Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними потоками на виробництві

На сьогодні логістичний підхід в управлінні промисловими підприємствами набув широкого розвитку в країнах з ринковою економікою і виступає одним з дієвих та ефективних інструментів підвищення ефективності роботи підприємств, оскільки дозволяє оптимізувати матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, витрати на їх забезпечення та управління.

Одна з основних задач, яка вирішується при ефективному застосуванні логістичного підходу до управління матеріальними потоками — це формування умов, які забезпечують прискорення оборотності активів, що сприятиме зменшенню матеріальних витрат в загальній структурі витрат на виробництво, вивільненню фінансових ресурсів із надлишкових запасів та підвищенню ефективності роботи підприємства в цілому.

Сукупний ефект від застосування логістичного підходу до управління матеріальним потоком у сфері виробництва формується завдяки наступним складовим [35]:

  • - виробництво орієнтується на ринок і стає можливим перехід на малосерійне та індивідуальне виробництво;
  • - налагоджуються партнерські відносини з постачальниками;
  • - скорочуються простої устаткування;
  • - зменшуються запаси на шляху руху матеріального потоку (і відповідні витрати на складування та зберігання);
  • - скорочуються час і витрати на переміщення матеріальних ресурсів;
  • - скорочується чисельність допоміжних робітників, знижується травматизм;
  • - поліпшується якість продукції; знижуються втрати матеріалів;
  • - поліпшується використання виробничих і складських площ тощо.

За експертними оцінками, застосування логістики не тільки забезпечує зменшення запасів на 50-95%, термінів доставки товару — на 25-45%, загальної тривалості виконання замовлення підприємством — на 50-70%, але й приносить додаткові похідні виграші (що зумовлюється синергетичним ефектом логістики), серед яких — мультиплікативний ефект (за умови скорочення товарних запасів підприємства тільки на 10% прибуток збільшується на 11%, рентабельність — на 15%) та скорочення потреби у виробничих і складських площах (на 40-70%) [128].

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на підприємстві дозволяє максимально оптимізувати виконання комплексу логістичних операцій. За даними фірм Bosch, Siemens, Mitsubishi, General Motors, 1 % скорочення витрат на виконання логістичних функцій мав той же ефект, що й збільшення на 10 % обсягу збуту [31].

Досвід ряду фірм Західної Європи ("Дженерал моторс" (США), "Рено" (Франція), "Крафт, Інк.", корпорацією "ЗМ" та ін.), що запровадили систему Just-in-time, показує, що вона дає можливість зменшити виробничі запаси на 50%, товарні запаси — на 8% при значному прискоренні оборотності оборотних коштів і підвищенні якості продукції.

Про ефективність впровадження логістичних систем вітчизняними виробничими підприємствами свідчать дані, наведені в табл. 7.17 [170].

Головні переваги систем, розроблених на базі концепції MRP, — покращення рівня обслуговування клієнтів від 15 до 26 %, зниження рівня запасів від 16 до 30 %, зростання ефективності роботи виробничих підрозділів від 11 до 20 %, зниження витрат на закупівлю від 7 до 13 % [169].

Таблиця 7.17. Впровадження логістичних систем на виробничих підприємствах в Україні

Логістична система

Підприємство

Переваги впровадженої системи

MRPII

TM Goodbaby

Скоротилися запаси, що дозволило економно використовувати складські приміщення

ERP

ВАТ "Азовмаш"

Знизилася дебіторська заборгованість; оптимізовані запаси матеріалів; підвищилась оперативність прийнятих управлінських рішень

ПАТ "Запоріжтран-сформатор"

Консолідували інформацію про контакти, контрагентів та історію їхніх взаємин; значно легше отримувати великі зведені дані зі звітів і прийняття управлінських рішень

ПАТ "Фармак"

Підвищився рівень автоматизації бізнесу компанії; максимізована формалізація, оптимізація і стандартизація великої кількості ключових бізнес-процесів

LEONI Wiring Systems UA GMBH

(м.Стрий, Україна)

Отримана можливість скоротити час співробітників на розрахунок заробітної плати, а також складання регламентованої та внутрішньої звітності

Системи Канбан та "Точно в строк" практикують на своїх виробництвах такі українські виробники, як "Сармат", ЗАТ "Чумак", "Львівська політехніка", ЗАТ "АВК", "Торговий дім Харківський жиркомбінат", "Торговий дім Львівський жиркомбінат", "Агрокосм", "Кримський ТИТАН", "Сан Інтербрю Україна", "Ніссан Мотор Україна", "Криворізький завод гірничого обладнання", "Крафт Фудз Україна", [191]

 
<<   ЗМІСТ   >>