Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Потенційні можливості, проблеми та умови впровадження логістичної концепції у господарську діяльність

Сучасні проблеми у господарської діяльності підприємств, що пов'язані зі сферою логістики, формуються під впливом трансформації ринкової кон'юнктури. Зміни ринкової кон'юнктури спричиняють відповідні перетворення у стратегії розвитку підприємства та у структурі виробничих процесів, що вимагають їх гнучкості, яка досягається завдяки використанню універсального, швидко переналагоджувального обладнання та мінімізації запасів. Виникаючі проблеми можна вирішувати за допомогою засобів логістики шляхом впровадження в управлінську діяльність підприємства логістичної концепції (рис. 2.3).

Впровадження логістичної концепції в практику управління господарською діяльністю підприємств дозволяє реалізувати потенційні можливості логістики [67; 112], що полягають у:

 • - налаштуванні діяльності підприємства на потреби ринку;
 • - забезпеченні довготермінового зростання ефективності і конкурентоспроможності підприємства;
 • - забезпеченні здатності підприємств адаптуватись до змін в зовнішньому оточенні;
 • - сприянні координації дій різних функціональних підрозділів підприємства та погодженню його цілей з партнерами;
 • - покращенні сервісу при оптимізації повних витрат у всіх сферах діяльності підприємства;
 • - використанні синергічних[1] зв'язків та ефектів у логістичній системі.

Отже, концепція логістики — це спосіб мислення, філософія підприємництва, впровадження якої створює певні потенційні можливості, компетенції підприємства, що виражаються у здатності обслуговувати споживачів на конкурентно високому рівні з мінімальними загальними витратами.

Логістика може стати ключовою сферою компетенції підприємства, що важко піддається "тиражуванню" конкурентами. Численні західні компанії, що досягли значних успіхів у розподілі та транспортуванні, розглядають логістичну діяльність як важливе джерело конкурентних переваг.

Формування та розв'язання проблем логістики на підприємствах

Рис. 2.3. Формування та розв'язання проблем логістики на підприємствах (складено на основі [35; 67; 78])

Аналіз слабких сторін систем логістики на підприємствах свідчить про те, що більшість проблем впровадження логістичного підходу пов'язана з людським фактором, а саме [24; 67]:

 • - традиційні організаційні структури управління підприємствами, в яких повноваження та обов'язки розподілені за функціональною ознакою, не сприяють логістичній інтеграції;
 • - впровадження логістичного підходу призводить до значних змін в системі управління, що викликає опір персоналу;
 • - інформаційні зв'язки між окремими підрозділами і підприємствами недосконалі, бази даних інформаційних систем мало придатні для використання на міжфункціональній основі;
 • - низька дисципліна у логістичному ланцюзі;
 • - відсутня інформація про наслідки неефективних або помилкових дій працівників;
 • - недостатня кваліфікація логістичного персоналу;
 • - традиційні системи оцінки результатів діяльності утруднюють міжфункціональну координацію та не мотивують персонал до співпраці між окремими підрозділами.

В аспекті викладеного, під час впровадження логістичного підходу повинні враховуватися специфічні особливості підприємств та існуючі недоліки в їх роботі.

Ефективна реалізація положень логістичної концепції в управлінні діяльністю підприємств потребує створення певних умов.

Базуючись на існуючих трактуваннях засад логістичної концепції [34; 56; 67; 81, 112], сформулюємо організаційно-технічні умови, які необхідні для ефективного впровадження логістичної концепції у господарську діяльність:

 • - логістика має бути базовим критерієм і орієнтацією інтегрованого управління підприємством (філософією вищого менеджменту);
 • - має бути сформоване "логістичне мислення" менеджерів всіх рівнів, спрямоване на інтеграцію зусиль;
 • - необхідна раціоналізація матеріальних та інших потоків. Узгодження параметрів логістичного потоку на ділянках розподілу, виробництва, постачання та його часова синхронізація;
 • - має бути відповідність всіх рішень з планування й організації матеріальних потоків загальній стратегії підприємства;
 • - необхідно створити систему логістичного менеджменту (раціоналізація організаційних структур суб'єктів господарювання; застосування організаційно-управлінських механізмів координації, що дають змогу досягти чіткої злагодженості у діяльності спеціалістів окремих служб, які беруть участь в управлінні логістичним потоком);
 • - забезпечити партнерство з іншими учасниками ланцюга поставок (створення та підтримка тісних ділових, партнерських відносин між підприємствами — учасниками логістичного ланцюга на основі врахування взаємних інтересів і компромісів):
 • - сформувати пристосовану до вимог логістики кадрову політику, що забезпечує високу кваліфікацію фахівців та ефективну систему їх заохочення;
 • - оптимізувати технологію та техніку складування, транспортування, пакування;
 • - сформувати та впровадити логістичну інформаційну систему; (повна інформація про товари, матеріальні потоки, виробників і споживачів товарів, логістичних посередників тощо);
 • - забезпечити спроможність логістичної системи адаптуватись до змін у зовнішньому середовищі;
 • - впровадити систему логістичного сервісу;
 • - здійснювати контроль загального ланцюга поставок;
 • - розробити та застосувати систему показників для оцінювання ефективності логістичної діяльності;
 • - вести облік логістичних витрат протягом всього логістичного ланцюга (виділяти витрати, які виникають при виконанні логістичних функцій, формувати інформацію про найбільш значимі витрати, і також про характер їх взаємодії);
 • - ухвалювати рішення на основі економічних компромісів (проводити розрахунки з врахуванням інтересів та вимог як різних підрозділів підприємства, так і усіх організацій, що беруть участь в логістичному процесі). Так, рішення про величину партії закупівель повинне прийматися з урахуванням витрат виконання замовлення і витрат на утримання запасів.

Від повноти реалізації положень концепції логістики та створення необхідних організаційно-технічних умов істотно залежить досягнення остаточних цілей логістики, таких як [67]:

 • 1) мінімізація загальних витрат,
 • 2) прискорення руху матеріального потоку,
 • 3) мінімізація загального рівня запасів,
 • 4) оптимізація рівня обслуговування споживачів.

 • [1] Синергічний ефект — приріст загального ефекту об'єднаних дій елементів системи до величини більшої, ніж сума ефектів тих самих елементів, що діють незалежно, тобто це ефект від спільних (інтегрованих) дій елементів системи. Синергічні зв'язки — це такі зв'язки інтеграції (кооперації), що спричиняють появу додаткового ефекту.
 
<<   ЗМІСТ   >>