним і складається із суми рядків 011, 012 та 013.

У рядку 011 слід показати доходи від реалізації продукції зовнішнім покупцям по сегментах.

У рядку 012 відображаються доходи від реалізації продукції іншим сегментам. Це інформація, яку слід показувати в разі наявності на підприємстві відокремлених структурних підрозділів з виробництва видів продукції, що виділені у господарські сегменти, і з якими налагоджено систему внутрішньогосподарських розрахунків. Слід відзначити, що у консолідованій чи зведеній звітності дані доходи і витрати, а також залишки по внутрішніх розрахунках звертаються і до фінансової звітності потрапляють "чисті" показники, а у Додатку за формою 6 дану інформацію слід розгорнути та відобразити два рази. Один раз у складі доходів (р. 012), другий раз у стрічці "Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам (р. 060). Інформація для заповнення рядків 012 та 060 формується ще на підготовчому етапі.

У рядку 013 слід відобразити інші операційні доходи, що відносяться до кожного звітного сегменту та нерозподілених статей. Для заповнення даного рядка потрібно проаналізувати складові рядка 2120 звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (рахунок 71). Цей аналіз заключається в тому, щоб вибрати із даного показника доходи, що можна віднести безпосередньо до кожного із звітних сегментів, доходи, що пов'язані із діяльністю сегментів не визнаних звітними відображають по гр.15, а доходи, що стосуються підприємства в цілому — у р.051. "

Рядок 020 є сумою рядків 021 та 022.

У рядках 021 та 022 відображають фінансові доходи, які формуються із рахунків відповідно 72 та 73. Ці доходи загальними сумами відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) (відповідно р. 2200 та р. 2220) у даному Додатку вони розподіляються по сегментах, якщо це можливо.

У рядку 030 по аналогії із іншими операційними доходами (р. 013) слід проаналізувати інші доходи, які обліковуються на рахунку 74, та відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у р. 2240.

Рядок 040 є сумою рядків 010, 020, 030.

Рядок 050 є сумою рядків 051та 052.

У рядку 051 відображаються доходи операційної діяльності (рахунки 70, 71), які стосуються підприємства в цілому. До них можуть відноситись частина доходів від реалізації іноземної валюти, доходи від операційної оренди активів загального користування.

У рядку 052 відображаються фінансові доходи, що стосуються підприємства в цілому.

Рядок 060 дорівнює рядку 012.

Доходи звітних сегментів наводяться без врахуванням ЦДВ, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу.

Витрати звітних сегментів

Рядок 080 є накопичувальним і складається із суми рядків 081 та 082.

У рядку 081 показується собівартість реалізованої продукції зовнішнім покупцям по сегментах.

У рядку 082 відображається собівартість продукції, що реалізована іншим сегментам аналогічно доходам від реалізації іншим сегментам.

У рядку 090 відображаються адміністративні витрати, розподілені за звітними сегментами.

У ряду 100 відображаються витрати на збут, розподілені за звітними сегментами по аналогії із адміністративними витратами.

У рядку 110 відображаються інші операційні витрати, що відносяться до кожного звітного сегменту та нерозподілених статей. Для заповнення даного рядка потрібно проаналізувати складові рядка 2180 звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (рахунок 94). Цей аналіз проводиться аналогічно аналізу інших операційних доходів (р. 013). Витрати, що не пов'язані із діяльністю окремих сегментів слід відображати у р.151.

Рядок 120 є сумою рядків 121 та 122.

У рядках 121 та 122 відображають фінансові витрати, які формуються із рахунків відповідно 96 та 95. Ці витрати загальними сумами відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) (відповідно р. 2255 та р. 2250) у даному Додатку їх потрібно розподілити по сегментах, якщо це можливо.

У рядку 130 по аналогії із іншими операційними витратами (р.110) та іншими доходами (р. 030) слід проаналізувати інші витрати, які обліковуються на рахунку 97, та відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у р. 2270.

При чому інші операційні витрати, фінансові витрати та інші витрати відносяться до тих сегментів до яких були віднесені доходи, з якими пов'язані ці витрати.

Рядок 140 є сумою рядків 080, 090, 100, 110, 120,130.

Рядок 150 є сумою рядків 151,152 та 154.

У рядку 151 відображаються витрати операційної діяльності (рахунки 94), які стосуються підприємства в цілому.

У рядку 152 відображаються фінансові витрати, що стосуються підприємства в цілому.

У рядку 154 показують суми витрат з податку на прибуток, які відповідають показнику у р. 2300 Ф. № 2).

Рядок 160 дорівнює рядку 082.

Активи та зобов'язання звітних сегментів

Про основні принципи розподілу вартості активів та зобов'язань по звітних сегментах йдеться вище. На основі такого розподілу здійснюється розкриття інформації щодо балансової вартості активі (р. 201— 205) та зобов'язань (р. 241—244) пріоритетних звітних сегментів та нерозподілених статей. Активи та зобов'язання, що стосуються підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до виробництва та реалізації окремого виду продукції (групи продукцій) відображаються у рядках відповідно 221—224 та 261-264.

Рядок 200 є сумою рядків 201—205.

Рядок 220 є сумою рядків 221—224.

Рядок 240 є сумою рядків 241—244.

Рядок 260 є сумою рядків 261—264.

У вільних рядках 201-205, 221-224, 241-244, 261—264 вписуються види активів та зобов'язань у відповідності до статей балансу (звіту про фінансовий стан) (нематеріальні активи, основні засоби, виробничі запаси тощо, довгострокові зобов'язання, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги тощо).

У рядку 280 наводиться інформація про річну суму капітальних інвестицій за сегментами. Цю Інформацію вибирають із даних рахунка 15. Якщо капітальні інвестиції стосувалися конкретного сегменту, то ці суми відображають по відповідних сегментах, капітальні інвестиції, що не можливо віднести до конкретного звітного сегменту відображатимуться по графі 15. Загальна сума по р. 280 (гр. 17) має відповідати р. 340 по гр. 3 Приміток до фінансової звітності (ф. № 5).

У рядку 290 наводиться інформація про річну суму амортизації за сегментами. Цю інформацію вибирають із даних рахунка 83. Якщо амортизаційні відрахування не можливо віднести до конкретного звітного сегменту, то ці суми відображатимуться по графі 15. Загальна сума по р. 290 (гр.17) має відповідати р. 2115 по гр. З звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) та сумі р. 080 по гр. 10 та р. 260 по гр. 10 Приміток до фінансової звітності (ф. № 5).

Крок 4. Визнання допоміжних звітних географічних збутових сегментів

Дохід від реалізації та фінансові результати географічних збутових сегментів визначаються за місцем знаходження основних ринків збуту підприємства. Мається на увазі договірні (більш менш постійні) продажі продукції в інші регіони, які підприємство вважає за доцільне виділити як сегмент.

В решті випадків, коли підприємству не доцільно виділяти сегменти, розділ II Додатку заповнюється за одним сегментом, а сума за цим сегментом дорівнюватиме загальній сумі по підприємству.

Балансова вартість активів географічних збутових сегментів визначається за місцем розташування основних ринків збуту продукції, відповідно до принципів, які передбачені для визначення господарських сегментів.

Крок 5. Визнання допоміжних звітних географічних виробничих сегментів

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарський сегмент, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географічним виробничим сегментом наводяться балансова вартість активів і капітальні інвестиції (п. 31.1 П(С)БО 29).

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний збутовий сегмент, то детальну інформацію про нього буде наведено у розділі І "Показники пріоритетних звітних географічних збутових сегментів" Додатку.

В розділі II за кожним допоміжним звітним господарським сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям та балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

У третьому розділі наводяться показники балансової вартості активів і капітальні інвестиції за допоміжними звітними географічними виробничими сегментами за умови, що активи і покупці розташовані в різних регіонах .

Балансова вартість активів географічних збутових сегментів визначається за місцем розташування основних ринків збуту продукції, відповідно до принципів, які передбачені для визначення господарських сегментів.

Якщо підприємство має виробничі підрозділи у декількох регіонах, то воно може обрати за пріоритетний географічний виробничий сегмент. У цьому випадку визнання пріоритетних звітних географічних виробничих сегментів (розділ І Додатку) проводиться також відповідно до принципів, які передбачені для визначення господарських сегментів. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий сегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним господарським сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям та балансова вартість активів і капітальні інвестиції (п.п.22.2 та 31.2 П(С)БО 29).

Якщо місце розташування покупців відрізняється від місця розташування активів підприємства, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географічним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям (п.22.3 П(С)БО 29), тобто рядки 350-390 залишаються незаповненими.

Крок 6. Примітки

Відповідно до п. 35 П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами", у текстовій частині Приміток до річної фінансової звітності наводяться дані про суму доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і суму доходів за внутрішньогосподарськими розрахунками сегмента, який не визначено звітним сегментом, якщо більша частина доходу цього сегмента сформована за внутрішньогосподарськими розрахунками та дохід цього сегмента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям становить не менше ніж 10 % загального доходу підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

Крок 7. Перевірка співставності показників ф. № 6 з відповідними показниками інших форм звітності

Для перевірки правильності складання Додатку необхідно порівняти його дані з відповідним показникам балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю

Для безпосереднього заповнення Додатку, при обранні у якості пріоритетного господарського сегменту, пропонується скористатися алгоритмом, який наведено у таблиці 8.3. У цій же таблиці подано основні ув'язки показників Додатку між собою та з іншими формами звітності, а також зазначено рахунки бухгалтерського обліку, на яких накопичується необхідна інформація та до яких необхідно відкрити додаткові субрахунки у відповідності до обраних звітних сегментів.

Умовні скорочення до табл. 8.3:

ДЗ — дебетовий залишок;

ДО — дебетовий оборот;

КЗ — кредитовий залишок;

КО — кредитовий оборот;

Ф. № 1 — форма № 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)"; Ф. № 2 — форма № 2 "Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)";

Ф. № 6 — форма № 6 "Додаток до приміток до річної фінансової звітності";

Ф. № 5 — форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності";

Таблиця 8.3. Алгоритм заповнення Додатку до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" *

Алгоритм заповнення Додатку до приміток до річної фінансової звітності

* Для накопичення даних за сегментами у Плані рахунків бухгалтерського обліку необхідно виділяти субрахунки вищих порядків. У алгоритмі наведено рахунки другого порядку, оскільки кожне підприємство самостійно визначає аналітичні субрахунки залежно від кількості виділених сегментів.

** У Додатку дані за кожним звітним сегментом наводяться окремо (гр. 3—14).

*** Найменування показники рядків 122, 201-205, 221-224, 241-244, 261-264, 330, 340, 380, 390 визначаються підприємством самостійно виходячи з специфіки діяльності сегментів, доцільності та необхідності розкриття відповідної інформації.

Відповідно до п. 35 П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами", у текстовій частині Приміток до річної фінансової звітності наводяться дані про суму доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і суму доходів за внутрішньогосподарськими розрахунками сегмента, який не визначено звітним сегментом, якщо більша частина доходу цього сегмента сформована за внутрішньогосподарськими розрахунками та дохід цього сегмента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям становить не менше ніж 10% загального доходу підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" деталізує інформацію про активи, зобов'язання, доходи, витрати та фінансові результати, наведену у балансі (звіті про фінансовий стан), звіті про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) в розрізі пріоритетних і допоміжних звітних сегментів

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" наведено в табл. 8.4, яка TOB "Полтавська здоба" не заповнюється у зв'язку з відсутністю виділених сегментів.

 
<<   ЗМІСТ   >>