Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства

Досвід успішної діяльності провідних вітчизняних та іноземних підприємств свідчить про те, що логістиці належить стратегічно важлива роль в сучасному бізнесі. Стратегічні інтереси спонукають топ-менеджерів по логістиці долати межі своїх підприємств та налагоджувати взаємозв'язки з іншими всередині логістичного ланцюга в рамках зовнішньої інтеграції. В результаті, за рахунок внутрішньої та зовнішньої інтеграції однієї з ключових сфер компетентності любого підприємства досягається комплексний корисний ефект.

Потенціал логістики дозволяє підвищити організаційно-економічну стійкість підприємства на ринку. Це пов'язане з інтегральним ефектом логістичного менеджменту, який дозволяє поєднати зусилля менеджерів підприємства, його структурних підрозділів та логістичних партнерів в наскрізному управлінні матеріальними та супутніми потоками в логістичному ланцюгу "закупівля-виробництво-дистрибуція-продаж".

Скорочення всіх видів витрат, пов'язаних з управлінням матеріальним потоком, затрат на транспортування, управління замовленнями та запасами, зменшення логістичних ризиків дозволяє вивільнити фінансові кошти на додаткові інвестиції в нові технології, технічне переозброєння виробництва, маркетингові дослідження тощо. Оптимальні логістичні рішення можуть бути отримані не тільки по критерію мінімуму повних витрат, але й за таким ключовим фактором як час виконання логістичних циклів.

Потенціал логістики є стратегічним фактором в умовах посилення конкуренції. Він дозволяє реалізувати цільові установки підприємства в рамках його місії.

Логістика спрямована на досягнення високої якості обслуговування споживачів на основі інтеграції ключових компетенцій Це дозволяє виробити сучасні технології логістичного менеджменту й добитися високого рівня конкурентоспроможності.

На підтвердження тези "логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства" скористаємось прикладом з практики діяльності відомої європейської компанії Bjorg's Pharmaceuticals, наведеним в публікації О.М. Сумець [218]. Суть його наступна. Початковим рішенням Bjorg's Pharmaceuticals, спрямованим на посилення своєї конкурентоспроможності, було покращення обслуговування споживачів за рахунок відкриття регіональних складів в Північній Європі, що дозволило б компанії здійснювати доставку продукції клієнтам в день замовлення. Проте, здійснене опитування своїх 60-ти найкрупніших замовників дозволило виявити найбільш вагомі для них пріоритети, які дещо відрізнялись від бачення ситуації самою компанією. В результаті, компанія Bjorg's Pharmaceuticals прийняла на озброєння нову політику, що дозволила їй зберегти конкурентоспроможність, а саме: по-перше, відмовилась від створення запланованих раніше регіональних складів, що дозволило їй зекономити близько мільйона доларів на рік; по-друге, компанія прийняла політику доставки на наступний день 95% замовлень, що дозволило їй вийти на найкращі логістичні показники в галузі; по-третє, компанія покращила свої комунікації, вирішивши публікувати більше інформації на своїх веб-сайтах та заохочувати замовників вступати з нею в контакт.

Кожна сфера діяльності має свою специфіку, проте запорукою успіху служить їхня тісна взаємодія й підтримка. Чітка постановка цілей і правильний вибір способів вирішення логістичних завдань в остаточному підсумку визначають конкурентоспроможність як вироблених товарів і надаваних послуг, так і конкурентоспроможність логістичної системи в цілому й організацій, поєднаних ланцюгом поставок. У зв'язку з цим при розгляді впливу економічних характеристик ланок логістичної системи на конкурентоспроможність необхідно визначити сутність і методи оцінки конкурентоспроможності, починаючи з товарів і окремих підприємств, поєднаних загальною структурою й внутрішньоструктурними зв'язками кінчаючи логістичною системою у цілому на рівні країни й за її межами (рис. 11.7) [85].

Логістика сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства та, як наслідок, її конкурентоспроможності при дотриманні наступних вимог:

 • 1. Підтримка зв'язку логістики з корпоративною стратегією. Загальновизнано, що всі аспекти логістичних операцій повинні бути безпосередньо пов'язані зі стратегією підприємства — це перша й найголовніша умова досягнення високих прибутків від застосування логістики.
 • 2. Удосконалювання організації руху матеріальних потоків. Ця вимога закликає до такої організації логістичних операцій, яка дала б можливість контролювати всі функції по виконанню завдань, пов'язаних із закупівлею, транспортуванням, складуванням, зберіганням запасів і збутом.

Важелі впливу логістики на конкурентоспроможність систем різного рівня

Рис. 11.7. Важелі впливу логістики на конкурентоспроможність систем різного рівня

 • 3. Надходження необхідної інформації й сучасна технологія її обробки.
 • 4. Ефективне управління трудовими ресурсами відіграє вирішальну роль у налагодженні злагодженого механізму управління матеріальними потоками. Підприємства, що визнають кваліфіковані кадри найважливішим своїм ресурсом, можуть розраховувати на ефективне функціонування логістичної системи.
 • 5. Налагодження тісного взаємозв'язку з іншими фірмами в області вироблення стратегії.
 • 6. Облік прибутку від логістики в системі фінансових показників.
 • 7. Визначення оптимальних рівнів логістичного обслуговування з метою підвищення рентабельності.
 • 8. Ретельна розробка логістичних операцій.

Американські фахівці Д. Бушер і Г. Тиндол вважають, що виконання підприємствами вищевказаних восьми вимог гарантує взаємозв'язок логістики з маркетингом і виробництвом, забезпечує не тільки високоякісне здійснення всіх логістичних операцій, але й створення ефективного, з низькими витратами сервісу для покупців, буде сприяти зростанню прибутку по активах розглянутої сфери діяльності, тобто підвищенню конкурентоспроможності фірм [78].

Ефективна логістика створює підприємству низку переваг:

 • — підвищує оборотність оборотних коштів за рахунок скорочення циклів виробництва та реалізації;
 • — скорочує оборотні кошти внаслідок зниження рівня запасів;
 • — підвищує рівень використання складських площ та скорочує витрати на зберігання товарів;
 • — підвищує рівень використання обладнання та підвищує ритмічність виробництва;
 • — скорочує транспортні витрати за рахунок оптимізації партій відвантаження та маршрутів руху транспортних засобів;
 • — зменшує кількість похибок та збоїв виконання замовлень;
 • — підвищує споживчу цінність товару.

Вплив логістики на фінансові результати діяльності підприємства проявляється шляхом зниження витрат різних видів.

Логістика може впливати на оборотний капітал в декількох напрямках [111]:

 • — прискорення обороту товарів на складі;
 • — зменшення загального рівня запасів;
 • — зниження дебіторської заборгованості шляхом покращення обробки замовлень клієнтів та досягнення повноти інформації для скорочення розбіжностей з клієнтами, підвищення задоволеності клієнтів та прискорення оплати клієнтами рахунків;
 • — оптимізація циклічності, яка впливає на прискорення як складського обороту, так і прискорення обороту коштів.

Розгляд логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності припускає, що наслідки прийнятих рішень у цій області мають піддаватися їх впливу на витрати і доходи.

Одним з найбільш наочних показників є доходність на активи (англ. return on assets, ROA) — це прибуток, отриманий підприємством, віднесений до вартості використовуваних активів. Доходність на активи показує, наскільки добре підприємство використовує наявні ресурси.

Доходність на активи розраховується за формулою:

ROA = Пр / A,

де Пр — валовий прибуток, отриманий підприємством, грош.од.; А — вартість активів, грош.од.

Чим вищий показник ROA, тим кращі результати діяльності організації.

Удосконалення матеріального потоку приводить до скорочення запасів, тобто безпосередньо знижує оборотні активи, і, як наслідок, знижує довгострокові активи. Більш ефективна логістика забезпечує більш низькі операційні витрати, що у свою чергу приводить до більш високої маржі прибутку. Логістика може підвищити цінність продуктів, прискорюючи час виконання замовлення, швидкість доставки та зручність його отримання. В свою чергу, більш привабливі види продукції дозволяють встановлювати на неї націнку. Усе це в сукупності приводить до збільшення показника ROA і відповідно впливає на інші параметри діяльності, такі, як ціна акцій, прибутковість на інвестиції, запозичення і т.д.

У зарубіжній економічній літературі як індикатор ефективності впливу логістики на підвищення конкурентоспроможності використовується показник прибуток на інвестований капітал (ПІК) (англ. Return on Investment, ROI, також відомий як ROR (англ. Rate of Return) — фінансовий коефіцієнт, який ілюструє рівень прибутковості або збитковості бізнесу, враховуючи суму зроблених в цей бізнес інвестицій.

Показник ПІК є відношенням суми прибутку або збитків, отриманого від продажу товарів або послуг, до інвестованого капіталу. Значенням прибутку може бути процентний дохід, прибуток / збитки за бухгалтерським обліком, прибуток / збитки з управлінського обліку або чистий прибуток / збиток. Значенням суми інвестицій можуть бути активи, капітал, сума основного боргу бізнесу та інші виражені в грошах інвестиції.

Ключові елементи показника відношення прибутку до інвестованого капіталу (ПІК) можуть бути зображені у вигляді схеми (рис.11.8).

Взаємозв'язок показника прибутку на інвестований капітал із конкурентоспроможністю підприємства показано нарис. 11.9.

Отже, можна зробити висновок, що логістика впливає майже на кожен аспект формування прибутків і збитків фірм. Тому відповідні зміни в логістичній стратегії впливають на фінансові результати діяльності фірм і роблять свій внесок у забезпечення їхньої довгострокової життєздатності.

Таким чином, коли на численних ринках товарів імовірність диференціювання продукції за її властивостями або за якістю зменшується, а корпоративний імідж або стратегія фірм важко змінювані в короткостроковій перспективі, логістика стає усе більш важливим конкурентним фактором.

Ключові елементи показника ПІК

Рис. 11.8. Ключові елементи показника ПІК [167]

Взаємозв'язок показника прибутку на інвестований капітал із конкурентоспроможністю підприємства

Рис. 11.9. Взаємозв'язок показника прибутку на інвестований капітал із конкурентоспроможністю підприємства [137]

У таких умовах конкурентна перевага може виникати зі здатності підприємства за допомогою своєї логістичної діяльності домагатися:

 • 1) розходжень у сегментації ринку;
 • 2) змін в економічному оточенні та ринкових вимогах, а також змін власних і чужих тактичних маневрів.

Політика підприємств, спрямована на одержання доходів від логістичної діяльності, як правило, веде до збільшення прибутку.

 
<<   ЗМІСТ   >>