Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ПОРІВНЯННОСТІ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Лекція 12. Виправлення помилок у фінансовій звітності та перевірка порівнянності показників фінансової звітності підприємства

Правила виправлення помилок у звітності підприємств

Необхідною умовою складання фінансової звітності є повне висвітлення інформації про операції та події, що можуть вплинути на прийняття користувачами інформації управлінських рішень.

Відповідно до принципу повного висвітлення, передбаченого ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Між звітною датою балансу та датою затвердження фінансової звітності є проміжок часу, протягом якого в діяльності підприємства можуть відбуватися події, які вплинуть на облікові оцінки і облікову політику, може виникнути потреба у виправленні помилок, допущених у попередніх звітних періодах.

У фінансовій звітності не допускається ніяких підчисток, помарок та виправлень. Якщо ж помилки чи перекручення даних все таки трапилися то для їх виправлення необхідно дотримуватися вимог П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

При виявленні помилки, допущеної при складанні фінансових звітів у попередніх роках, але виявленої при підготовці фінансових звітів останнього звітного періоду, необхідно з'ясувати:

 • 1. Причини помилок, а саме:
  • - математичні помилки;
  • - неправильне застосування принципів обліку;
  • - неправильне розуміння обставин, у яких здійснювалася господарська операція;
  • - конкретний звітний період, у якому допущено помилки.
 • 2. Порядок виправлення, а саме:
  • - коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
  • - перерахування відповідної порівняльної інформації за попередній звітний період;
  • - розкриття інформації про виправлення у Примітках;
 • 3. Ким виявлені помилки - підприємством чи аудитором;
 • 4. Ким виправляються помилки, як правило, підприємством. Відповідно до П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Помилки та перекручення у фінансовій звітності можуть виникнути в результаті застосування облікової оцінки, тобто попередньої оцінки, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Облікова оцінка може переглядатися підприємством, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

Якщо здійснювалися зміни в облікових оцінках то їх наслідки слід включати до тієї ж самої статті звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), яка раніше застосовувалася для відображення доходів або витрат за відповідним об'єктом такої оцінки.

У звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) наслідки зміни облікових оцінок слід включати у тому періоду, у якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Помилки та перекручення даних фінансової звітності можуть виникнути в результаті зміни облікової оцінки або облікової політики. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

 
<<   ЗМІСТ   >>