Повна версія

Головна arrow Право arrow Електронний правочин у цивільному праві України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки до розділу 1.

 • 1. Електронний правочин, будучи похідним від поняття правочину, характеризується наступними ознаками: є юридичним фактом у вигляді дії; є вольовим актом, наділеним специфічними особливостями; спрямований на досягнення правової мсти у вигляді виникнення, зміни або припинення цивільних прав і обов'язків. Таким чином, електронним правочинам притаманні ті ж ознаки, що й звичайним правочинам. Відповідно електронні правочини – це дії, що здійснюються правосуб'єктними учасниками цивільних правовідносин, спрямовані на виникнення. зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Проте специфікою електронного правочину є властиве йому специфічне "середовище перебування". Адже саме електронний правочин породжує так звані "електронні цивільно-правові відносини". виникнення, зміна чи припинення яких є можливими лише за умови наявності електронних засобів зв'язку.
 • 2. Згідно з діючим цивільним законодавством електронний правочин, як і правочин у цілому, повинен відповідати таким вимогам: наявність у суб'єктів правоздатності та дієздатності; відповідність внутрішньої волі сторін їх волевиявленню; законність змісту правочину; укладення правочину у встановленій законом формі.
 • 3. Електронний правочин є ширшим поняттям за інтернет-правочин, оскільки останній передбачає лише один спосіб його укладення – через мережу Інтернет. Крім того, хибно ототожнювати інтернет-правочини з правочинами-on-line, оскільки серед правочинів, для вчинення яких використовується мережа Інтернет, вирізняють як правочини on-line, так й правочини off-line.
 • 4. Поняття "електронний правочин" та "правочин, вчинений в електронній формі" не є тотожними, оскільки останній не охоплює правочини, вчинення яких відбувається в традиційний спосіб, а виконання – в електронній формі. Тому більш доцільно використовувати поняття "електронний правочин".
 • 5. Різниця між традиційними та електронними правочинами полягає у способі обміну сторонами волевиявленнями та іноді в способі виконання правочину. Різниця полягає також і в методі комунікації сторін на етапі вчинення та/або виконання правочину. Тому саме спосіб вчинення та виконання електронного правочину є ключовою його відмінністю від традиційного. Крім того, характерними рисами електронних правочинів є інтерактивність, безпосередність і мультимедійність пропозицій та реклами.
 • 6. Під поняттям "електронний правочин" слід розуміти правочин, вчинений та/або виконаний за допомогою електронних засобів комунікації. Так, правочин, вчинений та виконаний за допомогою електронних засобів комунікації, буде однозначно електронним правочином. Тоді як на правочин, який вчиняється без допомоги електронних засобів комунікації (в усній чи письмовій формі), але виконання якого відбуватиметься за допомогою електронних засобів комунікації, буде поширюватись правовий режим електронного правочину. Такий самий режим поширення повинен мати місце й у випадку, коли вчинення правочину відбуватиметься за допомогою електронних засобів комунікації, а виконання – без.
 • 7. Електронні правочини можна класифікувати за різними критеріями, зокрема, за критерієм вчинення правочину, його виконання, за статусом сторін, за критерієм доступу до постачальника послуг. Крім того, виділяють такі різновиди електронного правочину, як кешування (caching) і розміщення інформації (hosting). З-поміж електронних правочинів розрізняють також правочини, предметом яких є надання послуг визначеного змісту (mere conduct, caching, hosting) з метою його подальшого використання. Також електронні правочини поділяються на види залежно від моменту виникнення, від числа сторін, від можливості зустрічного надання, від строку дії, від наявності умови, від економіко-правового значення. Окремо виділяють споживчі контракти, контракти про надання прав стосовно об'єктів інтелектуальної власності, контракти, змістом яких є перехід прав на нерухоме майно. Потребують спеціального правового регулювання також правочини з цінними паперами, біржові право- чини, платіжні системи, контракти, які укладаються або затверджуються публічними органами, правочини в сфері сімейного або спадкового права, документи, які використовуються під час перевезення вантажів.
 • 8. Електронний документ – інформація, яка міститься в електронно-цифровому вигляді, створена з допомогою електронно-обчислювальної машини, доступна для візуального сприйняття суб'єктами права, за допомогою електронних засобів і засвідчена шляхом електронного підпису або іншими її електронними аналогами. Отже, в традиційному документі основним захисним елементом виступає матеріальний носій. В електронному ж документі, як об'єкті мобільному, матеріальний носій виконує тільки функцію збереження, а захисну функцію виконує електронний підпис або інші спеціальні стандарти, технічні та юридичні процедури.
 • 9. Правочини, вчинені із використанням електронних засобів зв'язку, є різновидом письмової форми, оскільки відповідають наступним вимогам: а) змістом правочину є волевиявлення особи, спрямоване на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків; б) зміст правочину викладається за допомогою писемності, загальновідомих умовних знаків, які розташовуються у певному порядку, та фіксується в одному або кількох документах (листах, телеграмах), якими обмінялися сторони; в) матеріальним носієм закріплення документа є будь-який предмет незалежно від його форми, розміру, цілей, для яких він призначається, матеріалу, з якого він виготовляється; г) воля сторін може бути виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку; г) правочин має бути підписаний його стороною (сторонами).
 • 10. Найбільш поширеним способом встановлення походження електронного документа, що гарантує його цілісність і незмінність, є електронний підпис. Для визначення останнього важливе закріплення таких його функцій, як засвідчення цілісності та незмінності змісту документа, а також ідентифікація автора електронного документа, які "перетворюють" електронний підпис в еквівалент власноручного підпису.
 • 11. Правовий режим електронного підпису базується на двох складових: а) положеннях про загальні умови рівнозначності електронного підпису і власноручного підпису, на підставі яких адресат документа, підписаного електронним підписом, зобов'язаний визнати юридичну силу даного документа: б) положеннях про можливість використання електронного підпису як засобу доказування в судовому процесі.
 • 12. Доцільно в законодавстві України з метою усунення термінологічної плутанини закріпити саме поняття "електронного підпису", оскільки зміст електронного підпису, на відміну від електронного цифрового підпису та цифрового підпису, включає різні види засобів, спрямованих на ідентифікацію партнера в правочині та засвідчення цілісності та незмінності електронного повідомлення.
 
<<   ЗМІСТ   >>