Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Правове регулювання туристичної діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Становлення системи державного регулювання розвитку туризму

Регулювання в галузі туризму здійснюється в нашій державі Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також іншими органами в межах їх компетенції.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів:

 • - організує та забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму, виконання нормативно-правових актів;
 • - бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі туризму, в межах своєї компетенції розробляє і затверджує нормативно-правові акти, узагальнює практику застосування законодавства в галузі туризму, курортно-рекреаційної сфери, вносить пропозиції щодо його удосконалення;
 • - забезпечує реалізацію програм розвитку туризму в Україні;
 • - організує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;
 • - бере участь у розробці стандартів, діяльності з метрології та сертифікації, у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;
 • - організує здійснення контролю за якістю наданих туристичних послуг;
 • - реалізує державну інвестиційну політику в галузі туризму та курортно-рекреаційній сфері;
 • - бере участь у розробці програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;
 • - бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі туризму та проведенні науково-дослідних робіт у цій галузі;
 • - проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;
 • - у межах своєї компетенції розробляє, укладає і виконує міжнародні договори в галузі туристичної діяльності, представляє країну в міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму;
 • - вживає заходів щодо розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;
 • - сприяє координації діяльності органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності та їх об'єднань;
 • - пропонує для спільного використання юридичними особами та громадянами-підприємцями, які надають туристичні послуги, знаки для товарів і послуг;
 • - надає суб'єктам туристичної діяльності методичну, консультативну та іншу допомогу;
 • - поширює соціальну рекламу в галузі туризму;
 • - для забезпечення реалізації своїх повноважень, узгодження та врахування інтересів суб'єктів туристичної діяльності утворює координаційно-дорадчий орган.

Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:

 • - забезпечують реалізацію державної політики в галузі туризму;
 • - здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі туризму;
 • - беруть участь у створенні організаційно-правових та економічних механізмів реалізації державної політики в галузі туризму [68].

Із здобуттям незалежності в Україні відбуваються постійні реорганізації центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів. Ще за часів СРСР у грудні 1988 р. ліквідували Головінтурист України. Впродовж 1989-1993 рр. центрального органу виконавчої влади взагалі не було. Тільки у 1993 р. розпочав повноцінно працювати новостворений орган - Державний комітет України з туризму, який був безпосередньо підпорядкований Кабінету Міністрів України.

Робота Держкомтуризму сприяла певному впорядкуванню галузі. Зокрема, легалізувалася діяльність окремих туристичних підприємств, суттєво зменшилася кількість випадків шахрайств під час організації подорожей за кордон, розширився асортимент та якість послуг. Але мали місце й справедливі претензії щодо неналежного виконання (або невиконання взагалі) поставлених державою перед Держкомтуризмом завдань.

Ліквідація Держкомтуризму в 1999 р. та створення на базі трьох існуючих комітетів єдиного Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України теж не дало бажаного позитивного результату. Подальша практика довела, що така політика була помилковою: повністю дотаційні молодіжна та фізкультурно-спортивна сфери відсунули вітчизняну туристичну галузь на третій план. Причому це відбулося як на центральному, так і на регіональному рівнях.

Сумарні показники туристичної галузі в 1999-2000 рр. були найгіршими за всі роки незалежності (навіть порівняно з 1998 р., коли туризм зазнав значних втрат унаслідок фінансової кризи). В той самий час у Російській Федерації відбулася зворотна трансформація: організаційну структуру управління туризмом переводять із Міністерства спорту в підпорядкування Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а коментар "Російської туристичної газети" з цього факту був досить красномовним: "Безглуздий зв'язок туризму з фізкультурою розірвано" [21, с. 175].

Зрештою, у квітні 2002 р. Указом Президента України була заснована Державна туристична адміністрація України (ДТАУ) - центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Кабінету Міністрів України, що вносить пропозиції щодо формування державної політики у туристичній та курортній галузях, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цих галузях, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до її відання.

 • 20 квітня 2005 р. Президентом України було підписано Указ "Про Міністерство культури і туризму України". Було прийнято неординарне рішення реорганізувати Державну туристичну адміністрацію України та Міністерство культури і мистецтв України у Міністерство культури і туризму України. Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державну службу туризму і курортів України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів у структурі Міністерства культури і туризму України.
 • 6 квітня 2011 р. Президент України підписав Указ "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Було прийнято рішення створити Державне агентство України з туризму та курортів, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство інфраструктури України.

Вперше в сучасній історії нашої держави сферу туризму перевели з гуманітарного у реальний сектор економіки, що було позитивним явищем, адже з'явилися нові джерела для здійснення фінансової підтримки сфери туризму з боку держави. Функціонування Державного агентства України з туризму та курортів у структурі Міністерства інфраструктури України було цілком виправданим, оскільки від самого початку існування цього органу спостерігалися певні зрушення у розвитку туризму.

Впродовж останніх років робота Держтуризмкурорту України була спрямована на забезпечення правового регулювання суб'єктів туристичної діяльності, захист прав споживачів туристичного продукту, підготовку проектів регуляторних та інших актів законодавства.

Держтуризмкурортом України було визначено такі основні пріоритети державної політики у сфері туризму та курортів:

 • - створення нормативно-правових засад розвитку туризму та курортів;
 • - забезпечення розвитку внутрішнього і в'їзного туризму;
 • - формування конкурентоспроможного національного туристичного продукту та його просування на світовому туристичному ринку.

У вересні 2014 р. Кабінет Міністрів України ліквідував Державне агентство України з туризму та курортів, поклавши його функції на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

 
<<   ЗМІСТ   >>