Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія права

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Постійні, змінні та загальні (валові) витрати підприємства

На рисунку відображено залежність постійних, змінних та загальних витрат. На осі абсцис відображаються витрати С, на осі ординат - обсяг випуску продукції Q.

FC (Fixed Costs) - постійні витрати. Вони мають місце навіть у тому випадку, коли підприємство нічого не виробляє, тобто їх величина не залежить від обсягу виробництва.

Види постійних витрат: амортизаційні відрахування, орендна плата, витрати на капітальний ремонт, відсоток кредиту на купівлю обладнання, виплати податків, страхові внески, адміністративні витрати.

VC (Variable Costs) - змінні витрати. Вони залежать від випуску продукції та змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва. Види змінних витрат: оплата праці, витрати на сировину, витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на енергоносії.

При досягненні оптимального випуску продукції спостерігається відносна економія змінних витрат. Але при подальшому розширенні виробництва відбувається нове зростання змінних витрат, тому що збільшення випуску потребує більш швидкого зростання витрат порівняно зі зростанням виробництва.

TC (Total Costs) - загальні (повні, валові, сукупні) витрати. Це сума постійних і змінних витрат. Графік загальних витрат повторяє конфігурацію змінних витрат, підняту над початком координат на величину постійних витрат, тобто загальні витрати дорівнюють сумі по вертикалі постійних і змінних витрат.

Загальні витрати (TC) є функцією від випуску продукції Q:

Крива граничних витрат

Кожне підприємство цікавить питання: "Якщо збільшити обсяг виробництва, то що відбудеться з витратами? Чи буде при цьому зростати дохід ?"

На першу частину питання (що відбудеться з витратами ?) може дати відповідь дослідження показника граничних витрат.

Граничні витрати - (МС - Marginal Cost)- це додаткові витрати, які пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукту:

MC = ATC / AQ,

де МС - граничні витрати, ATC - приріст валових (загальних) витрат; ATC - приріст випуску продукції.

Обсяг граничних витрат не залежить від постійних витрат, тому що FC не залежить від того, виробляється додаткова продукція чи ні. Тому МС залежить від того, як змінюються змінні витрати.

Розглянемо таблицю, у якій зроблено розрахунок граничних витрат.

Обсяг випуску,

Q

Постійні витрати, FC

Змінні

Витрати,

VC

Загальні витрати, TC

Граничні Витрати, MC

1

10

5

15

5

2

10

10

20

3

3

10

13

23

4

4

10

17

27

6

5

10

23

33

8

Як видно з таблиці, обсяг граничних витрат спочатку зменшується, але потім, по мірі збільшення змінних витрат (УС), починає зростати (див. рис). Крива граничних витрат МС у короткостроковому періоді має и - подібну форму і характеризує величину приросту змінних витрат для випуску додаткової одиниці продукції.

Крива граничних витрат

Рис. Крива граничних витрат

Середні витрати підприємства

На рисунку на осі абсцис відображаються витрати С, на осі ординат - обсяг випуску продукції 0.

Середні та граничні витрати підприємства

Рис. Середні та граничні витрати підприємства

Будь-яке підприємство має знати, які в нього витрати на одиницю продукції в середньому. Виділяють середні постійні, середні змінні і середні загальні витрати.

AFC (Average Fixed Variable Costs) - середні постійні витрати. Це постійні витрати на одиницю продукції. Визначаються шляхом ділення постійних витрат (FC) на відповідний загальний обсяг виробництва підприємства, тобто AFC = FC / Q.

AVC (Average Variable Costs) - середні змінні витрати. Визначаються шляхом ділення змінних витрат (VC) на відповідний (загальний) обсяг виробництва підприємства, тобто AVC = VC/Q.

ATC (Average Total Costs) - середні загальні витрати. Визначаються шляхом ділення загальних витрат (TC) на відповідний (загальний) обсяг виробництва підприємства, тобто ATC =TC/Q.

Оскільки загальні витрати - це сума постійних і змінних витрат (TC=FC+VC), величина середніх загальних витрат визначається як сума середніх постійних і середніх змінних витрат:

 
<<   ЗМІСТ   >>