Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ

Структура та обсяги логістичних витрат

На сьогоднішній день у діючий вітчизняній нормативно — правовій базі, яка забезпечує ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах, відсутнє таке поняття, як "логістичні витрати", а отже, відсутня і єдина думка стосовно цього поняття і серед науковців. Різноманіття підходів до визначення поняття "логістичні витрати" наведено в табл.11.1.

Таблиця 11.1. Визначення поняття "логістичні витрати"

Автор

Визначення

Гаджинський А. [331

Логістичні витрати — це витрати на виконання логістичних операцій.

Григор'єв М. Н. [38, с.192]

Логістичні витрати — це витрати на виконання логістичних операцій; включають в себе витрати обігу та частину витрат виробництва. Представляють собою витрати трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, обумовлених виконанням підприємствами своїх функцій по виконанню замовлень споживачів.

Міротін Л. Б., Ташбаєв Е. [82]

Логістичні витрати — це витрати на елементарні і комплексні логістичні операції, втрати від іммобілізації засобів, витрати на логістичне адміністрування, збитки від недостатньої якості логістичного менеджменту і сервісу.

Моісеєва Н. К. [84]

Логістичні витрати представляють собою грошове вираження використаної робочої сили, засобів і предметів праці, фінансові витрати і різні негативні наслідки форс-мажорних подій, які обумовлені просуванням матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів) на підприємстві та між підприємствами, а також підтриманням запасів.

Крикавський В. Є. [66, с.311]

Логістичні витрати — сума витрат на управління та реалізацію логістичних процесів в окреслених границях переміщення матеріальних потоків.

Окландер М. А. [99, с.23]

Логістичні витрати — це витрати, що пов'язані з рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей, починаючи від вибору постачальника і закінчуючи доставкою готової продукції та обслуговуванням споживача. Витрати, обумовлені виконанням логістики.

Сковронек Ч. [125]

Логістичні витрати — це виражене у грошах споживання живої праці, засобів і предметів праці, фінансові витрати, а також інші від'ємні наслідки надзвичайних подій, які викликані переміщенням матеріальних благ (сировини, матеріалів, виробів) у підприємстві і між підприємствами, а також утриманням запасів.

Сумець О. М. [132]

Під логістичними витратами слід розуміти зменшення економічних вигід у вигляді вибуття матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, що забезпечують просування матеріальних активів у межах логістичної системи або ланцюга поставок.

Фролова В. В., Шумакова О. В. [145]

Логістичні витрати — це витрати матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, що зумовлено виконанням замовлень споживачів.

Незаперечним фактом, в наведених в табл.11.1 визначеннях, є те, що логістичні витрати (англ. logistical costs) — це витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій і, в загальному вигляді, являють собою грошове вираження величини витрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних) на забезпечення переміщення матеріальних та пов'язаних з ним потоків у межах логістичної системи та виконання замовлень споживачів.

Логістичні витрати нерозривно пов'язанні з функціонуванням логістичної системи підприємства і формуються у різних сферах: постачання, виробництва та розподілу, що ускладнює можливості ефективного управління ними.

Логістичні витрати формуються в результаті виконання логістичних операцій [105, с.30; 107, с.212] та становлять значну частину загальних витрат підприємства [105, с. 31], визначаючи, тим самим, собівартість продукції та послуг, кінцеві результати виробничої діяльності, а отже, і загальну економічну ефективність господарювання.

Дослідження, виконані професором Гербертом В. Девісом, й оприлюднені в 2009 році [165], показали, що витрати підприємств, пов'язані з логістикою, становлять до 45 відсотків у структурі загальних та адміністративних витрат підприємства (табл. 11.2).

Серед функціональних областей логістики найбільшими є витрати на транспорт та складування — вони становлять, відповідно, 46% та 26% від загальних витрат на здійснення логістичної діяльності (табл. 11.3) [59].

Таблиця 11.2. Логістичні витрати підприємства у структурі доходів і витрат

Частки логістичних витрат у структурі доходів і витрат підприємства

Значення, %

- у структурі сукупних доходів підприємства

7-16

- у структурі адміністративних витрат підприємства

10-35

- у структурі загальних витрат підприємства

20-45

Таблиця 11.3. Частка функціональних областей логістики у відсотках до загальної суми логістичних витрат

Функціональна область

Частка від загальної суми витрат, %

Транспорт

46

Складування

26

Запаси

10

Інші

18

Разом

100

Аналіз структури логістичних витрат у країнах з розвиненою економікою показує, що найбільшу питому вагу в них займають витрати на: управління запасами — 20-40 %, транспортування — 15-35%, адміністративно-управлінські функції — 9-15%. Зокрема, для Японії витрати на транспортування складають 13,5% від обсягу продажів, для Англії — 5,5% від обсягу продажів, для країн ЄС витрати на транспортування продукції рівняються 8,6%, на складування і зберігання запасів — 9,20% і 3,20% на логістичне адміністрування [153, с. 11-12].

За дослідженнями С.В. Саркісова, який подає структуру витрат на логістичну діяльність по країнам світу як тріаду витрат на запаси, складування і транспорт (табл. 11.4) [117], по транспортним витратам лідирують Великобританія, США, Канада і Франція (45-48%), по витратам на складування — Італія, Великобританія, Росія і Середня Європа (2734%), по витратам на запаси й облік замовлень — Бенілюкс, США, Росія (35-47%).

За оцінками, наведеними у роботі [74], частка логістичних витрат на зарубіжних підприємствах різних галузей промисловості сягає від 10 до 27%:

 • - виробництво металу та металообробка — 26-27 %;
 • - хімічна промисловість — 20-25 %;
 • - електронні та електротехнічні вироби — 16 %;
 • - машинобудування — 10%.

Таблиця 11.4. Структура логістичних витрат у розвинених країнах світу

Країна

Витрати, %

запаси і облік замовлень

складування

транспорт

Франція

31

24

45

Бенілюкс

47

22

31

Германія

30

33

37

Італія

28

34

38

Великобританія

24

28

48

Середня Європа

32

28

40

США

35

20

45

Канада

30

25

45

Росія

35

27

38

Управління логістичними витратами — це процес цілеспрямованого формування оптимального рівня логістичних витрат підприємства. Основним принципом управління логістичними витратами є концепція загальних (повних) витрат, суть якої більш детально розглянуто в п.11.3.

Мислення категоріями повних витрат передбачає їх мінімізацію в процесі раціоналізації структури та рівня окремих складових. Для цього необхідно мати точну і конкретну інформацію щодо структури, логістичних витрат, чинників впливу та характеру їх зміни.

Основна проблема, яка виникає під час виділення логістичних витрат, полягає в тому, що традиційна бухгалтерська практика, як правило, не містить адекватної інформації для ідентифікації витрат, пов'язаних з логістичними процесами. Причиною є те, що традиційні системи обліку агрегують логістичні витрати в інші групи корпоративних витрат, що не дозволяє провести їх детальний аналіз, врахувати всі наслідки прийнятих управлінських рішень і їхній вплив на загальну ефективність логістичної системи. Все це обумовлює той факт, що логістичні витрати знаходяться поза контролем керівництва підприємств.

Для логістичних витрат характерне [90, с. 184]:

 • - роздрібнення серед багатьох груп витрат окремих процесів, фазових поділів тощо;
 • - наявність значної частки у загальних витратах підприємств, що постійно зростає;
 • - змінність їхніх величин в окремих періодах;
 • - незбіг відповідальності за формування цих витрат в організаційних підрозділах підприємства із сутністю витрат, визнаних в теорії обліку, що спричиняє складність їхньої реєстрації та практичне управління ними;
 • - слабка структурованість логістичних витрат, яка аргументується поділом їх на реальні та очікувані, а також проблемним виокремленням логістичних витрат із загальних витрат підприємства.

Складність визначення логістичних витрат обумовлена також і впливом великого числа факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, склад яких залежить від організації ціноутворення, особливостей розподілу прибутку, структури фінансових ресурсів. Типологія факторів таких логістичних функцій, як: логістичне адміністрування; надходження, обробка й оформлення замовлення; планування виробництва; закупівлі продукції; постачання продукції; складування і зберігання продукції на складі; збут продукції; доставка замовлення представлена в Додатку Г.

Відсутність єдиної думки стосовно сутності логістичних витрат та перераховані вище складності їх виділення із загальної величини витрат ускладнює оцінку як їх рівня, так і їх ефективності. Тому, важливим постає питання визначення критеріїв (ознак) класифікації (поділу) логістичних витрат.

Варто зазначити, що не існує загальноприйнятого підходу до класифікації логістичних витрат підприємств, що зумовлено необхідністю розрізнення різних типів групування витрат відповідно до поставлених цілей. Розглянемо детальніше основні варіанти класифікацій, наведені у науковій літературі.

За класифікацією А.Н. Роднікова до логістичних витрат відносяться транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), витрати по формуванню та зберіганню запасів та адміністративні витрати [111]. Частина ТЗВ залежить від річної кількості замовлень, решта ТЗВ (прийомо-перевірочні, транспортні витрати та ін.), залежить від розміру партії поставки. Елементи логістичних витрат подані у таблиці 11.5.

М. Окландер пропонує наступну класифікацію за статтями логістичних витрат [98, с. 212]: на оформлення замовлень і вибір постачальника; на підтримання контактів з постачальниками; на доставку; на навантажувально-розвантажувальні та транспортно-складські роботи; на складання графіків виробництва; на переналагодження виробництва; на внутрішньозаводські переміщення; на складування; на підтримання контактів із споживачами; на відправку; втрати прибутку внаслідок невикористаних можливостей . Крім того, автор пропонує поділяти логістичні витрати за відношенням до здійснення логістичних операцій на прямі і непрямі, та за відношенням до змін обсягів матеріальних потоків — на змінні та постійні [98, с. 213].

Таблиця 11.5. Основні складові логістичних витрат [111]

Транспортно -заготівельні витрати (ТЗВ)

Витрати по формуванню та зберіганню запасів

Адміністративні витрати

 • - витрати на формування мережі, вибір та оцінювання постачальників;
 • - транспортні витрати;
 • - оплата послуг зв'язку
 • - представницькі витрати, відрядження;
 • - нестачі в путі в межах норм природного убутку
 • - витрати на проведення інвентаризації;
 • - ставки по кредитах на поповнення оборотних засобів;
 • - витрати зберігання;
 • - вартість ризиків (страхові платежі, ставки страхових премій)
 • - частина загальних адміністративних витрат, яка виникла у логістичній службі фірми або віднесена на неї при розподілі:
 • - заробітна плата співробітникам логістичної служби,
 • - амортизаційні відрахування на офісні меблі та оргтехніку.

Усі складові логістичних витрат можуть носити умовно-постійний або змінний характер. Вони включаються до сукупних умовно-постійних або змінних витрат підприємства при розрахунках критичного обсягу виробництва (обсягу виробництва у натуральній або грошовій формі, при реалізації якого покриваються як постійні, так і змінні витрати, але не утворюється прибуток).

Кальченко А. Г. акцентує увагу на тому, що основними в логістиці є витрати: 1) на транспортування; 2) подальше складування товарів; 3) зберігання товарно-матеріальних запасів; 4) одержання, відвантажування та пакування товарів; 5) адміністративні та на обробку замовлень. Основні статті витрат заготівельної логістики — транспортні, а також на управлінську діяльність та виконання ряду інших операцій.

В економічній літературі, що висвітлює проблеми логістики, виділяють три види витрат: 1) закупівельні; 2) витрати на утримання запасу; 3) збитки від відсутності продукції. До першої групи належать витрати, пов'язані з оформленням замовлень та договорів, встановленням зв'язків з постачальниками. Сюди ж входять транспортні витрати, якщо вартість перевезення не включається до вартості товару, а також витрати, пов'язані зі складуванням та одержанням замовлень. До другої групи належать витрати, що передбачаються на утримання запасу. Вони визначаються витратами на складське зберігання продукції протягом певного часу і безпосередньо залежать від обсягу вантажу, що складується. До третьої групи належать збитки, яких зазнає виробник у разі відсутності продукції. Основні витрати при складуванні пов'язані з виконанням таких видів операцій: 1) приймання продукції з виробництва; 2) складування та зберігання продукції; 3) підготовка продукції до відвантаження (комплектування партії постачання, пакування, маркування); 4) доставка продукції до місця відправки та здавання її транспортній організації для перевезення; 5) облік наявності і руху готової продукції на складі [54].

У своїх працях Крикавський Є. В. наводить різноманітні класифікації логістичних витрат [61, с.118]. Ним пропонується класифікувати витрати за: місцем виникнення (постачання, виробництво, дистрибуція); логістичними функціями (обслуговування, транспортування тощо); елементами згідно з планом рахунків (матеріальні витрати, заробітна плата, соціальні відрахування тощо); сферами переміщення матеріального потоку (фізичний потік, запаси, інформація); змінюваністю (змінні та постійні); джерелом (власні витрати та аутсорсинг).

Структура логістичних витрат, запропонована Крикавським Є.В. наведена на рис.11.1.

Структура логістичних витрат

Рис. 11.1. Структура логістичних витрат [64]

На практиці оцінку логістичних витрат подають класифіковано за логістичними функціями. Оскільки склад і структура логістичних витрат визначаються обсягом і характером логістичних операцій, то загальна сума логістичних витрат складається з тих витрат, які виробляються різними ланками логістичного ланцюга, зв'язаними, насамперед, логістичними функціями.

Кожній логістичній операції відповідають певні витрати, які несуть конкретні учасники логістичного процесу. Якщо ланка логістичного ланцюга не входить у структуру фірми-виробника продукції (послуг), то її витрати виступають як плата за їхні логістичні послуги.

Функціональні центри логістичних витрат можуть бути підрозділені на області адміністрування, надходження, обробки й оформлення замовлення, планування виробництва, закупівель, поставок, складування та зберігання, збуту продукції й доставки замовлення споживачеві. Відповідно до цього розподілу можна виділити і витрати, пов'язані з:

 • - управлінням;
 • - обслуговуванням замовлень споживачів;
 • - постачанням і закупівлями;
 • - плануванням і управлінням виробництвом;
 • - транспортним забезпеченням;
 • - складуванням і зберіганням;
 • - розподілом і збутом продукції.

Згідно матеріалу, викладеного в Розділі І даного посібника, було виділено укрупнені функціональні області логістики (закупівельна, виробнича, розподільча, транспортна, інформаційна). Відповідно до цієї класифікації укрупнений аналіз логістичних витрат здійснюється по наступних групах витрат: на постачання (закупівлю), виробництво і збут (розподіл). Через те, що транспортування, зберігання запасів і складування є інтегрованими логістичними функціями, і витрати, що супроводжують їх виконання можуть виникати багаторазово протягом всього логістичного ланцюга, ці витрати виділені окремо. В Додатку Д представлено класифікацію логістичних витрат за функціональною ознакою.

Угруповання логістичних витрат за функціональною ознакою надає можливості оцінки їх абсолютної величини, вирішення завдання з обґрунтування розміру цих витрат, аналізу та вдосконалення їх структури, проведення більш дієвого контролю за їх станом.

Окремі напрямки розглянутих класифікацій, що містять групування за різними ознаками, можуть бути використані для цілей управлінського обліку, управління логістичним функціями підприємства. Вони охоплюють основні варіанти групування витрат. До недоліків такої системи можна зарахувати дублювання певною мірою деяких категорій витрат. Цей фактор, поряд з одночасним використанням різних класифікацій, може ускладнити прийняття рішень щодо логістичних витрат.

Велика кількість можливих класифікацій ускладнює вибір тих з них, які є найсуттєвішими для потреб управління логістичною діяльністю підприємства.

Запропонована Гаврись О.М. фасетна класифікація логістичних витрат підприємства поєднує три паралельних класифікаційних ознаки (рівні групування логістичних витрат): фаза логістичного процесу (постачання, виробництво, розподіл), логістичні функції (транспортування, складування, обробка замовлень тощо), а також змінюваність витрат у часі відносно обсягів виробництва та матеріальних і інформаційних потоків, що обробляються (змінні та постійні витрати) (рис.11.2).

Візуалізація фасетної класифікації логістичних витрат промислових підприємств

Рис. 11.2 Візуалізація фасетної класифікації логістичних витрат промислових підприємств [33]

Кожен рівень поділяється на 8, 2 та 3 групи (фасети) відповідно. У результаті поєднання характеристик витрат можуть бути отримані 48 груп витрат, охарактеризовані за трьома ознаками. Наприклад, "змінні витрати на інформаційну підтримку, що відносяться до постачання", або "постійні транспортні витрати розподілу". Перевагою цієї класифікації є її лаконічність та зручність для практичного використання в діяльності підприємства, особливо із застосуванням комп'ютеризованих систем управління ланцюгом постачання [33].

В цілому ж, кожна з існуючих класифікацій може бути використана в організації управлінського процесу, проте слід зазначити, що облік логістичних витрат повинен бути інтегрований з їх нормуванням, плануванням та аналізом до єдиної інформаційної системи, що дозволить оперативно виявляти та усувати відхилення в процесі логістичної діяльності. Дані, отримані завдяки обліку та аналізу логістичних витрат, повинні бути індикатором наявності проблем у підприємства в області логістики та основою для вибору ефективних варіантів рішення цих проблем.

 
<<   ЗМІСТ   >>