Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ

ЛОГІСТИКА — ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Походження терміну та сутність логістики

Термін "логістика" (англ. Logistics) отримав сьогодні досить широке розповсюдження у сучасному суспільному житті та у бізнес середовищі. Сутність логістики полягає в інтегрованому управлінні рухом ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача. За висловлюванням відомого дослідника в цій сфері Д. Бауерсокса [24] "Логістика — це унікальна область діяльності, де ніколи не буває зупинок. Логістикою займаються всюди у світі по 24 години на добу, ... щоб забезпечити отримання продуктів та послуг там і тоді, де і коли вони необхідні. ... Те, що ми сьогодні називаємо логістикою, виникло із зародженням цивілізації".

Термін "логістика" має давні історичні корені та різні сфери застосування, причому в певні історичні періоди в нього вкладався різний зміст. Слово "логістика" грецьке за походженням та має місце у всіх основних європейських мовах. У Стародавній Греції воно означало "мистецтво міркування, виконання розрахунків", у Римській імперії — "правила розподілу продуктів". Далі переважало використання логістики у військовій сфері. У Візантійській імперії термін "логістика" застосовувався для забезпечення військ.

Автором перших наукових праць з логістики прийнято вважати військового теоретика А. Жоміні (1779-1869 pp.). В своїх працях він стверджував, що логістика охоплює широке коло питань, що включають планування, управління, матеріальне, технічне, продовольче забезпечення військ, а також визначення місця їх дислокації, будівництво доріг, укріплень та ін. Вважається, що деякі положення логістики застосовувались в армії Наполеона. Тому існує думка про те, що поняття "логістика" може походити від французького слова "loger" (житло, квартира). Як військова наука логістика сформувалась у середині XIX ст. Підходи логістики у військовій справі активно застосовувались в період Другої світової війни.

Поряд із військовою логістикою існувало інше трактування терміну. Так німецький філософ, математик, фізик В. Лейбніц (1646-1716) називав логістикою математичну логіку. Таке значення терміну було підтверджено в 1904 р. на філософському конгресі в Женеві.

Таким чином, історично склались два різних підходи до розуміння та, відповідно, і сфери застосування терміну "логістика" — у військовій справі та у математиці. Із військової сфери логістика перейшла у господарську діяльність, спочатку як наука про управління рухом товарно-матеріальних ресурсів у сфері обігу, а потім також і у виробництві.

Вперше на можливість використання положень військової логістики в економіці вказав фахівець у сфері системного аналізу професор О. Моргенштерн (США), який у своїй праці 1951 р. [172] зазначив, що "... існує абсолютна подібність між управлінням забезпечення військ і управлінням матеріальними ресурсами у промисловості".

Практичне застосування логістики в господарській діяльності розпочалося у 60-і роки. У теперішній час логістика отримала розповсюдження не тільки в економічній, але і в інших сферах діяльності людей (соціальній, культурній, освітній тощо). З початку 90-х років термін "логістика" широко використовується не тільки в спеціальній літературі, але і в повсякденному спілкуванні, у засобах масової інформації.

Сьогодні у закордонній та вітчизняній літературі сформульовано багато різних визначень логістики, що пов'язане з розвитком даного науково-практичного напрямку. Отже, дослідниками приділяється увага як теорії, так і практиці управління всіма видами потоків (матеріальними, людськими, інформаційними, фінансовими, сервісними та ін.).

Для прийняття обґрунтованих рішень з управління потоками необхідні знання про концепцію, певні підходи, принципи, методи, моделі, а для реалізації цих рішень необхідна послідовність конкретних дій. Тому логістику розглядають в двох аспектах: як науку та як напрямок господарської діяльності.

Першим Європейським Конгресом з логістики, що відбувся у 1974 році, було сформульоване таке визначення: логістика — наука про планування, управління та контроль за рухом матеріальних, інформаційних і фінансових ресурсів в різних системах.

У термінологічному словнику А.Н. Роднікова [112] наведене таке визначення: логістика — це наука про планування, контроль та управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються у процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з його інтересами та вимогами, а також передачі, збереження і обробки відповідної інформації.

В.І. Сергєєв [120] розглядає логістику у широкому та вузькому сенсі. У широкому сенсі логістика — це наука про управління матеріальними потоками, інформацією, що пов'язана з ними, фінансами та сервісом у певній мікро-, мезо- чи макроекономічній системі для досягнення поставлених цілей з оптимальними витратами ресурсів. У вузькому сенсі, тобто з позицій бізнесу, логістика — це інструментарій інтегрованого управління матеріальними та пов'язаними з ними інформаційними, фінансовими потоками, а також супутнім сервісом, якій сприяє досягненню цілей організації бізнесу з оптимальними витратами ресурсів.

В зарубіжній літературі частіше зустрічається трактування логістики як господарської діяльності, тобто процесу управління потоками. Уніфікацією та стандартизацією термінології з логістики за кордоном переважно займаються дві організації: Рада логістичного менеджменту США (Council of Logistics Management, CLM) та Європейська логістична асоціація (European Logistics Association, ELA).

Найбільш відомим та цитованим більшістю західних підручників, є визначення логістики, надане CLM у 1985 p.: "Логістика — це процес планування, виконання і контролю, ефективного з точки зору зниження витрат, потоку запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, сервісу і пов'язаної інформації від точки його зародження до точки споживання (включаючи імпорт, експорт, внутрішні та зовнішні переміщення) для повного задоволення вимог споживачів".

Європейською логістичною асоціацією сформульоване таке визначення: логістика — це організація, планування, контроль і виконання товарного потоку від проектування і закупівель, через виробництво і розподіл до кінцевого споживача з метою задоволення вимог ринку з мінімальними операційними та капітальними витратами [174].

Більш детальний аналіз існуючих трактувань терміна "логістика" провідними науковцями та авторський аналіз їх наведено у таблиці А.1 Додатка А.

Таким чином, більшість визначень трактує логістику як теорію і практику управління матеріальними та іншими потоками.

Вивчення і застосування логістики ґрунтується на розумінні логістичного підходу. Логістичний підхід змінює пріоритети в управлінні господарською діяльністю, головним об'єктом управління стає не продукт, а процес у формі логістичного потоку, який можна розглядати як ресурси в процесі руху та трансформації. В багатьох дослідженнях розглядають проходження наскрізного логістичного потоку, як основного об'єкту логістики, починаючи від первинного джерела сировини аж до кінцевого споживача.

Сукупність суб'єктів (окремих підприємств, служб всередині підприємства), через які послідовно проходить деякий логістичний потік, складає логістичний ланцюг.

Отже, об'єктом дослідження та управління у логістиці є логістичний потік (матеріальний, інформаційний, фінансовий, послуг тощо).

Використання логістичного потоку в якості об'єкта дослідження надає можливість розглядати всі стадії проходження продукту (видобуток сировини, виготовлення матеріалів, комплектуючих, складання виробів, виготовлення кінцевої продукції, транспортування й збуту) як єдиний процес трансформації й руху продукту праці й пов'язаної з ним інформації та здійснювати інтегроване управління господарською діяльністю підприємств, що беруть участь в цьому процесі.

Тобто логістичний підхід забезпечує, на відмінну від традиційного, інтегроване управління, особливості якого були сформульовані A.M. Гаджинським і проявляються вони у:

  • - виділенні єдиної функції управління наскрізним логістичним потоком (як правило шляхом створення служби логістики);
  • - інтеграції окремих учасників логістичного процесу в єдину систему (на макрорівні — різних підприємств, на мікрорівні — різних служб підприємства).

Враховуючи інтеграційну суть логістичного підходу, можна дати таке визначення логістики. Логістика — це наука про інтегроване управління матеріальними та пов'язаними з ними потоками в різних (в тому числі економічних) системах.

Предметом дослідження логістики є оптимізація ресурсів в певній системі при управлінні всіма потоками.

З проведеного дослідження щодо визначення змісту та сфери застосування терміна "логістика", ми схиляємось до думки, що в цілому, логістика вирішує питання раціоналізації матеріальних та пов'язаних з ними фінансових, інформаційних та сервісних потоків, а також ефективного управління ними у процесі товароруху; у стратегічному аспекті вона виступає основним елементом погодження цілей усіх структурних ланок різного функціонального призначення та одним із чинників формування ключових компетенцій суб'єкта господарювання.

 
<<   ЗМІСТ   >>