Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Правове регулювання туристичної діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ліцензування туристичної діяльності

На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні важливого значення набуває такий спосіб правового регулювання в галузі туризму, як ліцензування. Згідно із ст. 17 Закону України "Про туризм", ліцензування туроператорської діяльності здійснюється з метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування [68].

Ліцензія - це дозвіл, що видається державним органом юридичній або фізичній особі на здійснення певного виду діяльності протягом визначеного терміну при дотриманні ряду умов. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги щодо провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, які були розроблені Державним агентством України з туризму та курортів і затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 10 липня 2013 р., створюють необхідну правову основу діяльності органу ліцензування, встановлюють чіткі прозорі вимоги до туроператорів, серед яких основними є: виконання норм чинного законодавства України в сфері міграції, протидії торгівлі людьми, інформування туристів про можливі небезпеки під час закордонної подорожі, правила укладання з туристами договорів на туристичне або готельне обслуговування в електронній формі, підтвердження освітньо-кваліфікаційного рівня керівника [47].

У зв'язку із скасуванням ліцензування турагентської діяльності встановлені вимоги щодо оформлення повноважень, наданих туроператором турагенту на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих туроператором. Також встановлені вимоги щодо інформування органу ліцензування у разі настання нещасного випадку та (або) заподіяння шкоди життю чи здоров'ю туриста, пов'язаних з наданням послуг з перевезення та (або) розміщення в період надання обумовлених договором на туристичне обслуговування послуг.

Зразок ліцензії на здійснення туроператорської діяльності

Рис. 5.2. Зразок ліцензії на здійснення туроператорської діяльності

Підприємство при провадженні туроператорської діяльності має дотримуватися таких організаційних вимог:

 • - надавати туристичні послуги в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору на туристичне обслуговування;
 • - виконувати вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми, зокрема щодо недопущення фактів здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вербування, переміщення, переховування, передача або удержання людини, вчинені з метою сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;
 • - інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов'язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо) [47].

У туроператора повинні зберігатися:

 • - ліцензія на провадження туроператорської діяльності;
 • - документи, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності (гарантія банку або іншої кредитної установи);
 • - угоди із страховиками (медичне страхування та від нещасного випадку), які повинні передбачати надання медичної допомоги туристам та відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування;
 • - договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами) [47].

Туристичне підприємство зобов'язано повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін туроператор зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Службове приміщення (офіс) для провадження туроператорської діяльності повинно відповідати таким вимогам:

 • - мати інформаційну вивіску або інформаційну табличку чи зовнішню рекламу із зазначенням повного найменування підприємства, яке відповідає запису про проведення державної реєстрації юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • - бути забезпеченим засобами телефонного та факсимільного зв'язку, доступом до мережі Інтернет;
 • - при вході має бути розміщено інформацію про режим його роботи [47].

Туроператор на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, повинен розмістити таку інформацію та документи:

 • - фотокопію ліцензії;
 • - копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності;
 • - відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) та головного бухгалтера та номери їх засобів зв'язку;
 • - книгу відгуків та пропозицій громадян;
 • - Закон України "Про туризм";
 • - Закон України "Про захист прав споживачів";
 • - Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності;
 • - адресу та телефони центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму, відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;
 • - перелік засобів зв'язку [47].

У разі закриття офісного приміщення (ремонт, санітарна обробка, зупинення господарської діяльності тощо) туроператор не пізніше ніж за десять днів до такого закриття подає особисто або надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення до органу ліцензування про дату та строк, на який закривається офісне приміщення, та розміщує оголошення про дату та строк, на який закривається офісне приміщення, при вході до нього. У разі закриття офісного приміщення у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили (пожежа, затоплення тощо) туроператор повідомляє про це орган ліцензування у зручний для нього спосіб у день настання таких обставин.

Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти, та стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, яка підтверджується записами в трудовій книжці, або вищу освіту у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти.

Керівником туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головним бухгалтером не може бути особа якій заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності та займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили, або особа яка має непогашену судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері.

У штаті туроператора повинно налічуватись не менше тридцяти відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджується записами в трудових книжках, або вищу освіту у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти. Туроператор повинен забезпечити оформлення трудових відносин з найманими працівниками відповідно до положень трудового законодавства.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20 тис. євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10 тис. євро. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора протягом дії ліцензії має бути безперервним [47].

При наданні повноважень туристичному агенту на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих туроператором, туроператор повинен:

 • - укласти з туристичним агентом відповідний агентський договір у письмовій формі;
 • - мати копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності агента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) [47].

Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. У разі самостійного укладання туристами договорів на обов'язкове страхування туроператор повинен завчасно отримати підтвердження їх укладання шляхом отримання копії належним чином укладеного договору страхування. Копія такого договору зберігається туроператором разом з договором на туристичне обслуговування.

До укладання договору на туристичне обслуговування туроператор доводить до відома туриста інформацію про умови страхування. Туроператор за бажанням туриста може укласти договір добровільного страхування для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням договору на туристичне обслуговування, або договір добровільного страхування для покриття витрат, пов'язаних з передчасним поверненням до місця проживання при настанні нещасного випадку або хвороби. На вимогу туриста туроператор має забезпечити страхування всіх інших ризиків, пов'язаних зі здійсненням туристичної подорожі. Туроператор веде облік виданих туристам договорів страхування.

У разі настання нещасного випадку та (або) заподіяння шкоди життю чи здоров'ю туриста, пов'язаних з наданням послуг з перевезення та (або) розміщення в період надання обумовлених договором на туристичне обслуговування послуг, туроператор протягом однієї доби з моменту, коли йому про це стало відомо, повинен проінформувати про це орган ліцензування шляхом направлення відповідного повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення з одночасним направленням такого листа факсимільним зв'язком або електронною поштою [47].

Туроператорська діяльність є виключною. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тієї, що визначена Законом України "Про туризм" та ліцензійними умовами. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність.

У випадку укладання договору на туристичне обслуговування безпосередньо туроператором він повинен оформити та видати туристу платіжний документ (корінець прибуткового ордера, квитанцію, касовий чек тощо), що підтверджує унесення туристом до каси туроператора вартості туристичних послуг, обумовлених договором з туристом. Якщо турист сплачує вартість туристичних послуг за договором на туристичне обслуговування через банківську установу або з використанням електронних платіжних засобів, оформлення платіжного документа туроператором не здійснюється.

Туроператор під час організації внутрішнього чи виїзного туризму повинен оформити та видати туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

 • - договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера;
 • - договір на обов'язкове страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом);
 • - проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування [47].

Туроператор при організації в'їзного туризму може направляти до дипломатичних представництв/консульських установ України листи-підтвердження щодо туристичного характеру поїздки іноземців в Україну. Туроператор повинен дотримуватися вимог законодавства щодо організації діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг.

Для отримання ліцензії на туроператорську діяльність до органу ліцензування подаються наступні документи:

1. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (Додаток Д). Заява заповнюється на комп'ютері українською мовою, підписується керівником суб'єкта господарювання та завіряється печаткою. У заяві вказується повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Усі адреси в заяві вказуються в повному обсязі: індекс, область, місто/сел., район міста (для Києва, Севастополя), вулиця, будинок, приміщення). У розділі "місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів" вказується адреса офісного приміщення (або адреса філії, відокремленого підрозділу), де буде здійснюватись діяльність.

2. До заяви додаються такі документи: нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному ст. 15 Закону України "Про туризм" (приймається також другий оригінал або копія, завірена банком); копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі (страхування туристів як за кордоном, так і по Україні, кожний аркуш завірений підписом керівника "Згідно з оригіналом" та печаткою); відомості за підписом заявника про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу) за встановленою формою; опис документів, що додаються до заяви за встановленою формою (Додаток Д).

Якщо заява і необхідні документи подаються в орган ліцензування не керівником суб'єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати доручення (на бланку підприємства) з підтвердженням повноважень, в якому зазначається, що ця довірена особа уповноважена представляти інтереси заявника з питань його господарської діяльності та обов'язково мати при собі посвідчення особи.

Рішення щодо видачі або відмови у видачі ліцензії приймається не більше ніж десять робочих днів з дати прийняття заяви та відповідних документів. Ліцензію одержує керівник суб'єкта господарювання, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення.

Особа, котра отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документа, що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається). При електронних платежах -відмітка банку (мокра печатка та підпис особи, яка прийняла платіж) є обов'язковою.

Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії ліцензії, зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

Для здійснення оплати суб'єкт господарювання має звернутись до територіального органу Державного казначейства за місцем реєстрації суб'єкта господарювання, з'ясувати за кодом бюджетної класифікації розрахунковий рахунок та банк і зробити оплату за видачу ліцензії.

У разі, коли туроператор має намір провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому для її видачі. Документи подаються не раніше ніж за десять календарних днів до закінчення дії попередньої ліцензії.

 
<<   ЗМІСТ   >>