Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія права

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Патенти в системі інструментів захисту інтелектуальної власності

Найважливішим механізмом захисту інтелектуальної власності за сучасних умов є патентна система. Вона покликана забезпечити баланс інтересів суспільства і творців таких об'єктів промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо.

Водночас розвиток відносин інтелектуальної власності приводить до урізноманітнення об'єктів патентного права. На сьогодні у розвинених країнах патентним правом охороняються штами мікроорганізмів, продукти програмного забезпечення і навіть ділові методи, відображені у вигляді комп'ютерних програм.

В основі цієї системи лежить патентне право - сукупність правових норм, що регламентують систему охорони об'єктів промислової власності шляхом видачі патентів.

За своєю природою патентне право є виключним правом, що належить до науково-технічної сфери творчої інтелектуальної діяльності. Його носій може сам використовувати об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються, давати дозвіл на використання цих об'єктів певним особам і водночас забороняти усім іншим суб'єктам господарювання використовувати цей об'єкт без дозволу патентовласника.

Патент - це виключне право на винахід. Патент надає власникові (патентовласникові) виключне право здійснювати, продавати й використовувати винахід протягом установленого строку. Патенти - це найбільш сильний інструмент у системі захисту інтелектуальної власності.

Патентне право захищає ідею. Патентується не певний устрій, а набір ідей, втілених у даному устрої, однак ідея не може бути запатентована до тих пір, поки вона на знаходить застосування.

Щоб одержати патент, винахідник повинен подати заявку в спеціальне патентне відомство, що перевіряє заявку й переконується, що вона відповідає необхідним вимогам. Винахідникові надається правовий захист, якщо винахід є: новим; має винахідницький рівень; промислово застосовним (якщо він може бути використаний у промисловості, сільському господарстві й інших галузях).

Виключне право на винахід має дві основні характеристики: терміновість патенту, що означає кількість років, протягом якого діють права, що випливають із патенту; обсяг правової охорони, надаваної патентом на винахід. Ефективний обсяг правової охорони, а також правильне встановлення терміну дії патенту мають значення для проведення політики в області охорони інтелектуальної власності.

Авторське право

Авторське право регулює відносини щодо створення та використання наукових, літературних і мистецьких творів та охороняється без реєстрації та формальної експертизи в державних органах.

Водночас автор твору для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який розміщується на кожному екземплярі твору і складається з трьох елементів: латинської букви "С" у колі: ©, імені автора та року першого опублікування твору. Крім того, для забезпечення ідентифікації твору та отримання гонорару за його використання можлива реєстрація цього твору в авторсько-правових товариствах. На практиці використовується також нотаріальне засвідчення авторського права на твір, що ґрунтується на юридичному засвідченні підпису автора на оригіналі твору [1, с.550].

Охорона похідних творів та збірок (перекладів, обробок, анотацій, рефератів, резюме, оглядів тощо) здійснюється за наявності творчого внеску їх творців та дотримання ними авторських прав на оригінальні твори.

Специфіку авторського права визначає те, що охороні підлягають форми вираження ідей, а не самі ідеї творців. Відособлені від форми зміст, тема, сюжет, інформація тощо не захищені від привласнення та використання третіми особами. Відтак, на відміну від патенту, копірайт захищає твір лише від копіювання.

Водночас для різних видів творів значення змісту та форми щодо їх правової охорони є неоднаковим [2].

Авторське право виникає автоматично (за умови, що оригінальна робота автора зафіксована у придатному для сприйняття іншими особами вигляді), має територіальний принцип охорони (твори громадян певної держави, створені та оприлюднені на її території, будуть охоронятись на території інших держав за умови підписання відповідних міждержавних угод) і регламентує охорону твору протягом певного періоду (як правило, протягом життя автора і ще 50 років після його смерті)[3].

Авторське право регламентує відносини, що складаються між творцями, їх спадкоємцями та суб'єктами, зацікавленими у використанні творів літератури, науки та мистецтва (видавництвами, редакціями періодичних видань, кіностудіями). Водночас національне законодавство забезпечує правову охорону творців об'єктів суміжних прав і виконавців, виробників фонограм, компаній телебачення та радіомовлення.

Примітки

1. Цікавим є досвід США щодо охорони та захисту авторського права, яке регулюється на федеральному рівні Актом про авторське право 1976 р.

В Акті про авторське право знайшла відображення доктрина "добросовісного" використання творів, яка розвивалась у США протягом багатьох років з метою збалансування інтересів авторів і суспільства. "Добросовісне" використання є привілеєм осіб, які не мають авторського права на твір. Для визнання дій "добросовісними" враховуються мета і характер використання твору; природа авторського твору; частина твору, що була використана; вплив такого використання на вартість авторського твору.

Відповідно до Акта 1998 р. на твори поширюється три рівні захисту:

  • - для творів, написаних після 1 лютого 1978 р. авторське право діє протягом усього життя автора та 70 років після його смерті;
  • - для творів, написаних до січня 1978 р. і не опублікованих до цього часу, правовий захист виникає автоматично, при цьому термін дії авторського права такий самий, як і для першої категорії;
  • - для творів, написаних і опублікованих до 1 січня 1978 р. чинне законодавство розширює термін поновлення авторського права з 28 до 76 років, надаючи творам загальний строк захисту 95 років.

Після винесення остаточного рішення щодо порушення авторських прав суд може вилучити та знищити всі примірники твору, створені чи використані правопорушником. Фактичні збитки власника авторського права підлягають відшкодуванню. Особи, визнані винними у порушенні авторського права в США, сплачують штраф у розмірі від 500 до 20 000 дол., водночас сума може бути збільшена на розсуд суду до 100 000 дол.

  • 2. Наприклад, для наукових творів пріоритетними є не емоційний, а раціональний вплив, відтак форма твору не обов'язково повинна бути оригінальною. Водночас твори мистецтва покликані справляти емоційний вплив. За цих обставин пошук оригінальної форми твору відіграє важливу роль.
  • 3. На відміну від інституту патентного права охорона авторського права виникає автоматично з моменту створення твору. Так, згідно з п.2 ст. 5 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, прийнятої ще в 1886 р., "користування цими правами і їх здійснення не пов'язані зі здійсненням будь-яких формальностей"

Україна приєдналась до Бернської конвенції у 1995 р., після прийняття Закону України "Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і господарських творів (Паризького Акта від 24 липня 1971р., зміненого 2 жовтня 1997 р.) від 31 травня 1995 р. № 189/ 95-ВР".

Згідно з п.2 ст.11 Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для його виникнення і здійснення не вимагається реєстрації чи спеціального оформлення твору, а також виконання будь-яких інших формальностей.

 
<<   ЗМІСТ   >>