Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Логістичні зв'язки підприємства

Пріоритетну роль у формуванні ланцюга поставок відіграють системні зв'язки, які виникають під час взаємодії його складових елементів, забезпечуючи функціонування ланцюга як єдиної системи. Тому важливим завданням служби логістики є забезпечення міжорганізаційної координації, що базується на логістичних зв'язках підприємства, які можна розглядати як сукупність організаційних, економічних та правових взаємовідносин учасників логістичних ланцюгів (виробників, постачальників, споживачів, торгових посередників, перевізників, фінансових та митних установ тощо).

Взаємовідносини між організаціями поділяють на такі типи [131]:

 • - відносини дистантного типу, коли організації здійснюють угоди с поставки товарів або надання послуг протягом тривалого часу, однак відносини припиняються після закінчення угоди. До такого типу належить більшість відносин між організаціями;
 • - партнерство. Партнерські взаємовідносини у логістичному ланцюзі — це тісне співробітництво між його учасниками, яке досягається завдяки єдності поглядів щодо цілей, стратегій логістичної діяльності та передбачає розподіл обов'язків, ризиків та прибутків. Такі відносини ґрунтуються на постійних комунікаціях, довірі, суворому виконанні зобов'язань учасниками ланцюга. Можливі взаємні вигоди від партнерства: зниження сукупних логістичних витрат; ефективніше використання логістичної інфраструктури; покращання обслуговування споживачів; зростання прибутку. Партнерства поділяють на такі різновиди: координація діяльності в одній функціональній області в короткостроковому періоді; інтеграція діяльності кількох функціональних напрямів в довгостроковому періоді (високий рівень інтеграції, коли кожна організація розглядає іншу як продовження власного бізнесу).

Форми взаємодії між учасниками ланцюгів поставок можуть бути такі: співробітництво (обмін інформацією, укладання угод, партнерство тощо); конфлікти; конкуренція. Якщо взаємовідносини співробітництва учасників ланцюгів поставок ґрунтуються на збігу економічних інтересів, то конфлікти виникають через зіткнення інтересів учасників, нечіткий розподіл їх обов'язків, прав, доходів.

Зазвичай підприємство в господарській діяльності має різні типи взаємовідносин. Взаємовідносини у ланцюгах поставок регулюються інтересами учасників, вимогами ринку, а також державою.

Стратегічне управління логістикою

Стратегічне управління — це область менеджменту, яка спрямована на довгострокові цілі та дії підприємства щодо створення та утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити йому прибуток у довгостроковій перспективі..

Стратегічне управління логістикою — це діяльність, яка пов'язана з постановкою довгострокових цілей, розробкою та реалізацією завдань логістичної системи підприємства, які дають можливість підприємству досягти своїх цілей, відповідають його внутрішнім можливостям та факторам зовнішнього середовища. Стратегічне управління логістикою включає стратегічне планування, передбачає розробку та реалізацію системи стратегій (стратегічного набору).

Стратегічний логістичний менеджмент — це безперервний процес, який починається з оцінки ситуації зовні і всередині підприємства, вибору найкращої з виявлених стратегічних альтернатив і розробки докладного плану, спрямованого на поетапне здійснення обраної стратегії. Узагальнена схема послідовності виконання окремих етапів стратегічного управління логістичною діяльністю підприємства наведена на рис. 6.6.

Перші етапи присвячені аудиту логістики. Спочатку аналізується місія підприємства, його загальні цілі та стратегії їх досягнення (загальна, маркетингова, виробнича, фінансова), оцінюється їх взаємодія з логістичною стратегією. Досліджується зовнішнє та внутрішнє логістичне середовище. С метою аналізу можливостей, результати проведеного дослідження узагальнюються засобами стратегічного аналізу: БУОТ-аналіз, складання матриць та ін.(див. Розділ 5, п.5.4). Наступні три етапи складають процес розробки логістичної стратегії, яка конкретизується шляхом розробки системи логістичних планів. Завертають процес логістичного управління етап реалізації логістичних стратегій та етап логістичного контролю та регулювання (моніторинг, оцінка результатів та внесення коректив).

Стратегічне планування — це систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля усієї організації, спрямовані на розробку стратегій, оформлення їх у вигляді стратегічних планових документів різного типу, організацію виконання цих стратегічних планів, проектів і програм. Стратегічне планування логістики здійснюється в контексті загальних цілей і планів підприємства.

Стратегічне логістичне планування є важливою складовою стратегічного управління логістикою, воно представляє собою набір дій, рішень керівництва, які призводять до розробки логістичних стратегій.

Стратегія — це довгостроковий план (модель, образ) дій, спрямованих на досягнення встановлених цілей. За сутністю вона є методом досягнення цілей.

Основним засобом ефективного формування та реалізації логістичних процесів підприємства є розробка логістичної стратегії. У науковій літературі з логістики відсутня єдність поглядів у питанні визначення змісту поняття "логістична стратегія". У таблиці 6.2 наведені визначення цього поняття, запропоновані вітчизняними та закордонними вченими і спеціалістами у цій сфері. Характерні риси базових логістичних стратегій наведено у таблиці 6.3.

Послідовність стратегічного управління логістикою

Рис. 6.6. Послідовність стратегічного управління логістикою

Таблиця 6.2. Визначення суті поняття "логістична стратегія"

Автор

Визначення

Крикавський Є.В. [67]

...одна із функціональних стратегій підприємства (поряд з виробничою, фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку та ін.), що ідентифікуються в логістичних системах і ґрунтується на таких цілях: оптимізація рівня запасів, мінімізація часу переміщення матеріалів і виробів, забезпечення високого рівня логістичного сервісу, мінімального акцептованого рівня загальних витрат у логістичному каналі

Миротін Л.Б, Ташбаєв I.E. [84]

...правила прийняття рішень, що направляють процес розвитку логістичної системи організації; узагальнена модель дій, що необхідна для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів підприємства; набір правил для прийняття рішень, якими служба логістики підприємства керується в процесі своєї логістичної діяльності

Сергеев В.І. [59, с. 95]

...довгостроковий, якісно визначений напрям логістики, який стосується форм і засобів її реалізації на фірмі, міжфункціонального і міжорганізаційного координування й інтеграції, що сформований вищим менеджментом компанії згідно з корпоративними цілями

Сток Дж., Ламберт Д.М. [131, с. 651]

...довгостроковий план дій, що розпочинається з визначення цілей та стратегій обслуговування споживачів, рішення у якому приймаються ієрархічно й в ітеративному режимі (від стратегічних до структурних) та включає інтегрування восьми ключових елементів (обслуговування споживачів, проектування ланцюгів поставок, стратегії формування мережі, проектування складу і його операцій, управління транспортуванням, матеріальний менеджмент, інформаційні технології, управління організацією та змінами)

Тридід О.М., Таньков K.M.

[137]

...сукупність певних видів логістичної діяльності та віднесених до них логістичних функцій/операцій, які визначають довгостроковий логістичний профіль підприємства

Харрісон Алан, Ван Хоук Ремко (Великобританія) [131]

.. .набір керуючих принципів, рушійних сил та відносин, що склались, які допомагають інформувати усіх співпрацівників стосовно цілей, планів та вказівок, спрямованих на досягнення цілей, й які закріплюються через свідому поведінку та на інтуїтивному рівні протягом усіх етапів логістичного ланцюга

Базова логістична стратегія

Характерні риси базових логістичних стратегій

Оптимізації загальних логістичних витрат:

 • - скорочення логістичних витрат за логістичними функціями;
 • - оптимізація рівнів запасів в логістичній системі;
 • - оптимізація логістичних рішень в окремих функціональних областях;
 • - вибір оптимального варіанта "складування";
 • - вибір оптимального варіанта "транспортування";
 • - використання 3РЬ підходу тощо

Покращення якості логістичного сервісу:

 • - покращення якості виконання логістичних операцій і функцій (транспортування, складування тощо);
 • - розробка та використання провідних логістичних технологій підтримки функціонального життєвого циклу продукту;
 • - підтримка передпродажного і післяпродажного сервісу;
 • - створення системи управління якістю логістичного сервісу;
 • - застосування бенчмаркінгу тощо

Мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру:

- оптимізація конфігурації логістичної мережі;

 • - використання складських приміщень загального користування;
 • - використання послуг логістичних посередників;
 • - застосування технології;
 • - оптимізація дислокації об'єктів логістичної інфраструктури тощо

Логістичного аутсорсингу:

 • - зосередження уваги компанії на своїх ключових областях компетенції, шляхом пошуку логістичних посередників, що виконують неключові функції;
 • - оптимізація вибору джерел зовнішніх посередників;
 • - оптимізація числа логістичних посередників і закріплених за ними функцій тощо

Сформовано на основі опрацювання джерел [12; 59; 63; 120]

Узагальнення існуючих підходів до трактування поняття "логістична стратегія" дозволило нам сформувати такі висновки:

 • - вона базується на ряді аспектів, що формують її суть, а саме: часовому (довгострокове планування), стратегічному (взаємозв'язок логістики із корпоративною стратегією), інтегративному (інтегрування усіх логістичних елементів), економічному (оптимізація руху потоків) та інформаційному (формування ефективних інформаційних мереж);
 • - за змістом включає в себе цілі, критерії їх досягнення та заходи із раціонального управління й координації потокових процесів для досягнення бізнес-стратегії підприємства;
 • - вирішує завдання з управління постачанням, запасами і збутом в логістичній системі;
 • - її основним призначенням є підтримка корпоративної (маркетингової, операційної) стратегії підприємства;
 • - позитивний ефект від її застосування полягає у зниженні рівня витрат при досягненні максимально можливого рівня задоволення потреб споживачів.

Призначенням логістичної стратегії є підтримання загальної стратегії підприємства з метою оптимізації ресурсів підприємства при управлінні потоками. Тому логістична стратегія повинна формуватись виходячи із загальної стратегії підприємства та положень логістичної концепції. В свою чергу, рівень та стратегія розвитку логістики на підприємстві може здійснювати значний вплив на формування його загальної стратегії. Наприклад, бізнес-стратегія, спрямована високу якість обслуговування клієнтів може бути реалізована за можливості швидкої доставки вантажу у будь-який пункт призначення та відстеження його руху. Це потребує впровадження відповідних логістичних технологій.

Основою, вихідним пунктом розробки логістичної стратегії є логістична місія підприємства, яка трансформується у конкретні стратегічні цілі та задачі його логістичної діяльності

Стратегічні цілі задаються за допомогою одного або декількох ключових показників ефективності логістики (логістичної системи) на підприємстві (див. п. 3.5), що характеризують рівень або динаміку поточних логістичних витрат, логістичного обслуговування, продуктивності та прибутковості логістичної діяльності . Показники можуть мати як кількісне, так і якісне вираження. Наведемо приклад кількісно визначених цілей логістичної стратегії деякого підприємства:

 • - тривалість виконання замовлення в межах України — протягом 7 днів;
 • - частка невиконаних замовлень через відсутність товарів на складі — не більше 5%;
 • - зростання в плановому періоді рентабельності логістичних витрат на 2%.

Одночасно досягти найнижчих логістичних витрат, найкращого сервісу, найвищої прибутковості на практиці неможливо. Тому підприємство має вибирати спрямованість своєї логістичної стратегії (стратегічний фокус), в залежності від того який фактор воно вважає найважливішим. Наприклад, підприємство може обрати в якості стратегічного напрямку скорочення логістичних витрат та здешевлення обслуговування або високу швидкість та надійність доставки чи надання додаткових послуг тощо.

Як свідчить практика логістична стратегія кожного підприємства певною мірою має індивідуальні особливості. Серед великої кількості логістичних стратегій виділимо ті, що найбільш часто застосовуються (табл.6.4):

Таблиця 6.4. Базові логістичні стратегії

Стратегія

Шляхи реалізації

Мінімізації загальних логістичних витрат (струнка)

Оптимізація поточних логістичних витрат при виконанні окремих логістичних функцій.

Поліпшення якості логістичного сервісу (диференціації обслуговування, динамічна)

Надання індивідуальних послуг з урахуванням вимог споживача; поліпшення якості виконання логістичних функцій, передпродажний та після продажний сервіс та ін.

Мінімізації інвестицій у логістичну інфраструктуру

Оптимізація конфігурації логістичної мережі, використання послуг посередників в транспортуванні, складуванні тощо.

Логістичного аутсорсингу

Зосередження підприємства на своїх ключових областях компетенції, доручення посередникам виконання неключових функцій

Стратегічного логістичного партнерства (інтегрованого ланцюга поставок)

Тісне співробітництво, довгострокова кооперація у відносинах з постачальниками, замовниками, посередниками; створення стратегічних альянсів; встановлення стандартів; інвестування

*Розроблено з використанням [67; 120; 137; 143]

Практика свідчить, що розмаїття поставлених цілей, умов здійснення логістичного управління на підприємствах, диференціації логістичних стратегій стосовно вирішення певних логістичних проблем не дозволяють обмежитись розглянутими видами логістичних стратегій. Це і пояснює доповнення базових логістичних стратегій іншими видами, що також віднайшли своє практичне застосування у діяльності суб'єктів господарювання.

Наразі ефективно впроваджуються стратегії інтеграцій функцій і процесів (інтеграція маркетингової і логістичної стратегії у формі маркетингово-логістичного управління; інтеграція стратегій транспортування, складування, управління запасами тощо), стратегії консолідації, що мають на меті досягнення ефекту масштабу, за рахунок зниження витрат (локалізація запасів із зменшенням числа складів, консолідація транспортних перевезень), стратегії інновацій, що можуть забезпечити переваги на ринку у формі тимчасової чи часткової монополістичної позиції. Особливе місце належить стратегії інтегрованого ланцюга поставок. Особливістю стратегії виступає інтеграція та кооперація всіх учасників та сфер діяльності в ланцюгу поставок, яка дозволяє скоротити тривалість загального циклу та загальні витрати. Останнім часом, досить поширена у діяльності підприємств стратегія управління взаємовідносинами з клієнтами, яка базується на використанні провідних управлінських й інформаційних технологій.

Стандартного підходу або універсального методу розробки логістичної стратегії не існує, але враховувати такі вимоги до формування та реалізації цієї стратегії необхідно:

 • - невід'ємний зв'язок стратегії логістики із загально корпоративною (діловою) стратегією;
 • - чітке формулювання логістичних цілей і завдань;
 • - надання стратегії логістики статусу основного джерела досягнення конкурентних переваг підприємства;
 • - здатність стратегії логістики, порівняно з іншими функціональними, розглядати суб'єкт господарювання як систему;
 • - диференціація стратегії логістики залежно від існуючої організації логістичної діяльності на підприємстві;
 • - базування стратегії логістики на основних логістичних компетенціях підприємства;
 • - відповідність організаційної структури підприємства основним задачам стратегії логістики;
 • - інтегрованість інформаційної системи в процесі формування стратегії логістики;
 • - організація моніторингу факторів впливу на процес реалізації стратегії логістики.

Крім того, що логістична стратегія повинна відповідати загальній (корпоративній) стратегії вона також має бути тісно пов'язана з функціональними стратегіями (маркетинговою, фінансовою, виробничою та ін.). Наприклад, якщо підприємство розробляє ділову стратегію виходу на закордонні ринки збуту, відповідною логістичною стратегією на початковому етапі може бути стратегія мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру, що реалізується шляхом використання експортних посередників, а в подальшому при побудові закордонної збутової мережі може бути використана стратегія логістичного партнерства. Якщо підприємство використовує конкурентну стратегію мінімізації ціни, відповідною буде стратегія мінімізації загальних логістичних витрат. Загальна логістична стратегія конкретизується в процесі розробки стратегій функціональних областей логістики. Загальні цілі стратегії мають бути підкріплені рішеннями, спрямованими на засоби реалізації цілей, які потім перетворюються у більш детальні тактичні та операційні рішення, в конкретні дії на нижчих рівнях. Наприклад, якщо поставлена мета збільшення обсягів збуту, то засобом іі реалізації може бути запровадження додаткового ланцюга збуту продукції через Інтернет. Протягом усього процесу розробки стратегії мають розглядатись її практичні наслідки та можливість реалізації. Оцінювання логістичної стратегії полягає у з'ясуванні її відповідності загальній стратегії, логістичним цілям, вимогам зовнішнього середовища та потенціалу підприємства.

На думку ряду дослідників [61; 100 та ін.] із зростанням ступеня логістичної інтеграції зростає роль логістичної стратегії, вона із функціональної стратегії перетворюється у ділову і далі у інтегруючу стратегію яка виходить за межі окремого підприємства і дозволяє охопити інші ланки ланцюга поставок.

Фахівці виділяють компоненти логістичної стратегії або найбільш важливі області [12; 55; 61; 127; 128], в яких необхідно приймати рішення :

 • - визначення конфігурації та потужності логістичної мережі (визначення її структури, кількісного та якісного складу ланок логістичних ланцюгів, місць розташування інфраструктурних потужностей: виробничих підрозділів, складів, логістичних центрів, терміналів та ін.);
 • - розробка організаційної структури логістичного управління (вибір варіанту організаційної структури служби логістичного менеджменту, яка має бути гнучкою та налаштованою на інновації);
 • - розробка напрямків і технології координації (закріплення повноважень та відповідальності за менеджерами вищої та середньої ланки управління логістикою підприємства щодо прийняття рішень в області координації);
 • - стратегічні взаємовідносини (використання логістичних компетенції учасників ланцюга поставок для досягнення спільних конкурентних переваг; врахування впливу на конфігурацію логістичної мережі взаємовідносин підприємства з його постачальниками, посередниками і замовниками; формування спільної логістичної інформаційної систему, розподіл прибутку, ризиків, відповідальності між контрагентами логістичної системи);
 • - визначення стратегічних вимог до якості логістичного сервісу (формування рівнів якості логістичного сервісу які визначаються за допомогою системи планових показників: стандартів логістичного сервісу підприємства; мінімізація витрат на логістику при дотриманні встановлених на стратегічному рівні стандартів якості логістичного сервісу);
 • - створення інтегрованої системи управління запасами та перевезеннями (використання відповідної інформаційної системи, системи обліку логістичних витрат, вибір стратегій контролю запасів та перевезень);
 • - вибір логістичної інформаційної системи, яка пов'язує інформаційними та телекомунікаційними каналами всі ланки логістичної системи та забезпечує можливість оптимізації ресурсів при виконанні логістичних функцій та операцій;
 • - організація допоміжних процесів, тобто таких видів діяльності, які сприяють ефективній роботі та створенню конкурентних переваг.

До них належать: організація технічного обслуговування устаткування, інформаційні технології обробки інформації, використання можливостей Інтернету, системи підтримки прийняття рішень, різні системи управління матеріальними потоками, наприклад, "точно до терміну" тощо.

Сформована логістична стратегія (стратегії) та заходи щодо її реалізації документально оформлюються та закріплюються у планах, проектах і програмах різного типу, що є інструментами реалізації стратегій.

Логістична стратегія представляється у вигляді стратегічного логістичного плану, детальна характеристика складових елементів плану наведена у таблиці 6.5.

Таблиця 6.5. Елементи стратегічного логістичного плану та їх характеристика

Структурний елемент стратегічного логістичного плану

Характеристика елементів стратегічного плану

1

2

Елементи стратегічного управління

 • - аналіз конкурентного середовища;
 • - розробка оптимальної конфігурації логістичної системи;
 • - визначення загальної та логістичної місій підприємства, основних його цілей;
 • - визначення оптимальної організаційної структури підприємства;
 • - діагностика існуючих стратегій підприємства;
 • - аналіз методів, що забезпечують виконання розроблених планів

Управління матеріальними потоками

- формування ефективної структури управління матеріальним потоком за рахунок досягнення оптимального рівня інтеграції окремих учасників логістичного процесу;

Управління фінансами

 • - аналіз прибутковості (збитковості) підприємства в цілому та по окремим підрозділам;
 • - визначення способів зниження витрат у ключових сферах;
 • - діагностика основних фінансових показників організації;
 • - планування системи управління фінансовими потоками;
 • - аналіз фінансових ризиків

Управління логістичним персоналом

 • - аналіз стратеги управління персоналом;
 • - формування оптимального штатного розкладу;
 • - розробка плану підготовки кадрів;
 • - визначення форм та систем оплати праці;
 • - розробка гнучких систем мотивації праці;
 • - аналіз способів підвищення продуктивності праці

Логістика постачання

 • - аналіз матеріальної бази підприємства;
 • - визначення рівня спеціалізації виробництва ("make or buy"
 • - "зробити чи купити");
 • - розробка ресурсної стратегії;
 • - порівняльний аналіз та здійснення вибору постачальників;
 • - налагодження партнерських стосунків з постачальниками

Виробнича логістика

 • - аналіз виробничої потужності;
 • - вибір оптимальної технології виробництва;
 • - формування виробничої програми;
 • - систематизація заходів із організації оптимального виробничого циклу;
 • - аналіз шляхів скорочення запасів незавершеного виробництва, внутрішньовиробничих переміщень

Дистрибуційна логістика

 • - аналіз характеристик сфери споживання;
 • - встановлення перспективних партнерських зв'язків із споживачами;
 • - дослідження ринку товару;
 • - оцінка рівня функціонування системи логістичного сервісу та визначення шляхів його підвищення;
 • - аналіз цінової політики організації;
 • - аналіз шляхів підвищення ефективної рекламної діяльності;
 • - вибір оптимальної схеми розподілу;
 • - визначення шляхів оптимізації діяльності транспортно-складської системи у сфері збуту

Правове забезпечення

 • - забезпечення повного юридичного супроводу господарської діяльності підприємства;
 • - розробка і впровадження автоматизованої внутрішньої нормативної документації;
 • - впровадження міжнародної системи стандартизації та сертифікації;
 • - застосування комплексу міжнародних правил здійснення господарської діяльності;
 • - впровадження способів систематизації інформаційної бази правових аспектів діяльності суб'єкта господарювання

Складування

 • - вибір раціональної системи складування (у випадку необхідності, цілковита відмова від складів);
 • - планування ефективного процесу розміщення запасів;
 • - вибір обладнання з обслуговування складу;
 • - шляхи підвищення рівня автоматизації та механізації складування товарів;
 • - визначення способів скорочення складських витрат

Транспортування

 • - розробка ефективної системи організації транспортного процесу;
 • - вибір раціональних видів та типів транспортних засобів, зокрема використання зовнішніх послуг;
 • - розробка оптимальної схеми маршрутів доставки;
 • - визначення способів підвищення якості транспортних послуг;
 • - розробка комплексного підходу для виконання всіх умов доставки із мінімізацією транспортних витрат

ІТ-забезпечення

 • - формування інформаційної бази, що відповідає сучасним вимогам ринкових умов;
 • - визначення методів ефективної організації інформаційної інфраструктури та системи управління інформаційними ресурсами;
 • - аналіз існуючої ІТ-стратегії;
 • - розробка ефективної системи ПЗ;
 • - впровадження сучасних інформаційних технологій управління бізнес-процесами;
 • - визначення способів реорганізації документообігу для підвищення його мобільності та надійності

Основні розділи логістичного плану [143]:

 • 1. Загальне резюме — формулюється суть логістичної стратегії та визначається її зв'язок з іншими складовими менеджменту.
 • 2. Мета логістичної діяльності підприємства, необхідні показники виміру.
 • 3. Опис способу, за допомогою якого можна досягти поставлених цілей, необхідних змін та організації логістичного управління.
 • 4. Опис того, як окремі функції та процеси логістики (постачання, транспортування, управління запасами, вантажопереробка та ін.) будуть вносити свій вклад до виконання плану та процесу інтегрування всіх операцій.
 • 5. Ресурси, необхідні для виконання стратегії.
 • 6. Планові витрати та фінансові показники.
 • 7. Очікуваний вплив стратегії на діяльність підприємства в цілому, його цільові показники, на задоволення вимог споживачів.

В процесі розробки стратегічного логістичного плану необхідно:

 • - сформувати організаційну структуру служби логістики та логістичну інформаційну систему;
 • - визначити систему показників оцінювання виконання стратегічних логістичних задач та моніторинг їх виконання.

Відповідно до стратегічних планів встановлюються тактичні та оперативні цілі й здійснюється розробка планів по їх досягненню. В процесі складання планів розробляються програми дій, складаються графіки робіт та формуються відповідні бюджети.

Реалізація логістичної стратегії передбачає організацію виконання планових завдань, що включають розгляд рішень по кожній логістичній функції, від постачання до збуту. Реалізація стратегії означає, що довгострокові цілі перетворюються у рішення більш низьких рівнів і виконуються дії, спрямовані на їх досягнення. Також реалізація логістичної стратегії вимагає постійного моніторингу змін зовнішнього і внутрішнього логістичного середовища, логістичного контролю і відповідного корегування самої стратегії.

Результатом ефективного впровадження логістичної стратегії на підприємстві має бути досягнення запланованого комплексу логістичних пріоритетів підприємства. До них можна віднести: підвищення рівня логістичної досконалості підприємства; мінімізацію витрат підприємства та часового фактора за рахунок оптимізації ресурсних потоків; досягнення оптимального рівня логістичного сервісу; інтеграційний зв'язок логістичних задач, операцій, функцій підприємства та, як підсумковий результат, підвищення ефективності діяльності підприємства. Мають бути досягнуті основні стратегічно орієнтовані логістичні цілі підприємства. Результати реалізації стратегії оцінюються за відхиленнями досягнутих значень ключових показників від запланованих.

Необхідно сказати, що процес розробки логістичної стратегії є досить складним і він потребує відповідного рівня логістичного менеджменту на підприємстві.

 
<<   ЗМІСТ   >>